BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 18 MAART 2009

 

Voorzitter:

mr. J.M.L. Niederer

 

Griffier:

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

Aanwezig de leden:

F.L.J.A. Adriaens (Weert Lokaal), S. Altun (VVD), I.F.A.J. Beenders-van Dooren (PvdA), H.J.H. Beuvens (SP), J.M. Cardinaal (VVD), A.J. Egging (Kernpunt), M.A. Engelen (VVD), G.E.M. Gigase (CDA), J.W.J. Goubet (SP), A.J.L. Heijmans (PvdA), A.G. Jacobs (CDA), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), dr. ir. R.W.M. Jeurissen (CDA) (niet aanwezig bij agendapunten 13, 14 en 15 (behandeld als 19A)), F. Kadra (PvdA), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), H.P.M. Lempens (VVD), H.A. Litjens (Weert Lokaal), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal), G.J.A. Marechal (PvdA), T.W.G. Meulen (CDA) (tot 20.00 uur), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA), G. Soyugüzel (PvdA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66) en M. Zaâboul (PvdA).

Afwezig de leden:

A. Arissa (PvdA), J.A.F. Tak (SP), P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal), F.H.H. Weekers (VVD).

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel, bijlagen en de moties en amendementen.

Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren. Vanwege problemen aan de geluidsinstallatie in de raadzaal zijn enkele geluidsfragmenten echter van slechte kwaliteit.

Onze excuses daarvoor.

 

Algemeen

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder de gasten van de raad.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Mededelingen.

 

 

De berichten van verhindering.

Uitgedeeld zijn:

§        de brief d.d. 16 maart 2009 van raadslid Verheggen waarmee hij zijn raadslidmaatschap beëindigt;

§        een aanvullende raadsagenda met het initiatiefvoorstel om raadslid Verheggen uit een aantal functies te ontslaan.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

A.    Vaststellen van de notulen van de vergadering van 11 februari 2009;

B.    Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 11 februari 2009 (geen spreekrecht).

 

 

De notulen en besluitenlijst worden ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Notulen 11-02-2009

 Notulen 11-02-2009 2e gedeelte

 Besluitenlijst 11-02-2009 

 Geluidsfragment

 

 

 

5.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

 

·         Op 16 maart 2009 heeft de wethouder aanvullende informatie toegezonden m.b.t. agendapunt 7 (meerjarenbeleidsplan Munttheater).

·         Bij agendapunt 10 (eerste wijziging begroting 2009 De Risse) is een naar aanleiding van de commissiebehandeling aangepast raadsvoorstel d.d. 12 maart 2009 los in de bundel opgenomen.

·         Het bedrijf Van de Meerakker heeft een brief naar de gemeenteraad gestuurd als reactie op de agendapunten 13, 14 en 15 (nieuwbouw BC en sportpark St. Theunis).

·         In het raadsvoorstel over de structuurvisie (agendapunt 18) staat abusievelijk vermeld, dat de commissie adviseert het als hamerstuk te behandelen. De commissie adviseerde het stuk als bespreekstuk te behandelen. Als zodanig is het ook geagendeerd.

·         Bij agendapunt 20 (raadsconsultatie aankoop eigendom dhr. Otten en mw. Smink) is een brief d.d. 10 maart 2009 van de wethouder ontvangen met aanvullende informatie.

·         De initiatiefnemers trekken het initiatiefvoorstel om raadslid Verheggen uit een aantal functies te ontslaan in.

·          Op verzoek van de fractie Weert Lokaal worden de agendapunten 13, 14 en 15 als bespreekstukken behandeld (als agendapunt 19A).

 

Bestanden

 Agenda 18-03-2009

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsvoorstellen

Hamerstukken

 

 

 

6.

Onderwerp

Vaststellen van het controleprotocol onderzoek jaarrekening 2008 (09 03 026).

 

Voorstel

Voorgesteld wordt om over te gaan tot vaststelling van het controleprotocol 2008.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-advies

 Controleprotocol Accountantscontrole Jaarrekening 2008

 Kadernota Rechtmatigheid 1 juli 2008

 Geluidsfragment

 

 

 

7. 

Onderwerp

A.    Kennisnemen van het meerjarenbeleidsplan van de Stichting Munttheater 2008-2012 en instemmen met het voorgestelde traject voor het meerjarig subsidiecontract en de uitwerkingsovereenkomst 2009 t/m 2012;

B.    Instemmen met een structurele subsidieverhoging van € 70.000,- aan het Munttheater ingaande 2009 voor de salariscomponent en de niet vermijdbare vaste kosten;

C.    Instemmen met de overige oplossingsrichtingen om het structureel tekort op de meerjarenbegroting van het Munttheater op te vangen (09 03 027).

 

Voorstel

A.   Kennisnemen van het meerjaren beleidsplan van de Stichting Munttheater 2008-2012 en instemmen met het voorgestelde traject voor het meerjarig subsidiecontract en de uitwerkingsovereenkomst 2009 t/m 2012;

B.   Instemmen met een structurele subsidieverhoging van € 70.000,- aan het Munttheater ingaande 2009 voor de salariscomponent en de niet vermijdbare vaste kosten;

C.   Instemmen met de overige oplossingsrichtingen om het structureel tekort op de meerjarenbegroting van het Munttheater op te vangen.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden 

 Raadsvoorstel

 Meerjarenbeleidsplan Stichting Munttheater 2008-2012

 Brief Munttheater: Wil Weert een Theater?

 Brief verificatie financiële gegevens

 Brief Wethouder Coolen aanpassing gegevens

 Memo bij brieven Munttheater

 Geluidsfragment

 

 

 

8.

Onderwerp

Vaststellen van de Verordening Wet inburgering gemeente Weert (09 03 028).

 

Voorstel

1.  Instemmen met het handhaven van het huidige aanbodstelsel.

2.  Vaststellen van de hoogte van de eigen bijdrage van de inburgeringsplichtige, die is vrijgesteld van de verplichting om mondelinge en schriftelijke vaardigheden in de Nederlandse taal te verwerven en de daarop betrekking hebbende onderdelen van het inburgeringsexamen te behalen, op € 50.

3.  Intrekken van de verordeningen:

·          ‘Verordening boete Wet inburgering nieuwkomers gemeente Weert 2004’, vastgesteld bij raadsbesluit van 15 juli 2004;

·          ‘Verordening Wet inburgering gemeente Weert’, vastgesteld bij raadsbesluit van 31 januari 2007.

4.  Vaststellen van de Verordening Wet inburgering gemeente Weert.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Verordening Wet Inburgering gemeente Weert

 Geluidsfragment

 

 

 

9. 

Onderwerp

Instemmen met de opzet van de regionale samenwerking gehandicaptensport (09 03 029).

 

Voorstel

Voorgesteld wordt:

1.  Kennisnemen van de Startnotitie “Intergemeentelijke samenwerking gehandicaptensport in Midden-Limburg”;

2.  Instemmen met het projectplan “Iedereen kan sporten” en de uitvoering hiervan van 2009 tot en met 2012;

3.  Aan gaan van een samenwerkingsconvenant IKS met de andere gemeenten uit Midden-Limburg, Huis voor de Sport Limburg, Gehandicaptensport Nederland, MEE NML;

4.  Het nemen van een besluit op een later tijdstip over een bijdrage vanuit de Impulsregeling, indien de gemeente Weert besluit deel te nemen aan de Impulsregeling.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Projectplan gehandicaptensport 2009-2012

 Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

Akkoord gaan met de 1ste begrotingswijziging begroting 2009 van de Rissegroep (09 03 031).

 

Voorstel

Akkoord gaan met de 1ste begrotingswijziging begroting 2009 van de Rissegroep.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 1e wijziging begroting 2009 van de Rissegroep

 Geluidsfragment

 

 

 

11. 

Onderwerp

Verlengen beleidsnota ‘Beleidskader Afvalstoffen Weert 2004-2008’ (09 03 032).

 

Voorstel

Verlengen beleidsnota ‘Beleidskader Afvalstoffen Weert 2004-2008’ tot 1 januari 2011.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Beleidskader afvalstoffen Weert 2004-2008

 Geluidsfragment

 

 

 

12.

Onderwerp

Weren van het (doorgaand) vrachtverkeer door de Weerter woongebieden (09 03 034).

 

Voorstel

·       Kennisnemen van het eindrapport ‘Weren vrachtverkeer kern Weert’.

·       Akkoord gaan met het nader uitwerken van prioritering, gewenste maatregelen, onderzoek naar de effecten op het overige wegennet. Alles met het doel om het vrachtverkeer uit de woonwijken te weren en te stimuleren meer gebruik te maken van het ringbanenstelsel.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Eindrapport weren vrachtverkeer kern Weert

 Geluidsfragment

 

 

 

Agendapunten 13, 14 en 15 zijn behandeld als agendapunt 19A.

 

 

 

16. 

Onderwerp

Vaststellen van de Kadernota Groen, Visie en afwegingskader, gemeente Weert, Stad in het Groen, d.d. 18 augustus 2008 (09 03 039).

 

Voorstel

Vaststellen van de Kadernota Groen, Visie en afwegingskader, gemeente Weert, Stad in het Groen, d.d. 18 augustus 2008.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Kaft Kadernota Groen

 Kadernota Groen

 Presentatie Kadernota Groen

 Geluidsfragment

 

 

 

17. 

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet Economische structuurversterking en promotie, jaarschijf 2009 ad € 250.000,-- (09 03 040).

 

Voorstel

A.  Beschikbaar stellen van een krediet Economische structuurversterking en promotie, jaarschijf 2009 ad € 250.000,--.

B.  Kennisnemen van inspanningen en resultaten in 2008 op het gebied van economische structuurversterking en promotie.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Programma begroting 2009

 Stand van zaken projecten Hoge Dunk – feb. 2009

 Brief promotie van Weert

 Geluidsfragment

 

 

 

Bespreekstukken

 

 

 

18.

Onderwerp

Vaststellen van het Structuurvisie fase-1 document en de Meerjareninvesteringsplannen Bovenwijkse Voorzieningen en Ruimtelijke Ontwikkelingen (09 03 036).

 

Voorstel

A.  Intrekken van het Structuurplan 1998.

B.  Vaststellen van het Structuurvisie fase-1 document.

C.  Vaststellen van het Meerjareninvesteringsplan Bovenwijkse Voorzieningen.

D.  Vaststellen van het Meerjareninvesteringsplan Ruimtelijke Ontwikkelingen.

 

Besluitvorming

Unaniem conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Structuurvisie Fase-1

 Meerjareninvesteringsplan

 Geluidsfragment

 

 

 

19.

Onderwerp

Vaststellen van de Nota Verblijfsrecreatie in Weert (09 03 033).

 

Voorstel

Vaststellen van de Nota Verblijfsrecreatie in Weert.

 

Besluitvorming

Unaniem conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Nota Verblijfsrecreatie Weert

 Kwaliteitskaart

 Eindverslag inspraak concept-Nota Verblijfsrecreatie

 Geluidsfragment

 

 

 

19A.

(13.)

 

 

Onderwerp

A.    Instemmen met de realisering van de 1e fase van de nieuwe atletiekaccommodatie op het sportpark St. Theunis bestaande uit een kunststofbaan atletiekbaan en een oefenveld ter vervanging van de huidige baan op Leuken;

B.    Beschikbaar stellen van een krediet beschikbaar stellen van € 1.468.500 voor de kosten van planontwikkeling, aanleg- en begeleidingskosten van de baan en oefenveld als aanvulling op het in te zetten bedrag van de voorziening vervangingsinvesteringen toplaag atletiekbaan;

C.    Bekrachtigen van de door B&W opgelegde geheimhouding ten aanzien van de ter inzage gelegde financiële informatie totdat aanbesteding en definitieve gunning van de werken heeft plaatsgevonden (09 03 035).

 

Voorstel

A.   Instemmen met de realisering van de 1e fase van de nieuwe atletiekaccommodatie op het sportpark St. Theunis bestaande uit een kunststofbaan atletiekbaan en een oefenveld ter vervanging van de huidige baan op Leuken.

B.   Beschikbaar stellen van een krediet beschikbaar stellen van € 1.468.500 voor de kosten van planontwikkeling, aanleg- en begeleidingskosten van de baan en oefenveld als aanvulling op het in te zetten bedrag van de voorziening vervangingsinvesteringen toplaag atletiekbaan.

C.   Bekrachtigen van de door B&W opgelegde geheimhouding ten aanzien van de ter inzage gelegde financiële informatie totdat aanbesteding en definitieve gunning van de werken heeft plaatsgevonden.

 

Besluitvorming

De heer Jeurissen (CDA) neemt op grond van artikel 28 Gemeentewet niet deel aan beraadslaging en besluitvorming. Unaniem conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Plan voor realisering

(14.)

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van € 6.238.442,00 voor de realisatie van de nieuwbouw van de SGS Bisschoppelijk College op sportpark St. Theunis, onder de gestelde voorwaarden (09 03 037).

 

Voorstel

Beschikbaar stellen van een krediet van € 6.238.442,00 voor de realisatie van de nieuwbouw van de SGS Bisschoppelijk College op sportpark St. Theunis, onder de gestelde voorwaarden.

 

Besluitvorming

De heer Jeurissen (CDA) neemt op grond van artikel 28 Gemeentewet niet deel aan beraadslaging en besluitvorming. Unaniem conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Brief Van de Meerakker 10-03-2009

(15.)

Onderwerp

a.    Beschikbaar stellen van een totaal bedrag van € 4.265.000,- voor de realisatie van de nieuwe sporthal op sportpark St. Theunis;

b.    Bekrachtigen van de geheimhouding door B&W opgelegd ten aanzien van de bijgevoegde kostenspecificatie totdat de aanbesteding heeft plaatsgevonden (09 03 038).

 

Voorstel

a.   Beschikbaar stellen van een totaal bedrag van € 4.265.000,- voor de realisatie van de nieuwe sporthal op sportpark St. Theunis.

b.   Bekrachtigen van de geheimhouding door B&W opgelegd ten aanzien van de bijgevoegde kostenspecificatie totdat de aanbesteding heeft plaatsgevonden.

 

Besluitvorming

De heer Jeurissen (CDA) neemt op grond van artikel 28 Gemeentewet niet deel aan beraadslaging en besluitvorming. Unaniem conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

Bestanden

 Geluidsfragment 19A (13, 14 en 15).

 

 

 

Raadsconsultaties

Hamerstukken

 

 

 

20.

Onderwerp

A.  Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken betreffende de overeenkomst inzake de verwerving van eigendom van de heer B.P.A. Otten en mw. J. Smink aan de Rietstraat 2 in het kader van de ontwikkeling van Laarveld;

B.  Verstrekken van een krediet ad € 780.000,-- inclusief bijkomende kosten ten behoeve van de aankoop van het object in Laarveld (09 03 030).

 

Voorstel

A.  Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken betreffende de overeenkomst inzake de verwerving van eigendom van de heer B.P.A. Otten en mw. J. Smink aan de Rietstraat 2 in het kader van de ontwikkeling van Laarveld;

B.  Verstrekken van een krediet ad € 780.000,-- inclusief bijkomende kosten ten behoeve van de aankoop van het object in Laarveld.

 

Besluitvorming

Er worden door de raad geen wensen en/of bedenkingen geuit. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Bespreekstukken

Liggen niet voor.

 


Raadsnotities

Liggen niet voor.

 

Raadsinformatie (brieven)

Hamerstukken

Liggen niet voor.

 

Bespreekstukken

 

 

 

21.

Onderwerp

Vragen en verzoeken om inlichtingen ex artikel 40 van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert (09 03 041).

a.  Brief van de heer L. Kusters namens de fractie Weert Lokaal d.d. 23 februari 2009 inzake vragen aan het college over publicatie in de Gemeentewijzer inzake inschrijving voor bouwkavels, met het verzoek om mondelinge beantwoording.

b.  Brief van de heer F. Adriaens namens de fractie Weert Lokaal d.d. 9 maart 2009 inzake vragen aan het college over kringloopwinkel Bis-Bis, met het verzoek om mondelinge beantwoording.

 

Voorstel

Vragen beantwoorden en bespreken.

 

Besluitvorming

Vragen zijn beantwoord en besproken.

 

Bestanden

 Vragen en verzoeken om inlichtingen ex art 40 RvO

 Brief Weert Lokaal inzake inschrijving bouwkavels

 Brief Weert Lokaal inzake kringloopwinkel BIS-BIS

 Geluidsfragment

 

 

 

22.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 1 januari tot en met 10 februari 2009 (09 03 042).

a.    Kennisnemen van het overzicht van de ingekomen brieven;

b.  Besluiten tot het voor kennisgeving aannemen van de brieven onder nr. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76.

 

Voorstel

a.    Kennisnemen van het overzicht;

b.    Besluiten tot het voor kennisgeving aannemen van genoemde brieven.

 

Besluitvorming

Conform het voorstel besloten.

 

Bestanden

 Overzicht

 Geluidsfragment

 

 

 

23.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel moet doen (09 03 043).
Besluiten tot het voor kennisgeving aannemen van voornoemde lijst.

 

Voorstel

Voornoemde lijst voor kennisgeving aan te nemen.

 

Besluitvorming

Voor kennisgeving aangenomen.

 

Bestanden

 Overzicht

 Geluidsfragment

 

 

 

24.

Onderwerp

Kennisnemen van de onderstaande overzichten:
a.   Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2009;
b.   Overzicht begrotingsuitkomsten 2009;
c.   Overzicht reserves en voorzieningen 2009 (09 03 044).

 

Voorstel

Voornoemde overzichten voor kennisgeving aan te nemen.

 

besluitvorming

Voor kennisgeving aangenomen.

 

Bestanden

 Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2009

 Overzicht begrotingsuitkomsten 2009

 Overzicht reserves en voorzieningen 2009

 Geluidsfragment

 

 

 

25.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden 

 Geluidsfragment 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vastgesteld in de raadsvergadering van 6 mei 2009.

 

De Griffier,                              De Voorzitter,

 

 

 

 

 

Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten      Mr. J.M.L. Niederer

 

 

">