BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 18 APRIL 2007

 

Voorzitter: mr. J.M.L. Niederer, burgemeester

Griffier: mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

Aanwezig de leden: F.L.J.A. Adriaens (Weert Lokaal), A. Arissa (PvdA), I.F.A.J. Beenders-Van Dooren (PvdA), H.J.H. Beuvens (SP), J.M. Cardinaal (VVD), R.F.J.W.M. Van Dooren (Weert Lokaal), A.J. Egging (Kernpunt), M.A. Engelen (VVD), G.E.M. Gigase (CDA), A.J.L. Heijmans (PvdA), A.G. Jacobs (CDA), C.J.C. Jacobs-Verstappan (Weert Lokaal), dr. ir. R.W.M. Jeurissen (CDA), F. Kadra (PvdA), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), H.P.M. Lempens (VVD), M.C.M. Lempens (VVD), H.A. Litjens (Weert Lokaal), H.J.W.M. Van de Loo (Weert Lokaal), G.J.A. Marechal (PvdA), T.W.G. Meulen (CDA), R.F. Nordhausen (SP), G. Soyugüzel (PvdA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), J.A.F. Tak (SP), P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal), M. Zaâboul (PvdA).

 

Afwezig de leden: S. Altun (VVD), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA).

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel, bijlagen en de eventuele moties en amendementen.

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Mededelingen.

 

 

Uitgedeeld is een brief van wethouder Kirkels m.b.t. agendapunt 19 (planschadeverzoek Kneepkens/Roebroek). Wethouder Kirkels zal bij agendapunt 5 een ordevoorstel doen over agendapunt 19.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

A.      Vaststellen van de notulen van de vergadering van

31 januari 2007 en de voortzetting op 1 februari 2007;

B.      Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 31 januari 2007 en de voortzetting op 1 februari 2007;

C.     Vaststellen van de notulen van de vergadering van

14 maart 2007;

D.     Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 14 maart 2007 (geen spreekrecht).

 

Voorstel

Notulen en besluitenlijsten vaststellen.

 

Besluitvorming

Notulen 31 januari 2007 p. 34: het woord is niet gevoerd door M.C.M. Lempens, maar door T.W.G. Meulen. Notulen en besluitenlijst van 31 januari 2007 zijn de vorige keer al vastgesteld. Notulen en besluitenlijst 14 maart 2007 worden ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Notulen 31-01-2007

 Notulen 01-02-2007

 Besluitenlijst 31-01-2007

 Notulen 14-03-2007

 Besluitenlijst 14-03-2007

 Geluidsfragment

 

 

 

5.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

Voorstel

Agenda vaststellen.

 

Besluitvorming

·   Agendapunt 21c wordt als hamerstuk behandeld;

·   Fracties SP en Weert Lokaal dienen een motie in over indicatiestellingen WMO (een niet geagendeerd onderwerp); deze wordt behandeld als agendapunt 25;

·   Fractie VVD dient een motie in over evenementenbeleid (een niet geagendeerd onderwerp); deze wordt behandeld als agendapunt 26;

·   Fracties PvdA, SP, D66 en Kernpunt dienen een motie in over homohuwelijken (een niet geagendeerd onderwerp); deze wordt behandeld als agendapunt 27;

·   Op verzoek van wethouder Kirkels wordt agendapunt 19 van de agenda afgevoerd.

 

Bestanden

 Agenda 18-04-2007

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsvoorstellen

Hamerstukken

 

 

 

6.

Onderwerp

Vaststellen van de beleidslijn ten aanzien van de majeure projecten (07 04 060).

 

Voorstel

A.      Akkoord gaan met de benoeming van de majeure projecten;

B.      Kennisnemen van de voorgestelde uitgangspunten;

C.     Akkoord gaan met de voorkeursvariant 4 van de kosten(opzet);

D.     Akkoord gaan met de financiering op basis van de voorkeursvariant f met daarnaast een structurele ophoging van € 69.554,-- vanaf 2012;

E.      Afwachten van specifieke voorstellen van de verschillende majeure projecten.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

7.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van € 16.000,-- voor de vervanging van een persluchtaggregaat bij de brandweer

(07 04 066).

 

Voorstel

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 16.000,-- voor de vervanging van een persluchtaggregaat bij de brandweer en deze kosten ten laste brengen van de post onvoorzien.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

8.

Onderwerp

Vaststellen van de wijzigingsvoorstellen voor de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Weert

(07 04 058).

 

Voorstel

Vaststellen van de wijzigingsvoorstellen voor de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Weert.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 25.000,-- voor het uitvoeren van een Systeemstudie verkeersafwikkeling ringbaanstelsel (07 04 067).

 

Voorstel

Wij stellen u voor een budget ad € 25.000,-- beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van een Systeemstudie verkeersafwikkeling ringbaanstelsel en deze kosten te betrekken bij de kredietstelling van de voorbereidingskosten op de daadwerkelijke uitvoering van projecten in het ringbaanstelsel. Voorgesteld wordt om het beschikbaar te stellen budget (inclusief rentekosten) mee te nemen bij het eerst uit te werken project in dit kader. In het kader van het meerjarenprogramma Verkeer & Vervoer is rekening gehouden met diverse projecten in het ringbaanstelsel.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

Intrekken van de Huisvestingsverordening voor standplaatsen van woonwagens gemeente Weert 1999 (07 04 064).

 

Voorstel

Intrekken van de Huisvestingsverordening voor standplaatsen van woonwagens gemeente Weert 1999.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 15.795,30 als gemeentelijke bijdrage in de meerkosten van de bodemsanering Moeselpeelweg 8 (07 04 062).

 

Voorstel

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 15.795,30 als gemeentelijk aandeel in de meerkosten van de bodemsanering Moeselpeelweg 8.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

12.

Onderwerp

A.      Vaststellen van de grondexploitatie voor het plangebied Kerkplein Stramproy;

B.      Beschikbaar stellen van een krediet ad € 1.150.000,--, exclusief BTW (07 04 061).

 

Voorstel

A.      Vaststellen van de grondexploitatie voor het plangebied Kerkplein Stramproy;

B.      Beschikbaar stellen van een krediet ad € 1.150.000,--, exclusief BTW.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

13.

Onderwerp

Nemen van een nieuw voorbereidingsbesluit voor het plangebied omgeving Nelissenhofweg (07 04 056).

 

Voorstel

Nemen van een nieuw voorbereidingsbesluit voor het plangebied omgeving Nelissenhofweg.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

14.

Onderwerp

A.      Afronden van de bestuursopdracht d.d. 15 juli 2004;

B.      Instemmen om geen planologische visie voor het sportpark SV Laar op te stellen;

C.      Instemmen om geen planologische visie voor de bufferzone op te stellen in afwachting van de ontwikkeling in de plangebieden Laarveld en Kampershoek-Noord (07 04 065).

 

Voorstel

A.      Afronden van de bestuursopdracht d.d. 15 juli 2004;

B.      Instemmen om geen planologische visie voor het sportpark SV Laar op te stellen;

C.     Instemmen om geen planologische visie voor de bufferzone op te stellen in afwachting van de ontwikkeling in de plangebieden Laarveld en Kampershoek-Noord.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

15.

Onderwerp

Afwijzen van het verzoek van Rechtskundig Adviesbureau R&O te Barendrecht namens de heer E. Werz en mevrouw M. Hangx om een planschadevergoeding als gevolg van het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan Binnenstad (07 04 057) (geen spreekrecht).

 

Voorstel

Wij stellen uw raad voor in te stemmen met het uitgebrachte advies door SAOZ en het verzoek van Rechtskundig Adviesbureau R & O te Barendrecht namens de heer E.S.J. Werz en mevrouw M.A. Hangx, Oelemarkt 12 te Weert, om een vergoeding voor planschade op grond van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening af te wijzen, een en ander conform het bij dit voorstel behorende conceptbesluit.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

16.

Onderwerp

Nemen van een voorbereidingsbesluit voor het perceel kadastraal bekend gemeente Weert sectie C nr 02930, plaatselijk bekend Windmolen ongenummerd (07 04 069).

 

Voorstel

Wij stellen u voor om ten behoeve van de beoogde verplaatsing van een kazemat, een voorbereidingsbesluit te nemen voor het perceel kadastraal bekend gemeente Weert sectie C nr 02930, plaatselijk bekend Windmolen ongenummerd.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Bespreekstukken

 

 

 

17.

Onderwerp

A.      Beschikbaar stellen van krediet voor de realisatie van een tijdelijk schoolgebouw voor BS De Firtel in Stramproy;

B.      Beschikbaar stellen van een aanvullend krediet voor de realisering van een brede school in Stramproy (07 04 068).

 

Voorstel

A.      Beschikbaar stellen van een budget ten bedrage van € 335.000,- voor 2007, € 325.000,-- voor 2008 en € 200.000,-- voor 2009 voor de huur van een tijdelijke school met 16 lokalen, inclusief kosten tijdelijke aanpassing infrastructurele voorzieningen en een post onvoorzien;

B.      Beschikbaar stellen van een aanvullend krediet ten bedrage van € 898.281,- voor de bouw van de brede school Stramproy met 16 permanente lokalen, in plaats van 11 permanente en 4 tijdelijke lokalen.

 

Besluitvorming

Voorstel unaniem aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

18.

Onderwerp

Instemmen met de huur voor een periode van 10 jaar van het te ontwikkelen gebouw aan de Beekpoort om het Bedrijfsverzamelgebouw, zoals bedoeld in de Wet SuWi, te vestigen (07 04 071).

 

Voorstel

A.      Besluiten tot de huur van het bedrijfsverzamelgebouw gelegen aan de Beekpoort voor een periode van 10 jaar;

B.      Beschikbaar stellen van het benodigde krediet ad € 2.034.455,-- inclusief BTW ten behoeve van enerzijds de investering om te komen tot een gebruiksklaar opleverniveau en anderzijds voor de noodzakelijke advieskosten;

C.     Beschikbaar stellen van een bedrag ter hoogte van maximaal € 200.000,--. De dekking ter hoogte van € 100.000,-- ten laste brengen van de voorziening ESF-subsidies. Het resterende deel ter hoogte van € 100.000,-- dekken uit het mogelijke overschot op inkomensdeel voor het jaar 2007;

D.     Besluiten tot het opnemen van de ontbindende voorwaarde dat de projectontwikkelaar/belegger 3W/Hoogveld BV komt tot realisering en de exploitatie van een zaalcomplex op de locatie Beekpoort;

E.      Besluiten tot het opnemen van de ontbindende voorwaarde voor de situatie dat CWI en de Gemeente Weert niet tot een gezamenlijk geaccordeerd Definitief Ontwerp komen voor de binneninrichting;

F.      Besluiten tot het opnemen van de ontbindende voorwaarde dat 3W/Hoogveld BV het mogelijke aanbestedingsrisico afdekt en schriftelijk bevestigt;

G.     Instemmen met de dekking van de exploitatielasten ter hoogte van € 138.928,--. Dekking ter hoogte van € 76.000,-- door middel van mogelijke efficiency voordelen in de bedrijfsvoering van primair Sociale Zaken en secundair Punt Welzijn. Het restant bedrag ter hoogte van € 62.928,-- opnemen bij de Prioriteiten 2009.

 

Besluitvorming

Voorstel unaniem aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

19.

Onderwerp

Toewijzen van het verzoek van de heer M. Kneepkens en mevrouw Y. Roebroek om een planschadevergoeding tot een bedrag van € 17.500,-- vermeerderd met wettelijke rente

(07 04 070) (geen spreekrecht).

 

Voorstel

Wij stellen uw raad voor in te stemmen met het uitgebrachte advies door SAOZ en de heer M.T. Kneepkens en mevrouw Y.A.M.  Roebroek, Grote Steeg 6 te 6006 TE Weert een vergoeding voor planschade op grond van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke

Ordening toe te kennen ad € 17.500,-- vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 22 december 2004 tot de dag der uitbetaling, een en ander conform het bij dit voorstel behorende concept-besluit. De kosten dienen ten laste te worden gebracht van de grondexploitatie Altweerterheide.

 

Besluitvorming

Voorstel is van de agenda afgevoerd.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

Raadsconsultaties

Hamerstukken

 

 

 

20.

Onderwerp

Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken betreffende de conceptovereenkomst met betrekking tot het opheffen van de stankcirkel van het bedrijf Philips en de met deze opheffing samenhangende plannen (07 04 072).

 

Voorstel

Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken betreffende de concept-overeenkomst met betrekking tot het opheffen van de stankcirkel van het bedrijf Philips en de met deze opheffing samenhangende plannen.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Bespreekstukken

Liggen niet voor.

 

Raadsnotities

Hamerstukken

Liggen niet voor.

 

Bespreekstukken

Liggen niet voor.

 

Raadsinformatie (brieven)

Hamerstukken

Liggen niet voor.

 

Bespreekstukken

 

 

 

21.

Onderwerp

Vragen en verzoeken om inlichtingen ex artikel 40 van het reglement van orde 2006 voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert (07 04 073).

a.      Brief van de heer A. Heijmans namens de fractie PvdA d.d. 8 februari 2007 inzake aanvullende vragen aan het college over de aanbesteding van het openbaar vervoer in Weert;

b.      Brief van mevrouw M. Stokbroeks namens de fractie D66 Land van Weert d.d. 13 februari 2007 inzake vragen aan het college over de Brede school Keent;

c.       Brief van de heren R. Nordhausen en H. Beuvens namens de fractie SP d.d. 27 februari 2007 inzake vragen aan het college over uitholling van de zorgkwaliteit van de thuishulp;

d.      Brief van mevrouw M. Stokbroeks namens de fractie D66 d.d. 29 maart 2007 inzake vragen aan het college over de aanwijzing van een gebied waar het verboden is om softdrugs te gebruiken;

e.      Brief van de heren H. Litjens en R. van Dooren namens de fractie Weert Lokaal d.d. 30 maart 2007 inzake vragen aan het college over de selectie van de ontwikkelaar van woningbouw op de locatie Derckx te Swartbroek, met verzoek om mondelinge beantwoording.

f.        Brief van de heer A. Egging namens de fractie Kernpunt d.d. 14 februari 2007 inzake vragen aan het college over de verkeerssituatie op de Julianastraat in Stramproy.

 

Voorstel

Vragen en antwoorden onder a, b, c, d en f bespreken; vragen onder e beantwoorden en bespreken.

 

Besluitvorming

Vragen onder a, b, c, d en f zijn besproken; vragen onder e zijn beantwoord en besproken.

 

Bestanden

 Originele brief a.

 Antwoordbrief a.

 Geluidsfragment a.

 Originele brief b.

 Antwoordbrief b.

 Geluidsfragment b.

 Originele brief c.

 Antwoordbrief c.

 Geluidsfragment c.

 Originele brief d.

 Antwoordbrief d.

 Geluidsfragment d.

 Originele brief e.

 Geluidsfragment e.

 Originele brief f.

 Antwoordbrief f.

 Geluidsfragment f.

 

 

 

 

22.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 9 februari tot en met 22 maart 2007 (07 04 074).

a.      Kennisnemen van het overzicht van de ingekomen brieven;

b.      Besluiten tot het voor kennisgeving aannemen van de brieven onder nr. 36, 38, 39, 43, 61, 63, 72, 73, 74, 77 en 79.

 

Voorstel

a.      Kennisnemen van het overzicht;

b.      Besluiten tot het voor kennisgeving aannemen van genoemde brieven.

 

Besluitvorming

Conform het voorstel besloten.

 

Bestanden

 Overzicht

 Geluidsfragment

 

 

 

23.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel moet doen (07 04 075).

Voorstel: voornoemde lijst voor kennisgeving aan te nemen.

 

Voorstel

Voornoemde lijst voor kennisgeving aan te nemen.

 

Besluitvorming

Voor kennisgeving aangenomen.

 

Bestanden

 Overzicht

 Geluidsfragment

 

 

 

24.

Onderwerp

Kennisnemen van de onderstaande overzichten:

a. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2007;

b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2007;

c. Overzicht reserves en voorzieningen 2007 (07 04 076).

 

Voorstel

Voor kennisgeving aannemen.

 

Besluitvorming

Voor kennisgeving aangenomen.

 

Bestanden

 Overzicht

 Geluidsfragment

 

 

 

 

25.

Onderwerp

Motie fracties SP en Weert Lokaal inzake indicatiestelling Wmo.

 

Voorstel

Motie aanvaarden.

 

Besluitvorming

Motie wordt door de indieners aangehouden tot de evaluatie van de WMO.

 

Bestanden

 Motie

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 

 

 

 

26.

Onderwerp

Motie fractie VVD inzake structureel opnemen van evenementenbudget in de begroting.

 

Voorstel

Motie aanvaarden.

 

Besluitvorming

Motie wordt door de indiener aangehouden tot voorjaarsnota.

 

Bestanden

 Motie

 Geluidsfragment

 

 

 

 

27.

Onderwerp

Motie fracties PvdA, SP, D66 en Kernpunt inzake het voltrekken van homohuwelijken.

 

Voorstel

Motie aanvaarden.

 

Besluitvorming

Stemverklaringen van de raadsleden Van Dooren, Meulen,

M. Lempens, Gigase en Jeurissen tegen de motie en van de raadsleden Tak en Zaaboul voor de motie. De motie  wordt met 12 stemmen voor en 15 stemmen tegen verworpen.

 

Bestanden

 Motie

 Geluidsfragment

 

 

 

 

28.

Onderwerp

Sluiting.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Onderwerp

Notulen van de bovenstaande vergadering.

 

Bestanden

 Notulen 18-04-2007.

 

 

 

Vastgesteld in de raadsvergadering van 23 mei 2007.

 

De Griffier,                                De Voorzitter,

 

 

 Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten       Mr. J.M.L. Niederer

 

 

">