AGENDA RAADSVERGADERING 21 SEPTEMBER 2005

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

3.

Onderwerp

Mededelingen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen van de notulen van de vergadering van 6 juli 2005 (geen spreekrecht).

 

Bestanden

 Notulen 06-07-2005

 Geluidsfragment 

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

Bestanden

 Raadsagenda 21-09-2005

 Geluidsfragment

 

 

 

Benoemingen

 

 

 

6.

Onderwerp

a.      Onderzoek geloofsbrieven

Ingekomen zijn de geloofsbrieven van de door de raadscommissie voor de rekenkamer tot voorzitter van de rekenkamer aanbevolen kandidaat mevrouw drs. A.G.A. Rooskens Msc, H. Harlindisstraat 24, 3680 Maaseik (België) en de tot leden van de rekenkamer aanbevolen kandidaten de heer drs. ing. A.M.A. van Drunen Msc, Luybenstraat 50, 5211 BT Den Bosch en de heer drs. H.J.W. Verdellen, Steeg 66, 5975 NP Sevenum.

Door de aanbevolen kandidaten zijn overlegd:

·    verklaring aanneming benoeming;

·    verklaring openbare betrekkingen;

·    uittreksel uit het bevolkingsregister (04 04 094) (geen

spreekrecht).

b.      Benoeming aanbevolen kandidaten tot voorzitter en leden van de rekenkamer;

c.       Beëdigen van de aanbevolen kandidaten als voorzitter en leden van de rekenkamer (05 09 154) (geen spreekrecht).

 

Bestanden

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 Geluidsfragment 3

 

 

 

Raadsvoorstellen

Hamerstukken

 

 

 

7.

Onderwerp

Besluiten tot opheffing van de Gemeenschappelijke regeling Zorgverzekering Ambtenaren Nederland (IZA Nederland-regeling) met ingang van het tijdstip van in werking treding van de Zorgverzekeringswet (05 09 138).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

8.

Onderwerp

Wijzigen van de Algemene Plaatselijke Verordening (05 09 129).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Kennisnemen van het Burgerjaarverslag 2004 (05 09 131).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

A.      Kennisnemen van en akkoord gaan met de begroting 2006 van de Risse Holding BV, de investering- en financieringsstaat 2006, de meerjaren-begroting 2006-2009 en de risicoparagraaf van de gemeenschappelijke regeling Werk­voorzieningschap Weert en Omstreken de Risse;

B.      Akkoord gaan met een gemeentelijke bijdrage 2006 ad € 370.629,-- (05 09 127).

 

 

Zie agendapunt 30A.

 

 

 

11.

Onderwerp

Vaststellen van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Weert (05 09 133).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

12.

Onderwerp

A.      Kennisnemen van het financieel jaarverslag 2004 van Stichting PUNT welzijn;

B.      Akkoord gaan met het inhoudelijk jaarverslag 2004 van Stichting PUNT welzijn;

C.     Afwijzen van een éénmalige compensatie voor de bezuinigingen 2005 van € 31.474,--  zijnde het te veel ontvangen subsidie 2004 (05 09 130).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

13.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een werkkrediet ad € 150.000,-- ten behoeve van het organiseren van het OLS 2005 te Stramproy (05 09 148).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

14.

Onderwerp

Instemmen met het Verantwoordingsverslag over de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand (WWB) in het jaar 2004, zijnde de bestuurlijke mededeling inzake de rechtmatigheid van de uitvoering van de WWB op de onderdelen Werk, Inkomen en Bijzondere bijstand 2004 (05 09 135).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

15.

Onderwerp

Kennisnemen van het Verantwoordingsverslag over de uitvoering van de Ioaw, Ioaz en Bbz 2004 in het jaar 2004 (05 09 134).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

16.

Onderwerp

Vaststellen van de bestuursopdracht ten aanzien van de samenvoeging van Moesel en Megacles op sportpark Graswinkel (05 09 132).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

17.

Onderwerp

Vaststellen van de Tarieventabel parkeerbelastingen 2005, versie II en de Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2005, versie II (05 09 153).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

18.

Onderwerp

Besluiten tot volledige respectievelijk gedeeltelijke uitputting van de planschadefondsen ´Boshoven/Vrakker-west´ (05 09 128).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

19.

Onderwerp

Kennisnemen van het Milieuverslag 2004 (05 09 140).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

20.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 100.000,-- (exclusief BTW) voor het opstellen van een beleidsnota en een bestemmingsplan, externe begeleiding van deze werkzaamheden en voor communicatie (onder andere nieuwsbrieven) ten behoeve van Kanaalzone 1

(05 09 142).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

21.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 228.500,-- (exclusief BTW) voor sloop-, bodemsaneringswerkzaamheden en het bouwrijp maken van terreinen gelegen aan de Fahrenheitstraat in het bedrijventerrein Kampershoek (05 09 143).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

22.

Onderwerp

Toewijzen van het verzoek van mevrouw M.H. Lemmen-Beelen, Tobbersdijk 33 te 6002 AR Weert, om een planschadevergoeding als gevolg van het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan ´Boshoven/Vrakker-West´ en de erven van de heer P.J. Lemmen een planschadevergoeding toekennen tot een bedrag van € 25.000,--, vermeerderd met wettelijke rente (05 09 145).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

23.

Onderwerp

Onttrekken aan het openbaar verkeer van de Caelerweg tussen de Helmondseweg en de Fahrenheitstraat (05 09 146).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

24.

Onderwerp

Vaststellen van de bestuursopdracht ten behoeve van het ontwikkelen van een stedenbouwkundige en planeconomische visie voor het gebied tussen de Molenweg en de Soutsweg ten oosten van de Wilhelminastraat te Stramproy (05 09 150).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

25.

Onderwerp

Aanwijzen van percelen ten oosten van Stramproy, tussen de Molenweg en de Soutsweg, waarop de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing is (05 09 155).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

25A.

Onderwerp

Nemen voorbereidingsbesluit plangebied Vrouwenhof

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Bespreekstukken

 

 

 

26A.

Onderwerp

Uitstellen aanbesteding renovatie stadhuis (05 09 162).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 Geluidsfragment 3

 Geluidsfragment 4

 Geluidsfragment 5

 

 

 

26.

Onderwerp

A.      Instemmen met de startnotitie over de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD);

B.      Instemmen met verdere uitwerking om te komen tot een ISD;

C.     Instemmen met het beschikbaar van de benodigde middelen ad € 102.600,-- welke gebaseerd zijn op het inwonertal van de deelnemende gemeenten (05 09 147).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-advies

 Startnotitie

 Geluidsfragment

 

 

 

 

27.

Onderwerp

Meedoen aan het project Stemmen in een Willekeurig Stemlokaal (SWS) bij de gemeenteraadsverkiezingen op dinsdag 7 maart 2006 (05 09 139).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

28.

Onderwerp

Vaststellen van de Uitgangspuntennota Wet maatschappelijke ondersteuning (05 09 137).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 Geluidsfragment 3

 Geluidsfragment 4

 Geluidsfragment 5

 Geluidsfragment 6

 

 

 

 

29.

Onderwerp

Positief adviseren ten aanzien van de representativiteit van het Programma Bepalend Orgaan (PBO) van de Stichting Streekomroep Weert (05 09 136).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

30.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 1.740.000,-- voor de verdere planontwikkeling, voorbereiding en uitvoering van het project Beekpoort en het project Poort van Limburg (05 09 141).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

30A.

Onderwerp

A.      Kennisnemen van en akkoord gaan met de begroting 2006 van de Risse Holding BV, de investering- en financieringsstaat 2006, de meerjaren-begroting 2006-2009 en de risicoparagraaf van de gemeenschappelijke regeling Werk­voorzieningschap Weert en Omstreken de Risse;

B.      Akkoord gaan met een gemeentelijke bijdrage 2006 ad

€ 370.629,-- (05 09 127).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 

 

 

Raadsconsultaties

Hamerstukken

 

 

 

31.

Onderwerp

A.      Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken betreffende de overeenkomst tot de verwerving van het eigendom van de erven van de heer H.J. Steevens, Suffolkweg 14, 6002 AB te Weert;

B.      Verstrekken van een krediet ad € 360.000,-- ten behoeve van de aankoop, sloop en bijkomende kosten van het perceel Suffolkweg 14, Sectie N nr. 2521, groot 625 m2 (05 09 144).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

Bespreekstukken

 

 

 

32.

Onderwerp

A.      Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken betreffende de overeenkomsten met betrekking tot de verwerving van de eigendommen (AC 734, AC 735 (ged.), AC 670, AC 671) van de heer J.M.A. Gerris en van mevrouw A.M.A.J. van Appeven-Gerris ten behoeve van woningbouw in Tungelroy;

B.      Beschikbaar stellen van een krediet ad € 1.680.000,-- voor de verwerving van percelen ten behoeve van woningbouw in Tungelroy (05 09 151).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsnotities

Hamerstukken

Liggen niet voor.

 

Bespreekstukken

Liggen niet voor.

 

Raadsinformatie (brieven)

Hamerstukken

 

 

 

33.

Onderwerp

Verzoek om inlichtingen ex artikel 38 van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert (05 09 161).

a.      Brief van de heer P. Lempens namens de fractie SP d.d. 4 juni 2005 inzake vragen aan het college over het VNG-akkoord in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning;

b.      Brief van de heer P. Lempens namens de fractie SP d.d. 7 juli 2005 inzake vragen aan het college over de toegankelijkheid en het gebruik van de leeszaal;

c.       Brief van de heer P. Lempens namens de fractie SP d.d. 7 juli 2005 inzake vragen aan het college over de diensten van de VVV aan burgers van Weert en bezoekende burgers;

d.      Brief van de heer P. Lempens namens de fractie SP d.d. 7 juli 2005 inzake vragen aan het college over arrestaties in het stadhuis door de vreemdelingenpolitie;

e.      Brief van de heer P. Lempens namens de fractie SP d.d. 7 juli 2005 inzake vragen aan het college over de achtergrond van de in de eerste helft van 2005 opgespoorde gevallen van bijstandsfraude;

f.        Brief van de heer P. Lempens namens de fractie SP d.d. 7 juli 2005 inzake vragen aan het college over de gevolgen van een verhoging van de parkeertarieven in het centrum;

g.      Brief van de heer P. Lempens namens de fractie SP d.d. 7 juli 2005 inzake vragen aan het college over afspraken tussen de gemeente Weert en het CWI;

h.      Brief van de heer P. Lempens namens de fractie SP d.d. 7 juli 2005 inzake vragen aan het college over de toekenning van langdurigheidstoeslag aan uitkeringsgerechtigden die korte tijd een klein inkomen hebben gehad;

i.        Brief van de heer P. Lempens namens de fractie SP d.d. 25 juli 2005 inzake vragen aan het college over alternatieven voor de jeugd die tot voor kort terecht kon in skatehal Pinnacle aan de Straevenweg;

j.        Brief van de heer P. Lempens namens de fractie SP d.d. 4 augustus 2005 inzake vragen aan het college over het slopen van huurwoningen in de buurt Oud-Fatima.

 

Bestanden

 Originele brief a.

 Antwoordbrief a.

 Originele brief b.

 Antwoordbrief b.

 Originele brief c.

 Antwoordbrief c.

 Originele brief d.

 Antwoordbrief d.

 Originele brief e.

 Antwoordbrief e.

 

 Originele brief f.

 Antwoordbrief f.

 Originele brief g.

 Antwoordbrief g.

 Originele brief h.

 Antwoordbrief h.

 Originele brief i.

 Antwoordbrief i.

 Originele brief j.

 Antwoordbrief j.

 Geluidsfragment

 

 

 

Bespreekstukken

 

 

 

34.

Onderwerp

Schriftelijke vragen ex artikel 37 van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert (05 09 160).

a.      Brief van mevrouw W. Janssen-Camp en de heer P. Sijben namens de fractie CDA d.d. 18 juli 2005 inzake vragen aan het college over het mogelijk langer open blijven van stortplaats Kirkels.

 

Bestanden

 Originele brief

 Antwoordbrief

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 Geluidsfragment 3

 Geluidsfragment 4

 

 

 

 

35.

Onderwerp

Verzoek om inlichtingen ex artikel 38 van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert (05 09 156).

a.   Brief van de heer J. Vossen namens de fractie D66 Land van Weert en de heer P. Lempens namens de fractie SP d.d. 21 mei 2005 inzake vragen aan het college over de stand van zaken omtrent Muziekcentrum de Bosuil;

b.      Brief van mevrouw Zaâboul namens de fractie PvdA d.d. 7 juni 2005 inzake vragen aan het college over de toekomst van de brede school in de wijk Keent;

c.       Brief van de heer L. Heuvelmans namens de fractie P.v.d.A. d.d. 14 september 2005 inzake vragen aan het college over leerlingenvervoer tussen Stramproy en Maaseik, met verzoek om mondelinge beantwoording.

 

Bestanden

 Originele brief a.

 Antwoordbrief a.

 Geluidsfragment a.

 Originele brief b.

 Antwoordbrief b.

 Geluidsfragment b.

 Originele brief c.

 Geluidsfragment c.

 

 

 

 

36.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 3 juni 2005 tot en met 18 augustus 2005 (05 09 157).

a.      Ter beslissing aan uw raad voorleggen de brieven onder nr. 310 en 327;

b.      Ter beslissing in handen van ons college stellen de brieven onder nr. 295, 299, 304, 305, 309, 311, 312, 313, 318, 319, 320, 321, 324, 325, 344, 351, 356, 357, 358, 360, 365, 367 en 370;

c.       Voor kennisgeving aannemen de brieven onder nr. 296, 297, 298, 300, 301, 302, 303, 306, 307, 308, 314, 315, 316, 317, 322, 323, 326, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 352, 353, 354, 355, 359, 361, 362, 363, 364, 366, 368, 369 en 371.

 

Bestanden

 Overzicht

 Geluidsfragment

 

 

 

37.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel moet doen (05 09 158).

Voorstel: voornoemde lijst voor kennisgeving aan te nemen.

 

Bestanden

 Overzicht

 Geluidsfragment

 

 

 

38.

Onderwerp

Kennisnemen van de onderstaande overzichten:

a. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2005;

b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2005;

c. Overzicht reserves en voorzieningen 2005 (05 09 159).

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

39A.

Onderwerp

Motie deelname lokale stemwijzer.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

39.

Onderwerp

Sluiting.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Onderwerp

Notulen van bovenstaande vergadering

 

Bestanden

 Notulen 21 september 2005

 

">