BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 27 JUNI 2007

 

Voorzitter: mr. J.M.L. Niederer, burgemeester

Griffier: mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

Aanwezig de leden: F.L.J.A. Adriaens (Weert Lokaal), A. Arissa (PvdA), I.F.A.J. Beenders-Van Dooren (PvdA), H.J.H. Beuvens (SP), J.M. Cardinaal (VVD), A.J. Egging (Kernpunt), M.A. Engelen (VVD), G.E.M. Gigase (CDA), A.J.L. Heijmans (PvdA), A.G. Jacobs (CDA), C.J.C. Jacobs-Verstappan (Weert Lokaal), dr. ir. R.W.M. Jeurissen (CDA), F. Kadra (PvdA), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), H.P.M. Lempens (VVD), H.A. Litjens (Weert Lokaal), H.J.W.M. Van de Loo (Weert Lokaal), G.J.A. Marechal (PvdA), T.W.G. Meulen (CDA), R.F. Nordhausen (SP), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA), G. Soyugüzel (PvdA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), J.A.F. Tak (SP), P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal).

 

Afwezig de leden: S. Altun (VVD), M.C.M. Lempens (VVD), M. Zaâboul (PvdA).

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel, bijlagen en de moties en amendementen. Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

1A.

Onderwerp

Herdenking mevrouw G. Aendekerk-Kunnen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Mededelingen.

 

 

Berichten van verhindering. Mevrouw C. Jacobs-Verstappen komt later. Wethouder Heuvelmans en mevrouw Nagel zijn vandaag jarig. Uitgedeeld zijn:

·     een motie van de fractie Kernpunt over de Boostenvleugel (agendapunt 31);

·     een brief van SV Altweerterheide m.b.t. de notitie topsport (agendapunt 28);

·     een brief van Upstairs/BSW over de vloer van de sporthal.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

A.     Vaststellen van de notulen van de vergadering van 23 mei 2007;

B.     Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 23 mei 2007 (geen spreekrecht).

 

Voorstel

Notulen en besluitenlijst vaststellen.

 

Besluitvorming

Op verzoek van de heer Kusters van de fractie Weert Lokaal wordt het laatste woord op pagina 24 van de notulen, “Weert”, gewijzigd in “Stramproy”. Op grond van de Kieswet is dit correct. Voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Notulen 23-05-2007

 Besluitenlijst 18-04-2007

 Geluidsfragment

 

 

 

5.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

Voorstel

Agenda vaststellen.

 

Besluitvorming

·  Wethouder Coolen doet een actuele mededeling bij agendapunt 22 (verplaatsing kazemat);

·  Agendapunt 28 (notitie Topsport in beweging) wordt van de agenda verwijderd;

·  De fracties Weert Lokaal, VVD, D66 en PvdA dienen een motie in over de vloer van BSW; deze wordt als agendapunt 37A behandeld;

·  Agendapunt 33a (vragen PvdA over schooladviezen voor allochtone leerlingen) wordt als hamerstuk behandeld.

Voor het overige wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Agenda 27-06-2007

 Geluidsfragment

 

 

 

Benoemingen

 

 

 

6.

Onderwerp

Benoemen tot lid van de raadscommissie Algemene zaken de heer H.J.W.M. van de Loo, tot lid van de raadscommissie Welzijn de heer H.A. Litjens, tot lid van de raadscommissie Economische zaken mevrouw C.J.C. Jacobs-Verstappen en tot lid van de raadscommissie Ruimtelijke ordening L.C.G. Kusters, alsmede ontslaan van mevrouw C.J.C. Jacobs-Verstappen als lid van de raadscommissie Ruimtelijke ordening, allen namens de fractie Weert Lokaal (initiatiefvoorstel fractie Weert Lokaal) (raadsvoorstel 07 06 125).

 

Voorstel

Uw raad wordt voorgesteld:

a.     tot lid in de raadscommissie Algemene zaken te benoemen de heer H.J.W.M. van de Loo;

b.     tot lid in de raadscommissie Welzijn te benoemen de heer H.A. Litjens;

c.      tot lid in de raadscommissie Economische zaken te benoemen mevrouw C.J.C. Jacobs-Verstappen;

d.     tot lid in de raadscommissie Ruimtelijke ordening te benoemen de heer L.C.G. Kusters;

e.     mevrouw C.J.C. Jacobs-Verstappen te ontslaan als lid van de raadscommissie Ruimtelijke ordening;

allen namens de fractie Weert Lokaal.

 

Besluitvorming

Unaniem conform het voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsvoorstellen

Hamerstukken

 

 

 

7.

Onderwerp

Instemmen met de begroting 2008 van de Regio Noord- en Midden-Limburg (07 06 097).

 

Voorstel

Akkoord gaan met de begroting 2008 van de Regio Noord- en Midden-Limburg, met dien verstande dat de verhogingen van de bijdragen van de gemeente voor de sector GGD en

Veiligheid beperkt blijft tot de gebruikelijke indexeringen.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

  Geluidsfragment

 

 

 

8.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van maximaal € 26.208,-- voor interim-vervanging van de directeur van het Munttheater tijdens haar zwangerschapsverlof (07 06 109).

 

Voorstel

Samenvattend stellen wij u voor een maximaal subsidie ad € 26.208,-- toe te kennen aan het Munttheater voor interim-vervanging van de directeur tijdens haar zwangerschapsverlof

ten laste van ´onvoorzien incidenteel´.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

  Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Vaststellen van de nota Lokaal Gezondheidsbeleid Weert en Nederweert 2008-2011 (07 06 105).

 

Voorstel

A.     Kennisnemen van de inspraakreacties en in te stemmen met de daarover ingenomen standpunten;

B.     Overgaan tot vaststelling van de Nota lokaal gezondheidsbeleid Weert en Nederweert 2008-2011.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

  Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

Instemmen met het Productenaanbod Publieke Gezondheid

(07 06 107).

 

Voorstel

A.     Instemmen met het Productenaanbod Publieke Gezondheid;

B.     De bijdrage voor 2008 aan de GGD Noord- en Midden-Limburg voorlopig vaststellen op maximaal € 752.480,-- en het voorlopig maximale budget 2008 aan Thuiszorg Midden-Limburg op € 564.700,--.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

  Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

A.     Beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van de bouw van de multifunctionele accommodatie annex school Swartbroek ad € 2.410.000,-- voor de totale stichtingskosten inclusief grond;

B.     Beschikbaar stellen van een krediet voor voortzetting van de café in een tijdelijke voorziening ter hoogte van € 67.500,-- (07 06 106).

 

Voorstel

A.     Beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van de bouw van de multifunctionele accommodatie annex school Swartbroek ad € 2.410.000,-- voor de totale stichtingskosten inclusief grond en;

B.     Beschikbaar stellen van een krediet voor voortzetting van het café in een tijdelijke voorziening ter hoogte van € 67.500,--.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

  Geluidsfragment

 

 

 

12.

Onderwerp

A.     Kennisnemen van en instemmen met de begroting 2008, de meerjarenraming 2008-2011 en de risicoparagraaf van de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Weert en Omstreken de Risse;

B.     Akkoord gaan met een gemeentelijke bijdrage 2008 van        € 361.141,-- (07 06 119).

 

Voorstel

A.     Kennisnemen van en instemmen met de begroting 2008, de meerjarenraming 2008-2011 en de risicoparagraaf van de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Weert en Omstreken de Risse;

B.     Akkoord gaan met een gemeentelijke bijdrage 2008 van € 361.141,--.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

  Geluidsfragment

 

 

 

13.

Onderwerp

A.     Instemmen met het invoeren van vergunningparkeren op de Julianalaan (voor zover gelegen tussen de Regentesselaan en Louis Regoutstraat), Regentesselaan, Biemansstraat, Gieterijstraat, Franse Patersstraat en Meewisstraat;

B.     Instemmen met het invoeren van betaald parkeren op de Sint Jozefslaan ter hoogte van de huisnummers 1 t/m 15 (zijnde vier parkeerplaatsen);

C.    Vaststellen van de Tarieventabel Parkeerbelastingen 2007 (versie 3) (07 06 120).

 

Voorstel

A.     Instemmen met het invoeren van vergunningparkeren op de Julianalaan (voor zover gelegen tussen de Regentesselaan en Louis Regoutstraat), Regentesselaan, Biemansstraat, Gieterijstraat, Franse Patersstraat en Meewisstraat. Ingangsdatum 16 juli 2007;

B.     Instemmen met het invoeren van betaald parkeren op de Sint Jozefslaan ter hoogte van de huisnummers 1 t/m 15 (zijnde vier parkeerplaatsen). Ingangs-datum 16 juli 2007;

C.    Vaststellen van de Tarieventabel Parkeerbelastingen 2007 (versie 3).

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

  Geluidsfragment

 

 

 

14.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 150.000,-- ter vervanging van de oeverbeschoeiing rondom de vijver in Graswinkel (07 06 102).

 

Voorstel

Wij stellen u voor een krediet ad € 150.000,-- ter beschikking te stellen voor het herstel van de oeverbeschoeiing rondom de vijver in Graswinkel.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

  Geluidsfragment

 

 

 

15.

Onderwerp

Kennisnemen van het milieuverslag 2006 (07 06 103).

 

Voorstel

Wij stellen u voor om kennis te nemen van het milieuverslag 2006.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

  Geluidsfragment

 

 

 

16.

Onderwerp

Vaststellen van het ontwerpbestemmingsplan ‘Stramproy’

(07 06 108).

 

Voorstel

Wij stellen voor het bestemmingsplan ‘Stramproy’ gewijzigd vast te stellen overeenkomstig het bij dit voorstel behorende conceptraadsbesluit.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

17.

Onderwerp

Aanwijzen van percelen in het gebied Stramproy-Oost waarop de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing is

(07 06 115).

 

Voorstel

Ter bestendiging van ons besluit van 15 februari 2007 stellen wij u voor percelen gelegen binnen het bestemmingsplan Stramproy, tussen de Molenweg en de Soutsweg, aan te wijzen als gronden waarop de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing is.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

18.

Onderwerp

Nemen van een nieuw voorbereidingsbesluit in het kader van de regeling Ruimte voor Ruimte voor de percelen of perceelsgedeelten op of nabij de in het besluit genoemde adressen (07 06 114).

 

Voorstel

Nemen van een nieuw voorbereidingsbesluit in het kader van de regeling Ruimte voor Ruimte voor de percelen of perceelsgedeelten op of nabij de in het besluit genoemde adressen.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

19.

Onderwerp

Afwijzen van het verzoek van mevrouw M.W.J.A. Swinkels voor het toekennen van een planschadevergoeding op grond van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (07 06 100).

 

Voorstel

Wij stellen uw raad voor in te stemmen met het uitgebrachte advies door SAOZ en het verzoek om vergoeding van planschade ex artikel 49 WRO van mevrouw M.W.J.A. Swinkels, Beekstraat 79 te 6001 GH Weert, af te wijzen.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

20.

Onderwerp

Ongegrond verklaren van het bezwaarschrift van de Stichting Rechtsbijstand namens maatschap Linders-Mooren inzake het besluit tot afwijzen van een verzoek om planschadevergoeding in verband met het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan ´Boshoven/Vrakker-West´ (07 06 111).

 

Voorstel

Wij stellen u voor het door de Stichting Rechtsbijstand, namens de maatschap Linders-Mooren, Tobbersdijk 64, alhier, ingediende bezwaarschrift ongegrond te verklaren.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

21.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 85.000,-- voor de sloop van de bijgebouwen bij het pand Zoomweg 16 (Trienekens), een beperkte sanering ter plaatse, het aanpassen van de woning, het opstellen van een stedenbouwkundige visie voor het gebied en de externe begeleiding van dit alles (07 06 113).

 

Voorstel

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 85.000,-- (exclusief BTW) voor de sloop van de bijgebouwen bij het pand Zoomweg 16 (Trienekens), een beperkte sanering ter plaatse, het aanpassen van de woning, het opstellen van een stedenbouwkundige visie voor het

gebied en de externe begeleiding van dit alles.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

22.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 12.300,-- voor de verplaatsing van de kazemat, gelegen aan de Noordkade 28 te Weert, ten laste van het begrotingssaldo 2007 (07 06 116).

 

Voorstel

Wij stellen u voor ermee in te stemmen ten behoeve van de beoogde verplaatsing van een kazemat, een krediet van €12.300,-- beschikbaar te stellen, ten laste van het begrotingssaldo 2007.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

23.

Onderwerp

Vaststellen van het beeldkwaliteitsplan voor bedrijventerrein Kampershoek-Noord met de aantekening dat de plannen nog kunnen wijzigen in het kader van de ontwikkelingen rond het Frun-shopping en de Stadspoort (07 06 118).

 

Voorstel

Vaststellen van het beeldkwaliteitsplan voor bedrijventerrein Kampershoek-Noord.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Bespreekstukken

 

 

 

 

24.

Onderwerp

A.     Kennisnemen van het jaarverslag en de jaarrekening 2005 van de Stichting Cultureel Centrum de Munt en het definitief subsidie 2005 vaststellen op € 1.075.805,--;

B.     Kennisnemen van het jaarverslag en de jaarrekening 2006 van de Stichting Cultureel Centrum de Munt en het definitief subsidie 2006 vaststellen op    € 898.217,--;

C.    Kennisnemen van de begroting 2007 van de Stichting Cultureel Centrum de Munt en het voorlopig maximaal subsidie 2007 vaststellen op € 900.717,--;

D.    Instemmen met één jaar verlenging van het budgetcontract met de Stichting Cultureel Centrum de Munt voor het jaar 2007 (07 06 117).

 

Voorstel

Samenvattend stellen wij u voor:

a.     het jaarverslag 2005 van het Munttheater voor kennisgeving aan te nemen en het definitief subsidie 2005 vast te stellen op een bedrag van € 1.075.805,-- en het verschil ad € 101.198,-- ten laste te brengen van het rekeningresultaat 2006;

b.     het jaarverslag 2006 van het Munttheater voor kennisgeving aan te nemen en het definitief subsidie 2006 vast te stellen op een bedrag van € 898.217,--;

c.      de begroting 2007 van het Munttheater voorlopig voor kennisgeving aan te nemen en het voorlopig maximaal subsidie 2007 op basis van het budgetcontract 2003-2006 vast te stellen op een bedrag van € 900.717,--;

d.     in te stemmen met één jaar verlenging van het budgetcontract met de Stichting Cultureel Centrum de Munt voor het jaar 2007.

 

Besluitvorming

Voorstel unaniem aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

25.

Onderwerp

Vaststellen van de jaarrekening 2006 (07 06 101).

 

Voorstel

A. Vaststellen van de jaarrekening 2006;

B. Instemmen met de bestemming, te weten:

·    Reserveren € 765.536,-- voor het opvangen van het te verwachten tekort jaarrekening 2007;

·    Een bedrag van € 101.198,-- voor aanvullende subsidiëring Cultureel Centrum De Munt wegens het tekort jaarrekening 2005;

·    Een bedrag van € 59.956,-- voor het op peil brengen van de reserve “Niet te activeren activa”;

·    Een bedrag van € 150.000,-- voor het herstel van de oeverbeschoeiing rondom de vijver in Graswinkel;

·    Een bedrag van € 31.000,-- voor eenmalige bijdrage opstart regionale samenwerking Midden-Limburg;

·    Een bedrag van € 74.000,-- voor huisvesting deel ambtenaren Sociale Zaken in dr. Kuyperstraat;

·    Een bedrag van € 30.000,-- voor het stimuleren van nieuwe evenementen in 2007;

·    Een bedrag van € 40.000,-- voor het in te zetten verbetertraject stimulerend werkklimaat en projectmatig werken.

 

Besluitvorming

Voorstel unaniem aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

26.

Onderwerp

A.     Kennisnemen van de stand van zaken herstructurering Regio VVV en NV Toerisme;

B.     Instemmen met de overdracht van de exploitatie van de VVV-winkel aan de ANWB per 1 september 2007 (07 06 098).

 

Voorstel

A.     Kennisnemen van ontwikkelingen in procesgang NV Toerisme en Regio VVV;

B.     Akkoord gaan met overdracht van de VVV Winkel in Weert naar de ANWB per 1 september 2007 onder de in het voorstel en bijgevoegde intentieovereenkomst nader uitgewerkte condities. De jaarlijkse kosten ad € 54.000,-- kunnen naar rato ten laste worden gebracht van de post VVV 2007 en volledig ten laste worden gebracht van 2008 en verdere jaren;

C.    Akkoord gaan met bijgevoegde intentieovereenkomst met de ANWB;

D.    Akkoord gaan met licentieaanvraag conform bijgevoegde brief voor het voeren van het VVV beeldmerk en de kosten van €4.500,- ten laste brengen van de post VVV 2007 en verdere jaren;

E.     Akkoord gaan met financiering Regio VVV met € 52.410,-- vanaf 1 juli t/m 31 december 2007, welke ten laste kan worden gebracht van de post VVV 2007;

F.     Akkoord gaan met financiering Regio VVV met € 70.884,-- in 2008, welke ten laste kan worden gebracht van de post VVV 2008;

G.    Akkoord gaan met principebesluit tot nadere uitwerking van een voorstel om in 2008 de back-office taken van de lokale VVV onder te brengen in een nader op te richten integrale beheerstructuur en hiervoor jaarlijks met ingang van 2008 € 22.306,-- in te zetten, welke ten laste kan worden gebracht van de post VVV 2008 en verdere jaren;

H.    Akkoord gaan om in later stadium definitief besluit te nemen over financiering van de Regio VVV voor 2009 en volgende jaren, mede in relatie tot de evaluatie en inhoud marketingplan voor 2008 en volgende jaren en de ontwikkelingen binnen de NV Toerisme;

I.      Niet akkoord gaan met deelname aan de in oprichting zijnde beheerstichting voor de winkels voor de front-office taken van de VVV-winkel.

 

Besluitvorming

Amendement 1 van de fractie SP wordt met voorstemmen van de fracties D66, Kernpunt, SP en Weert Lokaal verworpen.

Motie 1 van de fractie PvdA wordt met voorstemmen van de fracties SP, VVD, PvdA en CDA aanvaard.

Voorstel:

A.     wordt unaniem aanvaard;

B.     wordt unaniem aanvaard;

C.    wordt unaniem aanvaard;

D.    wordt unaniem aanvaard;

E.     stemverklaring SP: alleen akkoord omdat anders de VVV in de problemen komt; onderdeel E wordt met voorstemmen van de fracties SP, VVD, PvdA en CDA aanvaard;

F.     wordt unaniem verworpen;

G.    wordt met voorstemmen van de fracties Kernpunt, D66, SP, VVD, PvdA en CDA aanvaard;

H.    wordt unaniem verworpen;

I.      wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Amendement SP

 Motie PvdA

 Geluidsfragment

 

 

 

 

27.

Onderwerp

Vaststellen van de Actualisatienota ´Ruimte voor Onderwijs en Sport, Beleidsvisie 2004-2010´ (07 06 096).

 

Voorstel

A.     De actualisatienota ´Ruimte voor Onderwijs en Sport, Beleidsvisie 2004-2010´ vast te stellen als richtinggevend kader voor het vast te stellen beleid;

B.     In te stemmen met de vorming van een reserve met een inkomensfunctie met een omvang van € 7.000.000,--, ten gunste van de onderwijsmiddelen.

C.    Naast de reguliere budgetten voor 2008 in te stemmen met een verhoging van € 22.481,--. Dit ter afdekking van de hogere lasten.

 

Besluitvorming

Voorstel wordt met voorstemmen van de fracties CDA, PvdA, Weert Lokaal, VVD, SP en Kernpunt aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Actualisatienota

 Geluidsfragment

 

 

 

 

28.

Onderwerp

Vaststellen van de notitie ´Topsport in beweging´ en op basis daarvan de positie van de gemeente ten opzichte van topsport alsook de ondersteuning ervan in te doen vullen (07 06 104).

 

Voorstel

Vaststellen van de notitie ´Topsport in beweging´ en op basis daarvan de positie van de gemeente ten opzichte van topsport alsook de ondersteuning ervan in te doen vullen.

 

Besluitvorming

Voorstel is van de agenda afgevoerd en wordt voor de septembercyclus opnieuw geagendeerd.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Notitie

 

 

 

 

29.

Onderwerp

A.     Afzien van de introductie van een technologievergoeding;

B.     Instemmen met de verordening voor het sociaal cultureel fonds 2008 naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek op basis van de bestuursopdracht naar de introductie van een technologievergoeding voor schoolgaande kinderen op het voortgezet onderwijs;

C.    Vaststellen dat bij de begrotingsbehandeling 2008 rekening gehouden dient te worden met de voorgestelde aanpassing (verhoging met € 50.000,--) van het budget bijzondere bijstand indien b akkoord is (07 06 095).

 

Voorstel

A.     Afzien van de introductie van een technologievergoeding;

B.     Instemmen met de verordening voor het sociaal cultureel fonds 2008 naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek op basis van de bestuursopdracht naar de introductie van een technologievergoeding voor schoolgaande kinderen op het voortgezet onderwijs;

C.    Vaststellen dat bij de begrotingsbehandeling 2008 rekening gehouden dient te worden met de voorgestelde aanpassing (verhoging met € 50.000,--) van het budget bijzondere bijstand indien b akkoord is.

 

Besluitvorming

Voorstel onder A wordt unaniem aanvaard; onder B wordt met voorstemmen van de fracties SP, Weert Lokaal en PvdA aanvaard en onder C wordt met voorstemmen van de fracties SP, Weert Lokaal en PvdA aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties

Hamerstukken

 

 

 

30.

Onderwerp

A.     Kenbaar maken van eventuele wensen en bedenkingen betreffende de overeenkomst tot de koop en levering van de gronden met opstallen gelegen aan de St. Sebastiaan-kapelstraat;

B.     Verstrekken van een krediet ad € 3.750.000,-- ten behoeve van de aankoop en bijkomende kosten van de gronden met opstallen (07 06 112).

 

Voorstel

A.     Kenbaar maken van eventuele wensen en bedenkingen betreffende de overeenkomst tot de koop en levering van de grond en opstallen gelegen aan de St. Sebastiaankapelstraat te Weert;

B.     Verstrekken van een krediet ad € 3.750.000,-- ten behoeve van de aankoop en bijkomende kosten van de gronden met opstallen.

 

Besluitvorming

De raad brengt geen wensen of bedenkingen uit. Zonder hoofdelijke stemming wordt conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

  Geluidsfragment

 

 

 

Bespreekstukken

 

 

 

31.

Onderwerp

Wensen en/of bedenkingen kenbaar maken ten aanzien van het niet handhaven van de Boostenvleugel (07 06 126).

 

Voorstel

Wensen en/of bedenkingen kenbaar maken ten aanzien van het niet handhaven van de Boostenvleugel.

 

Besluitvorming

Stemverklaring fractie PvdA tegen de motie van de fractie Kernpunt. Motie fractie Kernpunt wordt met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, Kernpunt en D66 verworpen. Voorstel wordt na hoofdelijke stemming met 15 stemmen vóór en 11 stemmen tegen aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Motie Kernpunt

  Geluidsfragment

 

 

 

 

32.

Onderwerp

Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken betreffende de koopovereenkomst voor de verwerving van het eigendom van F.J.M. Brunenberg, achterterrein Bassin 9A, sectie R 3612 (gedeeltelijk) (06 07 127).

 

Voorstel

Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken betreffende de koopovereenkomst voor de verwerving van het eigendom van F.J.M. Brunenberg, achterterrein Bassin 9A, sectie R 3612 (gedeeltelijk) ter grootte van ±588 m2.

 

Besluitvorming

De raad brengt geen wensen of bedenkingen uit. Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsnotities

Hamerstukken

Liggen niet voor.

 

Bespreekstukken

Liggen niet voor.

 

Raadsinformatie (brieven)

Hamerstukken

Liggen niet voor.

 

Bespreekstukken

 

 

 

33.

Onderwerp

Vragen en verzoeken om inlichtingen ex artikel 40 van het reglement van orde 2006 voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert (07 06 121).

a.     Brief van mevrouw Kadra en de heer Soyugüzel namens de fractie PvdA d.d. 21 februari 2007 inzake vragen aan het college over schooladviezen voor allochtone leerlingen;

b.     Brief van de heer H. Beuvens namens de fractie SP d.d. 24 april 2007 inzake vragen aan het college over de teksttoelichting bij het Schetsboek IJzeren Rijn;

c.      Brief van de heer R. Nordhausen namens de fractie SP d.d. 8 mei 2007 inzake vragen aan het college inzake het visitatierapport van SEV over de maatschappelijke inzet van Wonen Weert;

d.     Brief van de heer H. Beuvens namens de fractie SP d.d. 30 mei 2007 inzake vragen aan het college over de aanleg van waterpartijen in de wijk Leuken, met verzoek om mondelinge beantwoording;

e.     Brief van de heer R. Nordhausen namens de fractie SP d.d. 12 juni 2007 inzake vragen aan het college over het kabinetsbesluit voor een generaal pardon voor uitgeprocedeerde asielzoekers, met verzoek om mondelinge beantwoording;

f.       Brief van de heren J. Tak en H. Beuvens namens de fractie SP d.d. 18 juni 2007 inzake vragen aan het college over het verlenen van gebruiksvergunningen, met verzoek om mondelinge beantwoording.

 

Voorstel

Vragen en antwoorden sub a, b en c bespreken; vragen sub d, e en f beantwoorden en bespreken.

 

Besluitvorming

Vragen sub a, b en c zijn besproken; vragen sub d, e en f zijn beantwoord en besproken.

 

Bestanden

 Originele brief a.

 Antwoordbrief a.

 Geluidsfragment a.

 Originele brief b.

 Antwoordbrief b.

 Geluidsfragment b.

 Originele brief c.

 Antwoordbrief c.

 Geluidsfragment c.

 Originele brief d.

 Geluidsfragment d.

 Originele brief e.

 Geluidsfragment e.

 Originele brief f.

 Geluidsfragment f.

 

 

 

 

34.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 20 april tot en met 23 mei 2007 (07 06 122).

a.     Kennisnemen van het overzicht van de ingekomen brieven;

b.     Besluiten tot het voor kennisgeving aannemen van de brieven onder nr. 118, 119, 124, 128, 130, 139, 143, 147, 148, 149, 151, 152, 153 en 157.

 

Voorstel

a.      Kennisnemen van het overzicht;

b.      Besluiten tot het voor kennisgeving aannemen van genoemde brieven.

 

Besluitvorming

Conform het voorstel besloten.

 

Bestanden

 Overzicht

  Geluidsfragment

 

 

 

35.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel moet doen (07 06 123).

Voorstel: voornoemde lijst voor kennisgeving aan te nemen.

 

Voorstel

Voornoemde lijst voor kennisgeving aannemen.

 

Besluitvorming

Voor kennisgeving aangenomen.

 

Bestanden

 Overzicht

  Geluidsfragment

 

 

 

36.

Onderwerp

Kennisnemen van de onderstaande overzichten:

a. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2007;

b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2007;

c. Overzicht reserves en voorzieningen 2007 (07 06 124).

 

Voorstel

Overzichten voor kennisgeving aannemen.

 

Besluitvorming

Voor kennisgeving aangenomen.

 

Bestanden

 Overzicht

  Geluidsfragment

 

 

 

 

37.

Onderwerp

Motie van de fractie PvdA inzake De IJzeren Rijn.

 

Voorstel

Motie aannemen.

 

Besluitvorming

Stemverklaring fractie SP: IJzeren Rijn is niet meer tegen te houden. Stemverklaringen alle overige fracties: tegen IJzeren Rijn en vóór motie.

De motie wordt met voorstemmen van de fracties CDA, PvdA, Weert Lokaal, VVD, D66 en Kernpunt aanvaard.

 

Bestanden

 Motie

 Geluidsfragment

 

 

 

 

37A.

Onderwerp

Motie van de fracties Weert Lokaal, VVD, D66 en PvdA inzake de vloer in sporthal Boshoven.

 

Voorstel

Motie aannemen.

 

Besluitvorming

Stemverklaring fractie CDA tegen de motie. In het dictum wordt “besluit” vervangen door “draagt het college op”. De motie wordt met voorstemmen van de fracties Kernpunt, D66, VVD, Weert Lokaal en PvdA aanvaard.

 

Bestanden

 Motie

 Geluidsfragment

 

 

 

 

38.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

 

 

 

Vastgesteld in de raadsvergadering van 19 september 2007.

 

De Griffier,                              De Voorzitter,

 

 

Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten      Mr. J.M.L. Niederer

 

 

">