AGENDA RAADSVERGADERING 14 MAART 2006

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Mededelingen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen van de notulen van de vergadering van 2 februari 2006

(geen spreekrecht).

 

Bestanden

 Notulen 2 februari 2006

 Geluidsfragment 

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

Bestanden

 Raadsagenda 14 maart

 Aanvullende agenda

 Geluidsfragment

 

 

 

6.

Onderwerp

A.   Kennisnemen van de uitslag van de verkiezingen voor de gemeenteraad d.d. 7 maart 2006;

B.   Onderzoek geloofsbrieven;

C.  Beslissing omtrent toelating.

 

Bestanden

 Bijlage 1

 Bijlage 2

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 

 

 

Raadsvoorstellen

Hamerstukken

 

 

 

7.

Onderwerp

Dualiseren en opschonen van gemeentelijke regelgeving (06 03 033).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

8.

Onderwerp

Betalen kosten van het organiseren van vijf verkiezingsdebatten in de wijken (initiatiefvoorstel alle fracties) (06 03 032).

 

Bestanden

 Initiatiefvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

A.   Kennisnemen van het onderzoeksplan 2006;

B.   Vaststellen van de gewijzigde verordeningen ex artikel 212 en 213a Gemeentewet (GW) (06 03 030).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

Vaststellen van de kadernota ‘Geen kind tussen wal en schip, onderwijs en jeugdbeleid in weert´ (06 03 031).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

Wegvallen subsidiemogelijkheden Europees Sociaal Fonds

(06 03 026).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

12.

Onderwerp

Instemmen met het Prestatieplan 2006 van de sector Sociale zaken (06 03 034).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Bijlage

 Geluidsfragment

 

 

 

13.

Onderwerp

Kenbaar maken van eventuele wensen of bedenkingen ten aanzien van de Provinciebrede aanbesteding van de afvalverwerking vanaf 1 januari 2009 (06 03 028).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

14.

Onderwerp

Instemmen met de ondertekening van het Bestuursconvenant Handhaving-samenwerking Limburg 2006-2010 en de daaraan gekoppelde financiering (06 03 036).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

15.

Onderwerp

A.   Instellen van het hoogste welstandsniveau voor de op kaart aangegeven potentiële gemeentelijke stads- en dorpsgezichten;

B.   Vaststellen van het inventarisatieformulier voor gemeentelijke stads- en dorpsgezichten (06 03 037).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

16.

Onderwerp

Nemen van een nieuw voorbereidingsbesluit voor het plangebied Stationsstraat (06 03 027).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

17.

Onderwerp

Nemen van een nieuw voorbereidingsbesluit voor het perceel Roeventerpeelweg 2-4 in verband met de door J.C. van de Vin ingediende aanvraag om bouwvergunning voor het bouwen van een bedrijfsruimte aan de Roeventerpeelweg 2-4 alsmede voor het perceel sectie AB nr. 1785 aan de Galgebergweg voor het verlenen van bouwvergunning voor een zonder vergunning gebouwde paardenstal (06 03 025).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

18.

Onderwerp

Toekennen van verzoeken om planschadevergoeding van de heer E. Haanen, Pelmersheideweg 4 te Swartbroek en de heer H.L.M. Vrenken, Ittervoorterweg 72 te Swartbroek als gevolg van het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan ´Swartbroek´

(06 03 029).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

19.

Onderwerp

Instemmen met het wijzigen van de Bouwverordening 1992 en de bijbehorende overgangsbepalingen (06 03 039).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

20.

Onderwerp

Opnieuw in stemming brengen van de motie van de fractie PvdA d.d. 2 februari 2006 inzake de activiteiten in de Turkse Moskee Osman Gazi.

 

Bestanden

 Motie

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 

 

 

21.

Onderwerp

Vaststellen van de Regionale Woonvisie Weerterkwartier 2006-2010

(06 03 038).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

22.

Onderwerp

A.  Instemmen met de realisatie van een kunstgrasveld op sportpark Graswinkel en hiervoor een krediet beschikbaar stellen van € 573.200,--;

B.  Instemmen met overname van de clubaccommodatie van SV Megacles tegen een nader te bepalen bedrag (06 03 041).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 Geluidsfragment 3

 Geluidsfragment 4

 

 

 

23.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 837.500,-- voor de rioolvervanging in de Ariënsstraat, Dr. Nolensstraat, Tijdigstraat en Dr. Poelsstraat (gedeeltelijk) (06 03 035).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

24.

Onderwerp

Vaststellen van de wijzigingsvoorstellen in de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Weert (06 04 045).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties

Hamerstukken

Liggen niet voor.

 

Bespreekstukken

Liggen niet voor.

 

Raadsnotities

Hamerstukken

Liggen niet voor.

 

Bespreekstukken

Liggen niet voor.

 

Raadsinformatie (brieven)

Hamerstukken

Liggen niet voor.

 

Bespreekstukken

 

 

 

25A.

Onderwerp

Schriftelijke vragen ex artikel 37 van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert (06 03 046).

a.      Brief van de heer G. Soyugüzel en mevrouw M. Zaâboul namens de fractie PvdA d.d. 25 januari 2006 inzake vragen aan het college over de werkloosheid onder allochtone jongeren;

b.      Brief van de heer H. Coolen namens de fractie CDA d.d. 3 maart 2006 inzake vragen aan het college over de voortgang van de realisatie van het bedrijfsverzamelgebouw, met verzoek om mondelinge beantwoording.

 

Bestanden

 Originele brief a.

 Antwoordbrief a.

 Geluidsfragment a.

 Originele brief b.

 Geluidsfragment b.

 

 

 

25.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 23 december 2005 tot en met 2 februari 2006 (06 03 042).

a.   Ter beslissing in handen van het college stellen de brieven onder nr. 577, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 18, 19, 24, 25, 27, 28 en 30;

b.   Voor kennisgeving aannemen de brieven onder nr. 575, 576, 578, 579, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 26 en 29.

 

Bestanden

 Overzicht

 Geluidsfragment

 

 

 

26.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel moet doen (06 03 043).

Voorstel: voornoemde lijst voor kennisgeving aan te nemen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

27.

Onderwerp

Kennisnemen van de onderstaande overzichten:

a. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2006;

b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2006;

c. Overzicht reserves en voorzieningen 2006 (06 03 044).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

28.

Onderwerp

Sluiting

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Onderwerp

Notulen van bovenstaande vergadering

 

Bestanden

 Notulen 14 maart 2006

 

">