BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 28 JUNI 2006, VOORTGEZET OP 4 JULI 2006

 

Voorzitter: mr. J.M.L. Niederer, burgemeester (28 juni 2006)

P.J.R.L. Verheggen (waarnemend voorzitter) (4 juli 2006)

Griffier: mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

Aanwezig de leden: F.L.J.A. Adriaens (Weert Lokaal), S. Altun (VVD), A. Arissa (PvdA), I.F.A.J. Beenders-Van Dooren (PvdA), H.J.H. Beuvens (SP), J.M. Cardinaal (VVD), R.F.J.W.M. Van Dooren (Weert Lokaal), A.J. Egging (CDA), M.A. Engelen (VVD), G.E.M. Gigase (CDA), A.J.L. Heijmans (PvdA), A.G. Jacobs (CDA), C.J.C. Jacobs-Verstappan (Weert Lokaal), dr. ir. R.W.M. Jeurissen (CDA), F. Kadra (PvdA), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), H.P.M. Lempens (VVD), M.C.M. Lempens (VVD), P.P.E. Lempens (SP), H.A. Litjens (Weert Lokaal), H.J.W.M. Van de Loo (Weert Lokaal), G.J.A. Marechal (PvdA), T.W.G. Meulen (CDA), M.J.L.M. Nouwen (CDA), G. Soyugüzel (PvdA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), J.A.F. Tak (SP), P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal), M. Zaâboul (PvdA).

 

Afwezig 28 juni 2006 het lid: P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal).

Afwezig 4 juli 2006 de leden: J.M. Cardinaal (VVD), A.J. Egging (CDA), G. Soyugüzel (PvdA), J.A.F. Tak (SP). 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

Bestanden

 Spreekrecht

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Mededelingen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen van de notulen van de vergaderingen van 24 mei 2006.

 

Voorstel

Notulen vaststellen.

 

Besluitvorming

Ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Notulen 24 mei 2006

 Geluidsfragment 

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

Voorstel

Agenda vaststellen.

 

Besluitvorming

Als agendapunt 26a wordt toegevoegd de herstemming over amendement accommodatiebeleid (nr. 8) van de fractie D66 op de voorjaarsnota 2006.

 

Bestanden

 Raadsagenda 28 juni

 Geluidsfragment

 

 

 

6.

Onderwerp

Vaststellen van het aanvullend controleprotocol 2005 (06 06 097).

 

Voorstel

Vaststellen van het aanvullend controleprotocol 2005.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

7.

Onderwerp

Vaststellen van de zienswijze met betrekking tot de jaarrekening 2005 van de Regio Noord- en Midden-Limburg (06 06 085).

 

Voorstel

De Regio Noord- en Midden-Limburg in kennis te stellen van het feit dat de gemeente Weert akkoord gaat met de jaarrekening 2005 en de voorgestelde bestemming van het batig saldo.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

8.

Onderwerp

Vaststellen van de zienswijze met betrekking tot de wijziging nr. 2 en 3 op de begroting 2006 Regio Noord- en Midden-Limburg (06 06 081).

 

Voorstel

Akkoord gaan met de voorgestelde begrotingswijzigingen.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Vaststellen van de zienswijze met betrekking tot de begroting 2007 Regio Noord- en Midden-Limburg (06 06 102).

 

Voorstel

Voorgesteld wordt om ten aanzien van de begroting 2007 van de Regio Noord- en Midden-Limburg de volgende zienswijze kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van de Regio Noord- en Midden-Limburg:

A.    Sector Veiligheid

Actiepunt 5: advies voorkomen nieuwe risico’s

De PBZO taken zijn bij de gemeenten nog nauwelijks bekend. Er zal dan ook eerst duidelijkheid moeten bestaan over de problematiek, de taakstelling en de Rijksbijdrage, voordat hiervoor 1 fte beschikbaar wordt gesteld. De zin “Niet uitvoeren van deze taak betekent dat de gemeentes deze rol zelf zullen moeten oppakken” is dan ook voorbarig.

Actiepunt 11: plan operationele informatievoorziening

Voordat nu weer in nieuwe plannen wordt geïnvesteerd, zullen eerst bestaande systemen volledig operationeel gemaakt moeten worden en goed moeten functioneren.

De volgende projecten op het terrein van informatievoorziening zijn intussen de revue gepasseerd:

·   invoering van geautomatiseerd Operationeel Organisatieplan,

·   invoering geautomatiseerd alarmeringssysteem (Communicator),

·   invoering van een geautomatiseerd Veiligheidsnet.

Deze projecten hebben enkele honderdduizenden euro´s gekost, terwijl de operationele

meerwaarde voor gemeenten nog beperkt is. Om die reden gaan wij, vooralsnog, niet akkoord met de besteding van € 100.000,-- aan het opstellen van een multidisciplinair plan voor de operationele informatievoorziening.  

Algemeen

Bij de Sector Veiligheid bestaat nog steeds een grote financiële reserve getiteld: “niet bestede rijksbijdragen rampenbestrijding”. Wij stellen voor deze reserve ook benutten voor het oplossen van financiële knelpunten bij de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg op het vlak van investeringen in uniforme oplossingen, in het kader van de rampenbestrijding. Bijvoorbeeld het uniform en gezamenlijk inrichten van gemeentelijke deelprocessen in het kader van de rampenbestrijding.

B.    GGD: geen opmerkingen

C.    CBO

Wij gaan niet akkoord met het opnemen van de gemeente Weert, als deelnemer bij de bestuursopdracht Coördinatie Prostitutiebeleid, in de begroting 2007, aangezien deze formeel per 1 januari 2007 door de gemeente Weert is opgezegd.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

Instemmen met de criteria ten behoeve van de aanbestedingsvormen en kennisnemen van de nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeente Weert 2006 (06 06 103).

 

Voorstel

Instemmen met de criteria ten behoeve van de aanbestedingsvormen en kennisnemen van de nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeente Weert 2006.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

Kennisnemen van de evaluatie van het Centrum voor daklozenopvang en verslavingszorg over de periode oktober 2005 tot april 2006 (06 06 099).

 

Voorstel

Wij stellen u voor het evaluatierapport voor kennisgeving aan te nemen.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

12.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van € 95.000,-- (exclusief BTW) ten behoeve van de omgevingsinrichting bij de dependance van de OBS Molenakker aan de Molenakkerdreef (06 06 106).

 

Voorstel

Beschikbaar stellen van een krediet van € 95.000,-- (exclusief BTW) ten behoeve van de omgevingsinrichting bij de dependance van de OBS Molenakker aan de Molenakkerdreef.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

13.

Onderwerp

Verlengen van de raamovereenkomst educatie 2002-2006 (06 06 105).

 

Voorstel

Akkoord gaan met de verlenging van de huidige raamovereenkomst educatie 2002-2006 tot uiterlijk 31 december 2006.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

14.

Onderwerp

Kennisnemen van het Milieuverslag 2005 (06 06 092).

 

Voorstel

Wij stellen u voor om kennis te nemen van het milieuverslag 2005.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

15.

Onderwerp

Verlengen van het Milieubeleidsplan Weert 2002-2005 (06 06 080).

 

Voorstel

A.   Verlengen van het milieubeleidsplan 2002-2005 met 2 jaar conform artikel 4.19 Wet milieubeheer en dit besluit te publiceren conform artikel 4.18, lid 2 van de Wet Milieubeheer;

B.   Opstellen raadsadvies (begin 2007) om het ambitieniveau voor 2008 en verder vast te stellen;

C.  De prioriteit “milieubeleidsplan” (€ 20.000,--) voor 2007 ongewijzigd in stand houden om daarmee onder andere de werkzaamheden voor het toekomstige milieubeleid op te kunnen starten.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

16.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 40.000,-- (exclusief BTW) voor het opruimen van de vervuiling van de openbare ruimte aan de Roeventerpeelweg (06 06 082).

 

Voorstel

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 40.000,-- (exclusief BTW) voor het opruimen van de vervuiling van de openbare ruimte aan de Roeventerpeelweg.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

17.

Onderwerp

Vaststellen van een nieuwe coördinatieregeling inzake vergunningen voor projecten (06 06 098).

 

Voorstel

Afzien van een algemene regeling en de coördinatieregeling per specifiek project van toepassing verklaren indien de initiatiefnemer, nadat aan hem de nodige informatie is verstrekt over de voor- en nadelen, daarom verzoekt.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

18.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 865.000,-- (exclusief BTW) voor de uitvoerings-werkzaamheden in het kader van de Revitalisering Savelveld, fase 1: de reconstructie van de weg Savelveld (06 06 109).

 

Voorstel

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 865.000,-- (exclusief BTW) voor de uitvoerings-werkzaamheden in het kader van de Revitalisering Savelveld, fase 1: de reconstructie van de weg Savelveld.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

19.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een aanvullend krediet ad € 375.000,-- (exclusief BTW) voor bodemsanerings-werkzaamheden van terreinen gelegen aan de Caelerweg in het bedrijven-terrein Kampershoek (06 06 091).

 

Voorstel

Beschikbaar stellen van een aanvullend krediet ad € 375.000,-- (exclusief BTW) voor bodemsanerings-werkzaamheden van terreinen gelegen aan de Caelerweg in het bedrijven-terrein Kampershoek.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

20.

Onderwerp

Nemen van een nieuw voorbereidingsbesluit in het kader van de regeling Ruimte voor Ruimte voor de percelen of perceelsgedeelten op of nabij de in het besluit genoemde adressen (06 06 090).

 

Voorstel

Nemen van een nieuw voorbereidingsbesluit in het kader van de regeling Ruimte voor Ruimte voor de percelen of perceelsgedeelten op of nabij de in het besluit genoemde adressen.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

21.

Onderwerp

A.    Vaststellen van de grondexploitatie voor het plan uitbreiding de Kempen;

B.    Beschikbaar stellen van een krediet ad € 1.800.000,-- voor het bouw- en woonrijp maken, de daarmee gemoeide kosten van voorbereiding, externe begeleiding en aanpassing van het bestemmingsplan (06 06 089).

 

Voorstel

A.    Vaststellen van de grondexploitatie voor het plan uitbreiding de Kempen;

B.    Beschikbaar stellen van een krediet ad € 1.800.000,-- voor het bouw- en woonrijp maken, de daarmee gemoeide kosten van voorbereiding, externe begeleiding en aanpassing van het bestemmingsplan.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

22.

Onderwerp

Ongegrond verklaren van een bezwaarschrift tegen voorbereidingsbesluit Stationsstraat e.o. (06 06 087)

 

Voorstel

Wij stellen u voor het ingediende bezwaarschrift tegen het voorbereidingsbesluit voor het gebied Stationsstraat en omgeving ongegrond te verklaren.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

23.

Onderwerp

Beslissing op bezwaarschrift van ARAG Rechtsbijstand te Leusden namens de heer W.M.M. Mertens, Oud Boshoven 10 te Weert tegen het besluit van de raad van 15 december 2005, waarbij het verzoek om vergoeding van planschade van de heer W.M.M. Mertens is afgewezen (06 06 093).

 

Voorstel

Gelet op bovenstaande overwegingen stellen wij uw raad voor:

a.   de bezwaren van reclamant ongegrond te verklaren;

b.   het bestreden besluit d.d. 15 december 2005 in stand te laten;

c.    geen vergoeding ex artikel 7:15, lid 2, van de Algemene wet bestuursrecht toe te kennen, een en ander conform het bij dit voorstel behorende concept-besluit.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

24.

Onderwerp

Kennisnemen van de beslissing op het bezwaar van DAS Rechtsbijstand namens de heer en mevrouw Verspagen, Valenakkerweg 10, tegen het besluit van de raad van 2 februari 2006, waarbij een bedrag aan planschadevergoeding is toegekend (06 06 096).

 

Voorstel

Gelet op de voorgaande overwegingen stellen wij uw raad voor om:

a.  de bezwaren van DAS Rechtsbijstand namens de heer en mevrouw Verspagen, Valenakkerweg 10, alhier, ongegrond te verklaren;

b.  het bestreden besluit in stand te laten, een en ander conform het bij dit voorstel behorende concept-besluit.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

25.

Onderwerp

Nemen van een nieuw voorbereidingsbesluit ten behoeve van de voor de verplaatsing en nieuwbouw van de milieustraat annex gemeentewerf in aanmerking komende percelen gelegen tussen de Rijksweg A2, de Scheepsbouwkade en de Truyenhoekweg (06 06 094).

 

Voorstel

Nemen van een nieuw voorbereidingsbesluit voor de percelen, kadastraal bekend sectie AB, nummers 638 (gedeeltelijk), 639, 640 (gedeeltelijk), 641 (gedeeltelijk), 642 (gedeeltelijk) en sectie T, nummer 2917 en welke percelen zijn gelegen ten zuiden van de Rijksweg A2 en worden omsloten door de Scheepsbouwkade en de Truyenhoekweg en met inbegrip van een gedeelte van de Truyenhoekweg.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

26.

Onderwerp

Verstrekken van een krediet ad € 1.000.000,-- exclusief BTW ten behoeve van de aanleg van de rotonde Ringbaan West en de aansluiting Straevenweg (06 06 110).

 

Voorstel

Verstrekken van een krediet ad € 1.000.000,-- exclusief BTW ten behoeve van de aanleg van de rotonde Ringbaan West en de aansluiting Straevenweg.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

26a.

Onderwerp

Amendement accommodatiebeleid (nr. 8) van de fractie D66 op de voorjaarsnota 2006 (06 06 26a).

 

Voorstel

Opnieuw in stemming brengen vanwege staken der stemmen in vorige vergadering.

 

Besluitvorming

Met voorstemmen van de fracties PvdA, VVD, Weert Lokaal, SP en D66 aangenomen.

 

Bestanden

 Amendement

 Geluidsfragment

 

 

 

27.

Onderwerp

Vaststellen van de jaarrekening 2005 (06 06 086).

 

Voorstel

A.   Vaststellen van de jaarrekening 2005;

B.   Instemmen met de bestemming, te weten:

·    Reserveren € 1.200.000,-- voor het opvangen van het te verwachten tekort jaarrekening 2006;

·    Een bedrag van € 25.000,-- voor het organiseren van een organisatiebreed feest in 2006;

·    Een bedrag van € 48.000,-- in te zetten voor het WMO-invoeringsbudget om op deze wijze zo goed mogelijk voorbereid te zijn op de investeringen die hiervoor nodig zijn;

·    Een bedrag van € 2.184.829,-- voor het extra afschrijven van investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

28.

Onderwerp

Instemmen met de visies op individuele voorzieningen in het kader van de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (06 06 113).

 

Voorstel

A.   De Wmo-deelnota Visie op Hulp bij het huishouden vaststellen en daarmee instemmen met:

·   een overgangsperiode van twee jaar, waarin bestaand (AWBZ- en WVG-beleid) zoveel als mogelijk wordt gehandhaafd;

·   de aanbestedingsprocedure met voorselectie;

·   de in paragraaf 3.5 vermelde uitgangspunten en richtinggevende keuzes ten behoeve van de verdere uitwerking van het beleid en de verordening Wmo.

B.   De Wmo-deelnota Visie op vervoer vaststellen en daarmee:

·   kennisnemen van de 4 opties voor het vervoersbeleid Wmo;

·   instemmen met de uitwerking van optie 3.

C. Kennisnemen van het Spoorboekje Wmo en instemmen met de daarin verwerkte besluitvormingsprocedures, inspraaktermijnen en cliëntenparticipatie via het Platform Wmo.

 

Besluitvorming

Amendement regiotaxi (nr. 1) van de fractie Weert Lokaal wordt omgezet in motie 1 van de fracties Weert Lokaal, SP, D66 en PvdA. Stemverklaring fractie VVD tegen de motie; stemverklaring CDA voor de motie. Motie met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, SP, D66, PvdA en CDA aanvaard. Voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 Geluidsfragment 3

 Geluidsfragment 4

 Geluidsfragment 5

 Geluidsfragment 6

 

 

 

29.

Onderwerp

Instemmen met het Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan 2006 (06 06 107).

 

Voorstel

Instemmen met het gestelde in het Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan 2006.

 

Besluitvorming

Motie transferium (nr. 2) van de fracties Weert Lokaal, SP, PvdA en CDA wordt met voorstemmen van deze fracties aanvaard.

Motie verkeersveiligheid (nr. 3) van de fracties D66, PvdA, SP en Weert Lokaal wordt ingetrokken, want overgenomen voor college.

Motie ontsluiting Altweerterheide (nr. 4) van de fractie VVD wordt ingetrokken, want overgenomen voor college.

Motie autoluw centrum (nr. 5) van de fractie D66 wordt met voorstemmen van de fractie D66 verworpen.

Motie ontsluiting Altweerterheide (nr. 6) van de fractie PvdA wordt met voorstemmen van de fracties PvdA en Weert Lokaal verworpen.

Voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 Geluidsfragment 3

 Geluidsfragment 4

 Geluidsfragment 5

 

 

 

30.

Onderwerp

Instemmen met de Parkeer-beleidsnota 2006 (06 06 108).

 

Voorstel

Instemmen met het gestelde in de Parkeerbeleidsnota 2006.

 

Besluitvorming

Motie gratis parkeren (nr. 7) van de fractie Weert Lokaal, motie onbetaald parkeren (nr. 8) van de fractie VVD, motie effecten van parkeertarieven (nr. 9) van de fractie SP en motie gratis parkeerterreinen (nr. 10) van de fractie CDA worden ingetrokken na een toezegging van de portefeuillehouder.

Voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 Geluidsfragment 3

 Geluidsfragment 4

 Geluidsfragment 5

 

 

 

31.

Onderwerp

Verlenen van een bijdrage ad € 151.228,-- in de meerkosten van de 1e fase van de restauratie van het klooster Abdij Maria Hart aan de Maasstraat 17 (06 06 079).

 

Voorstel

Verlenen van een bijdrage ad € 151.228,-- in de meerkosten van de 1e fase van de restauratie van het klooster Abdij Maria Hart aan de Maasstraat 17 en dit bedrag ten laste brengen van de Algemene Reserve, waarbij de rente ten laste wordt gebracht van de Onvoorziene lasten.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

32.

Onderwerp

Vaststellen van de Regionale Woonvisie Weerterkwartier 2006-2010 (06 06 095).

 

Voorstel

Vaststellen van de Regionale Woonvisie Weerterkwartier 2006-2010.

 

Besluitvorming

Amendement schrappen reserveprogramma en ambitieprogramma (nr. 1) van de fractie PvdA wordt met voorstemmen van de fractie PvdA verworpen. Stemverklaringen fracties CDA, VVD en SP tegen het amendement. Stemverklaring SP tegen het voorstel.

Voorstel wordt met voorstemmen van de fracties CDA, PvdA, VVD, Weert Lokaal en D66 aanvaard. 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 Geluidsfragment 3

 Geluidsfragment 4

 

 

 

33.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet voor de instandhouding van het huidige stadhuis.

 

Voorstel

Wij stellen u voor om:

A.   In te stemmen met inzet van voorziening binnenonderhoud stadhuis;

B.   Akkoord te gaan met de voorgestelde maatregelen en bijbehorende kosten voor instandhouding van het huidige stadhuis tot realisering van de nieuwbouw stadhuis en een bedrag ad € 204.500 ten laste van de voorziening binnenonderhoud stadhuis te brengen;

C.   Voorstellen over lokatiekeuze nieuwbouw en programma van eisen nieuwbouw af te wachten (06 06 104).

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

34.

Onderwerp

Realiseren van stageplaatsen voor studenten en leerlingen binnen de ambtelijke organisatie van de gemeente Weert (initiatiefvoorstel PvdA) (06 06 078).

 

Voorstel

De raad draagt het college uitvoering te geven aan deze bestuursopdracht waarbij:

A.   De gemeente Weert vanaf 1-1-2008 binnen de gemeentelijke organisatie per 30 medewerkers minimaal een permanente stageplaats zal hebben gerealiseerd. Het totale aanbod van stageplaatsen bestaat uit een goede mix zodat leerlingen en studenten van VMBO tot universiteit stage kunnen lopen binnen de gemeente Weert.

B.   De gemeente Weert prestatieafspraken maakt met door de gemeente gesubsidieerde instellingen over een door deze instellingen te voeren actief stagebeleid.

C.   De gemeente Weert onderzoekt, middels een stageopdracht, welke belemmeringen er zijn voor het Weerter bedrijfsleven om stageplaatsen aan te bieden en ontwikkelt een beleid om deze belemmeringen op te lossen.

D.   De gemeente Weert onderzoekt hoe voor vooral de technische en zorgberoepen een actief beleid richting leerwerkplekken kan worden gestimuleerd zodat meer jongeren voor deze beroepen kiezen. 

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 

 

 

35.

Onderwerp

Vaststellen Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad en Verordening op de raadscommissies en de opiniërende raad 2006 (initiatiefvoorstel presidium) (06 06 101).

 

Voorstel

Uw raad wordt voorgesteld vast te stellen het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad en de Verordening op de raadscommissies en de opiniërende raad 2006, conform bijgevoegde concepten.

 

Besluitvorming

Amendement commissieleden-niet-raadsleden (nr. 2) van de fracties D66, SP en Weert Lokaal wordt met voorstemmen door de indienende fracties verworpen.

Amendement spreekrecht raad (nr. 3) van de fracties D66 en SP wordt met 16 stemmen voor en 9 stemmen tegen aanvaard.

Voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

Bestanden

 Initiatiefvoorstel

 RvO gemeenteraad

 RvO raadscommissies

 

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 Geluidsfragment 3

 Geluidsfragment 4

 

 

 

36.

Onderwerp

A.  Kennisnemen van en eventuele wensen en/of bedenkingen kenbaar maken betreffende de overeenkomst met betrekking tot de verwerving van het eigendom van de familie Derckx ten behoeve van het realiseren van een school annex multifunctioneel centrum en woningbouw in Swartbroek;

B.  Beschikbaar stellen van een krediet ad € 500.000,-- voor de verwerving van het perceel ten behoeve van het realiseren van een school annex multifunctioneel centrum en woningbouw in Swartbroek (06 06 084).

 

Voorstel

A.  Kennisnemen van en eventuele wensen en/of bedenkingen kenbaar maken betreffende de overeenkomst met betrekking tot de verwerving van het eigendom (AA 478 en AA 580) van de familie Derckx ten behoeve van het realiseren van een school annex multifunctioneel centrum en woningbouw in Swartbroek;

B.  Beschikbaar stellen van een krediet ad € 500.000,-- voor de verwerving van het perceel ten behoeve van het realiseren van een school annex multifunctioneel centrum en woningbouw in Swartbroek.

 

Besluitvorming

Geen wensen en/of bedenkingen kenbaar gemaakt.

Voorstel zonder hoofdelijke stemming conform besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

37.

Onderwerp

A.  Kennisnemen van en eventuele wensen en/of bedenkingen kenbaar maken betreffende de overeenkomst inzake de ruil, verwerving en schadeloos-stelling van het eigendom van D. Leijssen, K. Leijssen, P. Leijssen en de maatschap Leijssen ten behoeve van het realiseren van woningbouw in Tungelroy;

B.  Beschikbaar stellen van een krediet ad € 105.000,-- voor de verwerving van het verschil in te ruilen oppervlakte, schadeloosstelling voor het intrekken van de milieuvergunning en bijkomende kosten ten behoeve van het realiseren van woningbouw in het dorp Tungelroy (06 06 083).

 

Voorstel

A.  Kennisnemen van en eventuele wensen en/of bedenkingen kenbaar maken betreffende de overeenkomst inzake de ruil, verwerving en schadeloos-stelling van het eigendom van mevrouw D.P.C. Leijssen, mevrouw K.P.L. Leijssen, de heer P.H.M. Leijssen en de maatschap Leijssen ten behoeve van het realiseren van woningbouw in Tungelroy;

B.  Beschikbaar stellen van een krediet ad € 105.000,-- voor de verwerving van het verschil in te ruilen oppervlakte ad 2390 m2, schadeloosstelling voor het intrekken van de milieuvergunning en bijkomende kosten ten behoeve van het realiseren van woningbouw in het dorp Tungelroy.

 

Besluitvorming

Geen wensen en/of bedenkingen kenbaar gemaakt.

Voorstel zonder hoofdelijke stemming conform besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

38.

Onderwerp

A.  Kennisnemen van en eventuele wensen en/of bedenkingen kenbaar maken betreffende de overeenkomst tot de verwerving van het eigendom van de Holding O.G Wiermans BV, De Fuus 5-7 te Weert;

B.  Verstrekken van een krediet ad € 1.052.000,-- ten behoeve van de aankoop, sloop, sanering en bijkomende kosten van de percelen Houtstraat 8, 8A en Straevenweg 26 (06 06 088).

 

Voorstel

A.  Kennisnemen van en eventuele wensen en/of bedenkingen kenbaar maken betreffende de overeenkomst tot de verwerving van het eigendom van de Holding O.G Wiermans BV, kantoorhoudende De Fuus 5-7 te 6006 RV Weert;

B.  Verstrekken van een krediet ad € 1.052.000,-- ten behoeve van de aankoop, sloop, sanering en bijkomende kosten van de percelen Houtstraat 8, 8A en Straevenweg 26, kadastraal bekend sectie R, nr. 1695, 1696, beide geheel en sectie R, nr. 1697 en 1473 gedeeltelijk, in totaal 3529 m2 groot.

 

Besluitvorming

Geen wensen en/of bedenkingen kenbaar gemaakt.

Voorstel zonder hoofdelijke stemming conform besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

39.

Onderwerp

Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken betreffende de overeenkomst met Van der Looy Projektmanagement BV voor het ontwikkelen en realiseren van het project ´Kerkplein Stramproy´(06 06 111).

 

Voorstel

Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken betreffende de overeenkomst met Van der Looy Projektmanagement BV voor het ontwikkelen en realiseren van het project ´Kerkplein Stramproy´.

 

Besluitvorming

Motie overleg en afspraken schoolbestuur (nr. 11) van de fracties D66, SP, Weert Lokaal en PvdA wordt met voorstemmen van de fracties D66, SP, Weert Lokaal, PvdA en CDA aanvaard. Stemverklaring van de fractie VVD tegen de motie.

Motie financiering schoolgebouwen (nr. 12) van de fractie SP wordt aangehouden.

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 Geluidsfragment 3

 Geluidsfragment 4

 

 

 

40.

Onderwerp

Verzoek om inlichtingen ex artikel 38 van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert (06 06 118).

a.   Brief van de heren J. Tak en H. Beuvens namens de fractie SP d.d. 28 april 2006 inzake vragen aan het college over arbeidstijden van brandweerpersoneel.

 

Voorstel

Bespreken.

 

Besluitvorming

Afdoende besproken.

 

Bestanden

 Originele brief a.

 Antwoordbrief a.

 Geluidsfragment

 

 

 

41.

Onderwerp

Schriftelijke vragen ex artikel 37 van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert (06 06 117).

a.   Brief van de heer H. Beuvens namens de fractie SP d.d. 26 april 2006 inzake vragen aan het college over de aanwezigheid van een verhoogde concentratie fijnstof in Weert;

b.   Brief van de heer T. Egging namens de fractie CDA d.d. 13 juni 2006 inzake uitblijven van een antwoord over de herinrichting van de Tungelroyse Beek in Stramproy, met verzoek om mondelinge beantwoording.

 

Voorstel

a.    Bespreken.

b.    Beantwoorden en bespreken.

 

Besluitvorming

a.    Afdoende besproken.

b.    Vragen zijn mondeling beantwoord en afdoende besproken.

 

Bestanden

 Originele brief a.

 Antwoordbrief a.

 Originele brief b. – deel 1

 Originele brief b. - deel 2

 Geluidsfragment

 

 

 

42.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 17 maart 2006 tot en met 20 april 2006.

a.   Ter beslissing aan uw raad voorleggen de brieven onder nr. 136, 142, 172 en 176;

b.   Ter beslissing in handen van het college stellen de brieven onder nr. 144, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 156, 161, 163, 174, 177 en 180;

c.    Voor kennisgeving aannemen de brieven onder nr. 137, 138, 139, 140, 141, 143, 147, 149, 151, 155, 157, 159, 160, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 173, 175, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185 en 186.

 

Voorstel

A. en b. Afdoening vaststellen.

c. Brieven voor kennisgeving aannemen (06 06 116).

 

Besluitvorming

Afdoening conform voorstel vastgesteld.

 

Bestanden

 Overzicht

 Geluidsfragment

 

 

 

43.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel moet doen (06 06 115).

 

Voorstel

Voor kennisgeving aannemen.

 

Besluitvorming

Voor kennisgeving aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

44.

Onderwerp

Kennisnemen van de onderstaande overzichten:

a.  Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2006;

b.  Overzicht begrotingsuitkomsten 2006;

c.   Overzicht reserves en voorzieningen 2006 (06 06 114)

 

Voorstel

Voor kennisgeving aannemen.

 

Besluitvorming

Voor kennisgeving aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

45.

Onderwerp

Sluiting.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 

 

 

 

Onderwerp

Notulen van de bovenstaande vergadering

 

Bestanden

 Notulen 28-06-2006

 

Vastgesteld in de raadsvergadering van 2 november 2006.

 

De Griffier,                               De Voorzitter,

 

 

Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten         Mr. J.M.L. Niederer

">