BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 31 JANUARI 2007

 

Voorzitter: mr. J.M.L. Niederer, burgemeester (31 januari 2007)

P.J.R.L. Verheggen (waarnemend voorzitter) (voortzetting vergadering op 1 februari 2007)

Griffier: mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

Aanwezig de leden: F.L.J.A. Adriaens (Weert Lokaal), S. Altun (VVD), A. Arissa (PvdA), I.F.A.J. Beenders-Van Dooren (PvdA), H.J.H. Beuvens (SP), J.M. Cardinaal (VVD), R.F.J.W.M. Van Dooren (Weert Lokaal), A.J. Egging (Kernpunt), M.A. Engelen (VVD), G.E.M. Gigase (CDA), A.J.L. Heijmans (PvdA), A.G. Jacobs (CDA), C.J.C. Jacobs-Verstappan (Weert Lokaal), dr. ir. R.W.M. Jeurissen (CDA), F. Kadra (PvdA), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), H.P.M. Lempens (VVD), M.C.M. Lempens (VVD), P.P.E. Lempens (SP) (raadslid tot agendapunt 8), H.A. Litjens (Weert Lokaal), H.J.W.M. Van de Loo (Weert Lokaal), G.J.A. Marechal (PvdA), T.W.G. Meulen (CDA), R.F. Nordhausen (SP) (raadslid vanaf agendapunt 8), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA), G. Soyugüzel (PvdA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), J.A.F. Tak (SP), P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal), M. Zaâboul (PvdA).

 

Afwezig 31 januari 2007 het lid: G. Soyugüzel (PvdA).

Afwezig 1 februari 2007 de leden: S. Altun (VVD), J.M. Cardinaal (VVD), I.F.A.J. Beenders-Van Dooren (PvdA), R.F.J.W.M. Van Dooren (WL), A.J. Egging (Kernpunt), A.J.L. Heijmans (PvdA), A.G. Jacobs (CDA), R.W.M. Jeurissen (CDA), M.C.M. Lempens (VVD), T.W.G. Meulen (CDA) en M. Zaâboul (PvdA).

 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht wordt uitgeoefend door de heer R. Grichnik met betrekking tot agendapunt 18 (KMS/BC), de heer M. Hendrikx met betrekking tot agendapunt 17 (WOZOCO Weert-noord) en de heer Maarse aangaande agendapunt 25B (N280).

 

Bestanden

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 

 

 

3.

Onderwerp

Mededelingen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

A.   Vaststellen van de notulen van de vergadering van 6 november 2006 en de voortzetting op 9 november 2006 inzake de begroting 2007;

B.   Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 6 november 2006 en de voortzetting op 9 november 2006 inzake de begroting 2007.

 

Voorstel

Notulen en besluitenlijst vaststellen.

 

Besluitvorming

Ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Notulen 6 november 2006

 Notulen 9 november 2006

 Besluitenlijst 6 en 9 november

 Geluidsfragment

 

 

 

5.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

Voorstel

Agenda vaststellen.

 

Besluitvorming

·    Aanvullende agenda wordt akkoord bevonden;

·    Verzoek van D66 om artikel 40-brief over N280 te agenderen wordt afgewezen;

·    SP dient namens alle fracties motie over fusie ziekenhuizen in; deze wordt geagendeerd als agendapunt 25A;

·     D66 dient motie over N280 in; deze wordt geagendeerd als agendapunt 25B;

·    Agenda wordt met inachtneming van deze wijzigingen vastgesteld.

 

Bestanden

 Agenda 31 januari 2007

 Geluidsfragment

 

 

 

6.

Onderwerp

Onderzoek geloofsbrieven.

Ingekomen zijn de geloofsbrieven van de tot lid van de raad benoemd verklaarde: heer R.F. Nordhausen, Laurenburg 147, 6006 GP Weert.

Het onderzoek van de geloofsbrieven dient te geschieden op grond van de artikelen V 4 en V 12 van de Kieswet. Door de benoemde zijn overgelegd:

a.    geloofsbrief (kennisgeving en benoeming);

b.    verklaring aanneming benoeming;

c.     verklaring openbare betrekkingen;

d.    uittreksel uit het bevolkingsregister (07 01 016).

 

Voorstel

Geloofsbrieven onderzoeken.

 

Besluitvorming

Geloofsbrieven zijn onderzocht en akkoord bevonden.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

7.

Onderwerp

Beëdigen van het toegelaten raadslid de heer R.F. Nordhausen (07 01 017).

 

Voorstel

De heer Nordhausen beëdigen.

 

Besluitvorming

De heer Nordhausen is beëdigd.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

8.

Onderwerp

Benoemen lid raadscommissie Welzijn (initiatiefvoorstel fractie SP) (07 01 011).

 

Voorstel

Uw raad wordt voorgesteld de heer R.F. Nordhausen te benoemen als lid van de raadscommissie Welzijn, Onderwijs, Cultuur, Volksgezondheid en Sport namens de fractie SP.

 

Besluitvorming

De heer Nordhausen is benoemd tot lid van de raadscommissie Welzijn.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Instemmen met de zetelverdeling euregio rijn-maas-noord

(07 01 015).

 

Voorstel

A.    Akkoord te gaan met de voorgestelde zetelverdeling van de Ledenvergadering van de euregio rijn-maas-noord;

B.    Wethouder Heuvelmans, naast burgemeester Niederer en wethouder Strous, benoemen tot afgevaardigde in de ledenvergadering;

C.    Wethouders Coolen en Sijben, naast wethouder Kirkels, benoemen tot plaatsvervangers.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 25.500,-- voor de uitvoering van het omvormen van groenvoorzieningen bovenop de reguliere werkzaamheden in de openbare ruimte (07 01 008).

 

Voorstel

Wij stellen voor een krediet ter beschikking te stellen ad

€ 25.500,-- voor de uitvoering van het omvormen van groenvoorzieningen (oplossing 2).

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

A.     Verlengen Budgetcontract Stichting PUNT welzijn 2003-2006 met één jaar om vervolgens in 2007 de subsidiecyclus te doorlopen en een uitwerkingsovereenkomst 2008-2011 vast te stellen;

B.     Vaststellen budget 2007 voor Stichting PUNT welzijn

(07 01 002).

 

Voorstel

A.    Verlengen Budgetcontract Stichting PUNT welzijn 2003-2006 met één jaar om vervolgens in 2007 de subsidiecyclus te doorlopen en een uitwerkingsovereenkomst 2008-2011 vast te stellen;

B.    Vaststellen budget 2007 voor Stichting PUNT welzijn.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

12.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 8.147,-- voor het uitbrengen van een Weert-katern in het landelijke blad Monumenten (07 01 004).

 

Voorstel

Het beschikbaar stellen van een krediet ad € 8.147,-- exclusief BTW ten laste van de post Onvoorziene uitgaven incidenteel 2007 voor het uitbrengen van een Weert katern bij het landelijke blad Monumenten.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

13.

Onderwerp

Vaststellen van het Actieprogramma Integratie 2007-2010

(07 01 005).

 

Voorstel

Vaststellen van het Actieprogramma Integratie 2007-2010.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

14.

Onderwerp

Vaststellen van de Verordening Wet inburgering gemeente Weert (07 01 001).

 

Voorstel

Vaststellen van de Verordening Wet inburgering gemeente Weert.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Bijlage

 Geluidsfragment

 

 

 

15.

Onderwerp

Vaststellen bodembeheerplan/bodemkwaliteitkaart gemeente Weert (07 01 014).

 

Voorstel

Vaststellen bodembeheerplan/bodemkwaliteitkaart gemeente Weert.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

16.

Onderwerp

Vaststellen van de begroting van baten en lasten ten behoeve van exploitatie-overeenkomsten bestemmingsplan Vrouwenhof (07 01 009).

 

Voorstel

Vaststelling van de begroting van lasten en baten op grond van artikel 3 lid 2 onder f. van de exploitatieverordening ten behoeve van het bestemmingsplan Vrouwenhof.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

17.

Onderwerp

Kennisnemen van de uitkomsten van de bestuursopdracht inzake de ontwikkeling van een woonzorgcomplex in Weert-Noord/Boshoven (07 01 003).

 

Voorstel

Kennisnemen van de resultaten van de bestuursopdracht inzake de ontwikkeling van een woonzorgcomplex in Weert-Noord/Boshoven.

 

Besluitvorming

Motie Weert Lokaal met 10 stemmen vóór en 18 stemmen tegen verworpen. Voorstel is met voorstemmen van de fracties Kernpunt, VVD, PvdA en CDA aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Motie

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 Geluidsfragment 3

 Geluidsfragment 4

 

 

 

18.

Onderwerp

A.    Kennisnemen van de bijgevoegde concept-realisatieovereenkomst tussen de gemeente en de stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs en eventuele wensen en/of bedenkingen kenbaar maken ten aanzien van de concept-realisatieovereenkomst;

B.    Akkoord gaan met het dekkingsvoorstel voor de realisatie van de sporthal;

C.   Kennisnemen van stand van zaken met betrekking tot het project KMS-BC (07 01 007).

 

Voorstel

A.    Kennisnemen van de bijgevoegde concept-realisatieovereenkomst tussen de gemeente en de stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs en eventuele wensen en/of bedenkingen kenbaar maken ten aanzien van de concept-realisatieovereenkomst;

B.    Akkoord gaan met het dekkingsvoorstel voor de realisatie van de sporthal;

C.   Kennisnemen van stand van zaken met betrekking tot het project KMS-BC.

 

Besluitvorming

Stemverklaringen van de fracties SP en Weert Lokaal tegen het voorstel. Voorstel is met voorstemmen van de fracties Kernpunt, D66, VVD, PvdA en CDA aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 Geluidsfragment 3

 Geluidsfragment 4

 

 

 

19.

Onderwerp

Kennisnemen van het voorstel tot locatiekeuze stadhuis (initiatiefvoorstel Stuurgroep Locatiekeuze Stadhuis) (07 01 006).

 

Voorstel

De Stuurgroep stelt de gemeenteraad voor om:

a.   kennis te nemen van de rapportage van de Stuurgroep locatiekeuze stadhuis;

b.   te besluiten om het college van burgemeester en wethouders de opdracht te geven tot realisatie van een nieuw stadhuis op locatie Wilhelminasingel;

c.    indien de onderhandelingen over de locatie Wilhelminasingel niet leiden tot het gestelde doel, om dan direct te vervolgen met een onderzoek naar de realiseerbaarheid allereerst op de `Locatie aan het kanaal´ (Stadsbrug/Centrum-Noord) en vervolgens aan de Beekstraat.

 

Besluitvorming

Voorstel unaniem aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

20.

Onderwerp

A.    Vaststellen van de grondprijzen voor maatschappelijke voorzieningen, commerciële voorzieningen, bedrijfsterreinen, woningbouw en kantoren, zoals vastgelegd in de nota Grondprijsbeleid 2007;

B.    Vaststellen van de bijdragen aan de reserve Stadsvernieuwing, het fonds Stadsuitleg, het acquisitiefonds en de reserve Volkshuisvesting, zoals vastgelegd in de nota Grondprijsbeleid 2007 (07 01 012).

 

Voorstel

A.   Vaststellen van de grondprijzen voor maatschappelijke voorzieningen, commerciële voorzieningen, bedrijfsterreinen, woningbouw en kantoren, zoals vastgelegd in de nota Grondprijsbeleid 2007;

B.   Vaststellen van de bijdragen aan de reserve Stadsvernieuwing, het fonds Stadsuitleg, het acquisitiefonds en de reserve Volkshuisvesting, zoals vastgelegd in de nota Grondprijsbeleid 2007.

 

Besluitvorming

Stemverklaring fractie Weert Lokaal tegen het voorstel. Voorstel met voorstemmen van de fracties CDA, PvdA, VVD, SP, D66 en Kernpunt aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Bijlage

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 Geluidsfragment 3

 

 

 

21.

Onderwerp

Kennisnemen van en eventuele wensen en/of bedenkingen kenbaar maken betreffende de prestatieafspraken tussen de gemeente Weert en Wonen Weert voor de periode 2006 tot en met 2009 (07 01 013).

 

Voorstel

Kennisnemen van en eventuele wensen en/of bedenkingen kenbaar maken betreffende de prestatieafspraken tussen de gemeente Weert en Wonen Weert voor de periode 2006 tot en met 2009.

 

Besluitvorming

Stemverklaring fractie SP tegen het voorstel. Voorstel zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Bijlage

 Geluidsfragment

 

 

 

22.

Onderwerp

Vragen en verzoeken om inlichtingen ex artikel 40 van het reglement van orde 2006 voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert (07 01 018).  

a.   Brief van mevrouw C. Jacobs-Verstappen namens de fractie Weert Lokaal en mevrouw M. Stokbroeks namens de fractie D66 Land van Weert d.d. 5 november 2006 inzake vragen aan het college over het realiseren van een brede school in Stramproy;

b.   Brief van de heer H. Beuvens namens de fractie SP d.d. 15 december 2006 inzake vragen aan het college over het opstellen van een Milieu Effecten Reportage (MER) voor Landbouw Ontwikkelings Gebieden (LOG´s);

c.    Brief van de heer A. Heijmans namens de fractie PvdA d.d. 2 december 2006 inzake vragen aan het college over de aanbesteding van het openbaar vervoer in Weert;

d.   Brief van de heer R. van Dooren namens de fractie Weert Lokaal d.d. 18 januari 2007 inzake vragen aan het college over het Programma Economische Structuurversterking & Taskforce Triple Weert, met verzoek om mondelinge beantwoording;

e.   Brief van de heren H. Beuvens en J. Tak namens de fractie SP d.d. 19 december 2006 inzake vragen aan het college over de veiligheid van het gebied Stationsstraat en omgeving spoorlijn.

 

Voorstel

Vragen en antwoorden sub a, b, c en e bespreken.

Vragen sub d beantwoorden en bespreken.

 

Besluitvorming

Afdoende beantwoord en besproken.

 

Bestanden

 Originele brief a.

 Antwoordbrief a.

 Originele brief b.

 Antwoordbrief b.

 Originele brief c.

 Antwoordbrief c.

 Originele brief d.

 Originele brief e.

 Antwoordbrief e.

 Geluidsfragment a.

 Geluidsfragment b.

 Geluidsfragment c.

 Geluidsfragment d.

 Geluidsfragment e.

 

 

 

23.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 10 november 2006 tot en met 4 januari 2007 (07 01 019).

a.   Kennisnemen van het overzicht van de ingekomen brieven;

b.   Besluiten tot het voor kennisgeving aannemen van de brieven onder nr. 406, 414, 417, 420, 423, 428, 429, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 439, 440, 450 en 451.

 

Voorstel

a.   Kennisnemen van het overzicht;

b.   Besluiten tot het voor kennisgeving aannemen van genoemde brieven.

 

Besluitvorming

Conform het voorstel besloten.

 

Bestanden

 Overzicht

 Geluidsfragment

 

 

 

24.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel moet doen (07 01 020).

 

Voorstel

Voorstel: voornoemde lijst voor kennisgeving aan te nemen.

 

Besluitvorming

Voor kennisgeving aangenomen.

 

Bestanden

 Overzicht

 Geluidsfragment

 

 

 

25.

Onderwerp

Kennisnemen van de onderstaande overzichten:

a.   Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2007;

b.   Overzicht begrotingsuitkomsten 2007;

c.    Overzicht reserves en voorzieningen 2007 (07 01 021).

 

Voorstel

Voor kennisgeving aannemen.

 

Besluitvorming

Voor kennisgeving aangenomen.

 

Bestanden

 Overzichten

 Geluidsfragment

 

 

 

25A

Onderwerp

Motie behoud ziekenhuis Weert.

 

Voorstel

Motie aanvaarden.

 

Besluitvorming

Motie is unaniem aanvaard.

 

Bestanden

 Motie

 Geluidsfragment

 

 

 

25B

Onderwerp

Motie N280.

 

Voorstel

Motie aanvaarden.

 

Besluitvorming

Motie is geamendeerd en overgenomen door college.

 

Bestanden

 Motie

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 

 

 

26.

Onderwerp

Afscheid van de heer P.P.E. Lempens.

 

Voorstel

Afscheid nemen van de heer P. Lempens als raadslid van de gemeente Weert.

 

Besluitvorming

Afscheid genomen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

27.

Onderwerp

Sluiting.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 

 

 

 

 

Onderwerp

Notulen van de bovenstaande vergadering.

 

Bestanden

 Notulen 31-01-2007

 Notulen 01-02-2007

 

 

 

 

 

Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 april 2007.

 

 

 

 

De Griffier,      

 

Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten   

De Voorzitter,   

 

Mr. J.M.L. Niederer

 

 

                       

 

 

 

">