AGENDA RAADSVERGADERING 2 NOVEMBER 2005

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

3.

Onderwerp

Mededelingen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen van de notulen van de vergadering van 21 september 2005 (geen spreekrecht).

 

Bestanden

 Notulen 21-09-2005

 Geluidsfragment 

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

Bestanden

 Raadsagenda 02-11-2005

 Geluidsfragment

 

 

 

Benoemingen

 

 

 

6.

Onderwerp

Benoemen lid en tijdelijk voorzitter voor de raadscommissie Welzijn, Onderwijs, Sociale Zaken, Arbeidsmarktbeleid en Cultuur (05 11 181) (geen spreekrecht).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsvoorstellen

Hamerstukken

 

 

 

7.

Onderwerp

Ongegrond verklaren van het bezwaar van het Kunstcollege tegen het besluit te bezuinigen en het bestreden besluit handhaven

(05 11 174) (geen spreekrecht).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

8.

Onderwerp

Uitvoering geven aan het speelruimtebeleidsplan in de wijken Fatima, Groenewoud en Moesel (05 11 172).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

A.      Goedkeuren van de begroting 2006 van Stichting Zwembad De IJzeren Man;

B.      Vaststellen van het voorlopig prijssubsidie op € 380.074,--;

C.     Vaststellen van de tarieven conform bijgevoegd besluit

(05 11 171).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

A.      Kennisnemen van het sociaal plan van Wonen Weert voor de bewoners van de Nieuwstraat en het concept sociaal plan voor de bewoners van de Looimolenstraat;

B.      Beschikbaar stellen van een krediet van € 25.500,-- als bijdrage ineens in de kosten voor huurgewenning (05 11 168).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

A.      Vaststellen van de grondprijzen voor maatschappelijke voorzieningen, bedrijfsterreinen, woningbouw en overhoeken, zoals vastgelegd in de nota Grondprijsbeleid 2006;

B.      Vaststellen van de hercalculaties van de grondexploitaties van De Kempen, Kampershoek en Centrum-Noord (05 11 169).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

12.

Onderwerp

Afwijzen van het verzoek van de heer J. Peerlings en mevrouw G.M. Peerlings-Briels, Horsterweg 72 te Stramproy, om een planschadevergoeding als gevolg van het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan ´Buitengebied 1998´ (05 11 166) (geen spreekrecht).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

13.

Onderwerp

Vaststellen van het Verdeelbesluit Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 2005 t/m 2009 (05 11 167).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

14.

Onderwerp

Vaststellen van de overschrijdingsregeling openbaar onderwijs voor de jaren 2001, 2002, 2003 en 2004 (05 11 165) (geen spreekrecht).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Bespreekstukken

 

 

 

15.

Onderwerp

Opnieuw in stemming brengen van het amendement van de fractie PvdA d.d. 21 september 2005 inzake voorstel aanbesteding renovatie stadhuis.

 

Bestanden

 Voorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

16.

Onderwerp

Instemmen met het verzenden van een brief van de raad aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake de toekomst van het politiebestel.

 

Bestanden

 Brief

 Geluidsfragment

 

 

 

 

17.

Onderwerp

Kennisnemen van de gevolgen van de bezuinigingen op professionele instellingen en het besluit om te bezuinigen op de professionele instellingen voor het jaar 2006 te handhaven (05 09 149) (geen spreekrecht).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 

 

 

 

18.

Onderwerp

Bespreken van het bestuurskrachtprofiel bestuurskrachtmeting gemeente Weert (05 11 176).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 Geluidsfragment 3

 Geluidsfragment 4

 

 

 

 

19.

Onderwerp

Accorderen van begrotingsafwijkingen via de jaarrekening (05 11 164).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 

 

 

 

20.

Onderwerp

Aanwenden van de voorziening kinderopvang (05 11 173).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 Geluidsfragment 3

 Geluidsfragment 4

 Geluidsfragment 5

 

 

 

 

Raadsconsultaties

Hamerstukken

Liggen niet voor.

                                                     

Bespreekstukken

Liggen niet voor.

 

Raadsnotities

Hamerstukken

Liggen niet voor.

 

Bespreekstukken

Liggen niet voor.

 

Raadsinformatie (brieven)

Hamerstukken

Liggen niet voor.

 

Bespreekstukken

 

 

 

21.

Onderwerp

Schriftelijke vragen ex artikel 37 van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert (05 11 177).

a.      Brief van de heer P. Lempens namens de fractie SP d.d. 15 september 2005 inzake vragen aan het college over de sloopwerkzaamheden aan de Pastoor Frantzenstraat. 

 

Bestanden

 Originele brief

 Antwoordbrief

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 Geluidsfragment 3

 Geluidsfragment 4

 

 

 

22.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 19 augustus 2005 tot en met 22 september 2005 (05 11 178).

a.      Ter beslissing aan uw raad voorleggen de brieven onder nr. 374, 376, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420 en 435;

b.      Ter beslissing in handen van het college stellen de brieven onder

nr. 377, 378, 379, 381, 382, 424, 427, 428, 429, 439, 442, 444, 445, 446, 450, 452, 453 en 455;

c.       Voor kennisgeving aannemen de brieven onder nr. 372, 373, 375, 380, 383, 384, 385, 386, 421, 422, 423, 425, 426, 430, 431, 432, 433, 434, 436, 437, 438, 440, 441, 443, 447, 448, 449, 451 en 454.

 

Bestanden

 Overzicht

 Geluidsfragment

 

 

 

23.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel moet doen (05 11 179).

Voorstel: voornoemde lijst voor kennisgeving aan te nemen.

 

Bestanden

 Overzicht

 Geluidsfragment

 

 

 

24.

Onderwerp

Kennisnemen van de onderstaande overzichten:

a. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2005;

b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2005;

c. Overzicht reserves en voorzieningen 2005 (05 11 180).

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

25.

Onderwerp

Sluiting.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Onderwerp

Notulen van bovenstaande vergadering

 

Bestanden

 Notulen 2 november 2005

 

">