AGENDA RAADSVERGADERING 24 MEI 2006

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Mededelingen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen van de notulen van de vergaderingen van 20 april 2006 (geen spreekrecht).

 

Bestanden

 Notulen 20 april 2006

 Geluidsfragment 

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

Bestanden

 Raadsagenda 24 mei

 Geluidsfragment

 

 

 

Benoemingen

6.

Onderwerp

Benoemen lid raadscommissie Welzijn en lid raadscommissie Economische zaken namens fractie Weert Lokaal (initiatiefvoorstel Weert Lokaal) (06 05 076).

 

Bestanden

 Initiatiefvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

7.

Onderwerp

Benoemen leden commissie onderzoek jaarrekening (initiatiefvoorstel presidium) (06 05 068) (geen spreekrecht).

 

Bestanden

 Initiatiefvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsvoorstellen

Hamerstukken

8.

Onderwerp

Vaststellen van de Wegsleepverordening gemeente Weert
(06 05 060).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Kennisnemen van de begroting 2006, tweede wijziging van de Risse Holding BV (06 05 061).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

Toekennen van een verzoek om planschadevergoeding van de heer P. Rijks, Vrakkerstraat 125 te 6002 AV Weert als gevolg van het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan ´Boshoven/Vrakker-West´ (06 04 062) (geen spreekrecht).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 110.000,-- (exclusief BTW) ten behoeve van de inhaalslag actualisatie van bestemmingsplannen (06 05 064).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

12.

Onderwerp

A.      Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken betreffende de overeenkomst met betrekking tot de verwerving van het eigendom (AA 579) van de heer A.J.C. Bernaerts en van mevrouw M.M.W. Liebens ten behoeve van het realiseren van een school annex multifunctioneel centrum en woningbouw in Swartbroek;

B.      Beschikbaar stellen van een krediet ad € 400.000,-- voor de verwerving van het perceel ten behoeve van het realiseren van een school annex multifunctioneel centrum en woningbouw in Swartbroek (06 05 065).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

13.

Onderwerp

Ongegrond verklaren van het bezwaarschrift van de heer en mevrouw Peerlings-Briels naar aanleiding van het afwijzen van een verzoek om planschadevergoeding als gevolg van het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan ´Buitengebied 1998´ (06 05 066) (geen spreekrecht).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

14.

Onderwerp

Vaststellen van de concept-beleidsnota Kanaalzone I en deze nota als uitgangspunt nemen voor het op te stellen bestemmingsplan voor het betreffende gebied (06 05 069).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Bespreekstukken

15.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 147.800,-- voor de bekostiging van voorkomende werkzaamheden in het kader van het afronden van de voorbereidingsfase van het project Kerkplein Stramproy, het slopen van het voormalige gemeentehuis en eventueel de Rabobank en de communicatie met de bewoners van Stramproy (06 05 063).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

16.

Onderwerp

Wijzigen van de verordening vergoeding algemene kosten wethouders der gemeente Weert (initiatiefvoorstel fractie SP)

(06 05 067).

 

Bestanden

 Initiatiefvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

16A.

Onderwerp

A.      Beschikbaar stellen van een gemeentelijke bijdrage van € 24.000,- ten behoeve van de slachtoffers van de watersnoodramp in Suriname en deze bijdrage overmaken op het hiervoor door VNG international voor gemeenten ingestelde rekeningnummer van de BNG;

B.      Opdracht geven aan het college om beleid te ontwikkelen aan de hand waarvan kan worden besloten in welke situaties wel en in welke geen gemeentelijke bijdragen beschikbaar worden gesteld in geval van rampsituaties (initiatiefvoorstel PvdA) (06 05 077).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 

 

 

Raadsconsultaties

Hamerstukken

Liggen niet voor.

 

Bespreekstukken

Liggen niet voor.

 

Raadsnotities

Hamerstukken

Liggen niet voor.

 

Bespreekstukken

Liggen niet voor.

 

Raadsinformatie (brieven)

Hamerstukken

Liggen niet voor.

 

Bespreekstukken

17.

Onderwerp

Schriftelijke vragen ex artikel 37 van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert (06 05 073).

 

a.      Brief van mevrouw M. Stokbroeks namens de fractie D66 Land van Weert d.d. 21 april 2006 inzake vragen aan het college over de argumentatie van wethouder Coolen om het amendement van D66/SP om onderwijs en jeugdbeleid in één portefeuille (of een projectwethouder) onder te brengen af te wijzen;

b.      Brief van mevrouw M. Stokbroeks namens de fractie D66 Land van Weert d.d. 1 mei 2006 inzake vragen aan het college over het ontbreken van een medewerker jeugdzorg bij de politie, met verzoek om mondelinge beantwoording;

c.       Brief van mevrouw M. Stokbroeks namens de fractie D66 Land van Weert d.d. 10 mei 2006 inzake vragen aan het college over de huisvesting van OBS Graswinkel en de Montessorischool, met verzoek om mondelinge beantwoording;

d.      Brief van de heer P. Lempens namens de fractie SP en mevrouw M. Stokbroeks namens de fractie D66 Land van Weert d.d. 12 mei 2006 inzake vragen aan het college over de samenwerking met Wonen Weert bij het project Kerkplein Keent, met verzoek om mondelinge beantwoording;

e.      Brief van mevrouw M. Stokbroeks namens de fractie D66 Land van Weert d.d. 27 april 2006 inzake vragen aan het college over de inzet van politiepersoneel bij verkeerscontroles.

 

Bestanden

 Originele brief a.

 Antwoordbrief a.

 Geluidsfragment a.

 Originele brief b.

 Antwoordbrief b.

 Geluidsfragment b.

 Originele brief c.

 Geluidsfragment c.

 Originele brief d.

 Originele brief e.

 Antwoordbrief e.

 Geluidsfragment e.

 

 

 

18.

Onderwerp

Verzoek om inlichtingen ex artikel 38 van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert (06 05 074).

 

a.      Brief van de heer A. Heijmans namens de fractie PvdA d.d. 14 maart 2006 inzake vragen aan het college over de verontreiniging op de locatie Roeventerpeelweg;

b.      Brief van de heer M. Lempens en de heer B. Lempens namens de fractie VVD d.d. 12 mei 2006 inzake vragen aan het college over de samenwerking met Wonen Weert bij het project Kerkplein Keent, met verzoek om mondelinge beantwoording;

c.       Brief van de heer P. Lempens namens de fractie SP d.d. 4 april 2006 inzake vragen aan het college over een sociaal plan voor de werknemers van Klöckner Pentaplast;

d.      Brief van de heer H. Litjens namens de fractie Weert Lokaal d.d. 5 mei 2006 inzake vragen aan het college over de realisatie van een multifunctionele accommodatie in de wijk Keent, met verzoek om mondelinge beantwoording;

e.      Brief van mevrouw M. Stokbroeks namens de fractie D66 Land van Weert d.d. 13 mei 2006 inzake vragen aan het college over de activiteiten van Lemmers Foodgroup BV aan de Koenderstraat op Laar. Deze brief zal mondeling worden beantwoord.

 

Bestanden

 Originele brief a.

 Antwoordbrief a.

 Geluidsfragment a.

 Originele brief b.

 Originele brief c.

 Antwoordbrief c.

 Geluidsfragment c.

 Originele brief d.

 Originele brief e.

 

 

 

18A.

Onderwerp

Interpellatiedebat Kerkplein Weert

 

Geluids-fragmenten

 Eerste termijn raad

 Eerste termijn college

 Tweede termijn raad deel 1

 Tweede termijn raad deel 2

 Tweede termijn college

 

 

 

 

19.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 17 maart 2006 tot en met 20 april 2006 (06 05 070).

a.      Ter beslissing aan uw raad voorleggen de brieven onder nr. 77 en 122;

b.      Ter beslissing in handen van het college stellen de brieven onder nr. 75, 76, 86, 89, 92, 93, 94, 96, 98, 101, 106, 108, 110, 116, 124, 130, 131, 132, 133, 134 en 135;

c.       Voor kennisgeving aannemen de brieven onder nr. 74, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 90, 91, 95, 97, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 125, 126, 127, 128 en 129.

 

Bestanden

 Overzicht

 Geluidsfragment

 

 

 

20.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel moet doen (06 05 071).

Voorstel: voornoemde lijst voor kennisgeving aan te nemen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

21.

Onderwerp

Kennisnemen van de onderstaande overzichten:

a.      Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2006;

b.      Overzicht begrotingsuitkomsten 2006;

c.       Overzicht reserves en voorzieningen 2006 (06 05 072).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

22.

Onderwerp

Kennisnemen van het coalitie-akkoord 2006-2010 (06 05 075).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Bijlage

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 Geluidsfragment 3

 

 

 

23.

Onderwerp

Sluiting.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Onderwerp

Notulen van bovenstaande vergadering.

 

Bestanden

 Notulen 24 mei 2006

 

">