BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 11 FEBRUARI 2009, VOORTGEZET OP 12 FEBRUARI 2009

 

Voorzitter:

mr. J.M.L. Niederer

 

Griffier:

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten 11-02-2009

mr. M.C.A. Huijs 12-02-2009

 

Aanwezig de leden:

S. Altun (VVD), I.F.A.J. Beenders-van Dooren (PvdA), H.J.H. Beuvens (SP), A.J. Egging (Kernpunt), M.A. Engelen (VVD alleen 11-2-2009), G.E.M. Gigase (CDA), J.W.J. Goubet (SP vanaf agendapunt 6), A.J.L. Heijmans (PvdA), A.G. Jacobs (CDA), dr. ir. R.W.M. Jeurissen (CDA), F. Kadra (PvdA), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), H.P.M. Lempens (VVD), H.A. Litjens (Weert Lokaal), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal), G.J.A. Marechal (PvdA), T.W.G. Meulen (CDA), R.F. Nordhausen (SP 11-02-2009 tot agendapunt 6), G. Soyugüzel (PvdA afwezig bij agendapunt 20), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), J.A.F. Tak (SP), P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal tot agendapunt 22), F.H.H. Weekers (VVD alleen 11-2-2009) en M. Zaâboul (PvdA).

Afwezig de leden:

F.L.J.A. Adriaens (Weert Lokaal), A. Arissa (PvdA), J.M. Cardinaal (VVD), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal) en M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA)

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel, bijlagen en de moties en amendementen. Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

Algemeen

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder de gasten van de raad.

 

Bestanden

 Geluidsfragment opening

 Geluidsfragment verwelkoming gasten

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen. 

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Mededelingen.

 

 

De voorzitter vermeldt de berichten van verhindering. Wethouder Kirkels komt later vanwege het bijwonen van een vergadering in Den Haag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

A.  Vaststellen van de notulen van de vergadering van

10 december 2008;

B.  Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 10 december 2008 (geen spreekrecht).

 

Voorstel

Notulen en besluitenlijst vaststellen.

 

Besluitvorming

Notulen en besluitenlijst worden ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Notulen 10-12-2008

 Besluitenlijst 10-12-2008

  Geluidsfragment

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

 

Bij agendapunt 11 (Munttheater) legt de PvdA een stemverklaring af. Op verzoek van de fractie SP wordt agendapunt 13 (binnensportaccommodaties) als bespreekstuk behandeld. Agendapunt 23 (grondprijsbeleid) wordt als

hamerstuk behandeld en krijgt agendanummer 13. De fracties PvdA, SP, Kernpunt en Weert Lokaal leggen bij agendapunt 23 een stemverklaring af. De brief bij agendapunt 26c wordt betrokken bij agendapunt 22. De brief van het CDA d.d. 4 februari 2009 met vervolgvragen over de recessie wordt betrokken bij agendapunt 27. De SP dient een motie vreemd aan de orde van de dag in over de aandelen Essent. Deze motie wordt als agendapunt 30A behandeld.

De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Agenda 11-02-2009

  Geluidsfragment

 

 

 

Raadsvoorstellen

Benoemingen

 

 

 

6.

Onderwerp

A.  Onderzoek geloofsbrieven.

Ingekomen zijn de geloofsbrieven van de tot lid van de raad benoemd verklaarde: de heer J.W.J. Goubet, Tromplaan 129, 6004 EM Weert.

Het onderzoek van de geloofsbrieven dient te geschieden op grond van de artikelen V 4 en V 12 van de Kieswet. Door de benoemde zijn overlegd:

a.        geloofsbrief (kennisgeving en benoeming);

b.        verklaring aanneming benoeming;

c.         verklaring openbare betrekkingen;

d.        uittreksel uit het bevolkingsregister.

B.  Beslissen tot toelating als lid van de raad van de gemeente Weert van de heer J.W.J. Goubet.

C.  Beëdigen van het toegelaten raadslid de heer J.W.J. Goubet

(09 02 020).

 

Voorstel

Geloofsbrieven onderzoeken, beslissen tot toelating en beëdigen.

 

Besluitvorming

Er wordt afscheid genomen van de heer R. Nordhausen (SP). De commissie onderzoek geloofsbrieven onderzocht de geloofsbrieven van dhr. J. Goubet en heeft deze in orde bevonden. Er wordt besloten tot toelating en dhr. Goubet

wordt beëdigd.

 

Bestanden

 Geluidsfragment afscheid dhr. Nordhausen

 Geluidsfragment beëdiging dhr. Goubet

 

 

 

7.

Onderwerp

Benoemen tot lid van de raadscommissie Welzijn de heer

J.W.J. Goubet, Tromplaan 129, 6004 EM Weert, namens de fractie SP (initiatiefvoorstel fractie SP) (09 02 019).

 

Voorstel

Uw raad wordt voorgesteld:

tot lid van de raadscommissie Welzijn te benoemen de heer J.W.J. Goubet, Tromplaan 129, 6004 EM Weert, namens de fractie SP.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Initiatiefvoorstel fractie SP

  Geluidsfragment

 

 

 

Hamerstukken

 

 

 

8.

Onderwerp

a.  Kennisnemen van het Rekenkameronderzoek naar de kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten;

b.  Overnemen van de conclusies en aanbevelingen uit het eindrapport;

c.  Het college opdragen aan de raad ter besluitvorming voor te leggen (via de  werkgroep dualisme en de raadscommissie AZ):

1.   de criteria op grond waarvan een project als complex project wordt beschouwd;

2.   een procesgang voor complexe projecten (protocol met toepasselijke procedures, verantwoordelijken en te hanteren instrumenten, zoals startnotitie, bestuursopdracht, standaarddocumenten genoemd sub 3, opiniërende raad e.d.);

3.    de volgende standaarddocumenten:

•    matrix bestuurlijke beslismomenten gekoppeld aan fasen projectmatig werken

•    rapportageformat fase-afsluiting

•    risico-overzicht

•    tussentijdse voortgangsrapportage (projectrapportage met stand van zaken per beheersaspect)

4.      een plan van aanpak verankering projectmatig werken in de ambtelijke organisatie (09 02 002).

 

Voorstel

A. Kennisnemen van het Rekenkameronderzoek naar de kader­stellende rol van de raad bij complexe projecten;

B. Overnemen van de conclusies en aanbevelingen uit het eindrapport;

C. Het college opdragen aan de raad ter besluitvorming voor te leggen (via de werkgroep dualisme en de raadscommissie AZ):

1.   de criteria op grond waarvan een project als complex project wordt beschouwd;

2.   een procesgang voor complexe projecten (protocol met toepasselijke procedures, verantwoordelijken en te hanteren instrumenten, zoals startnotitie, bestuurs­opdracht, standaarddocumenten genoemd sub 3, opiniërende raad e.d.);

3   de volgende standaarddocumenten:

•       matrix bestuurlijke beslismomenten gekoppeld aan fasen projectmatig werken

•      rapportageformat fase-afsluiting

•      risico-overzicht

•      tussentijdse voortgangsrapportage (projectrap­portage met stand van zaken per beheersaspect)

4.  een plan van aanpak verankering projectmatig werken in de ambtelijke organisatie.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Eindrapport

 Presentatie

  Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Deelnemen aan het experiment SWS bij de Europese verkiezingen op donderdag 4 juni 2009 (09 02 003).

 

Voorstel

Instemmen met deelname aan het project “Stemmen in een Willekeurig Stemlokaal” bij de verkiezing van de leden van het Europees parlement op donderdag 4 juni 2009.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Brief Ministerie van BZK

 Aanvullende brief

  Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

Aanwijzen van het Jacob van Horne museum als trouwlocatie

(09 02 005).

 

Voorstel

1. Het Jacob van Horne museum aanwijzen als locatie waar vanaf 01 maart 2009 huwelijksvoltrekkingen, partnerschaps­registraties en omzettingen, op uitsluitend de vrijdag, kunnen plaatsvinden;

2. Beschikbaar stellen van een krediet ad € 14.500,-, voor de aankoop van stoelen en transportwagens ten einde het Jacob van Horne museum te kunnen inrichten als trouwlocatie;

3. Beschikbaar stellen van een budget ad € 3.000,- ten behoeve van de aanschaf van toga’s.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

  Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

a.  Kennisnemen van de periodieke managementrapportage van de Stichting Munttheater voor de  periode 1 januari 2008 t/m 31 augustus 2008;

b.  Instemmen met een eenmalig subsidie voor opleidings­kosten en onderhoudskosten tot een bedrag van € 50.000,- en deze te betrekken bij de resultaatbestemming 2008 (09 02 006).

 

Voorstel

A.  Kennisnemen van de periodieke managementrapportage van de Stichting Munttheater voor de periode 1 januari 2008 t/m 31 augustus 2008;

B.  Instemmen met een eenmalig subsidie voor opleidingskosten en onderhoudskosten tot een bedrag van € 50.000,- en deze te betrekken bij de resultaatbestemming 2008.

 

Besluitvorming

Stemverklaring van de fractie PvdA dat men akkoord is met een eenmalige subsidie van € 50.000,--.

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Managementrapportage Stichting Munttheater

 Geluidsfragment

 

 

 

12.

Onderwerp

Organiseren van hulpverlening na het opleggen van een tijdelijk huisverbod met ingang van 1 januari 2009 (09 02 007).

 

Voorstel

Gedurende de periode 1 januari 2009 tot 1 juli 2009, na het opleggen van een tijdelijk huisverbod, op trajectbasis intensief casemanagement inkopen bij de Mutsaersstichting, de kosten ten laste van de post “onvoorzien incidenteel 2009” te brengen en tegelijkertijd starten met het uitwerken van een model voor een (boven-)lokale aanpak met Midden-Limburgse ketenpartners vanaf 1 juli 2009.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Evaluatierapport

  Geluidsfragment

 

 

 

23./

13.

Onderwerp

Vaststellen van het grondprijsbeleid 2009 (09 02 016).

 

Voorstel

A.  Vaststelling grondprijzen voor maatschappelijke voorzieningen, commerciële voorzieningen, bedrijfsterreinen, woningbouw en kantoren, zoals vastgelegd in de nota grondprijsbeleid 2009;

B.  Met ingang van 2009 worden de bijdragen aan bovenwijkse voorzieningen en de bovenplanse verevening bepaald bij het vaststellen van de betreffende meerjareninvesterings­plannen.

 

Besluitvorming

Op verzoek van de PvdA wordt dit onderwerp als hamerstuk, agendapunt 13 geagendeerd. Stemverklaring PvdA: ziet af van voorstel tot prijsbevriezing en is vóór het voorstel. Stemverklaringen fracties SP, Kernpunt en Weert Lokaal tegen het verhogen van de grondprijs voor sociale woningbouw. Stemverklaring Weert Lokaal: plaatst vraagtekens bij investeringen in Laarveld.

Voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Nota grondprijsbeleid 2009

 Wijziging nota grondprijsbeleid 2009

 Geluidsfragment

 

 

 

14.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 60.000,--, in plaats van de eerder beschikbaar gestelde € 35.000,-- (zie raadsvoorstel 17 september j.l.) uit de stelpost verkeer en vervoer voor het nemen van (tijdelijke) verkeersmaatregelen voor het weren van doorgaand vrachtverkeer door Fatima (09 02 010).

 

Voorstel

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 60.000,- (in plaats van

het eerder beschikbaar gestelde krediet ad. € 35.000,-) uit de

stelpost verkeer en vervoer, voor het nemen van (tijdelijke)

verkeersmaatregelen voor het weren van doorgaand

vrachtverkeer door Fatima.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

  Geluidsfragment

 

 

 

15.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van € 13.000,- voor deelname aan de Monitor Grenzeloos Winkelen Limburg 2009 (09 02 012).

 

Voorstel

Beschikbaar stellen van een eenmalig budget ad € 13.000,- voor deelname aan de Monitor Grenzeloos Winkelen Limburg 2009 ten laste van de stelpost 'Onderzoeken'.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Afspraken Monitor Grenzeloos Winkelen 2009

 Grenzeloos Winkelen 2007

 Geluidsfragment

 

 

 

16.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een budget ad € 310.000,- voor het digitaliseren van bouwvergunningendossiers en deze via internet beschikbaar stellen (09 02 013).

 

Voorstel

A.  De bouwvergunningendossiers digitaliseren en de benodigde bestanden via internet beschikbaar stellen;

B.  De kosten voor het digitaliseringproject, geraamd op € 310.000,- te dekken uit het resultaat van de jaarrekening 2008 en vooruitlopend op de bestemming van het rekening­resultaat 2008 een aanvang nemen met het offertetraject en vervolgens de werkzaamheden;

C.  De kosten van het digitaliseren van nieuwe bouwvergun­ningenaanvragen meenemen in de legestarieven waarvoor de tarieventabel legesverordening aangepast dient te worden. Hiervoor volgt in de loop van 2009 een voorstel (na offertetraject).

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

  Geluidsfragment

 

 

 

17.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van € 40.000,- als bijdrage in het tekort op de grondexploitatie van het project Binnenmolen aan de Looimolenstraat (09 02 014).

 

Voorstel

Beschikbaar stellen van een krediet van € 40.000,- als bijdrage in het tekort op de grondexploitatie van het project Binnenmolen aan de Looimolenstraat.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

  Geluidsfragment

 

 

 

18.

Onderwerp

Vaststellen van de meerjarenbegroting onderhoud gemeente­gebouwen 2009-2013 (09 02 015).

 

Voorstel

Wij stellen u voor om:

1.  Akkoord te gaan met de meerjarenbegroting onderhoud gemeentegebouwen 2009-2013;

2.  De jaarlijkse storting in de voorziening onderhoud gemeen­telijke gebouwen op het huidig niveau te handhaven.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

  Geluidsfragment

 

 

 

Bespreekstukken

 

19.

Onderwerp

Instemmen met de aangescherpte Regiovisie “Het oog van Midden-Limburg; Regiovisie 2008-2028” en met de Bestuurs­overeenkomst Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg (09 02 001).

 

Voorstel

1.  In te stemmen met de Regiovisie 2008-2028 en deze te hanteren als leidraad bij uitvoering van de gebieds­ontwikkeling in Midden-Limburg;

2.  In te stemmen met de Bestuursovereenkomst en de daarbij behorende toelichting;

3.  De Stuurgroep uit te nodigen in februari/maart 2009 een constituerende vergadering te beleggen;

4.  De Stuurgroep uit te nodigen de organisatorische voorzieningen te treffen zoals beschreven in de Toelichting op de Bestuursovereenkomst, o.a. het aanstellen van een kwartiermaker/interim-directeur, teneinde een slagvaardige start van de gebiedsontwikkeling mogelijk maken;

5.  Beschikbaar stellen van een budget ad € 121.250,- als bijdrage in de proceskosten gebiedsontwikkeling Midden-Limburg 2009 en dit bedrag te dekken uit de Algemene Reserves waaraan het rekening resultaat 2007 ad € 1.660.390,- is toegevoegd;

6.  Reserveren van een bedrag ad € 2.037.000,- (€ 42,50 per inwoner) ten behoeve van de Algemene Reserves ad € 1.539.140,- en het restant ad € 497.860,- meenemen bij de voorjaarsnota 2009 of bij de bestemming van het rekening resultaat 2008.

 

Besluitvorming

Amendement 1 van de fracties PvdA en SP wordt ingetrokken. Amendement 2 van de fracties CDA, PvdA, Weert Lokaal, VVD, SP, D66 en Kernpunt wordt unaniem aanvaard.

Motie 1 van de fractie SP wordt ingetrokken. Motie 2 van de fracties SP en PvdA wordt aangehouden, want is overgenomen door het college. Motie 3 van de fractie SP wordt aangehouden. Motie 4 van de fractie D66 wordt aangehouden, want is overgenomen door het college. Motie 5 van de fracties PvdA en VVD wordt aangehouden.

Het voorstel is door het aangenomen amendement in twee delen gesplitst en wordt behandeld als agendapunten 19A en 19B. Het nieuwe voorstel 19A wordt met voorstemmen van de fracties CDA, PvdA, Weert Lokaal, VVD, SP en Kernpunt (23) en tegenstemmen van de fractie D66 (1) aangenomen. Voorstel 19B wordt bij unaniem besluit aangehouden.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Brief B&W d.d. 24-12-08

 Bestuursovereenkomst Gebiedsontwikkeling Midden Limburg

 Regiovisie

 Motie 1

 Motie 2

 Motie 3

 Motie 4

 Motie 5

 Amendement 1

 Amendement 2

 Geluidsfragment 1e termijn fracties

 Geluidsfragment 1e termijn college

 Geluidsfragment 2e termijn fracties

 Geluidsfragment 2e termijn college

 Geluidsfragment besluitvorming

 

 

 

 

 

Mededeling

Mededeling Wethouder Kirkels inzake de IJzeren Rijn, waarna de vergadering wordt geschorst en op 12 februari 2009 om 19:30 uur wordt voortgezet.

 

Bestanden

 Geluidsfragment mededeling Wethouder Kirkels

 Geluidsfragment schorsing vergadering

 Geluidsfragment voortzetting vergadering

 

 

 

20.

Onderwerp

Instemmen met de oprichting van de Toeristisch Recreatieve Ontwikkelingsmaatschappij (TROM) Midden-Limburg (09 02 011).

 

Voorstel

Uw Gemeenteraad wordt voorgesteld in te stemmen met:

a) het voorliggende meerjarige concept businessplan voor TROM Midden-Limburg 2009 – 2012;

b) de concept statuten van de Stichting TROM;

c) de gevraagde bijdragen per inwoner voor de actielijn 1 (de regiopromotie) voor de periode 2010-2012;

d) de gevraagde bijdrage voor actielijn 2 voor de routestructuren voor de periode 2009-2012;

e) het bestuur (lees: Raad van Toezicht) van de TROM op te dragen te overleggen met de Stuurgroep Gebiedsont­wik­keling Midden-Limburg om de gevraagde bijdrage voor actielijn 3 (economische structuurversterking) vrij te maken uit de te reserveren middelen voor de gebiedsontwikkeling ten behoeve van de fondsvorming, voor de periode 2009-2012;

f) de concept samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten en het Toeristisch Samenwerkingsverband Midden-Limburg;

g) SEART overleg voorstel inzake het ‘routebureau’

Uw gemeenteraad wordt voorgesteld kennis te nemen van:

h) het concept werkplan 2009;

i) het businessplan routeburo.

 

Besluitvorming

Het voorstel a t/m g wordt met voorstemmen van de fracties Kernpunt, VVD, Weert Lokaal, PvdA en CDA (17) en tegen­stemmen van de fracties D66 en SP (4) aanvaard.  Van de punten h en i wordt met eenzelfde stemverdeling kennisgenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Brief Wethouder Strous

 Eensluidend voorstel TROM

 Bijlage 1 Concept Businessplan TROM

 Bijlage 2 Concept Satuten Stichting TROM

 Bijlage 3 Concept Samenwerkingsovereenkomst

 Bijlage 4 A Concept Werkplan TROM 2009

 Bijlage 4 B Promotieplan TROM

 Bijlage 5 Kadernotitie en verslagen RNML

 Aanvullende brief

 Geluidsfragment 1e termijn fracties

 Geluidsfragment 1e termijn college

 Geluidsfragment 2e termijn fracties

 Geluidsfragment 2e termijn college

 Geluidsfragment besluitvorming

 

 

 

 

21. 

Onderwerp

Het nemen van een principebesluit aangaande een internatio­nale verzustering met de stad Hangzhou in de Volksrepubliek China als onderdeel van de grensoverschrijdende samenwerking tussen de steden Bree, Maaseik en Weert (09 02 004).

 

Voorstel

Instemmen met het aangaan van een verzustering met de stad Hangzhou in de Volksrepubliek China.

 

Besluitvorming

Amendement nr. 3 wordt met voorstemmen van de fracties SP, VVD, Weert Lokaal, PvdA en CDA (20) en tegenstemmen van de fracties Kernpunt en D66 (2) aanvaard.

Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties SP, VVD, Weert Lokaal, PvdA en CDA (20) en tegenstemmen van de fracties Kernpunt en D66 (2) aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Bijlagen

 Amendement 3

 Geluidsfragment 1e termijn fracties

 Geluidsfragment 1e termijn college

 Geluidsfragment 2e termijn fracties

 Geluidsfragment 2e termijn college

 Geluidsfragment besluitvorming

 

 

 

22. 

Onderwerp

Opheffen wijkverplichting peuterspeelzalen (09 02 008).

 

Voorstel

Opheffen van de wijkverplichting peuterspeelzalen met ingang van 12 februari 2009.

 

Besluitvorming

Wegens belangenverstrengeling verlaat de heer Van de Loo de vergadering en neemt niet deel aan de stemming.

Het voorstel wordt na hoofdelijke stemming met voorstemmen van de fracties D66, SP, VVD, Weert Lokaal en CDA (13) en tegenstemmen van de fracties PvdA en Kernpunt (7) aanvaard.

Motie nr. 6 wordt met voorstemmen van de fracties PvdA en Kernpunt (7) en tegenstemmen van de fracties D66, SP, VVD, Weert Lokaal en CDA (13) verworpen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Brief PvdA inzake opheffing wijkverplichting peuterspeelzalen

 Motie 6

 Geluidsfragment 1e termijn fracties

 Geluidsfragment 1e termijn college

 Geluidsfragment 2e termijn fracties

 Geluidsfragment 2e termijn college

 Geluidsfragment besluitvorming 

 

 

 

13./

23. 

Onderwerp

Kennisnemen van de actuele knelpunten ten aanzien van de binnensportaccommodaties en in te stemmen met de voorgestelde maatregelen (09 02 009).

 

Voorstel

a. Kennisnemen van de actuele knelpunten ten aanzien van de binnensportaccommodaties;

b. Instemmen met de voorgestelde maatregelen op korte termijn;

c. Instemmen met het opstellen van nieuwe beleidsnotitie binnensportaccommodaties voor de periode 2010–2020 op basis van de genoemde uitgangspunten.

 

Besluitvorming

Op verzoek van de SP wordt dit onderwerp als bespreekstuk, agendapunt 23 geagendeerd. Van het voorstel wordt kennisgenomen en het wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

  Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties

Hamerstukken

 

 

 

24.

Onderwerp

a.  Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken betreffende de overeenkomst met betrekking tot de verwerving van het eigendom van de fa. Derckx ten behoeve van de uitbreiding van het industrieterrein de Kempen;

b.  Beschikbaar stellen van een krediet ad € 825.000,-- voor de verwerving van percelen gelegen aan de Suffolkweg 50

(09 02 017).

 

Voorstel

A. Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken betreffende de overeenkomst met betrekking tot de verwerving van het eigendom van de fa. Derckx ten behoeve van de uitbreiding van het industrieterrein de Kempen;

B. Beschikbaar stellen van een krediet ad € 825.000,- voor de verwerving van de percelen L 1963, L 1964 en L 1897 (incl. notariskosten), groot 5305 m², 3165 m² en 4690 m², gelegen aan Suffolkweg 50.

 

Besluitvorming

Er worden geen wensen en/of bedenkingen uitgebracht. Voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Aanvullende brief

  Geluidsfragment

 

 

 

25.

Onderwerp

a.  Beschikbaar stellen van een krediet van € 200.000,- ter voorfinanciering van een woonrecht verband houdende met plattelandsvernieuwing en kwaliteitsverbetering in het buitengebied, met als dekking de reserve plattelands­vernieuwing;

b.  Kenbaar maken van wensen en/of bedenkingen op de 3 overeenkomsten waarbij gemeente Weert betrokken is

(09 02 018).

 

Voorstel

1. Beschikbaar stellen van een krediet van €200.000,- ter voorfinanciering van een woonrecht verband houdende met plattelandsvernieuwing en kwaliteitsverbetering in het buitengebied, met als dekking de reserve plattelands­vernieuwing;

2. Kenbaar maken van wensen en/of bedenkingen op de 3 overeenkomsten waarbij gemeente Weert betrokken is.

 

Besluitvorming

Er worden geen wensen en/of bedenkingen uitgebracht. Voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

  Geluidsfragment

 

 

 

Bespreekstukken

Liggen niet voor.

 


Raadsnotities

Liggen niet voor.

 

Raadsinformatie (brieven)

Hamerstukken

Liggen niet voor.

 

Bespreekstukken

 

 

 

26.

Onderwerp

Vragen en verzoeken om inlichtingen ex artikel 40 van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert

(09 02 021).

a.     Brief van de heren H. Beuvens en J. Tak namens de fractie SP d.d. 5 januari 2009 inzake vragen aan het college over de klankbordgroep St. Theunis;

b.     Brief van mevrouw M. Nouwen-Jacobs namens de fractie CDA d.d. 13 januari 2009 inzake vragen aan het college over de uitspraken van de burgemeester over de regionale samenwerking Midden-Limburg;

c.      Brief van mevrouw M. Zaâboul namens de fractie PvdA d.d. 3 februari 2009 inzake vragen aan het college over de opheffing wijkverplichting peuterspeelzalen (behorende bij het betreffende raadsvoorstel) met het verzoek om mondelinge beantwoording.

 

Voorstel

Vragen en antwoorden sub a en b bespreken.

Vragen sub c beantwoorden en bespreken.

 

Besluitvorming

Vragen en antwoorden sub a en b afdoende besproken.

De brief onder c. is betrokken bij agendapunt 22 en ter vergadering afdoende beantwoord en besproken.

 

Bestanden

 Vragen en verzoeken om inlichtingen ex art 40 RvO

 Brief SP inzake klankbordgroep St. Theunis

 Antwoordbrief inzake klankbordgroep St. Theunis

 Brief CDA uitspraken burgemeester

 Antwoordbrief uitspraken burgemeester

 Brief PvdA inzake opheffing wijkverplichting peuterspeelzalen

 Geluidsfragment 26A

 Geluidsfragment 26B

 

 

 

27.

Onderwerp

Bespreken brief van het college d.d. 28 januari 2009 inzake vragen van de heer G. Gigase namens de fractie CDA en de heer H. Marechal namens de fractie PvdA over de recessie (09 02 025).

 

Voorstel

Vragen en antwoorden bespreken.

 

Besluitvorming

Vragen en antwoorden afdoende besproken.

 

Bestanden

 mail PvdA inzake vragen recessie

 brief college aan CDA en PvdA inzake vragen recessie

 aanvullende brief CDA inzake vragen recessie

 Geluidsfragment 1e termijn fracties

 Geluidsfragment 1e termijn college

 Geluidsfragment 2e termijn fracties

 Geluidsfragment besluitvorming

 

 

 

28.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 7 november tot en met 31 december 2008 (09 02 022).

a.     Kennisnemen van het overzicht van de ingekomen brieven;

b.  Besluiten tot het voor kennisgeving aannemen van de brieven onder nr. 394, 395, 397, 398, 400, 402, 403, 405, 406, 407, 408, 409, 411, 414, 415, 417, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 427, 428, 429, 431, 432, 435, 436, 437, 438, 439, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 475, 476, 477, 478, 479, 480.

 

Voorstel

a.    Kennisnemen van het overzicht;

b.    Besluiten tot het voor kennisgeving aannemen van genoemde brieven.

 

Besluitvorming

Conform het voorstel besloten.

 

Bestanden

 Overzicht

  Geluidsfragment

 

 

 

29.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel moet doen (08 01 023).

 

Voorstel

Voornoemde lijst voor kennisgeving aan te nemen.

 

Besluitvorming

Voor kennisgeving aangenomen.

 

Bestanden

 Overzicht

  Geluidsfragment

 

 

 

30.

Onderwerp

Kennisnemen van de onderstaande overzichten:

a.    Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2009;

b.    Overzicht begrotingsuitkomsten 2009;

c.     Overzicht reserves en voorzieningen 2009 (09 02 024).

 

Voorstel

Voornoemde overzichten voor kennisgeving aan te nemen.

 

Besluitvorming

Voor kennisgeving aangenomen.

 

Bestanden

 Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2009

 Overzicht begrotingsuitkomsten 2009

 Overzicht reserves en voorzieningen 2009

 Geluidsfragment

 

 

 

30A.

Onderwerp

Motie van SP en D66 inzake aandelenverkoop Essent.

 

Voorstel

Af te zien van verkoop van aandelen Essent.

 

Besluitvorming

Motie nr. 7 wordt met voorstemmen van de fracties SP en D66 (4) en tegenstemmen van de fracties Kernpunt, VVD, Weert Lokaal, PvdA en CDA (17) verworpen.

 

Bestanden

 Motie 7

  Geluidsfragment

 

 

 

 

31.

Onderwerp

Sluiting.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 maart 2009.

 

De Griffier,                              De Voorzitter,

 

 

Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten      Mr. J.M.L. Niederer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

">