AGENDA RAADSVERGADERING 2 FEBRUARI 2006

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Herdenking Theo Halfers.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 

 

 

3.

Onderwerp

Mededelingen

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

A.      Vaststellen van de notulen van de vergadering van 7 november 2005 en de voortzetting van 10 november 2005 inzake de begroting 2006;

B.      Vaststellen van de notulen van de extra vergadering van 13 december 2005 inzake het toekomstperspectief van De Risse;

C.     Vaststellen van de notulen van de vergadering van 15 december 2005;

D.     Vaststellen van de notulen van de extra vergadering van 22 december 2005 inzake de nieuwbouwplannen voor een stadhuis (geen spreekrecht).

 

Bestanden

 Notulen 7 november 2005

 Notulen 10 november 2005

 Notulen 13 december 2005

 Notulen 15 december 2005

 Notulen 22 december 2005

 Geluidsfragment 

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

Bestanden

 Raadsagenda 2 februari

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsvoorstellen

Hamerstukken

 

 

 

6.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 40.000,-- in verband met aanpassingen aan de voeding en de verdeelkasten van de elektriciteit van de brandweerkazerne (06 02 005).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

7.

Onderwerp

Besluiten over de verantwoording van de besteding van de fractie-budgetten van 2004 (06 02 014).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

8.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 10.000,-- te betalen uit het fractiebudget 2005 of 2006, ten behoeve van het organiseren van een politiek debat op Weert TV (06 02 018).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 

 

 

9.

Onderwerp

A.   Instemmen met het wijzigen van artikel 13 van de Maatregelen-verordening WWB gemeente Weert 2004, met terugwerkende kracht, met ingang van 1 juli 2005;

B.   Instemmen met toevoeging van artikel 14 (06 02 013).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet voor handmatige digitalisering van het revisiebestand riolering ad € 125.000,-- (06 02 006).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

Kennisnemen van de Evaluatie en de Toekomstvisie 2007-2009 van de Stichting Centrummanagement Weert en besluiten tot een jaarlijkse gemeentelijke bijdrage van € 17.000,-- voor de periode 2007-2009

(06 02 015).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

12.

Onderwerp

Instemmen met de uitvoering van het Ruimte voor Ruimte-beleid

(06 02 001).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

13.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 975.000,-- (exclusief BTW) voor het bouw- en woonrijp maken, het aanpassen van het bestemmingsplan inclusief onderzoeken en de externe begeleiding van het project ten behoeve van de uitbreiding van het industrieterrein Leuken-Noord (06 02 007).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

14.

Onderwerp

Niet-ontvankelijk verklaren van het ingediende bezwaarschrift tegen het gevestigde voorkeursrecht op percelen ten oosten van Stramproy (06 02 004) (geen spreekrecht).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

15.

Onderwerp

Nemen van een voorbereidingsbesluit voor het perceel Maria Wijngaard 14 in verband met het door de heer G. Korsten ingediende bouwplan voor het verbouwen van een berging en het bouwen van een zwembad (06 02 008) (geen spreekrecht).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

16.

Onderwerp

Ongegrond verklaren van 6 bezwaarschriften tegen het voorbereidings-besluit voor het gebied Vrouwenhof en omgeving

(06 02 009) (geen spreekrecht).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

17.

Onderwerp

Afwijzen van het planschadeverzoek van de Stichting Rechtsbijstand te Roermond namens de heer P.J.H. Smeets, Tobbersdijk 50, alhier, als gevolg van het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan ´Boshoven/Vrakker-West´ (06 02 002) (geen spreekrecht).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

18.

Onderwerp

A.      Afwijzen van het ingediende verzoek om planschadevergoeding van H. van Nispen naar aanleiding van de bouw van 10 appartementen op het adres Valenakkerweg 8;

B.      Toewijzen van de ingediende verzoeken om planschadevergoeding van respectievelijk de heer A. Verspagen en van Langhout & Wiarda juristen te Heerenveen, namens de heer H. Wissink en mevrouw H. Wissink-Lenten, naar aanleiding van de bouw van hetzelfde appartementen-complex (06 02 019) (geen spreekrecht).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Bespreekstukken

 

 

 

19.

Onderwerp

A.      Kennisnemen van de stand van zaken met betrekking tot het proces van Structuurversterking Culturele Instellingen: traject Munttheater/Waagtheater;

B.      De subsidiëring van de Stichting Waagtheater beëindigen per 1 januari 2006;

C.     Het budget ad € 65.798,-- aanwenden voor het Evenementenfonds voor evenementen met vernieuwende vormen van Podiumkunst, het Fonds voor vlakke vloer/vernieuwende activiteiten van amateurverenigingen en de Professionele vlakke vloer-activiteiten georganiseerd door het Munttheater

(06 02 010).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 Geluidsfragment 3

 

 

 

20.

Onderwerp

A.      Vaststellen van het controleprotocol onderzoek jaarrekening 2005;

B.      Vaststellen van de verordening tot wijziging van de Verordening leerlingenvervoer gemeente Weert 2002;

C.     Vaststellen van de verordening tot wijziging van de Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning 2003

(06 02 016).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties

Hamerstukken

 

 

 

21.

Onderwerp

A.      Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken betreffende de   overeenkomst met betrekking tot de verwerving van het eigendom (AE 497) van mevrouw Th.J. Trienekens-Jentjes ten behoeve van het opheffen van de geluidscirkel van de schietinrichting en woningbouw in Altweerterheide;

B.      Beschikbaar stellen van een krediet ad € 411.000,-- voor de verwerving van het perceel ten behoeve van het opheffen van de geluidscirkel van de schietinrichting en woningbouw in Altweerterheide (06 02 012).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

22.

Onderwerp

Kenbaar maken van eventuele wensen en bedenkingen betreffende de prestatieafspraken met Woningstichting St. Joseph, Stramproy voor de periode 2006 t/m 2009 (06 02 003).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Bespreekstukken

Liggen niet voor.

 

Raadsnotities

Hamerstukken

Liggen niet voor.

 

Bespreekstukken

Liggen niet voor.

 

Raadsinformatie (brieven)

Hamerstukken

Liggen niet voor.

 

Bespreekstukken

 

 

 

23.

Onderwerp

Schriftelijke vragen ex artikel 37 van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert (06 02 020).

a.      Brief van de heren J. Cardinaal en A. Kirkels namens de fractie VVD d.d. 15 oktober 2005 inzake vragen aan het college over de verkeersproblematiek op de Roermondseweg;

b.      Brief van de heren A. Heijmans namens de fractie PvdA en P. Lempens namens de fractie SP d.d. 1 december 2005 inzake vragen aan het college over de voedselbank in Weert;

c.       Brief van mevrouw Zaâboul namens de fractie PvdA d.d. 6 december 2005 inzake vragen aan het college over de invulling van de brede school op Keent;

d.      Brief van de heer L. Heuvelmans namens de fractie PvdA d.d. 27 januari 2006 inzake vragen aan het college over de situatie rond de pastorie op Keent, met verzoek om mondelinge beantwoording;

e.      Brief van de heer H. Coolen namens de fractie CDA d.d. 27 januari 2006 inzake vragen aan het college over de aanleg van een kunstgrasveld op sportpark Graswinkel voor de voetbalvereniging Moesel-Megacles, met verzoek om mondelinge beantwoording;

f.        Brief van de heer H. Coolen namens de fractie CDA d.d. 27 januari 2006 inzake vragen aan het college over de gemeentelijke herindeling, met verzoek om mondelinge beantwoording.

 

Bestanden

 Originele brief a.

 Antwoordbrief 1 a.

 Antwoordbrief 2 a.

 Geluidsfragment a.

 Originele brief b.

 Antwoordbrief b.

 Geluidsfragment b.

 Originele brief c.

 Antwoordbrief c.

 Geluidsfragment c.

 Originele brief d.

 Geluidsfragment d.

 Originele brief 1 e.

 Originele brief 2 e.

 Geluidsfragment e.

 Originele brief f.

 Geluidsfragment 1 f.

 Geluidsfragment 2 f.

 Geluidsfragment 3 f.

 Geluidsfragment 4 f.

 

 

 

24.

Onderwerp

Verzoek om inlichtingen ex artikel 38 van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert (06 02 021).

a.      Brief van de heer A. Kirkels namens de fractie VVD d.d. 6 januari 2006 inzake vragen aan het college over de beperking van het gebruik van accommodaties verbonden aan de Osman Gazi-moskee, met verzoek om mondelinge beantwoording;

b.      Brief van de heer L. Heuvelmans namens de fractie PvdA d.d. 6 januari 2006 inzake vragen aan het college over de houding ten opzichte van activiteiten in de Osman Gazi-moskee, met verzoek om mondelinge beantwoording.

 

Bestanden

 Originele brief a.

 Originele brief b.

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 Geluidsfragment 3

 Geluidsfragment 4

 Geluidsfragment 5

 

 

 

25.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 11 november 2005 tot en met 22 december 2005 (06 02 022).

a.      Ter beslissing aan uw raad voorleggen de brieven onder nr. 533, 541 en 556;

b.      Ter beslissing in handen van het college stellen de brieven onder nr. 528, 532, 535, 539, 548, 554, 557, 559, 563, 571 en 574;

c.       Voor kennisgeving aannemen de brieven onder nr. 522, 523, 524, 525, 526, 527, 529, 530, 531, 534, 536, 537, 538, 540, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 549, 550, 551, 552, 553, 555, 558, 560, 561, 562, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 572 en 573.

 

Bestanden

 Overzicht

 Geluidsfragment

 

 

 

26.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel moet doen (06 02 023).

Voorstel: voornoemde lijst voor kennisgeving aan te nemen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

27.

Onderwerp

Kennisnemen van de onderstaande overzichten:

a. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2006;

b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2006;

c. Overzicht reserves en voorzieningen 2006 (06 02 024).

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

28.

Onderwerp

Sluiting

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Onderwerp

Notulen van bovenstaande vergadering

 

Bestanden

 Notulen 2 februari 2006

 

">