BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP

2 NOVEMBER 2006

 

Voorzitter: mr. J.M.L. Niederer, burgemeester

Griffier: mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

Aanwezig de leden: F.L.J.A. Adriaens (Weert Lokaal), S. Altun (VVD), A. Arissa (PvdA), H.J.H. Beuvens (SP), J.M. Cardinaal (VVD), R.F.J.W.M. Van Dooren (Weert Lokaal), M.A. Engelen (VVD), G.E.M. Gigase (CDA), A.J.L. Heijmans (PvdA), A.G. Jacobs (CDA), C.J.C. Jacobs-Verstappan (Weert Lokaal), dr. ir. R.W.M. Jeurissen (CDA), F. Kadra (PvdA), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), H.P.M. Lempens (VVD), M.C.M. Lempens (VVD), P.P.E. Lempens (SP), H.A. Litjens (Weert Lokaal), H.J.W.M. Van de Loo (Weert Lokaal), G.J.A. Marechal (PvdA), T.W.G. Meulen (CDA), M.J.L.M. Nouwen (CDA), G. Soyugüzel (PvdA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), J.A.F. Tak (SP), P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal), M. Zaâboul (PvdA).

 

Afwezig de leden: I.F.A.J. Beenders-Van Dooren (PvdA) en A.J. Egging (fractie Egging).

1.

Onderwerp

Opening.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Mededelingen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

A.  Vaststellen van de notulen van de vergadering van 20 september 2006;

B.  Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 20 september 2006.

 

Voorstel

Notulen en besluitenlijst vaststellen.

 

Besluitvorming

Ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Notulen 20 september 2006

 Besluitenlijst 20 september 2006 

 Geluidsfragment

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

Voorstel

Agenda vaststellen.

 

Besluitvorming

·    Er is een aanvullende agenda uitgegaan, waarmee de agendapunten 6A en 17f aan de agenda zijn toegevoegd.

·    De indienende fractie (SP) trekt het initiatiefvoorstel behorende bij agendapunt 14 in.

·    Agendapunt 15 wordt als hamerstuk behandeld.

 

Bestanden

 Raadsagenda 2 november

 Aanvullende raadsagenda

 Geluidsfragment

 

 

 

6A.

Onderwerp

Ontslaan en benoemen voorzitter raadscommissie Economische zaken, ontslaan lid raadscommissie Algemene zaken (initiatiefvoorstel fractie CDA) (06 11 180).

 

Voorstel

Uw raad wordt voorgesteld om:

a.   De heer T.W.G. Meulen te ontslaan als voorzitter van de raadscommissie Economische zaken;

b.   mevrouw M.J.L.M. Nouwen-Jacobs te benoemen als voorzitter van de raadscommissie Economische zaken;

c.    de heer A.G. Jacobs te ontslaan als lid van de raadscommissie Algemene zaken, allen namens de CDA.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

6.

Onderwerp

Wijzigen Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning 2003 (06 11 168).

 

Voorstel

Voorgesteld wordt om artikel 10 lid 1 van de Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning 2003 te wijzigen, zodat de tekst als volgt komt te luiden:

“Elke fractie legt binnen 5 maanden na het einde van het kalenderjaar aan de raad verantwoording af over de besteding van de bijdrage voor fractieondersteuning voor de raadswerkzaamheden in Weert onder overlegging van een verslag met daarbijbehorende bewijsmiddelen en eventuele toelichting. Uitgaven waaromtrent op 1 juni geen verantwoording is afgelegd (door middel van verslag, bewijsstukken en eventuele toelichting) worden niet betrokken bij de verantwoording en

kunnen niet ten laste van het fractiebudget worden gebracht.”.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

7.

Onderwerp

A.   Kennisnemen van het visiedocument Wet inburgering (Wi);

B.   Instemmen met het visiedocument Wet inburgering;

C.   Instemmen met minimaal scenario 3 (Prioritaire groepen) en streven naar scenario 4 (Integrale integratie) (06 11 162).

 

Voorstel

A.    Kennisnemen van het visiedocument Wet inburgering;

B.    Instemmen met het visiedocument Wet inburgering (Wi);

C.   Instemmen met minimaal scenario 3 (Prioritaire groepen) en streven naar scenario 4 (Integrale integratie).

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Visiedocument

 Geluidsfragment

 

 

 

8.

Onderwerp

Ongegrond verklaren van bezwaarschrift tegen voorbereidingsbesluit omgeving Nelissenhofweg (BisschoppelijkCollege/KMS) (06 11 165).

 

Voorstel

Wij stellen u voor het ingediende bezwaarschrift tegen het voorbereidingsbesluit voor het gebied omgeving Nelissenhofweg ongegrond te verklaren en het voorbereidingsbesluit te handhaven, e.e.a. conform bijgaand conceptbesluit.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Afwijzen van het verzoek om planschadevergoeding van Stichting Rechtsbijstand te Roermond namens de heer W.M. Linders, Tobbersdijk 64 te Weert, als gevolg van het onherroepelijk worden van het bestemmings-plan “Boshoven/Vrakker-West” (06 09 166).

 

Voorstel

Wij stellen uw raad voor in te stemmen met het uitgebrachte advies door SAOZ d.d. 6 oktober 2004 en de nadere adviezen d.d. 10 mei 2005 en 27 juni 2006 en het ingediende verzoek om planschade af te wijzen van de Stichting Rechtsbijstand namens de heer W.M. Linders, Tobbersdijk 64, alhier, een en ander conform het bij dit voorstel behorende

concept-besluit.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

A.  Vaststellen van de Verordening stimuleringsfonds starterslening gemeente Weert;

B.  Beschikbaar stellen van een krediet van € 450.000,-- ten laste van de reserve Volkshuisvesting ten behoeve van het verstrekken van startersleningen (06 11 164).

 

Voorstel

A.  Vaststellen van de ‘Verordening stimuleringsfonds starterslening gemeente Weert’.

B.  Beschikbaar stellen van een krediet van € 450.000 ten laste van de reserve Volkshuisvesting ten behoeve van het verstrekken van startersleningen.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

A.  Besluiten tot overhevelen van het restant “krediet proefsleuven” d.d. 6 juni 2005 van € 45.000,-- naar het “krediet Definitieve archeologische Opgravingen (DAO´s) Laarveld fase 1”;

B.  Beschikbaar stellen van een aanvullend krediet van € 89.000,-- ten behoeve van de DAO´s in fase 1 Laarveld (06 11 163).

 

Voorstel

A.   Besluiten tot overhevelen van het restant “krediet proefsleuven” d.d. 6 juni 2005 van € 45.000,-- naar het “krediet Definitieve Archeologische Opgravingen (DAO´s) Laarveld fase 1”;

B.   Beschikbaar stellen van een aanvullend krediet van € 89.000,-- ten behoeve van de DAO´s in fase 1 Laarveld.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

12.

Onderwerp

Kennisnemen van de maatschappelijke consequenties van de jaarlijkse bezuiniging van 2,5% op de professionele instellingen (06 11 170).

 

Voorstel

A.  Kennisnemen van de weergegeven maatschappelijke consequenties bij elk van de instellingen;

B.  Kennisnemen van de financiële consequenties van de voorgestelde niet door te voeren bezuiniging van de 2,5% voor het Munttheater, de Bibliotheek, het Kunstcollege en de Regio VVV en de slechts deels doorgevoerde bezuiniging van de 2,5% voor PUNT welzijn;

Door agendering bij de begrotingsbehandeling 2007 deze financiële consequenties in de besluitvorming van de begroting 2007 meenemen.

 

Besluitvorming

De fractie PvdA dient 3 amendementen in; de fractie Weert Lokaal dient 1 amendement in. Deze worden betrokken bij de besluitvorming over dit voorstel bij de begrotingsbehandeling op 6 november 2006.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Amendement 1

 Amendement 2

 Amendement 3

 Amendement 4

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 Geluidsfragment 3

 Geluidsfragment 4

 

 

 

13.

Onderwerp

Instellen van een stuurgroep voor de locatiekeuze van de nieuwbouw van een stadhuis (06 11 177).

 

Voorstel

Akkoord gaan met het instellen van een stuurgroep, de samenstelling en de taken.

 

Besluitvorming

De fractie SP brengt een stemverklaring uit, dat zij zich zal baseren op openbare informatie en niet zal deelnemen aan de stuurgroep. De fractie VVD brengt een stemverklaring uit, dat zij dit betreuren. De fractie SP dient een amendement in. Dit amendement wordt met voorstemmen van de fracties SP en D66 verworpen. Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties D66, VVD, Weert Lokaal, PvdA en CDA aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Amendement

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 Geluidsfragment 3

 Geluidsfragment 4

 

 

 

14.

Onderwerp

Vaststellen norm voor het aantal vierkante meters buitenspeelruimte voor kinderen (initiatiefvoorstel SP) (06 11 161).

 

Voorstel

De SP stelt voor te besluiten:

a.   dat de gemeente Weert in de ruimtelijke planvorming 3 procent (NUSO-norm) van de voor wonen bestemde gebieden bestemt als formele buitenspeelruimte. Bij de opzet van nieuwe uitleglocaties wordt deze norm als kader gehanteerd;

b.   voor andere wijken geldt dat er geen bestaande speelruimte mag verdwijnen als er niet aan de 3 procentnorm wordt voldaan. In bestaande situaties dient zo veel mogelijk naar dit percentage te worden toegegroeid als hieraan nu niet wordt voldaan, met aandacht voor de kwaliteit en bereikbaarheid van de buitenspeelruimte.

 

Besluitvorming

Dit voorstel is ter vergadering door de indienende fractie ingetrokken.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

15.

Onderwerp

Aanwijzen van percelen aan de Beekpoort en Nazarethsteeg waarop de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing is (06 11 174).

 

Voorstel

Wij stellen u voor percelen aan de Beekpoort en Nazarethsteeg aan te wijzen als gronden waarop de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing is.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

16.

Onderwerp

Behandelen van de motie van de fracties PvdA en SP ex artikel 35 RvO inzake het verlenen van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aan asielzoekers die onder de oude Vreemdelingenwet vallen.

 

Voorstel

verzoekt het kabinet en het parlement aan alle asielzoekers die onder de oude Vreemdelingenwet vallen en dus vóór 1 april 2001 hun eerste asielverzoek hebben ingediend en thans nog in Nederland verblijven (exclusief personen die een ernstig misdrijf hebben gepleegd), een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd te verlenen (een specifiek pardon);

besluit deze motie te sturen naar het Kabinet, de Tweede Kamer, Provinciale Staten en de gemeenteraden van Limburg;

verzoekt Provinciale Staten en de gemeenten van de provincie Limburg een motie van gelijke strekking te willen aannemen en aan het Kabinet en de Tweede Kamer te richten, zodat er een breed gedragen verzoek voor een specifiek pardon richting Kabinet en Tweede Kamer gaat.

 

Besluitvorming

Motie is met voorstemmen van de fracties SP, Weert Lokaal, PvdA en de leden Gigase en Nouwen van de CDA-fractie aangenomen.

 

Bestanden

 Motie

 Geluidsfragment

 

 

 

17.

Onderwerp

Vragen en verzoeken om inlichtingen ex artikel 40 van het reglement van orde 2006 voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert (06 11 179).

a.   Brief van de heer F. Adriaens namens de fractie Weert Lokaal d.d. 12 oktober 2006 inzake vragen aan het college over het ontbreken van een ijsbaan tijdens Winter Weert 2006;

b.   Brief van mevrouw M. Stokbroeks namens de fractie D66 Land van Weert d.d. 3 Oktober 2006 inzake vragen aan het college over de voortgang van de ontwikkelingen met betrekking tot het WML-terrein;

c.    Brief van mevrouw M. Engelen namens de fractie VVD d.d. 6 oktober 2006 inzake vragen aan het college over de uitvoering van het evenementenbeleid;

d.   Brief van de heer P. Lempens namens de fractie SP d.d. 20 september 2006 inzake vragen aan het college over een alternatief traject voor de Roermondseweg;

e.   Brief van mevrouw C. Jacobs-Verstappen namens de fractie Weert Lokaal d.d. 24 oktober 2006 inzake vragen aan het college over het harder aanpakken van uitkeringsfraude, met verzoek om mondelinge beantwoording;

f.     Brief van de heer P. Lempens namens de fractie SP d.d. 26 oktober 2006 inzake vragen aan het college over de busdienstregeling van de nieuwe vervoerder Veolia, met verzoek om mondelinge beantwoording.

 

Voorstel

Bespreken.

 

Besluitvorming

Afdoende besproken.

 

Bestanden

 Originele brief a.

 Antwoordbrief a.

 Geluidsfragment

 Originele brief b.

 Antwoordbrief b.

 Geluidsfragment

 Originele brief c.

 Antwoordbrief c.

 Geluidsfragment

 Originele brief d.

 Antwoordbrief d.

 Geluidsfragment

 Originele brief e.

 Geluidsfragment

 Originele brief f.

 Geluidsfragment

 

 

 

18.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 18 augustus tot en met 21 september 2006 (06 11 171).

a.  Kennisnemen van het overzicht van de ingekomen brieven;

b.  Besluiten tot het voor kennisgeving aannemen van de brieven onder nr. 302, 304, 309, 315, 319, 323, 332.

 

Voorstel

Kennisnemen van het overzicht van de ingekomen brieven en besluiten tot het voor kennisgeving aannemen van de brieven onder nr. 302, 304, 309, 315, 319, 323, 332.

 

Besluitvorming

De raad heeft kennisgenomen van het overzicht van ingekomen brieven en besluit tot het voor kennisgeving aannemen van genoemde brieven.

 

Bestanden

 Overzicht

 Geluidsfragment

 

 

 

19.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel moet doen (06 11 172).

 

Voorstel

Voornoemde lijst voor kennisgeving aan te nemen.

 

Besluitvorming

Lijst is voor kennisgeving aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

20.

Onderwerp

Kennisnemen van de onderstaande overzichten:

a.  Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2006;

b.  Overzicht begrotingsuitkomsten 2006;

c.   Overzicht reserves en voorzieningen 2006 (06 11 173).

 

Voorstel

Voor kennisgeving aannemen.

 

Besluitvorming

Voor kennisgeving aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

22.

Onderwerp

Vaststellen van het ambitieniveau ten aanzien van duurzaam bouwen en instemmen met het toepassen GPR-gebouw als toetsingsinstrument (06 09 128).

 

Voorstel

Vaststellen van het ambitieniveau ten aanzien van duurzaam bouwen en instemmen met het toepassen GPR-gebouw als toetsingsinstrument.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Bijlage

 Geluidsfragment

 

 

 

23.

Onderwerp

Sluiting.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Onderwerp

Notulen van de bovenstaande vergadering.

 

Bestanden

 Notulen 02-11-2006

 

Vastgesteld in de raadsvergadering van 31 december 2006.

 

De Griffier,                               De Voorzitter,

 

 

Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten         Mr. J.M.L. Niederer

">