AGENDA RAADSVERGADERING 5 FEBRUARI 2004

 

1.

Onderwerp

Vaststellen van de notulen van de vergadering van 3 november 2003 (begroting 2004).

 

Bestanden

 Notulen 03-11-2003

 Notulen 04-11-2003

 Notulen 06-11-2003

 

 

 

 

 

2.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

Bestanden

 Raadsagenda 05-02-2004

 

 

 

 

Benoemingen

 

 

 

3.

Onderwerp

Benoemen van de heer G. Marechal tot lid van de commissie Welzijn, Onderwijs, Sociale Zaken, Arbeidsmarktbeleid en Cultuur namens de fractie P.v.d.A. (04 02 020) (geen spreekrecht).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

Raadsvoorstellen

Hamerstukken

4.

Onderwerp

Verstrekken van een aanvullend krediet ad € 5.743,12 voor de nieuwbouw zesde lokaal Gemeenschapshuis Groenewoud

(04 02 009).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Medewerking verlenen aan het plaatsen van 2 noodlokalen en het beschikbaar stellen van een krediet van € 23.160,44 voor onderwijsleerpakket en meubilair voor de 15e en 16e groep van de Montessorischool Weert (04 02 012).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

6.

Onderwerp

Verstrekken van een krediet ad € 44.956,00 voor het vervangen van de ramen op de eerste verdieping van de foyer van het Munttheater (04 02 019).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

7.

Onderwerp

A.      Handhaven van het besluit van 3 juli 2003 waarbij is verklaard dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor percelen of perceelgedeelten in het kader van de regeling Ruimte voor Ruimte;

B.      Ongegrond verklaren van de door Maatschap Lemmers, Riviereweg 2, alhier, en Maatschap Kanters-Hermans, Gebleektesteeg 15, alhier, tegen dit besluit ingediende bezwaarschriften;

C.     Niet-ontvankelijk verklaren van het door Maatschap Schram, Zoomweg 32 A, alhier, tegen dit besluit ingediende bezwaarschrift (04 02 001) (geen spreekrecht).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

8.

Onderwerp

Vaststellen van de gewijzigde bestuursopdracht ontwikkeling woningbouw Leuken Oost (Vrouwenhof) en daartoe beschikbaar stellen van een planontwikkelingskrediet van € 60.000,-- (excl. BTW) voor de definitiefase en een krediet van € 361.000,-- (excl. BTW) voor de ontwerpfase (04 02 011).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

Bespreekstukken

 

 

 

9.

Onderwerp

Vaststellen van de bestuursopdracht ten behoeve van het ontwikkelen van een stedenbouwkundige en planeconomische visie voor het gebied Pastoor Frantzenstraat en omgeving (04 02 006).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

 

10.

Onderwerp

A.      Kennisnemen van het sociaal plan van Woonmaatschappij BALANS;

B.      Beschikbaar stellen van een krediet van € 24.500,- ten behoeve van het verstrekken van bijdragen ineens aan de huurders van de woningen aan de Pastoor Frantzenstraat en omgeving en de Spoorstraat/Coenraad Abelsstraat die hun woning moeten verlaten als gevolg van sloop (04 02 014).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

 

11.

Onderwerp

Vaststellen uitgangspuntennotitie invoering Wet Werk en Bijstand

(04 02 007).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

 

12.

Onderwerp

A.      Beschikbaar stellen van een krediet ad € 555.000,00 voor de herinrichting van de Maasstraat;

B.      Besluiten voor de aanleg van een verhoogd plateau op het kruispunt Emmasingel-Maaspoort en het verwijderen van de huidige verkeerslichteninstallatie (04 02 015).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

 

13.

Onderwerp

Invoeren van deeltaxi Weert 2004 (04 02 008).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

 

14.

Onderwerp

Vaststellen van de verordeningen ingevolge artikelen 212, 213 en 213a van de Gemeentewet (herijking financiële functie in kader dualiseringsoperatie) en intrekken van de oude beheers- en controleverordening (art. 212 en 213) (04 02 002).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

 

Raadsinformatie (brieven)

Hamerstukken

Liggen niet voor.

 

Bespreekstukken

15.

Onderwerp

Schriftelijke vragen ex artikel 37 van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert (04 02 003).

a.      Schrijven van de heer A. Heijmans namens de fractie P.v.d.A. d.d. 4 december 2003 inzake vragen aan het college over het tekort aan woonwagenstandplaatsen, alhier;

b.      Schrijven van de heer P. Lempens namens de fractie S.P. d.d. 16 december inzake vragen aan het college over sociaal plan voor Pastoor Frantzenstraat.

 

Bestanden

 Originele brief a.

 Antwoordbrief a.

 Originele brief b.

 Antwoordbrief b.

 

 

 

16.

Onderwerp

Verzoek om inlichtingen ex artikel 38 van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert (04 02 004).

a.      Schrijven van de heer L. Heuvelmans van de fractie P.v.d.A. Weert en de heer P. Lempens van de fractie Socialistische Partij afdeling Weert d.d. 13 november 2003 inzake vragen aan het college over de aanwezigheid van burgemeester Majoor in en zijn optreden tijdens de algemene ledenvergadering van de Bouwvereniging Weert.

 

Bestanden

 Originele brief a.

 Antwoordbrief a.

 

 

 

 

17.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 7 november t/m 29 december 2003 (04 02 017).

a.      Ter beslissing aan uw raad voorleggen de brieven onder nr. 496, 499, 500, 516, 518, 522, 523, 527, 540, 544, 552, 557, 558, 560, 570, 572, 573, 575, 579, 581, 582 en 586;

b.      Ter beslissing in uw handen van ons college stellen de brieven onder nr. 498, 504, 510, 511, 513, 514, 515, 521, 524, 525, 528, 530, 531, 533, 535, 539, 548, 549, 551, 555, 556, 561, 563, 564, 569, 571, 577, 580, 583 en 585;

c.       Voor kennisgeving aannemen de brieven onder nr. 497, 501, 502, 503, 505, 506, 507, 508, 509, 512, 517, 519, 520, 526, 529, 532, 534, 536, 537, 538, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 550, 553, 554, 559, 562, 565, 566, 567, 568, 574, 576, 578 en 584.

 

 

 

18.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover ons college nog een voorstel moet doen (04 02 018).

Voorstel: voornoemde lijst voor kennisgeving aan te nemen.

 

 

 

19.

Onderwerp

a. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2004;

b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2004;

c. Overzicht reserves en voorzieningen 2004 (04 02 021).

 

 

 

 

Raadsconsultaties

 

Hamerstukken

Liggen niet voor.

 

Bespreekstukken

 

 

 

 

20.

Onderwerp

Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken over de overeenkomst met betrekking tot de verwerving van het eigendom van de heer C.H. Peeters op bedrijventerrein Kampershoek (04 02 016).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

 

Raadsnotities

Liggen niet voor.

 

 

 

 

 

Onderwerp

Notulen van bovenstaande vergadering

 

Bestanden

 Notulen 5 februari 2004

 Notulen 9 februari 2004

 

">