BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 20 SEPTEMBER 2006

 

Voorzitter: mr. J.M.L. Niederer, burgemeester

Griffier: mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

Aanwezig de leden: F.L.J.A. Adriaens (Weert Lokaal), S. Altun (VVD), A. Arissa (PvdA), I.F.A.J. Beenders-Van Dooren (PvdA), J.M. Cardinaal (VVD), R.F.J.W.M. Van Dooren (Weert Lokaal), A.J. Egging (CDA), M.A. Engelen (VVD), G.E.M. Gigase (CDA), A.J.L. Heijmans (PvdA), A.G. Jacobs (CDA), C.J.C. Jacobs-Verstappan (Weert Lokaal), dr. ir. R.W.M. Jeurissen (CDA), F. Kadra (PvdA), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), H.P.M. Lempens (VVD), M.C.M. Lempens (VVD), P.P.E. Lempens (SP), H.A. Litjens (Weert Lokaal), H.J.W.M. Van de Loo (Weert Lokaal), G.J.A. Marechal (PvdA), T.W.G. Meulen (CDA), M.J.L.M. Nouwen (CDA), G. Soyugüzel (PvdA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), J.A.F. Tak (SP), P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal), M. Zaâboul (PvdA).

 

Afwezig het lid: H.J.H. Beuvens (SP).

1.

Onderwerp

Opening.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Mededelingen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

a.   Vaststellen van de notulen van de extra vergadering van 12 juni 2006 inzake gemeentelijke herindeling Midden-Limburg;

b.   Vaststellen van de notulen van de extra vergadering van 22 juni 2006 inzake het instemmen met de voorjaarsnota 2006;

c.    Vaststellen van de notulen van de reguliere vergadering van 28 juni 2006;

d.   Vaststellen van de besluitenlijst van de reguliere vergadering van 28 juni 2006.

 

Voorstel

Notulen en besluitenlijst vaststellen.

 

Besluitvorming

Ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Notulen 12 juni 2006

 Notulen 22 juni 2006

 Notulen 28 juni 2006

 Besluitenlijst 28 juni 2006

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

Voorstel

Agenda vaststellen.

 

Besluitvorming

·      Voor agendapunt 14 is een gewijzigd raadsvoorstel toegezonden.

·      Agendapunten 39a, 40a, 41b, 41d en 41g worden als hamerstukken behandeld.

·      Verzoek van de fractie PvdA om interpellatie van de burgemeester inzake herindeling Midden-Limburg: Stemverklaringen fractie Weert Lokaal tegen het verzoek om interpellatie en fracties SP, CDA en VVD vóór het houden van een interpellatie. De fracties CDA, PvdA, D66, SP en VVD stemmen voor het houden van een interpellatie; deze wordt gehouden als agendapunt 45.

·      Om juridische redenen kan over agendapunt 26 pas worden besloten nadat agendapunt 30 is behandeld; agendapunt 26 wordt omgenummerd naar 30A.

·      Het lid Altun (VVD) onthoudt zich van deelname aan de besluitvorming bij de agendapunten 30 en 30A, omdat hij persoonlijk hierbij betrokken is aangezien hij zienswijzen tegen deze besluiten heeft ingediend.

·      De fractie SP brengt een stemverklaring uit tegen de voorstellen bij de agendapunten 8, 27A en B en 36.

 

Bestanden

 Raadsagenda 20 september

 Geluidsfragment

 

 

 

6.

Onderwerp

Benoemen plaatsvervangend voorzitter opiniërende raad (initiatiefvoorstel presidium) (06 09 160).

 

Voorstel

Uw raad wordt voorgesteld de heer A.J.L. Heijmans te benoemen tot waarnemend voorzitter van de opiniërende raad.

 

Besluitvorming

De heer Heijmans wordt benoemd.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

7.

Onderwerp

A.   Behandelen van het rapport “Naar een hoger economisch ambitieniveau van het Land van Weert en Cranendonck: Fase 1” door ETIN Adviseurs;

B.   Behandelen van het rapport “Zonder profilering blijft alles bij het oude: Economisch perspectief voor Weerterland en Cranendonck” door Rabobank Nederland in opdracht van de Rabobank Weerterland en Cranendonck (06 09 119).

 

Voorstel

A.   Behandelen van het rapport “Naar een hoger economisch ambitieniveau van het Land van Weert en Cranendonck: Fase 1” door ETIN Adviseurs;

B.   Behandelen van het rapport “Zonder profilering blijft alles bij het oude: Economisch perspectief voor Weerterland en Cranendonck” door Rabobank Nederland in opdracht van de Rabobank Weerterland en Cranendonck.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

8.

Onderwerp

Wijzigen van de Algemene Plaatselijke Verordening (06 09 129).

 

Voorstel

Wij stellen u voor de Algemene Plaatselijke Verordening te wijzigen conform concept.

 

Besluitvorming

De fractie SP brengt een stemverklaring uit tegen het voorstel. Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Deelnemen aan het project ´Stemmen in een Willekeurig Stemlokaal´ bij de Tweede Kamer-verkiezingen van 22 november 2006 en Provinciale Staten-verkiezingen van 7 maart 2007 (06 09 143).

 

Voorstel

Instemmen met deelname aan het project ´Stemmen in een Willekeurig Stemlokaal´ bij de Tweede Kamer-verkiezingen van 22 november 2006 en onder voorbehoud van een officiële uitnodiging van de Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties ook bij de Provinciale Staten-verkiezingen van 7 maart 2007.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

Kennisnemen van het Burgerjaarverslag 2005 (06 09 134).

 

Voorstel

Kennisnemen van het Burgerjaarverslag 2005.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

Vaststellen van de Tarieventabel leges 2006 versie II, behorende bij de legesverordening 2006 (06 09 121).

 

Voorstel

Vaststellen van de tarieventabel leges 2006 versie II.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

12.

Onderwerp

Kennisnemen van de rapportage doelmatigheids- en doeltreffendheids-onderzoek 2005 (06 09 149).

 

Voorstel

Kennisnemen van de rapportage doelmatigheids- en doeltreffendheids-onderzoek 2005.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

13.

Onderwerp

Vaststellen van de nieuwe Subsidieverordening Welzijn 2006 (06 09 137).

 

Voorstel

Wij stellen voor dat u:

a.   de subsidieverordening Welzijn 2006 conform concept vaststelt;

b.   de Sportsubsidieverordening intrekt;

c.    bepaalt dat de onder a genoemde verordening de “Verordening Welzijn 1993” vervangt, voor zover het subsidies aan vrijwilligersorganisaties betreft en dat de “Verordening Welzijn 1993” uitsluitend in stand blijft voor zover betrekking hebbend op de in bijlage 16 bedoelde instellingen.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

14.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van € 131.000,-- ten behoeve van het verstrekken van een vergoeding aan SV Megacles voor de door haar opgerichte opstallen op sportpark St. Theunis in het kader van de beëindiging van het erfpachtsrecht (06 09 132).

 

Voorstel

Beschikbaar stellen van een krediet van € 131.000,-- ten behoeve van het verstrekken van een vergoeding aan SV Megacles voor de door haar opgerichte opstallen op sportpark St. Theunis in het kader van de beëindiging van het erfpachtsrecht.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

15.

Onderwerp

Kennisnemen van het Jaarverslag 2005 Kinderopvang (06 09 123).

 

Voorstel

Kennisnemen van het Jaarverslag 2005 Kinderopvang.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

16.

Onderwerp

A.   Kennisnemen van en instemmen met de begroting 2007, de investerings- en financieringsstaat 2007, de meerjarenraming 2007-2010 en de risicoparagraaf van de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Weert en Omstreken de Risse;

B.   Akkoord gaan met een gemeentelijke bijdrage 2007 van € 371.766,-- (bijdrage 2006: € 370.629,--) (06 09 150).

 

Voorstel

A.   Kennisnemen van en instemmen met de begroting 2007, de investerings- en financieringsstaat 2007, de meerjarenraming 2007-2010 en de risicoparagraaf van de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Weert en Omstreken de Risse;

B.   Akkoord gaan met een gemeentelijke bijdrage 2007 van € 371.766,-- (bijdrage 2006: € 370.629,--).

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

17.

Onderwerp

Vaststellen van het Gladheidbestrijdingsplan 2006-2009 (06 09 141).

 

Voorstel

Wij stellen u voor in te stemmen met de onderhavige notitie “Gladheidsbestrijdingsplan 2006-2009”, waardoor u instemt met:

a.   de completering en van het strooibeleid;

b.   de verhoging van de minimale raming van het product gladheidsbestrijding met € 15.000,-- jaarlijks;

c.    handhaving van de sneeuwruimbepaling zoals opgenomen in de huidige APV, welke dateert van 1 januari 2006.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

18.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 45.000,-- voor de vervanging van de bermconstructie Maarheezerhuttendijk (06 09 124).

 

Voorstel

Wij stellen u voor een aanvullend krediet van € 45.000,-- beschikbaar te stellen voor de vervanging van de bermconstructie Maarheezerhuttendijk, ten laste van de stelpost verkeer en vervoer.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

19.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 175.000,-- voor de vervanging van de verkeersregelinstallatie Stadsbrug/Bassin (06 09 120).

 

Voorstel

Wij stellen u voor een krediet van € 175.000,-- beschikbaar te stellen voor de vervanging van de verkeersregelinstallatie Stadsbrug/Bassin.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

20.

Onderwerp

Instemmen met het Verantwoordingsverslag over de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand in het jaar 2005, zijnde de bestuurlijke mededeling inzake de rechtmatigheid van de uitvoering van de WWB op de onderdelen Werk, Inkomen en Bijzondere bijstand 2005 (06 09 138).

 

Voorstel

Wij stellen u voor in te stemmen met de Bestuursverklaring van het college van burgemeester en wethouders over de rechtmatigheid van de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand op de onderdelen Werk, Inkomen en Bijzondere bijstand over 2005.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

21.

Onderwerp

Instemmen met het Verantwoordingsverslag over de uitvoering van de Ioaw, Ioaz en Bbz 2004 over het jaar 2005 (06 09 139).

 

Voorstel

Wij stellen u voor in te stemmen met de Bestuursverklaring van het college van burgemeester en wethouders inzake de rechtmatigheid van de uitvoering van de Ioaw, Ioaz en Bbz 2004 over het jaar 2005.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

22.

Onderwerp

Vaststellen van het ambitieniveau ten aanzien van duurzaam bouwen en instemmen met het toepassen GPR-gebouw als toetsingsinstrument (06 09 128).

 

Voorstel

Vaststellen van het ambitieniveau ten aanzien van duurzaam bouwen en instemmen met het toepassen GPR-gebouw als toetsingsinstrument.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

23.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 40.572,-- voor de gemeentelijke bijdrage in 2002 in diverse bodemsaneringsprojecten (06 09 142).

 

Voorstel

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 40.572,-- voor de gemeentelijke bijdrage in 2002 in diverse bodemsaneringsprojecten.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

24.

Onderwerp

Vaststellen van de grondexploitatie voor het plan uitbreiding Leuken-Noord (06 09 127).

 

Voorstel

Vaststellen van de grondexploitatie voor het plan uitbreiding Leuken-Noord.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

25.

Onderwerp

Vaststellen van bestemmingsplan ´Bedrijventerrein Savelveld e.o´, tevens inhoudende een partiële herziening van de bestemmingsplannen Buitengebied 1998, artikel 30 herziening Buitengebied 1998, Kern Stramproy, ´Stramproy-West´ en ´Savelveld´ (06 09 147).

 

Voorstel

Wij stellen voor het Bestemmingsplan Bedrijventerrein Savelveld e.o., tevens inhoudende een partiële herziening van de bestemmingsplannen Buitengebied 1998, artikel 30 herziening Buitengebied 1998, Kern Stramproy, ´Stramproy-West´ en ´Savelveld´ gewijzigd vast te stellen overeenkomstig het bij dit voorstel behorende concept raadsbesluit.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

26/ 30A

Onderwerp

Aanwijzen van percelen in het gebied Vrouwenhof waarop de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing is (06 09 146).

 

Voorstel

Ter bestendiging van ons besluit van 27 april 2006 stellen wij u voor percelen gelegen binnen het bestemmingsplan Vrouwenhof aan te wijzen als gronden waarop de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing is.

 

Besluitvorming

Het lid Altun (VVD) onthoudt zich van deelname aan de besluitvorming bij dit agendapunt, omdat hij persoonlijk hierbij betrokken is aangezien hij zienswijzen tegen dit besluit heeft ingediend.

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 

 

 

27.

Onderwerp

A.   Vaststellen van de grondexploitatie van het project Pastoor Frantzenstraat-Chroniek;

B.   Beschikbaar stellen van een krediet ad € 1.333.000,-- voor de rioolvervanging en totale herinrichting van de openbare ruimte in Pastoor Frantzenstraat, Leo Driessenstraat, Van Halenstraat (gedeeltelijk) en Serviliusstraat (gedeeltelijk) en inrichting openbare ruimte Neranushof en Langeniusstraat (06 09 136).

 

Voorstel

A.   Vaststellen van de grondexploitatie van het project Pastoor Frantzenstraat-Chroniek;

B.   Beschikbaar stellen van een krediet ad € 1.333.000,-- voor de rioolvervanging en totale herinrichting van de openbare ruimte in Pastoor Frantzenstraat, Leo Driessenstraat, Van Halenstraat (gedeeltelijk) en Serviliusstraat (gedeeltelijk) en inrichting openbare ruimte Neranushof en Langeniusstraat.

 

Besluitvorming

De fractie SP brengt een stemverklaring uit tegen het voorstel. Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

28.

Onderwerp

Vaststellen van een aangevuld bekostigingsbesluit ten behoeve van het bestemmingsplan Vrouwenhof (06 09 145).

 

Voorstel

Vaststellen van een aangevuld bekostigingsbesluit ten behoeve van het bestemmingsplan Vrouwenhof.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

29.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 2.600.000,-- exclusief BTW ten behoeve van de herinrichting van het openbaar gebied en de ontwikkeling van het entreegebied van Kanaalzone I (06 09 125).

 

Voorstel

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 2.600.000,-- exclusief BTW ten behoeve van de herinrichting van het openbaar gebied en de ontwikkeling van het entreegebied van Kanaalzone I.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

30.

Onderwerp

Vaststellen van bestemmingsplan Vrouwenhof (06 09 131).

 

Voorstel

Wij stellen u voor kennis te nemen van de ingekomen zienwijzen en het bestemmingsplan Vrouwenhof vast te stellen. Vaststellen van het bestemmingsplan Vrouwenhof.

 

Besluitvorming

Het lid Altun (VVD) onthoudt zich van deelname aan de besluitvorming bij dit agendapunt, omdat hij persoonlijk hierbij betrokken is aangezien hij zienswijzen tegen dit besluit heeft ingediend.

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

31.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 300.000,-- ten behoeve van de voorbereiding van diverse onderwijsprojecten (06 09 144).

 

Voorstel

Samenvattend stellen wij voor ten behoeve van de voorbereiding van diverse onderwijsprojecten een krediet beschikbaar te stellen van

€ 300.000,--.

 

Besluitvorming

Voorstel wordt met voorstemmen van de fracties CDA, PvdA, VVD, Weert Lokaal en SP aanvaard. 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

32.

Onderwerp

Besluiten om in principe medewerking te verlenen aan de verplaatsing van een drietal varkenshouderijbedrijven van de maatschap Koppen, Molensteeg 6, Tungelroy, naar een nieuwe locatie aan de Maaseikerweg binnen het zoekgebied Landbouwontwikkelingsgebied, zoals aangeduid in het Reconstructieplan (06 09 133).

 

Voorstel

Besluiten in principe medewerking te verlenen aan een verplaatsing van de 3 genoemde bedrijven van de maatschap Koppen naar de aangeduide locatie aan de Maaseikerweg.

 

Besluitvorming

Stemverklaring fractie VVD vóór het voorstel. Voorstel wordt unaniem aanvaard. 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 

 

 

33.

Onderwerp

Vaststellen uitgangspunten rapportage afwijkingen kapitaalkredieten (06 09 122).

 

Voorstel

Gelet op het bovenstaande willen wij u voorstellen om met betrekking tot de wijze van rapportering in verband met afwijkingen kapitaalkredieten te kiezen voor optie 2.

 

Besluitvorming

Voorstel wordt met voorstemmen van de fracties CDA, PvdA, VVD en Weert Lokaal aanvaard. 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

34.

Onderwerp

A.   Kennisnemen van en eventuele wensen en/of bedenkingen kenbaar maken betreffende de overeenkomst inzake de verwerving van het eigendom van Van de Meerakker Holding BV, ten behoeve van de aanleg van een nieuwe verbindingsweg Straevenweg-Houtstraat en de ontwikkeling van de entree van het gebied Kanaalzone I;

B.   Beschikbaar stellen van een krediet ad € 712.000,-- voor de verwerving van het perceel en het voldoen van de deskundigen- en notariskosten (06 09 126).

 

Voorstel

A.   Kennisnemen van en eventuele wensen en/of bedenkingen kenbaar maken betreffende de overeenkomst met betrekking tot de verwerving van het eigendom van Van de Meerakker Holding BV, Houtstraat 12 ten behoeve van de aanleg van een nieuwe verbindingsweg Straevenweg-Houtstraat en de ontwikkeling van de entree van het gebied Kanaalzone I;

B.   Beschikbaar stellen van een krediet ad € 712.000,-- voor de verwerving van het perceel en kosten deskundige bijstand en notaris ten behoeve van het realiseren van een nieuwe verbindingsweg tussen Straevenweg en Houtstraat en de ontwikkeling van de entree van het gebied Kanaalzone I.

 

Besluitvorming

Geen wensen en/of bedenkingen kenbaar gemaakt.

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

35.

Onderwerp

A.   Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken betreffende de overeenkomst inzake de verwerving van het eigendom van de heer en mevrouw van Nieuwenhoven-Peerlings aan de Kraanweg 8 in het kader van de ontwikkeling van Vrouwenhof;

B.   Verstrekken van een krediet van € 409.500,-- inclusief bijkomende kosten ten behoeve van de aankoop van het perceel (06 09 130).

 

Voorstel

A.   Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken betreffende de overeenkomst met betrekking tot de verwerving van het eigendom van de heer M.J.E.W. van Nieuwenhoven en mevrouw W.C.M.H. van Nieuwenhoven-Peerlings aan de Kraanweg 8, in het kader van de ontwikkeling van Vrouwenhof;

B.   Verstrekken van een krediet van € 409.500,-- inclusief bijkomende kosten ten behoeve van de aankoop van het perceel sectie T nr. 1532 (gedeeltelijk).

 

Besluitvorming

Geen wensen en/of bedenkingen kenbaar gemaakt.

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

36.

Onderwerp

Kennisnemen van en eventuele wensen en/of bedenkingen kenbaar maken betreffende de overeenkomst met Wonen Weert inzake de realisering van woningbouw aan de Pastoor Frantzenstraat (06 09 135).

 

Voorstel

Kennisnemen van en eventuele wensen en/of bedenkingen kenbaar maken betreffende de overeenkomst met Wonen Weert inzake de realisering van woningbouw aan de Pastoor Frantzenstraat.

 

Besluitvorming

Geen wensen en/of bedenkingen kenbaar gemaakt. De fractie SP brengt een stemverklaring uit tegen het voorstel. Voorstel zonder hoofdelijke stemming conform besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

37.

Onderwerp

A.   Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken betreffende de overeenkomst met Meulen Projectontwikkeling BV inzake het project Vrouwenhof;

B.   Verstrekken van een krediet van € 3.750.000,-- inclusief bijkomende kosten inzake de aankoop van een aantal percelen ten behoeve van dit project (06 09 152).

 

Voorstel

A.   Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken betreffende de overeenkomst met Meulen Projectontwikkeling BV inzake het project Vrouwenhof;

B.   Verstrekken van een krediet van € 3.750.000,-- inclusief bijkomende kosten ten behoeve van de aankoop van de percelen sectie T nrs. 2869, 2049, 1896, 1063, 2201, 2262, sectie E nrs. 3967, 2448, 2449, 1882, 1883, 4158 (ged.), 293 (ged.), 292 (ged.), 291 (ged.), 290 (ged.), 287 (ged.) en 1897 inclusief de eventuele opstallen.

 

Besluitvorming

Geen wensen en/of bedenkingen kenbaar gemaakt.

Voorstel zonder hoofdelijke stemming conform besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

38.

Onderwerp

Kennisnemen van en eventuele wensen en/of bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van het convenant tussen de gemeenten Nederweert en Weert over Pannenweg – Kampershoek – Stadspoort (06 09 153).

 

Voorstel

Kennisnemen van en eventuele wensen en/of bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van het convenant tussen de gemeenten Nederweert en Weert over Pannenweg – Kampershoek – Stadspoort.

 

Besluitvorming

Geen wensen en/of bedenkingen kenbaar gemaakt. De fractie SP verwijst naar de standpunten in haar brief d.d. 7 september 2006 aan de commissie RO. Voorstel wordt met voorstemmen van de fracties CDA, PvdA, VVD, Weert Lokaal en D66 aanvaard. 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

39.

Onderwerp

Schriftelijke vragen ex artikel 37 van het reglement van orde 2004 voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert (06 09 154). 

a.   Brief van mevrouw C. Jacobs-Verstappen namens de fractie Weert Lokaal d.d. 4 juli 2006 inzake vragen aan het college over de voortgang van de realisatie van het bedrijfsverzamelgebouw (BVG) en de vorderingen tot het komen van een Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD).

 

Voorstel

Bespreken.

 

Besluitvorming

Afdoende besproken.

 

Bestanden

 Originele brief

 Antwoordbrief

 Geluidsfragment

 

 

 

40.

Onderwerp

Verzoek om inlichtingen ex artikel 38 van het reglement van orde 2004 voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert (06 09 155). 

a.   Brief van de heer P. Lempens namens de fractie SP d.d. 14 juni 2006 inzake vragen aan het college over fouten met de uitkering van vakantiegeld aan bijstandsgerechtigden.

 

Voorstel

Bespreken.

 

Besluitvorming

Afdoende besproken.

 

Bestanden

 Originele brief

 Antwoordbrief

 Geluidsfragment

 

 

 

41.

Onderwerp

Vragen en verzoeken om inlichtingen ex artikel 40 van het reglement van orde 2006 voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert (06 09 156).

a.   Brief van de heer H. Beuvens namens de fractie SP d.d. 26 juli 2006 inzake vragen aan het college over het transporteren van ammoniak per trein door de gemeente Weert;

b.   Brief van de heer M. Lempens namens de fractie VVD d.d. 2 augustus 2006 inzake vragen aan het college over een artikel in VNG magazine d.d. 28 juli 2006 aangaande constructieve veiligheid van bouwprojecten;

c.    Brief van de heer A. Heijmans namens de fractie PvdA d.d. 3 augustus 2006 inzake vragen aan het college over de bouw van een sporthal en brede school in het centrum van Weert;

d.   Brief van de heren P. Lempens en H. Beuvens namens de fractie SP d.d. 15 augustus 2006 inzake vragen aan het college over een mogelijke fusie tussen het St. Jans Gasthuis en het St. Laurentius ziekenhuis in Roermond;

e.   Brief van de heer P. Lempens namens de fractie SP d.d. 12 juli 2006 inzake vragen aan het college over een besluit met betrekking tot de bouw van een school met multifunctionele accommodatie in Swartbroek;

f.     Brief van de heren M. Lempens en H. Lempens namens de fractie VVD d.d. 9 augustus 2006 inzake vragen aan het college over de financiële stand van zaken aangaande lopende projecten;

g.   Brief van de heren J. Tak en H. Beuvens namens de fractie SP d.d. 10 augustus 2006 inzake vragen aan het college over de tweede fase van de modernisering van de WSW;

h.   Brief van de heer P. Lempens namens de fractie SP en mevrouw M. Stokbroeks namens de fractie D66 d.d. 17 juli 2006 inzake vragen aan het college over de voornemens om genomen raadsbesluiten met betrekking tot de realisatie van een school met multifunctionele accommodatie in Swartbroek te realiseren;

i.     Brief van mevrouw C. Jacobs-Verstappen namens de fractie Weert Lokaal en mevrouw M. Stokbroeks namens de fractie D66 d.d. 31 augustus 2006 inzake het later verschijnen van het actualisatierapport Keent Kiest Kwaliteit, met verzoek om mondelinge beantwoording;

j.     Brief van de heer H. Litjens namens de fractie Weert Lokaal d.d. 13 september 2006 inzake vragen aan het college over het verlenen van een vergunning voor het plaatsen van een feestpaviljoen door VV De Rogstaekers, met verzoek om mondelinge beantwoording.

 

Voorstel

A t/m h. Bespreken.

I en j. Beantwoorden en bespreken.

 

Besluitvorming

A t/m h. Afdoende besproken. Motie van de fractie SP bij 41a is met voorstemmen van de fracties SP, Weert Lokaal en D66 verworpen.

I en j. Vragen zijn mondeling beantwoord en afdoende besproken.

 

Bestanden

 Originele brief a.

 Antwoordbrief a.

 Geluidsfragment a.

 Originele brief b.

 Antwoordbrief b.

 Geluidsfragment b.

 Originele brief c.

 Antwoordbrief c.

 Geluidsfragment c.

 Originele brief d.

 Antwoordbrief d.

 Geluidsfragment d.

 Originele brief e.

 Antwoordbrief e.

 Geluidsfragment e.

 Originele brief f.

 Antwoordbrief f.

 Geluidsfragment f.

 Originele brief g.

 Antwoordbrief g.

 Geluidsfragment g.

 Originele brief h.

 Antwoordbrief h.

 Geluidsfragment h.

 Originele brief i.

 Geluidsfragment i.

 Originele brief j.

 Geluidsfragment j.

 

 

 

42.

Onderwerp

Kennisnemen van de lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 24 mei 2006 tot en met 17 augustus 2006 (06 09 157).

 

Voorstel

Voor kennisgeving aannemen.

 

Besluitvorming

Voor kennisgeving aangenomen.

 

Bestanden

 Overzicht

 Geluidsfragment

 

 

 

43.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel moet doen (06 09 158).

 

Voorstel

Voornoemde lijst voor kennisgeving aan te nemen.

 

Besluitvorming

Voor kennisgeving aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

44.

Onderwerp

Kennisnemen van de onderstaande overzichten:

a.   Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2006;

b.   Overzicht begrotingsuitkomsten 2006;

c.    Overzicht reserves en voorzieningen 2006 (06 09 159).

 

Voorstel

Voor kennisgeving aannemen.

 

Besluitvorming

Voor kennisgeving aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

45.

Onderwerp

Interpellatie van de burgemeester op verzoek van de fractie PvdA inzake de brief aan de Eerste Kamer betreffende de gemeentelijke herindeling in Midden-Limburg (06 09 045).

 

Voorstel

Interpellatie houden.

 

Besluitvorming

Interpellatie heeft plaatsgevonden.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

46.

Onderwerp

Sluiting.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Onderwerp

Notulen van de bovenstaande vergadering.

 

Bestanden

 Notulen 20-09-2006

 

Vastgesteld in de raadsvergadering van 2 november 2006.

 

De Griffier,                               De Voorzitter,

 

 

Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten         Mr. J.M.L. Niederer

">