BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 14 MAART 2007

 

Voorzitter: mr. J.M.L. Niederer, burgemeester

Griffier: mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

Aanwezig de leden: F.L.J.A. Adriaens (Weert Lokaal), A. Arissa (PvdA), I.F.A.J. Beenders-Van Dooren (PvdA), H.J.H. Beuvens (SP), J.M. Cardinaal (VVD), R.F.J.W.M. Van Dooren (Weert Lokaal), A.J. Egging (Kernpunt), M.A. Engelen (VVD), G.E.M. Gigase (CDA), A.J.L. Heijmans (PvdA), A.G. Jacobs (CDA), C.J.C. Jacobs-Verstappan (Weert Lokaal), dr. ir. R.W.M. Jeurissen (CDA), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), H.P.M. Lempens (VVD), M.C.M. Lempens (VVD), H.A. Litjens (Weert Lokaal), H.J.W.M. Van de Loo (Weert Lokaal), G.J.A. Marechal (PvdA), T.W.G. Meulen (CDA), R.F. Nordhausen (SP), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA), G. Soyugüzel (PvdA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), J.A.F. Tak (SP), P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal), M. Zaâboul (PvdA).

 

Afwezig de leden: S. Altun (VVD), F. Kadra (PvdA).

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel, bijlagen en de eventuele moties en amendementen.

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Mededelingen.

 

 

Berichten van verhindering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

A.      Vaststellen van de notulen van de vergadering van 13 december 2006;

B.      Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 13 december 2006;

C.      Vaststellen van de notulen van de vergadering van 31 januari 2007 en de voortzetting op 1 februari 2007;

D.      Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 31 januari 2007 en de voortzetting op 1 februari 2007 (geen spreekrecht).

 

Voorstel

Notulen en besluitenlijsten vaststellen.

 

Besluitvorming

Ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Notulen 13-12-2006

 Besluitenlijst 13-12-2006

 Notulen 31-01-2007

 Notulen 01-02-2007

 Besluitenlijst 31-01-2007

 Geluidsfragment

 

 

 

5.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

Voorstel

Agenda vaststellen.

 

Besluitvorming

·    als agendapunt 6A wordt toegevoegd het raadsvoorstel:

a.    niet bekrachtigen c.q. opheffen ter zake opgelegde geheimhouding;

b.    nemen van een voorbereidingsbesluit aan de Bergsheisteeg/Bocholterweg.

·    als agendapunt 32A wordt toegevoegd het raadsvoorstel “Vaststellen 2e partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied 1998 en artikel 30 WRO herziening bestemmingsplan Buitengebied 1998, Trumpertweg 19/21”.

·    agendapunt 9 (renovatie 25-meterbad zwembad de IJzeren Man), de brief van het college van 12 maart 2007 met aanvullende informatie en de artikel 40-brief van de fractie Weert Lokaal over de op handen zijnde tijdelijke sluiting van het zwembad met verzoek om mondelinge beantwoording (voorgesteld agendapunt 33i) worden geagendeerd als agendapunt 32B.

·    bij agendapunt 11 (programma economische structuurversterking) is een aanvullende brief van de portefeuillehouders ontvangen.

·    bij agendapunt 12 (parkeerregulering) is in de toelichting van het raadsvoorstel de verkeerde ingangsdatum van het parkeerbeleid aangegeven (1 mei 2007); dit moet zijn 2 april 2007. In alle bij het voorstel behorende stukken is de ingangsdatum goed vermeld. Het voorgestelde besluit is eveneens correct (alleen de toelichting niet).

·    fractie PvdA dient motie over homohuwelijken in: wordt aan de agenda toegevoegd als punt 36A.

·    fractie SP dient een motie in over het blowverbod: wordt geagendeerd als punt 36B.

·    de agendapunten 33b, 33c en 33d worden behandeld als hamerstuk.

 

Bestanden

 Agenda 14-03-2007

 Aanvullende agenda 14-03-2007

 Geluidsfragment

 

 

 

6.

Onderwerp

Vaststellen van het controleprotocol onderzoek jaarrekening 2006 (07 03 038).

 

Voorstel

Voorgesteld wordt om over te gaan tot vaststelling van het controleprotocol 2006.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

6A.

Onderwerp

A.      Niet bekrachtigen c.q. opheffen ter zake opgelegde geheimhouding;

B.      Nemen van een voorbereidingsbesluit aan de Bergheisteeg/Bocholterweg (07 03 055).

 

Voorstel

A.      Terzake opgelegde geheimhouding niet te bekrachtigen c.q. op te heffen;

B.      Een voorbereidingsbesluit te nemen voor het gebied aan de Bergsheisteeg/Bocholterweg, zoals op de bij dit voorstel behorende situatietekening nader is aangeduid.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

7.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een bedrag ad € 20.605,-- uit de reserve planschade Vrakker-West ten behoeve van planschadevergoedingen 2006 (07 03 034).

 

Voorstel

Een bedrag van € 20.605,-- ten behoeve van planschadevergoedingen 2006 beschikbaar te stellen uit de reserve Planschade Vrakker-West.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

8.

Onderwerp

Besluiten tot voortzetting deelname aan de bestuursopdracht “Coördinatie prostitutiebeleid” van de Regio NML (looptijd 2007-2010) (07 03 051).

 

Voorstel

Besluiten tot voortzetting deelname aan de bestuursopdracht “Coördinatie prostitutiebeleid” van de Regio NML (looptijd 2007-2010).

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

9/

32B.

Onderwerp

A.      Instemmen met uitvoering van een renovatie van het 25-meterbad van zwembad De IJzeren Man;

B.      Instemmen met de voorgestelde financiële dekking van de uitvoeringskosten en restant inkomstenderving ten laste van het restantkrediet “herstel perronvloeren Zwembad De IJzeren Man” en het restantkrediet “groot onderhoud 2002” (07 03 045).

 

Brief van mevrouw C. Jacobs-Verstappen namens de fractie Weert Lokaal d.d. 8 maart 2007 inzake vragen aan het college over de op handen zijnde tijdelijke sluiting van zwembad De IJzeren Man, met verzoek om mondelinge beantwoording.

 

Voorstel

A.      Instemmen met uitvoering van een renovatie van het 25-meterbad van zwembad De IJzeren Man;

B.      Instemmen met de voorgestelde financiële dekking van de uitvoeringskosten en restant inkomstenderving ten laste van het restantkrediet “herstel perronvloeren Zwembad De IJzeren Man” en het restantkrediet “groot onderhoud 2002”.

 

Vragen beantwoorden en bespreken.

 

Besluitvorming

Voorstel unaniem aanvaard.

Vragen zijn beantwoord en besproken.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

Bestanden

 Brief C. Jacobs-Verstappen

 

 

 

 

10.

Onderwerp

Vaststellen van de Monumentenverordening 2007 (07 03 027).

 

Voorstel

A. De Monumentenverordening 2005 intrekken;

B. De Monumentenverordening 2007 vaststellen.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

Instemmen met het Programma Economische Structuurversterking en Promotie voor 2007 (07 03 043).

 

Voorstel

A.      Instemmen met de conclusie dat het coalitieprogramma en de visie Weert 2015 de basis zijn voor de uitvoering van het Programma Economische Structuurversterking en Promotie;

B.      Aanwenden van € 250.000,-- uit de gereserveerde middelen van € 1 miljoen ten behoeve van het Programma Economische Structuurversterking en Promotie in 2007 en dit ten laste brengen van de reserve economische structuurversterking en promotie;

C.     Instemmen met de voorgestelde terugkoppeling naar de gemeenteraad met betrekking tot de bestedingen en de voortgang van de projecten;

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Bijlage

 Geluidsfragment

 

 

 

12.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 40.000,-- ten behoeve van parkeerregulering rondom De Dries en Biest en het uitbreiden van het aantal betaalde parkeerplaatsen (07 03 036).

 

Voorstel

A.      Kennisnemen van het instellen van betaald parkeren aan De Dries;

B.      Kennisnemen van het instellen van vergunninghoudersparkeren aan de Jan Truijenstraat en Oudenakkerstraat;

C.     Kennisnemen van het gestelde in de concept brief aan de bewoners rondom De Dries;

D.     Instemmen met het instellen van betaald parkeren aan de Biest.

E.      Instemmen met het bestemmen van het batig saldo voor de verbetering in het kader van veiligheid en het nemen van maatregelen voor het ledigingproces en afstorten van de parkeermeteropbrengsten; een voorstel voor die maatregelen zal binnen enkele maanden ter besluitvorming aan uw college worden voorgelegd.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

13.

Onderwerp

Kennisnemen van de 1e wijziging op de begroting 2007 van werkvoorziening-schap De Risse (07 03 033).

 

Voorstel

Kennisnemen van de 1e wijziging op de begroting 2007 van werkvoorzieningschap De Risse.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

14.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van € 35.000,-- ten behoeve van aanpassingen aan het terrein voor kermisexploitanten aan de Eindhovenseweg (07 03 042).

 

Voorstel

Beschikbaar stellen van een krediet van € 35.000,-- ten behoeve van aanpassingen aan het terrein voor kermisexploitanten aan de Eindhovenseweg.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

15.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van € 25.000,-- voor het gemeentelijke aandeel in de kosten van bodemonderzoek aan de Roeventerpeelweg en deze ten laste brengen van de voorziening Bodemsanering (07 03 024).

 

Voorstel

Beschikbaar stellen van een krediet van € 25.000,-- voor het gemeentelijke aandeel in de kosten van bodemonderzoek aan de Roeventerpeelweg en deze ten laste brengen van de voorziening Bodemsanering.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

16.

Onderwerp

Vaststellen van  de herverdeling van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 2005 tot en met 2009 (ISV-2) (07 03 031).

 

Voorstel

Vaststellen van de herverdeling van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 2005 tot en met 2009 (ISV-2).

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

17.

Onderwerp

Vaststellen bestemmingsplan Voormalig WML-terrein Graafschap Hornelaan (07 03 023).

 

Voorstel

Wij stellen u voor het bestemmingsplan Voormalig WML-terrein Graafschap Hornelaan ongewijzigd vast te stellen overeenkomstig het bij dit voorstel behorende conceptraadsbesluit.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

18.

Onderwerp

Vaststellen bestemmingsplan Deken Sourenschool/Van Berloheem (07 03 022).

 

Voorstel

Wij stellen u voor het bestemmingsplan Deken Sourenschool/Van Berloheem ongewijzigd vast te stellen overeenkomstig het bij dit voorstel behorende conceptraadsbesluit.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

19.

Onderwerp

Toekennen van het verzoek van de heer C.M. Jacobs om een planschade-vergoeding als gevolg van de uitbreiding van de kapsalon van de heer M. Arits, gevestigd op de Pastoor Greijmansstraat te Stramproy (07 03 028) (geen spreekrecht).

 

Voorstel

Wij stellen uw raad voor om:

a.      naar aanleiding van de door de heer Jacobs ingediende reactie op het advies van de SAOZ niet in te stemmen met de door de SAOZ berekende waarde van het onroerend goed ad € 300.000,--, maar om deze te verhogen tot € 386.922,-- en het schadebedrag te wijzigen van € 6.000,-- in € 7.738,--;

b.      voor het overige in te stemmen met het uitgebrachte advies door de SAOZ en derhalve aan de heer C.M. Jacobs, Pastoor Greijmansstraat 3 te Stramproy een vergoeding voor planschade op grond van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening toe te kennen ad € 7.738,-- vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 17 mei 2005 tot de dag der uitbetaling, een en ander conform het bij dit voorstel behorende conceptbesluit.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

20.

Onderwerp

Nemen van een nieuw voorbereidingsbesluit voor het perceel Roeventer-peelweg 2-4 alsmede voor het kadastrale perceel sectie AB nr. 1785 gelegen aan de Galgebergweg (07 02 025) (geen spreekrecht).

 

Voorstel

Wij stellen u voor een nieuw voorbereidingsbesluit te nemen voor het perceel Roeventerpeelweg 2-4 in verband met de door de heer J.C. van de Vin ingediende aanvraag om bouwvergunning voor het bouwen van een bedrijfsruimte alsmede voor het kadastrale perceel sectie AB nr. 1785 gelegen aan de Galgebergweg in verband met de ingediende aanvraag om bouwvergunning voor de bouw van een paardenstal.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

21.

Onderwerp

Van toepassing verklaren van de Gemeentelijke uitvoeringsregels VROM starterslening en de productspecificaties VROM starterslening op de Verordening Stimuleringsfonds Startersregeling gemeente Weert 2007 (07 03 029).

 

Voorstel

Van toepassing verklaren van de Gemeentelijke uitvoeringsregels VROM starterslening en de productspecificaties VROM starterslening op de Verordening Stimuleringsfonds Startersregeling gemeente Weert 2007.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

22.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 650.000,-- voor het Definitief Archeologisch Onderzoek (opgraving) van fase 1 van het te ontwikkelen bedrijventerrein Kampershoek-Noord (07 03 030).

 

Voorstel

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 650.000,-- exclusief EAT, voor het Definitief Archeologisch Onderzoek (opgraving) van fase 1 (circa 4 hectare) van het te ontwikkelen bedrijventerrein Kampershoek-Noord, en dit ten laste brengen aan de grondexploitatie van bedrijventerrein Kampershoek-Noord.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

23.

Onderwerp

Deelnemen aan de Federatie Welstand (07 03 026).

 

Voorstel

A.      Intrekken van het beschikbaar gestelde budget ad € 4.900,-- voor het lidmaatschap van de Stichting ter bevordering van de Ruimtelijke Kwaliteit in Limburg;

B.      Het beschikbaar stellen van een budget ad € 1.125,-- voor het lidmaatschap van de landelijke Federatie Welstand en

C.     Het restantbedrag van € 3.775,-- toevoegen aan het begrotingssaldo 2007.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

24.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 325.000,-- (exclusief BTW) voor sloop-, bodemsaneringswerkzaamheden en het bouwrijp maken van het terrein gelegen aan de Graafschap Hornelaan/Maaslandlaan (07 03 032).

 

Voorstel

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 325.000,-- exclusief BTW voor sloop-, bodemsaneringswerkzaamheden en het bouwrijp maken van het terrein gelegen aan de Graafschap Hornelaan/Maaslandlaan.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

25.

Onderwerp

Opnemen (eenmalig) van een bedrag ad € 105.000,-- uit de voorziening ´onderhoud gebouwen´ voor nieuw te treffen maatregelen aan gemeentegebouwen in het kader van veiligheid (07 03 040).

 

Voorstel

A.      Eenmalig een bedrag ad € 105.000,-- opnemen uit de voorziening ´onderhoud gebouwen´ voor nieuw te treffen maatregelen aan de gemeentegebouwen in het kader van de veiligheid;

B.      Voor nieuw te treffen maatregelen in het kader van de veiligheid van de gemeentelijke gebouwen bij de prioriteiten afweging 2008 een structureel budget ad € 10.500,-- betrekken.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

26.

Onderwerp

Aanwijzen van een Landbouw Ontwikkelings Gebied (LOG) Tungelroy-Noord en instemmen met beleidsregel voor de LOG´s (07 03 037).

 

Voorstel

A.      Aanwijzen van het LOG Tungelroy-Noord ten behoeve van nieuwe vestiging van intensieve veehouderijbedrijven;

B.      Instemmen met medewerking verlenen aan artikel 19-(lid 2) procedures voor nieuwe vestiging van intensieve veehouderijbedrijven in het LOG op basis van bijgevoegde beleidsregel, vooruitlopend op een nieuw bestemmingsplan buitengebied;

C.     Naar voren brengen van wensen en bedenkingen ten aan zien van de bij dit raadsvoorstel behorende beleidsregel, die op de gebruikelijke wijze voor u ter inzage ligt;

D.     Instemmen met het opstellen van een SMB (strategische- milieubeoordeling) in combinatie met een nieuw beleid ten aanzien van de nieuwe wet Geurhinder en Veehouderij.

 

Besluitvorming

Stemverklaringen van de fracties D66 en Kernpunt tegen het voorstel. Het voorstel is met voorstemmen van de fracties SP, VVD, Weert Lokaal, PvdA en CDA aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Bijlage

 Geluidsfragment

 

 

 

 

27.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 100.000,-- voor de opstelling van een nieuw geurbeleid en strategische milieubeoordeling voorafgaand aan de opstelling van een nieuw bestemmingsplan Buitengebied (07 03 053).

 

Voorstel

Beschikbaar stellen van een krediet van € 100.000,-- voor de opstelling van een beleid op basis van de nieuwe Wet geurhinder en veehouderij, gecombineerd met de opstelling van een Strategische Milieubeoordeling (SMB), voorafgaand aan de opstelling van een nieuw bestemmingsplan buitengebied en instemmen met voorgestelde dekking.

 

Besluitvorming

Voorstel unaniem aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

28.

Onderwerp

Vaststellen van het actualisatierapport Keent Kiest Kwaliteit 2007 (07 03 035).

 

Voorstel

Vaststellen van het actualisatierapport Keent Kiest Kwaliteit 2007.

 

Besluitvorming

Motie (1) van de fractie Weert Lokaal met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, D66 en Kernpunt verworpen. Stemverklaringen fractie Weert Lokaal over communicatie en fractie D66 tegen het voorstel. Voorstel is met voorstemmen van de fracties PvdA, VVD, SP en CDA aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Actualisatienota

 Motie

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 Geluidsfragment 3

 Geluidsfragment 4

 Geluidsfragment 5

 

 

 

 

29.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 300.000,-- ten behoeve van voorbereidende werkzaamheden voor een sporthal op sportpark St. Theunis (07 03 039).

 

Voorstel

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 300.000,-- exclusief BTW ten behoeve van de voorbereiding van de sporthal op het sportpark St. Theunis.

 

Besluitvorming

Stemverklaring van de fractie SP tegen het voorstel. Voorstel is met voorstemmen van de fracties CDA, PvdA, Weert Lokaal, VVD, D66 en Kernpunt aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

30.

Onderwerp

Instemmen met de aanleg van een kunstgrasveld en beregeningsinstallatie op sportpark Laarderveld en hiervoor een krediet beschikbaar stellen van € 470.000,-- (07 03 046).

 

Voorstel

Instemmen met de aanleg van een kunstgrasveld en beregeningsinstallatie op sportpark Laarderveld en hiervoor een krediet beschikbaar stellen van € 470.000,--.

 

Besluitvorming

Stemverklaring fractie D66 tegen het voorstel. Voorstel is met voorstemmen van de fracties CDA, PvdA, Weert Lokaal, VVD, SP en Kernpunt aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

31.

Onderwerp

Instemmen met het Marketing- en Communicatieplan in het kader van de intensivering van armoedebe­strijding en het terugdringen van het “niet gebruik” van inkomensondersteunende regelingen (07 03 044).

 

Voorstel

Instemmen met bijgaand Marketingproject voor de aanpak van armoedebestrijding in 2007/2008.

 

Besluitvorming

Stemverklaring van de fractie VVD tegen motie (2) van de fractie Weert Lokaal. Motie is met voorstemmen van de fracties SP, Weert Lokaal, PvdA en CDA aanvaard. Stemverklaringen van de fracties VVD en D66 tegen het voorstel. Voorstel is met voorstemmen van de fracties SP, Weert Lokaal, PvdA en CDA aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Motie

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 Geluidsfragment 3

 

 

 

 

32.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een aanvullend krediet voor de realisatie van de nieuwe gemeentewerf en milieustraat (07 03 041).

 

Voorstel

Beschikbaar stellen van een aanvullend krediet voor de realisatie van de nieuwe gemeentewerf en milieustraat.

 

Besluitvorming

Voorstel unaniem aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

32A.

Onderwerp

Vaststellen “2e partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied 1998 en artikel 30 WRO herziening bestemmingsplan Buitengebied 1998, Trumpertweg 19/21” (raadsvoorstel 07 03 054).

 

Voorstel

Wij stellen uw raad voor over te gaan tot het vaststellen van het bestemmingsplan “2e  partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied 1998 en artikel 30 WRO herziening bestemmingsplan Buitengebied 1998, Trumpertweg 19/21”.

 

Besluitvorming

Voorstel unaniem aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

32B.

Onderwerp

Zie agendapunt 9.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

33.

Onderwerp

Vragen en verzoeken om inlichtingen ex artikel 40 van het reglement van orde 2006 voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert (07 03 050).

a.      Brief van de heer T. Egging namens de fractie Kernpunt en de heer H. Marechal namens de fractie PvdA d.d. 19 december 2006 inzake vragen aan het college over de problematie inzake panden aan de Straevenweg en Kanaalstraat;

b.      Brief van mevrouw M. Op den Kamp-Smans namens de fractie CDA d.d. 29 november 2006 inzake vragen aan het college over de problematiek rond de Stichting Charitas;

c.       Brief van mevrouw M. Stokbroeks namens de fractie D66 Land van Weert d.d. 14 januari 2007 inzake vragen aan het college over het niet toestaan van anti-rampalen uit welstandsoverwegingen;

d.      Brief van de heren H. Beuvens, J. Tak en P. Lempens namens de fractie SP d.d. 9 januari 2007 inzake vragen aan het college over wachtlijsten in de sociale werkvoorziening, in het bijzonder bij werkvoorzieningschap De Risse;

e.      Brief van mevrouw M. Stokbroeks namens de fractie D66 Land van Weert d.d. 14 januari 2007 inzake vragen aan het college over het Kwaliteitshandvest van de Gemeente Weert;

f.        Brief van mevrouw M. Stokbroeks namens de fractie D66 Land van Weert d.d. 23 januari 2007 inzake vragen aan het college over het bouwen van scholen door derden;

g.      Brief van mevrouw M. Stokbroeks namens de fractie D66 Land van Weert d.d. 13 februari 2007 inzake herhaalde vragen aan het college over de activiteiten van Lemmers Foodgroup;

h.      Brief van de heer H. Beuvens namens de fractie SP d.d. 21 februari 2007 inzake vragen aan het college over een alternatieve route voor de N280, met verzoek om mondelinge beantwoording;

i.         Brief van mevrouw C. Jacobs-Verstappen namens de fractie Weert Lokaal d.d. 8 maart 2007 inzake vragen aan het college over de op handen zijnde tijdelijke sluiting van zwembad De IJzeren Man, met verzoek om mondelinge beantwoording.

 

Voorstel

Vragen en antwoorden onder a, b, c, d, e, f en g bespreken; vragen onder h en i beantwoorden en bespreken.

 

Besluitvorming

Vragen onder a, b, c, d, e, f en g zijn besproken; vragen onder h zijn beantwoord en besproken; vragen onder i zijn bij agendapunt 9 beantwoord en besproken.

 

Bestanden

 Originele brief a.

 Antwoordbrief a.

 Geluidsfragment a.

 Originele brief b.

 Antwoordbrief b.

 Geluidsfragment b.

 Originele brief c.

 Antwoordbrief c.

 Geluidsfragment c.

 Originele brief d.

 Antwoordbrief d.

 Geluidsfragment d.

 Originele brief e.

 Antwoordbrief e.

 Geluidsfragment e.

 Originele brief f.

 Antwoordbrief f.

 Geluidsfragment f.

 Originele brief g.

 Antwoordbrief g.

 Geluidsfragment g.

 Originele brief h.

 Geluidsfragment h.

 Originele brief i.

 

 

 

 

 

 

34.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 5 januari tot en met 8 februari 2007 (07 03 047).

a.      Kennisnemen van het overzicht van de ingekomen brieven;

b.      Besluiten tot het voor kennisgeving aannemen van de brieven onder nr. 454, 4, 7, 19, 20, 24, 25, 28, 29 en 33.

 

Voorstel

a.      Kennisnemen van het overzicht;

b.      Besluiten tot het voor kennisgeving aannemen van genoemde brieven.

 

Besluitvorming

Conform het voorstel besloten.

 

Bestanden

 Overzicht

 Geluidsfragment

 

 

 

35.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel moet doen (07 03 048).

Voorstel: voornoemde lijst voor kennisgeving aan te nemen.

 

Voorstel

Voornoemde lijst voor kennisgeving aan te nemen.

 

Besluitvorming

Voor kennisgeving aangenomen.

 

Bestanden

 Overzicht

 Geluidsfragment

 

 

 

36.

Onderwerp

Kennisnemen van de onderstaande overzichten:

a. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2007;

b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2007;

c. Overzicht reserves en voorzieningen 2007 (07 03 049).

 

Voorstel

Voor kennisgeving aannemen.

 

Besluitvorming

Voor kennisgeving aangenomen.

 

Bestanden

 Overzichten

 Geluidsfragment

 

 

 

 

36A.

Onderwerp

Motie PvdA inzake het voltrekken van homohuwelijken.

 

Voorstel

Motie aanvaarden.

 

Besluitvorming

Fractie PvdA amendeert de motie. Stemverklaringen van de fracties CDA en Weert Lokaal tegen de motie; fracties VVD en SP zijn verdeeld. Stemverklaringen van de fracties D66 en Kernpunt voor de motie. Fractie PvdA trekt de motie in.

 

Bestanden

 Motie

 Geluidsfragment

 

 

 

 

36B.

Onderwerp

Motie SP inzake blowverbod.

 

Voorstel

Motie aanvaarden.

 

Besluitvorming

Fractie SP trekt motie in.

 

Bestanden

 Motie

 Geluidsfragment

 

 

 

37.

Onderwerp

Sluiting.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Onderwerp

Notulen van de bovenstaande vergadering.

 

Bestanden

 Notulen 14-03-2007

 

Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 april 2007.

 

 

 

De Griffier,      

 

Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten   

De Voorzitter,   

 

Mr. J.M.L. Niederer

 

 

">