BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 13 DECEMBER 2006

 

Voorzitter: mr. J.M.L. Niederer, burgemeester

Griffier: mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

Aanwezig de leden: F.L.J.A. Adriaens (Weert Lokaal), S. Altun (VVD), A. Arissa (PvdA), I.F.A.J. Beenders-Van Dooren (PvdA), H.J.H. Beuvens (SP), J.M. Cardinaal (VVD), R.F.J.W.M. Van Dooren (Weert Lokaal), A.J. Egging (Kernpunt), M.A. Engelen (VVD), G.E.M. Gigase (CDA), A.J.L. Heijmans (PvdA), A.G. Jacobs (CDA), C.J.C. Jacobs-Verstappan (Weert Lokaal), dr. ir. R.W.M. Jeurissen (CDA), F. Kadra (PvdA), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), H.P.M. Lempens (VVD), M.C.M. Lempens (VVD), H.A. Litjens (Weert Lokaal), H.J.W.M. Van de Loo (Weert Lokaal), G.J.A. Marechal (PvdA), T.W.G. Meulen (CDA), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA), G. Soyugüzel (PvdA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), J.A.F. Tak (SP), P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal), M. Zaâboul (PvdA).

 

Afwezig het lid: P.P.E. Lempens (SP).

1.

Onderwerp

Opening.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht wordt uitgeoefend door de heer F. Driessen, voorzitter van Manoeuvre en woordvoerder namens een aantal Weerter verenigingen, aangaande agendapunt 41e.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Mededelingen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

A.   Vaststellen van de notulen van de vergadering van 2 november 2006;

B.   Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 2 november 2006.

 

Voorstel

Notulen en besluitenlijst vaststellen.

 

Besluitvorming

Ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Notulen 2 november 2006

 Geluidsfragment

 Besluitenlijst 02-11-2006

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

Voorstel

Agenda vaststellen.

 

Besluitvorming

·    Agendapunt 41e wordt 27A;

·    Agendapunt 14 wordt 28A;

·    Agendapunt 18 wordt 12A en 12 wordt 12B;

·    Agendapunt 41b wordt als hamerstuk behandeld;

·    De agendapunten 34 en 40 worden van de agenda afgevoerd;

·    Agendapunt 20 wordt als bespreekstuk behandeld en krijgt nummer 37B;

·    Het raadsvoorstel aanhoudingsbesluit Wet geurhinder en veehouderij wordt toegevoegd aan de agenda als punt 37A.

 

Bestanden

 Raadsagenda 13 december

 Geluidsfragment

 

 

 

6.

Onderwerp

Benoemen lid raadscommissie Ruimtelijke Ordening (06 12 215).

 

Voorstel

Uw raad wordt voorgesteld de heer A.J. Egging te benoemen als lid van de raadscommissie Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Stadsontwikkeling, Grondzaken en Milieu namens de fractie Kernpunt.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

7.

Onderwerp

A.    Behandelen van de najaarsnota 2006;

B.    Akkoord gaan met de voorgestelde bijstellingen van de  begroting 2006 (06 12 184).

 

Voorstel

A.    Behandelen van de najaarsnota 2006;

B.    Akkoord gaan met de voorgestelde bijstellingen van de  begroting 2006.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

8.

Onderwerp

Vaststellen van de zienswijze met betrekking tot de wijziging nr. 4 op  de begroting 2006 en nr. 1 en 2 op de begroting 2007 Regio Noord- en Midden-Limburg (06 12 209).

 

Voorstel

Akkoord gaan met de voorgestelde begrotingswijzigingen.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Wijzigen van de Speelautomatenverordening (06 12 210).

 

Voorstel

Samenvattend stellen wij u voor de “Speelautomatenverordening” als volgt te wijzigen conform bijgevoegd wijzigingsbesluit:

a.   De openstelling van alle drie de speelautomatenhallen (Langstraat, Stationsplein en “De Weerterbergen”) vast te stellen van maandag tot en met zondag tussen 09.00 en 22.00 uur;

b.   De geldigheidsduur van de vergunningen vast te stellen voor maximaal 4 jaar;

c.    De in de verordening genoemde Verklaring omtrent het Gedrag te vervangen door een geldig legitimatiebewijs;

d.   Het maximaal aantal per hal te exploiteren speelautomaten vast te stellen op 45, met dien verstande dat hiervan maximaal 40 een kansspelautomaat mogen zijn;

e.   De zogenaamde “sterfhuisconctructie” (artikel 2, lid 4) uit de verordening te schrappen.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

Kennisnemen van het Onderzoeksplan 2007 (06 12 211).

 

Voorstel

Kennisnemen van het Onderzoeksplan 2007.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

Besluiten over de verantwoording van de besteding van de fractiebudgetten van 2005 (06 12 206).

 

Voorstel

Uw raad wordt voorgesteld om:

a.  Vast te stellen de bedragen van:

·    de uitgaven van een fractie die in 2005 uit de bijdrage bekostigd zijn;

·    de wijziging van de reserve;

·    de resterende reserve;

·    de verrekening tussen de onder het eerste bolletje genoemde uitgaven en het ontvangen voorschot en, voor zover nodig, de hoogte van de terugvordering van ontvangen voorschotten, een en ander conform de hierboven opgenomen tabel.

b.    mee in te stemmen, dat de terugbetalingen zullen worden verrekend met de voor 2007 uit te keren fractiebudgetten.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

12/

12B.

Onderwerp

Vaststellen verordeningen 2007 met bijbehorende tarieventabellen (06 12 195).

 

Voorstel

A.   De raad voor te stellen in te stemmen met de navolgende verordeningen:

·    “Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2007”;

·    “Verordening op de heffing en de invordering van onroerende zaakbelastingen 2007”;

·    “Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2007”;

·    “Verordening op de heffing en de invordering van marktgeld 2007”;

·    “Verordening op de heffing en de invordering van reinigingsheffingen 2007”;

·    “Verordening op de heffing en de invordering van rioolrechten 2007”;

·    “Verordening op de heffing en de invordering van scheepvaartrechten 2007;

·    “Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2007”;

·    “Verordening op de heffing en de invordering van leges 2007”;

·    “Verordening op de heffing en de invordering van staangeld 2007”;

·    “Verordening op de heffing en de invordering van infectieziektenrechten 2007”;

·    “Verordening op de heffing en de invordering van graf- en begraafrechten 2007”;

·    “Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2007”;

·    “Standplaatsenverordening 2007”;

·    “Verordening op de heffing en de invordering van brandweerrechten 2007.

B.    De raad voor te stellen in te stemmen met de navolgende tarieventabellen:

·    “Tarieventabel precariobelasting 2007”;

·    “Tarieventabel reinigingsheffingen 2007”;

·    “Tarieventabel parkeerbelastingen 2007”;

·    “Tarieventabel legestarieven 2007”;

·    “Tarieventabel graf- en begraafrechten 2007”;

·    “Tarieventabel brandweerrechten 2007”.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

13.

Onderwerp

A.   Goedkeuren van de begroting 2007 van Stichting Zwembad De IJzeren Man;

B.   Vaststellen van het voorlopig prijssubsidie op € 420.501,--;

C.   Vaststellen van de tarieven conform bijgevoegd besluit (06 12 192).

 

Voorstel

A.   Goedkeuren van de begroting 2007 van Stichting Zwembad De IJzeren Man;

B.   Vaststellen van het voorlopig prijssubsidie op € 420.501,--;

C.   Vaststellen van de tarieven conform bijgevoegd besluit.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

14/ 28A

Onderwerp

Voortzetten van subsidiëring topsport in seizoen 2006-2007 (06 12 191).

 

Voorstel

Wij stellen u voor om akkoord te gaan met het voortzetten van de topsportregeling voor het seizoen 2006 en 2007 en een bedrag van € 22.000,-- te ramen in de begroting 2007 ten laste van begrotingsresultaat 2007.

 

Besluitvorming

Voorstel unaniem aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

15.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 12.500,-- voor deelname aan de Monitor Regiogrensoverschrijdend Koopgedrag Limburg e.o. (06 12 196).

 

Voorstel

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 12.500,-- voor deelname aan de Monitor Regiogrensoverschrijdend Koopgedrag Limburg e.o ten laste van de post 'Onvoorzien incidenteel 2006'.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

16.

Onderwerp

Vaststellen van de bestuursopdracht ten aanzien van het verstrekken van een technologievergoeding van € 600,-- per huishouden aan ouders waarvan hun kind de basisschool verlaat en naar het voortgezet onderwijs gaat, in het kader van de bijzondere bijstand (06 12 181).

 

Voorstel

Vaststellen van de bestuursopdracht ten aanzien van het verstrekken van een technologievergoeding van € 600,- per huishouden aan ouders waarvan hun kind de basisschool verlaat en naar het voortgezet onderwijs gaat, in het kader van de bijzondere bijstand.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

17.

Onderwerp

Aanpassen van de Winkeltijdenverordening (06 12 182).

 

Voorstel

Samenvattend stellen wij u voor de Winkeltijdenverordening als volgt te wijzigen conform bijgevoegd wijzigingsbesluit:

a.    het in artikel 5 lid 3 Winkeltijdenverordening genoemde centrum (binnenstad) te laten vervallen en te vervangen door:

·      het gebied binnen de singels, inclusief Biest en Bassin;

·      het stationsgebied, inclusief Maaspoort en Dries.

b.    het gebied “de Moesdijk” toe te voegen aan de in lid 3 van artikel 5 van de Winkeltijdenverordening opgesomde gebiedsindeling.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

18/ 12A

Onderwerp

Vaststellen van nieuwe tarieven passantenhaven en beschikbaar stellen van een krediet van € 12.500,-- voor versterking van toeristische voorzieningen (06 12 188).

 

Voorstel

Samengevat wordt voorgesteld om:

a.    in te stemmen met het voorstel tot verlaging van het tarief in de passantenhaven van € 14,00 /24 uur per schip naar € 7,00 /24 uur per schip teneinde te komen tot een verhoging van het aantal overnachtingen;

b.    in te stemmen met het voorstel tot verlaging van het tarief voor langliggers vanaf 1 oktober tot 31 maart van het belastingjaar uitgaande van het huidige bedrag groot € 408,-- per schip naar € 300,--;

c.     een krediet ad € 12.500,-- beschikbaar te stellen voor de genoemde verbeteringen van het toeristische voorzieningenniveau in de passantenhaven en de lasten ad € 1.400,-- ten laste van onvoorzien structureel 2006 te brengen.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

19.

Onderwerp

Onderzoek naar mogelijkheden voor samenwerking op het terrein van sociale zaken tussen de gemeenten Cranendonck, Nederweert en Weert (CNW) (06 12 214).

 

Voorstel

Gelet op de uiteenlopende standpunten van de colleges met betrekking tot de samenwerkingsvorm wordt de raad voorgesteld niet akkoord te gaan met de oprichting van een intergemeentelijke sociale dienst in onderlinge samenwerking tussen de gemeenten Cranendonck, Nederweert en Weert.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

20/ 37B

Onderwerp

Vaststellen van het Integraal Waterplan Weert 2006-2011 en het Gemeentelijk Rioleringsplan 2007-2010 (06 12 213).

 

Voorstel

Vaststellen van het Integraal Waterplan Weert en het Gemeentelijk Rioleringsplan met daarin opgenomen voor de planperiode 2007-2010:

·    Geformuleerde doelen;

·    Investeringen in het kader van vervanging;

·    Onderzoeksprogramma;

·    Maatregelen binnen het kader van stedelijke wateropgave (afkoppelen);

·    Maatregelen binnen het kader van het waterplan;

·    Exploitatie.

 

Besluitvorming

Fractie D66 dient een motie in (motie 3) en trekt deze na de beraadslagingen weer in.

Voorstel unaniem aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Bijlage 2

 Bijlage 1

 Motie 3

 Geluidsfragment

 

 

 

21.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 935.000,-- exclusief BTW voor de herinrichting van de Markt en de Korenmarkt in het kader van de Revitalisering Binnenstad (06 12 194).

 

Voorstel

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 935.000,-- exclusief BTW voor de herinrichting van de Markt en de Korenmarkt. Een kostenraming van het project ligt op de voor u gebruikelijke wijze vertrouwelijk ter inzage.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

22.

Onderwerp

Afwijzen van het verzoek van Horeca Nederland, afdeling Weert, om het aantal dagen ten behoeve van incidentele festiviteiten te verruimen (06 12 189).

 

Voorstel

Het verzoek van Koninklijke Horeca Nederland afdeling Weert, om het aantal dagen ten behoeve van incidentele festiviteiten te verruimen van 2 naar 12 keer per jaar per bedrijf, niet te honoreren.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

23.

Onderwerp

A.    Vaststellen van het beeldkwaliteitsplan voor het plan Vrouwenhof;

B.     Instemmen met het aanstellen van de heer Dhondt, van het gelijknamige stedenbouwkundige bureau, als supervisor (06 12 197).

 

Voorstel

A.    Vaststellen van het beeldkwaliteitsplan voor het plan Vrouwenhof;

B.    Instemmen met het aanstellen van de heer Dhondt, van het gelijknamige stedenbouwkundige bureau, als supervisor en toe te voegen aan de Welstandcommissie voor de beoordeling van bouwplannen in Vrouwenhof.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

24.

Onderwerp

Vaststellen van de beleidsnotitie betreffende het realiseren van woningbouw op open plekken tussen bestaande bebouwing binnen stedelijk gebied (06 12 207).

 

Voorstel

Wij stellen u voor te besluiten tot vaststelling van de beleidsnotitie betreffende het realiseren van woningbouw op open plekken tussen bestaande bebouwing binnen stedelijk gebied met inachtneming van de voorwaarden zoals die in hoofdstuk 7 van de beleidsnotitie zijn opgenomen.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

25.

Onderwerp

Toewijzen van het verzoek om planschadevergoeding van SRK Rechts-bijstand namens de heer M.M.M. Lenders en mevrouw A.M.P. Lenders-Van Hoeij, Helmondseweg 6 te Weert (06 12 205).

 

Voorstel

Wij stellen uw raad voor in te stemmen met de uitgebrachte adviezen door SAOZ en aan de heer M.M.M. Lenders en mevrouw A.M.P. Lenders-Van Hoeij, Helmondseweg 6 te Weert een vergoeding voor planschade op grond van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening toe te kennen ad € 12.500,-- vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 1 juli

2005 tot de dag der uitbetaling, een en ander conform het bij dit voorstel behorende concept-besluit.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

26.

Onderwerp

Afwijzen van het verzoek van de heer J.H.G. Michels om een planschade-vergoeding als gevolg van een verleende bouwvergunning voor het bouwen van een garage/caravan-stalling met tuinmuur op het perceel Willinkhof 4 (06 12 203).

 

Voorstel

Wij stellen uw raad voor in te stemmen met het uitgebrachte advies door SAOZ en het verzoek van de heer J.H.G. Michels, Abshoven 29-g te 6151 GC Munstergeleen, voorheen woonachtig Willinkhof 3 te 6006 RG Weert om een vergoeding voor planschade op grond van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening af te wijzen, een en ander conform het bij dit voorstel behorende concept-besluit.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

27.

Onderwerp

Deelnemen aan de Stichting ter bevordering van de Ruimtelijke Kwaliteit in Limburg (06 12 204).

 

Voorstel

Beschikbaar stellen van een krediet voor deelname aan de nieuw op te richten stichting ter bevordering van Ruimtelijke Kwaliteit in Limburg ad € 4.900,--. De kosten hiervan ten laste te brengen van de post onvoorziene uitgaven structureel 2006.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

27A/

41e

Onderwerp

Brief van mevrouw C. Jacobs-Verstappen en de heer R. van Dooren namens de fractie Weert Lokaal d.d. 24 november 2006 inzake vragen aan het college over de gang van zaken bij het Munttheater, met verzoek om mondelinge beantwoording.

 

Voorstel

Beantwoorden en bespreken.

 

Besluitvorming

Afdoende beantwoord en besproken.

 

 

 Originele brief

 Antwoordbrief

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 Geluidsfragment 3

 Geluidsfragment 4

 

 

 

28.

Onderwerp

Huisvesten Veiligheidshuis Midden-Limburg vestiging Weert (06 12 220).

 

Voorstel

A.   De huur- en exploitatiekosten over december 2006 van het pand Hegstraat 6 ten behoeve van het Veiligheidshuis Midden-Limburg vestiging Weert ad € 2.000,-- mee te nemen bij de rekening 2006;

B.   De jaarlijkse huur- en exploitatiekosten vanaf 2007 van dit pand ad € 26.100,-- ten laste brengen van de post onvoorziene uitgaven structureel 2007.

 

Besluitvorming

Voorstel unaniem aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

28A

Zie bij 14.

 

 

 

 

29.

Onderwerp

Realiseren van de Brede School Aan de Bron en een nieuwe sporthal annex multifunctionele sportzaal op het voormalige WML-Terrein en hiervoor een krediet beschikbaar stellen (06 12 212).

 

Voorstel

Onder voorbehoud van het bereiken van overeenstemming met de betrokken partners over de wijze waarop Beheer en Exploitatie van de te realiseren multifunctionele accommodatie Aan de Bron gestalte krijgt:

a.  instemmen met de plannen tot realisering van de Brede school aan de Bron met kinderdagopvang, Buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal, activiteitenruimte PUNT Welzijn en nieuwe sporthal en sportzaal volgens bijgevoegde ontwerpen;

b.  hiervoor een krediet ter beschikking te stellen van € 11.323.250,--.

 

Besluitvorming

Voorstel unaniem aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

30.

Onderwerp

Vaststellen van de Verordening voorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning (06 12 200).

 

Voorstel

A.  Vaststellen van de Verordening voorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning;

B.  Gedurende de periode van 1 januari tot 1 april 2007 een overgangsfase hanteren, waarbij de huidige Wvg verordening en de AWBZ regeling voor huishoudelijke verzorging gelden;

C.  De inwerkingtreding van de Verordening voorzieningen Wmo vaststellen op 1 april 2007;

D.  De verordening Wet voorzieningen gehandicapten per 1 april 2007 intrekken.

 

Besluitvorming

Fracties Weert Lokaal en SP dienen 2 amendementen (amendementen 1 en 2) en 1 motie (motie 1) in. Stemverklaringen CDA, VVD, PvdA en Kernpunt tegen de amendementen en de motie. Stemverklaring SP vóór de amendementen en de motie. Indieners houden amendementen en motie aan tot bij de evaluatie van de werking van de verordening.

Stemverklaringen Weert Lokaal en Kernpunt vóór voorstel.

Voorstel unaniem aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Motie 1

 Amendement 1

 Amendement 2

 Geluidsfragment

 Geluidsfragment 2

 

 

 

31.

Onderwerp

Overnemen conclusies en aanbevelingen Rekenkamer gemeente Weert uit de Eindrapportage van het Rekenkameronderzoek naar het beleid en de uitvoering van de vervreemding van onroerende zaken in de periode 2002-2005 (06 12 208).

 

Voorstel

Uw raad wordt voorgesteld in te stemmen met de verbeterpunten 505 en 506 uit de Eindrapportage van de Rekenkamer van de gemeente Weert.

 

Besluitvorming

Voorstel unaniem aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

32.

Onderwerp

Vaststellen budget en ouderbijdrage peuterspeelzaalwerk 2007 (06 12 193).

 

Voorstel

A.    Vaststellen van het subsidie 2007 voor het peuterspeelzaalwerk voor stichting Kinderopvang Humanitas ad € 269.376,-- met bijbehorend budgetcontract;

B.    Vaststellen van het subsidie 2007 voor stichting verbreding basisschool Altweerterheide ad € 8.285,--;

C.   Ouderbijdragetabel 2007 vaststellen op het niveau van ouderbijdragetabel 2006;

D.   College opdragen de budgetcontracten 2007 voor peuterspeelzaalwerk op te stellen.

 

Besluitvorming

Fractie PvdA dient een motie (motie 2) in en trekt deze na de beraadslagingen weer in.

Voorstel unaniem aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Motie 2

 Geluidsfragment

 

 

 

33.

Onderwerp

A.    Vaststellen van de retailstructuurvisie voor het Land van Weert en Cranendonck, bestaande uit de delen “Analyse” en “Visie”;

B.    Vaststellen van het Eindverslag inspraak;

C.   Vaststellen van de Notitie wijk- en buurtwinkelcentra (06 12 202).

 

Voorstel

A.   Vaststellen van de retailstructuurvisie voor het Land van Weert en Cranendonck, bestaande uit de delen “Analyse” en “Visie”;

B.   Vaststellen van het Eindverslag inspraak;

C.   Vaststellen van de Notitie wijk- en buurtwinkelcentra.

 

Besluitvorming

Voorstel unaniem aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

34.

Onderwerp

A.   Vaststellen van de grondprijzen voor maatschappelijke voorzieningen, commerciële voorzieningen, bedrijfsterreinen, woningbouw en kantoren, zoals vastgelegd in de nota Grondprijsbeleid 2007;

B.   Vaststellen van de bijdragen aan de reserve Stadsvernieuwing, het fonds Stadsuitleg, het acquisitiefonds en de reserve Volkshuisvesting, zoals vastgelegd in de nota Grondprijsbeleid 2007 (06 12 183).

 

Voorstel

A.    Vaststellen van de grondprijzen voor maatschappelijke voorzieningen, commerciële voorzieningen, bedrijfsterreinen, woningbouw en kantoren, zoals vastgelegd in de nota Grondprijsbeleid 2007;

B.    Vaststellen van de bijdragen aan de reserve Stadsvernieuwing, het fonds Stadsuitleg, het acquisitiefonds en de reserve Volkshuisvesting, zoals vastgelegd in de nota Grondprijsbeleid 2007.

 

Besluitvorming

Voorstel van de agenda afgevoerd.

 

 

 

35.

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan Stationsstraat e.o. (06 12 201).

 

Voorstel

Wij stellen u voor het bestemmingsplan Stationsstraat e.o. gewijzigd vast te stellen overeenkomstig het bij dit voorstel behorende conceptraadsbesluit.

 

Besluitvorming

Voorstel unaniem aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

36.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van € 288.000,-- ten laste van de reserve Volkshuisvesting als bijdrage in de bouw van 119 sociale huurwoningen (06 12 186).

 

Voorstel

Beschikbaar stellen van een krediet van € 288.000,-- ten laste van de reserve Volkshuisvesting als bijdrage in de bouw van 119 sociale huurwoningen.

 

Besluitvorming

Stemverklaring SP vóór voorstel, met kanttekeningen.

Voorstel unaniem aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

37.

Onderwerp

Instemmen met deelname aan de nieuwe gereorganiseerde regionale toeristische organisatie Noord- en Midden-Limburg en de hieraan gekoppelde financiële consequenties en nadere voorwaarden (06 12 190).

 

Voorstel

Naar aanleiding van de behandeling van dit voorstel in de raadscommissie Economische zaken verzoeken wij de raad een uitspraak te doen over de vorming van een gereorganiseerde Regio VVV Noord- en Midden-Limburg. Een voorstel hiertoe ligt thans eveneens voor bij de overige betrokken gemeenteraden in Noord- en Midden-Limburg.

Resumerend stellen wij u voor akkoord te gaan met:

A.    Deelname aan de gereorganiseerde regionale toeristische organisatie Noord- en Midden-Limburg onder de voorwaarde dat de transitiekosten geheel door de huidige Regio VVV worden gedragen en dus niet zullen leiden tot een aanvullende incidentele kostenpost voor de gemeente Weert;

B.    De opdracht aan de nieuwe bestuurders om op basis hiervan de benodigde uitwerkingsplannen vorm te (laten) geven;

C.   Het structurele bedrag van € 151.690,-- voor bijdrage Regio VVV vanaf 2007 inzetten ten behoeve van de bijdrage aan de regionale organisatie, de bijdrage aan de ANWB in verband met exploitatie van de winkel in Weert en een werkbudget ten behoeve van het ten dele kunnen inrichten en uitvoeren van back office taken;

D.   Nadere besluitvorming over eventueel aanvullend in te zetten gemeentelijke middelen, afhankelijk van:

·    de ten behoeve van de verkrijging van de licentie voor het VVV-merk te verrichten activiteiten en te maken kosten;

·    de kosten van andere noodzakelijke backoffice-taken;

·    de mate waarin Weert promotie voldoende herkenbaar in de taakinvulling van de nieuwe Regio VVV tot uitdrukking komt;

E.    Een evaluatie over drie jaar ter toetsing van het gestelde in het businessplan en de gerealiseerde uitkomsten;

F.   Een jaarlijkse terugkoppeling aan de verantwoordelijke raadscommissie.

 

Besluitvorming

Stemverklaringen alle fracties tegen het voorstel.

Voorstel unaniem verworpen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

37A

Onderwerp

Vaststellen van een aanhoudingsbesluit Wet Geurhinder en veehouderij (06 12 221).

 

Voorstel

Wij stellen u voor:

a.    te verklaren dat een verordening als bedoeld in artikel 6 van de Wet Geurhinder en veehouderij wordt voorbereid voor het gehele grondgebied van de gemeente Weert;

b.    te bepalen dat een aanvraag om vergunning als bedoeld in de Wet Milieubeheer voor het oprichten, veranderen of uitbreiden van een veehouderij in het gebied als bedoeld in lid 1 wordt aangehouden, met uitzondering van vergunningaanvragen die voldoen aan het “standstill-beginsel” (geen toename van aantal dieren, geen toename van emissie (uitgedrukt in mve´s of odour units), geen afname van afstanden tot het dichtstbijzijnde geurgevoelige object).

c.     te bepalen dat dit besluit in werking treedt direct volgend op het van kracht worden van de Wet Geurhinder en veehouderij.

 

Besluit

Voorstel unaniem aanvaard.

 

 

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

37B

Zie bij 20.

 

 

 

 

38.

Onderwerp

Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken betreffende de realisatieovereenkomst herontwikkeling LLTB-terrein (voormalige Boerenbondlocatie e.o) te Stramproy (06 12 198).

 

Voorstel

Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken betreffende de realisatieovereenkomst herontwikkeling LLTB-terrein (voormalige Boerenbondlocatie e.o.) te Stramproy.

 

Besluitvorming

Zonder hoofdelijke stemming conform voorstel besloten.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

39.

Onderwerp

A.  Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken betreffende de overeenkomst met Pluimveebedrijf Verbo B.V. inzake het project Vrouwenhof;

B.  Verstrekken van een krediet van € 274.686,-- voor het verkleinen van de stankcirkel van onderhavig bedrijf ten behoeve van dit project (06 12 187).

 

Voorstel

A.  Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken betreffende de overeenkomst met Pluimveebedrijf Verbo B.V. inzake het project Vrouwenhof;

B.  Verstrekken van een krediet van € 274.686,-- voor het verkleinen van de stankcirkel van onderhavig bedrijf ten behoeve van dit project.

 

Besluitvorming

De raad uit de bedenking dat het de vraag is of dit besluit nog nodig is gelet op het aanhoudingsbesluit Wet Geurhinder en veehouderij, dat zojuist genomen is. Het college zal zich hierover beraden, de zaak bekijken als de computermodellen Wgv beschikbaar zijn, het besluit dat nu voorligt daarna pas nemen en de raad informeren.

Voorstel unaniem aanvaard.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

40.

Onderwerp

Kennisnemen van en eventuele wensen en/of bedenkingen kenbaar maken betreffende de prestatieafspraken tussen de gemeente Weert en Wonen Weert voor de periode 2006 tot en met 2009 (06 12 199).

 

Voorstel

Kennisnemen van en eventuele wensen en/of bedenkingen kenbaar maken betreffende de prestatieafspraken tussen de gemeente Weert en Wonen Weert voor de periode 2006 tot en met 2009.

 

Besluitvorming

Voorstel van de agenda afgevoerd.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Bijlage

 

 

 

41.

Onderwerp

a.    Brief van mevrouw M. Stokbroeks namens de fractie D66 Land van Weert d.d. 25 oktober 2006 inzake vragen aan het college over het invoeren van het DIFTAR-systeem in de gemeente Weert;

b.    Brief van de heer H. van de Loo namens de fractie Weert Lokaal d.d. 12 oktober 2006 inzake vragen aan het college over het afwijzen van bouwaanvragen in het kader van de regeling Ruimte voor Ruimte;

c.     Brief van de heer T. Egging namens de fractie Kernpunt d.d. 13 november 2006 inzake vragen aan het college over de gereedkoming van de Actualisatienota voor Keent;

d.    Brief van de heer H. Litjens namens de fractie Weert Lokaal d.d. 27 november 2006 inzake vragen aan het college over het herhaaldelijk uit de pers vernemen van wijzigingen van zaken waar een bestuursopdracht voor is vastgesteld, met verzoek om mondelinge beantwoording;

e.    Zie agendapunt 27A.

 

Voorstel

Vragen sub d beantwoorden en alle antwoorden bespreken.

 

Besluitvorming

Brief sub a: fractie D66 dient motie (motie 4) in. Stemverklaringen CDA, Weert Lokaal, SP en VVD tegen de motie. De motie wordt met voorstemmen van de fracties D66 en Kernpunt verworpen.

De brieven en antwoorden zijn afdoende besproken.

 

Bestanden

 Originele brief a.

 Antwoordbrief a.

 Motie 4

 Geluidsfragment a.

 Originele brief b.

 Antwoordbrief b.

 Geluidsfragment b.

 Originele brief c.

 Antwoordbrief c.

 Geluidsfragment c.

 Originele brief d.

 Geluidsfragment d.

 

 

 

42.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 22 september tot en met 9 november 2006 (06 12 216).

a.   Kennisnemen van het overzicht van de ingekomen brieven;

b.   Besluiten tot het voor kennisgeving aannemen van de brieven onder nr. 337, 338, 339, 342, 352, 353, 356, 358, 360, 363, 365, 366, 369, 370, 373, 374, 375, 376, 380, 381, 382, 383, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 392, 393, 396, 397 en 398.

 

Voorstel

a.    Kennisnemen van het overzicht;

b.    Besluiten tot het voor kennisgeving aannemen van genoemde brieven.

 

Besluitvorming

Conform het voorstel besloten.

 

Bestanden

 Overzicht

 Geluidsfragment

 

 

 

43.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel moet doen (06 12 217).

 

Voorstel

Voornoemde lijst voor kennisgeving aannemen.

 

Besluitvorming

Voor kennisgeving aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

44.

Onderwerp

Kennisnemen van de onderstaande overzichten:

a.   Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2006;

b.   Overzicht begrotingsuitkomsten 2006;

c.    Overzicht reserves en voorzieningen 2006;

d.   Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2007;

e.   Overzicht begrotingsuitkomsten 2007;

f.     Overzicht reserves en voorzieningen 2007 (06 12 218).

 

Voorstel

Voor kennisgeving aannemen.

 

Besluitvorming

Voor kennisgeving aangenomen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

45.

Onderwerp

Sluiting

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Onderwerp

Notulen van de bovenstaande vergadering.

 

Bestanden

 Notulen 13-12-2006

 

Vastgesteld in de raadsvergadering van 14 maart 2007.

 

De Griffier,                               De Voorzitter,

 

 

Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten         Mr. J.M.L. Niederer

">