BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 6 NOVEMBER 2006, VOORTGEZET OP 9 NOVEMBER 2006

 

Voorzitter: mr. J.M.L. Niederer, burgemeester

Griffier: mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

Aanwezig de leden: F.L.J.A. Adriaens (Weert Lokaal), S. Altun (VVD), A. Arissa (PvdA), I.F.A.J. Beenders-Van Dooren (PvdA), H.J.H. Beuvens (SP), J.M. Cardinaal (VVD), R.F.J.W.M. Van Dooren (Weert Lokaal), A.J. Egging (Kernpunt), M.A. Engelen (VVD), G.E.M. Gigase (CDA), A.J.L. Heijmans (PvdA), A.G. Jacobs (CDA), C.J.C. Jacobs-Verstappan (Weert Lokaal), dr. ir. R.W.M. Jeurissen (CDA), F. Kadra (PvdA), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), H.P.M. Lempens (VVD), M.C.M. Lempens (VVD), P.P.E. Lempens (SP), H.A. Litjens (Weert Lokaal), H.J.W.M. Van de Loo (Weert Lokaal), G.J.A. Marechal (PvdA), T.W.G. Meulen (CDA), M.J.L.M. Nouwen (CDA), G. Soyugüzel (PvdA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), J.A.F. Tak (SP), P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal), M. Zaâboul (PvdA).

 

6 november:

Afwezig het lid: S. Altun (VVD).

9 november: T. Meulen (CDA) is van 14.30 uur tot 16.45 uur afwezig; M. Zaaboul (PvdA) is vanaf 19.00 uur aanwezig.

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Mededelingen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

Voorstel

Agenda vaststellen.

 

Besluitvorming

Agendapunt 6a wordt 6c; 6b wordt 6a en 7 wordt 6b.

De wijze van behandeling van de begroting wordt besproken.

 

Bestanden

 Raadsagenda 6 november 2006

 Geluidsfragment

 

 

 

5.

Onderwerp

Behandelen van de begroting 2007 van de gemeente Weert.

 

Voorstel

Behandelen van de begroting 2007 van de gemeente Weert.

 

Besluitvorming

Begroting is behandeld.

 

Documenten

 Alg. beschouwingen VVD

 Alg. beschouwingen PvdA

 Alg. beschouwingen CDA

 Alg. beschouwingen WL

 Alg. beschouwingen SP

 Alg. beschouwingen D66

 Alg. beschouwingen Kernpunt

 

 

 

 

 

 

Geluids-

fragmenten

 Alg. beschouwingen VVD

 Alg. beschouwingen PvdA

 Alg. beschouwingen CDA

 Alg. beschouwingen WL

 Alg. beschouwingen SP

 Alg. beschouwingen D66

 Alg. beschouwingen Kernpunt

 Alg. beschouwingen college

 

 

 

6-7.

Onderwerp

A.  Bezuinigen subsidie professionele instellingen (06 11 178).

B.  Vaststellen van de beleidslijn ten aanzien van de majeure projecten (06 11 169).

C.  Vaststellen van de begroting 2007 van de gemeente Weert (06 11 167).

 

Voorstel

a. A. Instemmen met het handhaven van de 2,5% bezuiniging voor het AMD en het Algemeen Maatschappelijk Werk;

    B. Instemmen met het vooralsnog (deels) handhaven van de 2,5% bezuiniging voor het Zwembad de IJzeren Man en PUNT welzijn;

    C. Instemmen met de financiële consequenties van het niet doorvoeren van de 2,5% bezuiniging voor het Munttheater, de Bibliotheek, het Kunstcollege en de Regio VVV.

b. A. Akkoord gaan met de benoeming van de majeure projecten;

    B. Kennisnemen van de voorgestelde uitgangspunten;

    C. Akkoord gaan met de voorkeursvariant voor de kosten(opzet);

    D. Akkoord gaan met de voorkeursvariant voor de financiering;

    E. Afwachten van specifieke voorstellen van de verschillende majeure projecten.

c. Vaststellen van de begroting 2007 van de gemeente Weert.

 

Documenten

 Raadsvoorstel 06 11 178

 Raadsvoorstel 06 11 169

 Raadsvoorstel 06 11 167

 

 

Geluids-

fragmenten

 Vaststellen van de begroting (procedurevoorstel)

 Vaststellen van de begroting (programma 1)

 Vaststellen van de begroting (programma 2)

 Vaststellen van de begroting (programma 3 – deel 1)

 Vaststellen van de begroting (programma 3 – deel 2)

 Vaststellen van de begroting (programma 4)

 Vaststellen van de begroting (programma 5)

 Vaststellen van de begroting (programma 6)

 Vaststellen van de begroting (programma 7)

 Vaststellen van de begroting (programma 8)

 Vaststellen van de begroting (programma 9)

 Vaststellen van de begroting (procedurevoorstel)

 Vaststellen van de begroting (portefeuillehouder Heuvelmans)

 Vaststellen van de begroting (portefeuillehouder Coolen)

 Vaststellen van de begroting (portefeuillehouder Strous)

 Vaststellen van de begroting (portefeuillehouder Kirkels)

 Vaststellen van de begroting (portefeuillehouder Sijben)

 Vaststellen van de begroting (portefeuillehouder Niederer)

 Nadere indiening moties en amendementen

 Stemming moties en amendementen

 

 

 In stemming brengen onderliggende stukken

 

 

 Begroting 2007

 

 

 

 

Besluitvorming

Moties en amendementen:

 Amendement 1 fractie PvdA (Bezuiniging subsidie zwembad de IJzeren Man): ingetrokken, gelet op amendement 4.

 

 Amendement 2 fractie PvdA (Bezuiniging Algemeen Maatschappelijk Werk) (gewijzigd): overgenomen door college en ingetrokken, ook gelet op amendement 4.

 

 Amendement 3 fractie PvdA (Bezuiniging Academie Muziek en Dans): ingetrokken, gelet op amendement 4.

 

 Amendement 4 fractie Weert Lokaal (Bezuiniging subsidie professionele instellingen): met voorstemmen van de fracties PvdA, WL, SP, D66 en Kernpunt aangenomen.

 

 Amendement 5 fractie PvdA (Uitbreiding coördinatiefunctie natuur- en milieucentrum IJzeren Man) (gewijzigd): ingetrokken vanwege toezegging wethouder.

 

 Amendement 6 fracties WL, CDA, VVD en PvdA (Economische structuur en promotie) (2x gewijzigd): met voorstemmen van de fracties CDA, PvdA, WL, VVD, SP en D66 aangenomen.

 

 Amendement 7 fractie SP (Dorpsontwikkelingsplan Stramproy): ingetrokken.

 

 Amendement 8 fractie SP (Seniorenwoningen Swartbroek): overgenomen door college en ingetrokken.

 

 Amendement 9 fractie SP (Starterswoningen Moesel) : Stemverklaringen WL vóór en CDA en VVD tegen. Met voorstemmen van de fracties PvdA, WL, SP, D66 en Kernpunt aangenomen.

 

 Amendement 10 fractie SP (Bestemming terreinen Rond de Kazerne): ingetrokken.

 

 Amendement 11 fractie SP (Prullenbakken in de wijk Biest): overgenomen en ingetrokken.

 

 Amendement 12 fractie SP (Opknappen de Schans in Laar): overgenomen en ingetrokken.

 

 Amendement 13 fractie D66 (1 miljoen voor economische structuur en promotie) ingetrokken, gelet op amendement 6.

 

 Amendement 14 fractie D66 (Herstructurering Regio VVV en positionering VVV-winkel in Weert): ingetrokken, want in december voorstel in raad.

 

 Subamendement 15a fractie D66 (op amendement 15 budget onderwijshuisvesting): met voorstemmen van de fracties Kernpunt, D66, SP en WL verworpen.

 

 Amendement 15 fractie D66 (Budget onderwijshuisvesting): met voorstemmen van de fracties D66 en SP verworpen.

 

 Amendement 16 fractie D66 (Sporthal WML): Stemverklaring WL tegen. Met voorstemmen van de fracties Kernpunt, D66 en SP verworpen.

 

 Amendement 17 fractie D66 (Topsport): Stemverklaringen VVD, CDA en Kernpunt tegen en D66 vóór. Met voorstemmen van de fracties WL, D66 en SP verworpen.

 

 Amendement 18 fractie Weert Lokaal (stelpost verkeer en vervoer): Stemverklaringen WL vóór en CDA en VVD tegen. Met voorstemmen van de fracties PvdA, WL, SP, D66 en Kernpunt aangenomen.

 

 Motie 1 fractie SP (Stimuleren openbaar busvervoer): Stemverklaringen WL en Kernpunt tegen. Met voorstemmen van de fractie SP verworpen.

 

 Motie 2 fractie VVD (Inzet “aanjaagteams” bij projecten): overgenomen en ingetrokken.

 

 Motie 3 fractie VVD (Toplaagrenovatie hoofdwegenstelsel): ingetrokken.

 

 Motie 4 fractie VVD (Parkeercapaciteit WML-locatie): ingetrokken.

 

 Motie 5 fractie PvdA (Wijk- en dorpsraden): Met voorstemmen van de fracties CDA, PvdA, WL, VVD, SP en Kernpunt aangenomen.

 

 Motie 6 fractie PvdA (Jongerenraad uitbreiden naar de gemeenteraad): ingetrokken, gelet op toezegging wethouder.

 

 Motie 7 fractie PvdA (Bestuurlijke samenwerking Weert-Nederweert): Stemverklaring CDA voor. Stemverklaringen Kernpunt, WL, VVD en D66 tegen. Met voorstemmen van de fracties CDA, PvdA en SP aangenomen.

 

 Motie 8 fractie PvdA (Regiofonds): ingetrokken.

 

 Motie 9 fracties PvdA en SP (Milieubeleid en duurzaam inkopen): ingetrokken, gelet op toezegging wethouder.

 

 Motie 10 fracties PvdA en SP (Spaarlampen voor minima): Stemverklaringen D66 en CDA tegen. Ingetrokken.

 

 Motie 11 fractie Weert Lokaal (Sluitende aanpak Sociale Zaken/CWI mbt jongeren) (2x gewijzigd): overgenomen en ingetrokken.

 

 Motie 12 fractie Weert Lokaal (Technologievergoeding voor scholieren): Stemverklaringen PvdA vóór en CDA en VVD tegen.

Met voorstemmen van de fracties PvdA, SP en WL aangenomen.

 

 Motie 13 fractie Weert Lokaal (Maxima-beleid): overgenomen en ingetrokken.

 

 Motie 14 fractie Weert Lokaal (Professionele instellingen): ingetrokken, want overgenomen, met dien verstande dat voor ´voorjaar´ wordt gelezen ´voor de zomer´.

 

 Motie 15 fractie Weert Lokaal (Toeristenbelasting): ingetrokken vanwege toezegging portefeuillehouder.

 

 Motie 16 fractie Weert Lokaal (Hoogte fractieondersteuning): Stemverklaringen SP en VVD tegen en Kernpunt en CDA vóór.

Met voorstemmen van de fracties CDA, WL, D66 en Kernpunt verworpen.

 

 Motie 17 fracties SP en Weert Lokaal (Sportpark DESM) (gewijzigd): met voorstemmen van de fracties WL, Kernpunt, D66, SP en VVD aangenomen.

 

 Motie 18 fractie SP (Vrijwilligersbeleid gesubsidieerde organisaties): Stemverklaringen WL, PvdA, CDA en Kernpunt tegen.

Met voorstemmen van de fractie SP verworpen.

 

 Motie 19 fractie SP (Prioriteiten wijk- en dorpsraden): overgenomen en ingetrokken.

 

 Motie 20 fractie SP(Verkeers- en milieuhinder Leuken): Overgenomen vwb eerste bullet en ingetrokken.

 

 Motie 21 fractie D66 (Bouwen scholen door woningbouwcoörporaties): Ingetrokken gelet op toezegging wethouder.

 

 Motie 22 fractie Kernpunt (Bestuurlijke samenwerking Weert en Nederweert): Stemverklaringen WL, D66 en VVD tegen.

Met voorstemmen van de fracties SP en Kernpunt verworpen.

 

 Motie 23 fractie SP (Ontslagdreiging De Risse door kabinetsbeleid): ingetrokken.

 

 Motie 24 fractie Weert Lokaal (WOZOCO Weert-noord): Stemverklaring WL vóór. Met voorstemmen van de fracties PvdA, Kernpunt, D66 en WL aangenomen.

 

 Motie 25 fractie Weert Lokaal (Prioriteiten 2007 m.b.t. Hockeyvereniging Weert) (gewijzigd): Stemverklaringen VVD, CDA en D66 tegen. Met voorstemmen van de fracties WL, PvdA, Kernpunt en SP aangenomen.

 

 Motie 26 fractie Weert Lokaal (WMO): ingetrokken.

 

 Motie 27 fracties D66, Kernpunt, SP en VVD (Voorzieningen sport): Stemverklaring VVD voor, WL en CDA tegen. Hoofdelijke stemming: met 10 stemmen vóór en 19 stemmen tegen verworpen.

 

 Motie 28 fractie SP (Stimuleren openbaar busvervoer): Stemverklaringen SP, WL en PvdA vóór. Met voorstemmen van de fracties Kernpunt, D66, SP, WL en PvdA aangenomen.

 

Voorstel:

6a. Voorstel is met voorstemmen van de fracties Kernpunt, D66, SP, VVD, Weert Lokaal en PvdA aanvaard.

6b. Van de agenda afgevoerd.

6c. Stemverklaring Kernpunt tegen één aspect van de begroting; stemverklaring CDA vóór de begroting met het verzoek om inzicht in de financiële consequenties van de aangenomen moties en amendementen te verkijgen.

Voorstel is met voorstemmen van de fracties CDA, PvdA, Weert Lokaal, VVD, D66 en Kernpunt aanvaard.

 

 

 

8.

Onderwerp

Voor kennisgeving aannemen de ingekomen stukken:

a.   Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2007;

b.   Overzicht begrotingsuitkomsten 2007;

c.    Overzicht reserves en voorzieningen 2007 (06 11 175).

 

Voorstel

Voor kennisgeving aannemen.

 

Besluitvorming

Voor kennisgeving aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

A.   Kennisnemen van de circulaire van 30 mei 2006 en 26 september 2006 van de minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties inzake de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de daaruit voortvloeiende gevolgen voor de jaren 2004 tot en met 2007;

B.   Vaststellen van de 1e wijziging van de begroting 2007 (06 11 176).

 

Voorstel

A.   Kennisnemen van de circulaire van 30 mei en 26 september 2006 van de minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties inzake de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de daaruit voortvloeiende gevolgen voor de jaren 2004 tot en met 2010;

B.   Vaststellen van de 1e wijziging van de begroting 2007.

 

Besluitvorming

A.   Voor kennisgeving aangenomen;

B.   Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

Sluiting

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Onderwerp

Notulen van de bovenstaande vergadering.

 

Bestanden

 Notulen 06-11-2006

 

 

 Notulen 09-11-2006

 

Vastgesteld in de raadsvergadering van 31 december 2006.

 

De Griffier,                               De Voorzitter,

 

 

Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten         Mr. J.M.L. Niederer

">