BESLUITENLIJST VAN DE EXTRA VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 18 JUNI 2007, VOORTGEZET OP 21 JUNI 2007

 

Voorzitter: mr. J.M.L. Niederer, burgemeester

Griffier: mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

Aanwezig de leden: F.L.J.A. Adriaens (Weert Lokaal), A. Arissa (PvdA), H.J.H. Beuvens (SP), J.M. Cardinaal (VVD), A.J. Egging (Kernpunt), M.A. Engelen (VVD), G.E.M. Gigase (CDA), A.J.L. Heijmans (PvdA), A.G. Jacobs (CDA), C.J.C. Jacobs-Verstappan (Weert Lokaal), dr. ir. R.W.M. Jeurissen (CDA), F. Kadra (PvdA), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), H.P.M. Lempens (VVD), H.A. Litjens (Weert Lokaal), H.J.W.M. Van de Loo (Weert Lokaal), G.J.A. Marechal (PvdA), T.W.G. Meulen (CDA), R.F. Nordhausen (SP), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), J.A.F. Tak (SP), P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal), M. Zaâboul (PvdA).

 

Afwezig de leden: S. Altun (VVD), I.F.A.J. Beenders-Van Dooren (PvdA), M.C.M. Lempens (VVD), G. Soyugüzel (PvdA).

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel, bijlagen en de moties en amendementen. Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

1.

Onderwerp

Opening.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Mededelingen.

 

 

Berichten van verhindering.

Uitgedeeld zijn de beschouwingen van alle fracties.

 

Bestanden

 Geluidsfragmenten

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

Voorstel

Agenda vaststellen.

 

Besluitvorming

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Agenda 18-06-2007

  Geluidsfragmenten

 

 

 

Raadsvoorstellen

Hamerstukken

Liggen niet voor.

 

Bespreekstukken

 

 

 

5.

Onderwerp

Instemmen met de voorjaarsnota 2007 (07 06 099):

·      akkoord gaan met de voorgestelde bijstellingen van de begroting 2007 (alle hoofdstukken uit de voorjaarsnota, behalve de hoofdstukken 4, 9 en 10);

·      behandelen van het programmaplan 2008, prioriteiten 2008 en vervangingsinvesteringen 2008 (hoofdstukken 4, 9 en 10 van de voorjaarsnota).

 

Voorstel

a.     in te stemmen met de voorjaarsnota 2007;

b.     akkoord te gaan met de voorgestelde bijstellingen van de begroting 2007.

 

Besluitvorming

Amendementen en moties:

 

 Amendement 1 SP financiering evenementen:

Stemverklaringen fracties Weert Lokaal en CDA tegen. Amendement wordt met voorstemmen van de fractie SP verworpen.

 

 Amendement 2 D66 adviseur bestuurlijke samenwerking:

Unaniem aanvaard.

 

 Amendement 3 PvdA, SP en Weert Lokaal formatie coördinator NMC:

Stemverklaringen fracties D66, VVD en CDA tegen; amendement met voorstemmen van de fracties PvdA, Weert Lokaal en SP aanvaard.

 

 Motie 1 D66 lastenstijging:

Ingetrokken.

 

 Motie 2  SP beschermde landschappen:

Stemverklaringen van de fracties PvdA en CDA tegen; motie met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal en SP verworpen.

 

 Motie 3 SP verbeterpunten visitatierapport Wonen Weert: Stemverklaring van de fractie Weert Lokaal tegen; motie met voorstemmen van de fractie SP verworpen.

 

 Motie 4 SP A2-variant IJzeren Rijn:

Stemverklaringen van de fracties CDA en Weert Lokaal tegen; motie met voorstemmen van de fractie SP verworpen.

 

 Motie 5 Weert Lokaal DESM:

Stemverklaring van de fractie CDA tegen; motie met voorstemmen van de fracties Kernpunt, D66, SP en Weert Lokaal verworpen.

 

 Motie 6 Weert Lokaal herijking minimabeleid: Stemverklaringen van de fracties PvdA en SP tegen; motie ingetrokken.

 

 Motie 7 CDA en D66 verkeersaanpassing Roermondseweg: Unaniem aanvaard.

 

 Motie 8 CDA en D66 DESM:

Stemverklaringen van de fracties PvdA en VVD voor en van de fracties Weert Lokaal, SP en Kernpunt tegen de tekst van de motie, maar voor de strekking; motie unaniem aanvaard.

 

 Motie 9 SP openbaar vervoer:

Ingetrokken vanwege toezegging wethouder Kirkels.

 

Voorstel:

Stemverklaring van de fractie CDA voor.

Voorstel is met voorstemmen van de fracties CDA, PvdA, Weert Lokaal, VVD, D66 en Kernpunt aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Voorjaarsnota

 Algemene beschouwingen voorjaarsnota 2007 CDA

 Algemene beschouwingen voorjaarsnota 2007 PvdA

 Algemene beschouwingen voorjaarsnota 2007 Weert Lokaal

 Algemene beschouwingen voorjaarsnota 2007 VVD

 Algemene beschouwingen voorjaarsnota 2007 SP

 Algemene beschouwingen voorjaarsnota 2007 D66

 Algemene beschouwingen voorjaarsnota 2007 Kernpunt

 

 

Geluids-

fragmenten

18 juni 2007

 Inleiding

 Programma 1

 Programma 2

 Programma 3

 Programma 4

 Programma 5

 

 Programma 6

 Programma 7

 Programma 8

 Programma 9

 Schorsing

 

Geluids-

fragmenten

21 juni 2007

 Opening

 Wethouder Heuvelmans

 Wethouder Coolen

 Wethouder Kirkels

 Wethouder Sijben

 

 Wethouder Strous

 Burgemeester Niederer

 Besluitvorming deel 1

 Besluitvorming deel 2

 

 

 

 

Raadsconsultaties

Liggen niet voor.

 

Raadsnotities

Liggen niet voor.

 

Raadsinformatie (brieven)

Liggen niet voor.

 

 

 

6.

Onderwerp

Sluiting.

 

Bestanden

 Sluiting

 

 

 

 

 

Vastgesteld in de raadsvergadering van 19 september 2007.

 

De Griffier,                               De Voorzitter,

 

 

Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten      Mr. J.M.L. Niederer

 

">