BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 23 MEI 2007

 

Voorzitter: mr. J.M.L. Niederer, burgemeester

Griffier: mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

Aanwezig de leden: F.L.J.A. Adriaens (Weert Lokaal), I.F.A.J. Beenders-Van Dooren (PvdA), H.J.H. Beuvens (SP), J.M. Cardinaal (VVD), R.F.J.W.M. Van Dooren (Weert Lokaal), A.J. Egging (Kernpunt), M.A. Engelen (VVD), G.E.M. Gigase (CDA), A.J.L. Heijmans (PvdA), A.G. Jacobs (CDA), C.J.C. Jacobs-Verstappan (Weert Lokaal), dr. ir. R.W.M. Jeurissen (CDA), F. Kadra (PvdA), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), H.P.M. Lempens (VVD), M.C.M. Lempens (VVD), H.A. Litjens (Weert Lokaal), H.J.W.M. Van de Loo (Weert Lokaal), G.J.A. Marechal (PvdA), T.W.G. Meulen (CDA), R.F. Nordhausen (SP), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA), G. Soyugüzel (PvdA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal), M. Zaâboul (PvdA).

 

Afwezig de leden: S. Altun (VVD), A. Arissa (PvdA), J.A.F. Tak (SP).

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel, bijlagen en de eventuele moties en amendementen. Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

Er wordt spreekrecht uitgeoefend door:

·     Mevrouw G. Buys namens de Stichting Behoud de Lichtenberg m.b.t. agendapunt 17 (Boostenvleugel);

·     De heer H. Janssen, algemeen directeur van het St. Jans Gasthuis te Weert over agendapunt 14 (fusie St. Jans Gasthuis Weert en Laurentiusziekenhuis Roermond).

 

Bestanden

 Spreekrecht

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Mededelingen.

 

 

Afmeldingen.

Uitgedeeld zijn een concept-brief aan het St. Jans Gasthuis inzake de toekomst daarvan, alsmede enkele foto´s van de Boostenvleugel (op verzoek van dhr. M. Lempens van de VVD).

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

A.      Vaststellen van de notulen van de vergadering van 18 april 2007;

B.      Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 18 april 2007.

 

Voorstel

Notulen en besluitenlijst vaststellen.

 

Besluitvorming

Notulen en besluitenlijst 18 april 2007 worden ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Notulen 18-04-2007

 Besluitenlijst 18-04-2007

  Geluidsfragment

 

 

 

5.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

Voorstel

Agenda vaststellen.

 

Besluitvorming

·        Als agendapunt 18d wordt behandeld de artikel 40-brief met verzoek om mondelinge beantwoording van de fractie Weert Lokaal over processierupsen.

·        Als agendapunt 18e wordt behandeld de artikel 40-brief met verzoek om mondelinge beantwoording van de fractie CDA over Brede School aan de Bron.

·        Als agendapunt 23A wordt toegevoegd het beslissen tot toelating als lid van de raad van de gemeente Weert van de heer L.C.G. Kusters.

·        Op verzoek van de fractie D66 wordt agendapunt 13 (stads- en biesterbrug) als bespreekstuk behandeld (wordt agendapunt 15A).

·        Gelet op het niet doorgaan van de fusie van het St. Jans Gasthuis te Weert en het Laurentius ziekenhuis Roermond, wordt het voorstel van agendapunt 14 gewijzigd in:

a.     Kennisnemen van het advies van de heer Hillen van 7 mei jl., over het mogelijk samengaan van het Weerter Sint Jans Gasthuis met het Laurentius ziekenhuis in Roermond;

b.     Instemmen met de concept-raadsbrief aan het St. Jans Gasthuis te Weert inzake de toekomst van het St. Jans Gasthuis te Weert.

·        Op verzoek van de PvdA-fractie wordt agendapunt 17 (Boostenvleugel) van de agenda verwijderd en voor de raadsvergadering van 27 juni 2007 geagendeerd.

 

Bestanden

 Agenda 23-05-2007

 Aanvullende agenda

  Geluidsfragment

 

 

 

Raadsvoorstellen

Hamerstukken

 

 

 

6.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 74.000,-- voor de huisvesting van een gedeelte van de ambtenaren van de sector Sociale Zaken in het kantoor aan de Dr. Kuypersstraat

(07 05 087).

 

Voorstel

Samenvattend stellen wij u voor om een krediet ad € 74.000,-- beschikbaar te stellen en dit ten laste te brengen van het jaarrekeningresultaat 2006.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

  Geluidsfragment

 

 

 

7.

Onderwerp

A.      Vaststellen van de overschrijdingsregeling openbaar onderwijs voor het jaar 2005;

B.      Vaststellen het totaal van de vastgestelde uitgaven en ontvangsten in de jaren 2001, 2002, 2003, 2004 en 2005

(07 05 079).

 

Voorstel

A.   Akkoord gaan met de vaststelling dat voor het openbaar onderwijs in het jaar 2005 geen overschrijding heeft plaatsgevonden;

B.   Akkoord gaan met de vaststelling dat voor het openbaar onderwijs in de jaren 2001, 2002, 2003, 2004 en 2005 geen overschrijding heeft plaatsgevonden (vijf-jaarlijkse vaststelling);

C.   Hiervan middels bijgaande ontwerpbrief mededeling doen aan alle schoolbesturen in Weert.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

  Geluidsfragment

 

 

 

8.

Onderwerp

A.      Kennisnemen van de begroting 2007 van de Stichting Openbare Bibliotheek Weert;

B.      Vaststellen van het voorlopig maximaal subsidie 2007 op      € 1.173.872,--;

C.     Beschikbaar stellen van een aanvullend krediet ad € 6.606,-- (07 05 083).

 

Voorstel

A.     Kennisnemen van de begroting 2007 van de Stichting Openbare Bibliotheek Weert;

B.     Vaststellen van het voorlopig maximaal subsidie 2007 op € 1.173.872,--;

C.    Beschikbaar stellen van een aanvullend krediet ad € 6.606,--.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

  Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van € 290.000,-- voor de vervanging van de regelaars van de trekkenwand in het Munttheater (07 05 077).

 

Voorstel

A.     Vervangen van de trekkenwand in het Munttheater voor een bedrag van € 290.000,--;

B.     De commissie Welzijn verzoeken om vooruitlopend op het raadbesluit de opdracht voor de vervanging te mogen verstrekken.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

  Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van € 20.000,-- ten behoeve van bodemsanering en  herinrichting van een perceelsgedeelte aan de Spoorstraat/Coenraad Abelsstraat (07 05 081).

 

Voorstel

Beschikbaar stellen van een krediet van € 20.000,-- ten behoeve van bodemsanering en herinrichting van een perceelsgedeelte aan de Spoorstraat/Coenraad Abelsstraat.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

  Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

Vaststellen van Paraplubestemmingsplan Industrieterrein De Kempen/Kanaalzone III (07 05 086).

 

Voorstel

Wij stellen u voor het bestemmingsplan Paraplubestemmings-plan Industrieterrein De Kempen/Kanaalzone III, behoudens de bij dit plan behorende toelichting, ongewijzigd vast te stellen overeenkomstig het bij dit voorstel behorende conceptraadsbesluit.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

  Geluidsfragment

 

 

 

12.

Onderwerp

Instemmen met het voorstel van het algemeen bestuur van de Risse Groep ten aanzien van de toevoeging aan het gemeentefonds als gevolg van het amendement Irrgang, met inachtneming dat het definitief genoemde bedrag, zoals vermeld in de meicirculaire 2007, leidend zal zijn (07 05 082).

 

Voorstel

Instemmen met het voorstel van het algemeen bestuur van de Risse Groep ten aanzien van de toevoeging aan het gemeentefonds als gevolg van het amendement Irrgang, met

inachtneming dat het definitief genoemde bedrag, zoals vermeld in de meicirculaire 2007, leidend zal zijn.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

  Geluidsfragment

 

 

 

13/

15A

Onderwerp

A.      Beschikbaar stellen van een krediet ad € 500.000,-- voor grootschalig onderhoud van de Stadsbrug;

B.      Instemmen met de bedieningsoverdracht van de Stads- en Biesterbrug aan Rijkswaterstaat, waarvoor een kredietstelling van € 2.095.580,-- noodzakelijk is (07 05 088).

 

Voorstel

Instemmende met de onderhavige bedieningsovereenkomst voor de centrale bediening van de Stads- en Biesterbrug, stellen wij uw raad voor:

a.  een krediet ad € 500.000,-- beschikbaar te stellen voor groot onderhoud aan de Stadsbrug, met een nadelig resultaat van € 42.500,--;

b.  In te stemmen met de bedieningsoverdracht van de Stads- en Biesterbrug ad € 2.095.580,-- aan Rijkswaterstaat, waardoor een voordelig resultaat van € 8.287,-- ontstaat;

c.   Per saldo het bedrag van € 34.213,-- ten laste brengen van de post onvoorziene lasten/begrotingssaldo 2007.

 

Besluitvorming

Stemverklaring fractie D66 tegen het voorstel. Voorstel aanvaard met voorstemmen van de fracties CDA, PvdA, Weert Lokaal, VVD, SP en Kernpunt.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

  Geluidsfragment

 

 

 

Bespreekstukken

 

 

 

14.

Onderwerp

A.     Kennisnemen van het advies van de heer Hillen van 7 mei jl., over het mogelijk samengaan van het Weerter Sint Jans Gasthuis met het Laurentius ziekenhuis in Roermond;

B.     Instemmen met de concept-raadsbrief aan het St. Jans Gasthuis te Weert inzake de toekomst van het St. Jans Gasthuis te Weert.

 

Voorstel

A.     Kennisnemen van het advies van de heer Hillen van 7 mei jl., over het mogelijk samengaan van het Weerter Sint Jans Gasthuis met het Laurentius ziekenhuis in Roermond;

B.     Instemmen met de concept-raadsbrief aan het St. Jans Gasthuis te Weert inzake de toekomst van het St. Jans Gasthuis te Weert.

 

Besluitvorming

Stemverklaring fractie SP tegen de zin “Wij betreuren het dan ook dat de fusieonderhandelingen zijn beëindigd.” In de voorliggende concept-brief. Voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Brief college

 Advies Hillen

  Geluidsfragment

 

 

 

15.

Onderwerp

Instemmen met het Prestatieplan 2007 van de sector Sociale Zaken (07 05 078).

 

Voorstel

Instemmen met het Prestatieplan 2007 van de sector Sociale Zaken.

 

Besluitvorming

Voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Prestatieplan

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties

Hamerstukken

 

 

 

16.

Onderwerp

A.      Kennisnemen van de bijgevoegde concept-koopovereenkomst tussen de gemeente en Wonen Weert ten aanzien van de verkoop van de voormalige onderwijslocatie Hoogh Weert en eventuele wensen en/of bedenkingen kenbaar maken ten aanzien van deze concept-koopovereenkomst;

B.      Akkoord gaan met het beschikbaar stellen van een krediet van € 155.000,-- ten behoeve van de aankoop van het perceel O 2313 (07 05 080).

 

Voorstel

Kennisnemen van de bijgevoegde concept-koopovereenkomst tussen de gemeente en Wonen Weert ten aanzien van de verkoop van de voormalige onderwijslocatie Hoogh Weert en eventuele wensen en/of bedenkingen kenbaar maken ten aanzien van deze concept-koopovereenkomst.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

  Geluidsfragment

 

 

 

Bespreekstukken

 

 

 

17.

Onderwerp

Wensen en/of bedenkingen kenbaar maken ten aanzien van het niet handhaven van de Boostenvleugel (07 05 084).

 

Voorstel

Wensen en/of bedenkingen kenbaar maken ten aanzien van het niet handhaven van de Boostenvleugel.

 

Besluitvorming

Voorstel is van de agenda afgevoerd. Wordt opnieuw geagendeerd voor de raadsvergadering van 27 juni 2007.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

Raadsnotities

Hamerstukken

Liggen niet voor.

 

Bespreekstukken

Liggen niet voor.

 

Raadsinformatie (brieven)

Hamerstukken

Liggen niet voor.

 

Bespreekstukken

 

 

 

18.

Onderwerp

Vragen en verzoeken om inlichtingen ex artikel 40 van het reglement van orde 2006 voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert (07 05 089).

a.      Brief van mevrouw M. Stokbroeks namens de fractie D66 d.d. 25 maart 2007 inzake vragen aan het college over het beleid met betrekking tot parkeerabonnementen;

b.      Brief van de heren R. Nordhausen en H. Beuvens namens de fractie SP d.d. 21 maart 2007 inzake vragen aan het college over het vinden van oplossingen voor een tweetal ondernemers op de C2-locatie.

c.      Brief van de heer H. Beuvens namens de fractie SP d.d. 26 april 2007 inzake vragen aan het college over de luchtkwaliteit in Weert.

d.     Brief van de heer H. van de Loo namens de fractie Weert Lokaal d.d. 16 mei 2007 inzake vragen aan het college over de overlast die de eikenprocessierups veroorzaakt, met verzoek om mondelinge beantwoording;

e.     Brief van mevrouw M. Nouwen-Jacobs namens de fractie CDA d.d. 18 mei 2007 inzake vragen aan het college inzake de vertraging van de bouwstart van de brede school Aan de Bron, met verzoek om mondelinge beantwoording.

 

Voorstel

Vragen en antwoorden onder a, b en c bespreken; vragen onder d en e beantwoorden en bespreken.

 

Besluitvorming

Vragen onder a, b en c zijn besproken; vragen onder d en e zijn beantwoord en besproken.

 

Bestanden

 Originele brief a.

 Antwoordbrief a.

 Geluidsfragment a.

 Originele brief b.

 Antwoordbrief b.

 Geluidsfragment b.

 Originele brief c.

 Antwoordbrief c.

 Geluidsfragment c.

 Originele brief d.

 Geluidsfragment d.

 Originele brief e.

 Geluidsfragment e.

 

 

 

19.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 23 maart tot en met 19 april 2007 (07 05 090).

a.      Kennisnemen van het overzicht van de ingekomen brieven;

b.      Besluiten tot het voor kennisgeving aannemen van de brieven onder nr. 88, 92, 93, 96, 97, 99, 100 en 101.

 

Voorstel

a.      Kennisnemen van het overzicht;

b.      Besluiten tot het voor kennisgeving aannemen van genoemde brieven.

 

Besluitvorming

Conform het voorstel besloten.

 

Bestanden

 Overzicht

  Geluidsfragment

 

 

 

20.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel moet doen (07 05 091).

Voorstel: voornoemde lijst voor kennisgeving aan te nemen.

 

Voorstel

Voornoemde lijst voor kennisgeving aan te nemen.

 

Besluitvorming

Voor kennisgeving aangenomen.

 

Bestanden

 Overzicht

  Geluidsfragment

 

 

 

21.

Onderwerp

Kennisnemen van de onderstaande overzichten:

a. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2007;

b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2007;

c. Overzicht reserves en voorzieningen 2007 (07 05 092).

 

Voorstel

Voor kennisgeving aannemen.

 

Besluitvorming

Voor kennisgeving aangenomen.

 

Bestanden

 Overzicht

  Geluidsfragment

 

 

 

 

22.

Onderwerp

Afscheid van de heer R.F.J.W.M. van Dooren.

 

Voorstel

Afscheid nemen van de heer R.F.J.W.M. van Dooren als raadslid van de gemeente Weert.

 

Besluitvorming

Afscheid genomen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

23.

Onderwerp

Onderzoek geloofsbrieven.

Ingekomen zijn de geloofsbrieven van de tot lid van de raad benoemd verklaarde: heer L.C.G. Kusters, Veldstraat 30, 6039 EC te Weert.

Het onderzoek van de geloofsbrieven dient te geschieden op grond van de artikelen V 4 en V 12 van de Kieswet. Door de benoemde zijn overgelegd:

a.    geloofsbrief (kennisgeving en benoeming);

b.    verklaring aanneming benoeming;

c.     verklaring openbare betrekkingen;

d.    uittreksel uit het bevolkingsregister (07 05 094).

 

Voorstel

Geloofsbrieven onderzoeken.

 

Besluitvorming

Geloofsbrieven zijn onderzocht en akkoord bevonden.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

23A.

Onderwerp

Beslissen tot toelating als lid van de raad van de gemeente Weert van de heer L.C.G. Kusters.

 

Voorstel

Beslissen tot toelating als lid van de raad van de gemeente Weert van de heer L.C.G. Kusters.

 

Besluitvorming

De heer L.C.G. Kusters is toegelaten als lid van de raad van de gemeente Weert.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

24.

Onderwerp

Beëdigen van het toegelaten raadslid de heer L.C.G. Kusters.

 

Voorstel

Beëdigen van het toegelaten raadslid de heer L.C.G. Kusters.

 

Besluitvorming

De heer L.C.G. Kusters is beëdigd.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

25.

Onderwerp

Sluiting.

 

 Bestanden

  Geluidsfragment

 

 

 

 

Onderwerp

Notulen bovenstaande vergadering

 

Bestanden

 Notulen 23 mei 2007

 

 

 

 

 

Vastgesteld in de raadsvergadering van 27 juni 2007.

 

De Griffier,                                De Voorzitter,

 

 

 Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten       Mr. J.M.L. Niederer

 

 

">