AGENDA RAADSVERGADERING 15 DECEMBER 2005

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

3.

Onderwerp

Mededelingen

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen van de notulen van de vergadering van 2 november 2005 (geen spreekrecht).

 

Bestanden

 Notulen 02-11-2005

 Geluidsfragment 

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

Bestanden

 Raadsagenda 15-12-2005

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsvoorstellen

Hamerstukken

 

 

 

6.

Onderwerp

Vaststellen van een nieuwe Brandbeveiligingsverordening (BVV)

(05 12 188).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

7.

Onderwerp

Wijzigen van de Algemene plaatselijke verordening (05 12 216).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

8.

Onderwerp

Instemmen met wijziging nr. 3, 4, 5 en 6 op de begroting 2005 en wijziging nr. 1 op de begroting 2006 van de Regio Noord- en Midden-Limburg (05 12 193).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Kennisnemen van het doelmatigheids- en doeltreffendheids-onderzoek 2005 (05 12 200).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

A.      Instemmen met het intrekken van de verordening categoriale bijzondere bijstand 2005;

B.      Instemmen met de verordening categoriale bijzondere bijstand 2006 (05 12 205).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een restauratiekrediet ad € 13.590,-- (exclusief BTW) voor de restauratie van de 4 wijzerplaten inclusief wijzers en het aanbrengen van nieuwe verlichting op de wijzers en cijfers aan de St. Martinustoren, Markt 8 te Weert (05 12 195).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

12.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet ad € 32.500,-- voor de opstelling van een restauratieplan met masterplan van de vier gemeentelijke windmolens (05 12 196).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

13.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 22.500,-- ten behoeve van de vervanging van de huidige voordeur van het Munttheater

(05 12 206).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

14.

Onderwerp

Kennisnemen van de liquidatie van de Stichting Werknet Land van Weert en instemmen met de verdeling van het positief exploitatieresultaat 2001 (05 12 208).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

15.

Onderwerp

A.      Vaststellen van het huisvestingsprogramma en het overzicht huisvestingsvoorzieningen primair en voortgezet onderwijs 2006;

B.      Beschikbaar stellen van een maximaal krediet van € 1.586.635,-- (prijsindex 2005) voor de voorzieningen genoemd in het huisvestingsprogramma 2006 (05 12 218).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

16.

Onderwerp

A.      Vaststellen van de bijlage aanvragen bouwvoorbereiding behorende bij het huisvestingsprogramma onderwijs 2006;

B.      Beschikbaar stellen van een maximaal krediet van € 173.837,-- inclusief BTW (prijsindex 2005) (05 12 190).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

17.

Onderwerp

Honoreren van de spoedaanvraag ten behoeve van OBS De Uitkijktoren, Meidoornstraat 2, voor de herbestrating van de speelplaats (05 12 212) (geen spreekrecht).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

18.

Onderwerp

Realiseren van een multifunctioneel centrum in Tungelroy (05 12 207).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

19.

Onderwerp

Vaststellen van het budget 2006 voor het peuterspeelzaalwerk met bijbehorend budgetcontract (05 12 192).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

20.

Onderwerp

Vaststellen van het budget 2006 voor Stichting PUNT welzijn

(05 12 203).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

21.

Onderwerp

Vaststellen van de afrekening 2004 van Stichting Kinderopvang Humanitas (05 12 204) (geen spreekrecht).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

22.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 445.000,-- exclusief BTW voor de herinrichting van de Oelemarkt en Carisstraat (05 12 191).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

23.

Onderwerp

A.      Vaststellen van de Afvalstoffen Verordening van de gemeente Weert 2005 (AV2005);

B.      Vaststellen van een aanpassing per eerstvolgende actualisering-ronde van de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2005 conform punt g. van de bijlage (05 12 217).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

24.

Onderwerp

Aanpassing gemeentelijke verordeningen voor zover betrekking hebbend op het taakveld van sector Stadsontwikkeling (05 12 185).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

25.

Onderwerp

Afwijzen van het planschadeverzoek van de heer W.M.M. Mertens, Oud Boshoven 10 te 6002 NW Weert als gevolg van het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan ´Boshoven/Vrakker-West´ (05 12 194) (geen spreekrecht).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

26.

Onderwerp

Toewijzen van het verzoek van mevrouw W.P.A. van Driel-Litjens, Tobbersdijk 36 te 6002 AS Weert, om een planschadevergoeding als gevolg van het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan ‘Boshoven/Vrakker-West´ en een planschadevergoeding toekennen tot een bedrag van € 20.000,--, vermeerderd met wettelijke rente

(05 12 186) (geen spreekrecht).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 27.

Onderwerp

Vaststellen van bestemmingsplan ‘Retentievoorziening Altweerterheide’ (05 12 187).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

28.

Onderwerp

Verstrekken van een krediet ad € 515.000,-- exclusief BTW ten behoeve van het bouw- en woonrijp maken van het exploitatiegebied Veuskenshof te Stramproy (05 12 209).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

29.

Onderwerp

Verstrekken van een krediet ad € 268.000,-- exclusief BTW ten behoeve van het bouw- en woonrijp maken van het exploitatiegebied Panorama de Hameij (05 12 210).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

30.

Onderwerp

A.      Beschikbaar stellen van een krediet voor een waardenstellend proefsleuvenonderzoek in Vrouwenhof-sportlocatie ad € 40.000,-- en dit ten laste brengen van de op te stellen grondexploitatie Vrouwenhof-sport;

B.      Instemmen met het ten laste brengen van de algemene dienst in geval de grondexploitatie Vrouwenhof-sport geen doorgang vindt (05 12 211).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Bespreekstukken

 

 

 

31.

Onderwerp

Opnieuw in stemming brengen van de motie van de fractie Weert Lokaal d.d. 7 november 2005 inzake de hoogte van het OZB-tarief en de riool- en afvalstoffenheffing in 2006.

 

Bestanden

 Motie

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 

 

 

32.

Onderwerp

A.      Behandelen van de Najaarsnota 2005;

B.      Akkoord gaan met de voorgestelde bijstellingen van de begroting 2005 (05 12 213).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

33.

Onderwerp

Bespreken van de toekomstvisie ´Weert – opmaat naar de toekomst – op maat in 2015´ (05 12 214)

(hierbij wordt als achtergrondinformatie de notitie ´Weert: Poort van Limburg en Poort naar Brabant´ betrokken).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 Geluidsfragment 3

 Geluidsfragment 4

 

 

 

 

34.

Onderwerp

Vaststellen verordeningen 2006 met bijbehorende tarieventabellen en privaatrechtelijke tarieven 2006 (05 12 215).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

35.

Onderwerp

Ongegrond verklaren van 34 ingekomen bezwaarschriften tegen het besluit van de raad van 6 juli 2005, waarbij een voorbereidingsbesluit is vastgesteld ten behoeve van de verplaatsing van de milieustraat, gemeentewerf en de uitbreiding industrieterrein Leuken-Noord

(05 12 189) (geen spreekrecht).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties

Hamerstukken

 

 

 

36.

Onderwerp

A.      Kenbaar maken van eventuele wensen en bedenkingen betreffende de overeenkomst tot de verwerving van de grond en opstallen gelegen aan de Heerweg 15, kadastraal bekend W 8 en W216 te Weert van Hendrix van den Boogaert Holding bv;

B.      Verstrekken van een krediet, groot € 925.000,--, ten behoeve van de aankoop en bijkomende kosten van de gronden met opstallen (05 12 197).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

37.

Onderwerp

A.      Kennisnemen van en eventuele wensen en/of bedenkingen kenbaar maken betreffende de overeenkomst met betrekking tot de verwerving van het eigendom van de familie Verspagen aan de Victor de Stuersstraat 8;

B.      Beschikbaar stellen van een krediet ad € 455.000,-- voor de verwerving van het eigendom van de familie Verspagen – perceel R 3734 (inclusief deskundigen- en notariskosten) (05 12 198).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

38.

Onderwerp

A.      Kenbaar maken van eventuele wensen of bedenkingen betreffende de overeenkomst tot de verwerving van de grond en opstallen gelegen aan de  Julianastraat te Stramproy van de heer M.J. Coenen, wonende te Maaseik (België), Pieter Geunstraat 11;

B.      Verstrekken van een krediet ad € 581.250,--  ten behoeve van de aankoop, sloop en bijkomende kosten van de grond met opstallen (Taphoeve) gelegen aan de Julianastraat 24 te Stramproy (05 12 202).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Bespreekstukken

 

 

 

39.

Onderwerp

A.      Kenbaar maken van wensen en/of bedenkingen inzake het voornemen om per 1 september 2005 voor de duur van 4 jaar een huurovereenkomst aan te gaan met Nering Bögel voor een bedrag van € 50.000,-- per jaar;

B.      Jaarlijks een bedrag beschikbaar stellen van € 32.000,-- exclusief jaarlijkse indexeringen, per 1 september 2005 voor de duur van 4 jaar;

C.     Toekennen van een eenmalig bedrag ad € 12.675,-- dat rechtstreeks aan Nering Bögel wordt betaald om de huur-achterstand van de Stichting Sportagne te saneren (05 12 201).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 Geluidsfragment 3

 Geluidsfragment 4

 

 

 

 

40.

Onderwerp

A.      Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken betreffende de overeenkomst met betrekking tot de ruiling van eigendommen Spitters Roermondseweg 109-111 met gemeentegrond in Kampershoek met bijbetaling van Spitters van € 1.042.338,40;

B.      Beschikbaar stellen van een krediet ad € 1.425.000,-- ten behoeve van de verwerving van de eigendommen van Spitters Vastgoed (05 12 199).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 Geluidsfragment 3

 Geluidsfragment 4

 

 

 

Raadsnotities

Hamerstukken

Liggen niet voor.

 

Bespreekstukken

Liggen niet voor.

 

Raadsinformatie (brieven)

Hamerstukken

Liggen niet voor.

 

Bespreekstukken

 

 

 

41.

Onderwerp

Verzoek om inlichtingen ex artikel 38 van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert (05 12 222).

a.      Brief van de heer G. Soyugüzel namens de fractie PvdA d.d. 7 december 2005 inzake vragen aan het college over de mogelijke sluiting van Klöckner Pentaplast, met verzoek om mondelinge beantwoording.

 

Bestanden

 Originele brief

 Geluidsfragment

 

 

 

42.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 23 september 2005 tot en met 10 november 2005 (05 12 219).

a.      Ter beslissing aan uw raad voorleggen de brieven onder nr. 462, 463, 464, 465, 469, 473, 484, 490, 495, 500, 501, 502, 503, 506, 508, 509 en 521;

b.      Ter beslissing in handen van het college stellen de brieven onder nr. 457, 458, 461, 470, 474, 475, 476, 487, 493, 498, 499, 512, 513 en 520;

c.       Voor kennisgeving aannemen de brieven onder nr. 456, 459, 460, 466, 467, 468, 471, 472, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 485, 486, 488, 489, 491, 492, 494, 496, 497, 504, 505, 507, 510, 511, 514, 515, 516, 517, 518 en 519.

 

Bestanden

 Overzicht

 Geluidsfragment

 

 

 

43.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel moet doen (05 12 220).

Voorstel: voornoemde lijst voor kennisgeving aan te nemen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

44.

Onderwerp

Kennisnemen van de onderstaande overzichten:

a. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2005;

b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2005;

c. Overzicht reserves en voorzieningen 2005;

d. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2006;

e. Overzicht begrotingsuitkomsten 2006;

f. Overzicht reserves en voorzieningen 2006 (05 12 221).

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

45.

Onderwerp

Sluiting.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Onderwerp

Notulen van bovenstaande vergadering

 

Bestanden

 Notulen 15 december 2005

 

">