AGENDA RAADSVERGADERING 28 APRIL 2004

 

1.

Onderwerp

Vaststellen van de notulen van de vergadering van 18 maart 2004.

 

Bestanden

 Notulen 18-03-2004

 Notulen 22-03-2004

 

 

 

 

2.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

Bestanden

 Raadsagenda 28-04-2004

 

 

 

 

Benoemingen

 

 

 

3.

Onderwerp

Onderzoek geloofsbrieven

Ingekomen zijn de geloofsbrieven van de tot lid van de raad benoemd verklaarde: mevrouw G.M.H. Aendekerk-Kunnen, Breyvin 11, 6039 RN Stramproy. Het onderzoek van de geloofsbrieven dient te geschieden op grond van de artikelen V 4 en V 12 van de Kieswet. Door de benoemde zijn overlegd:

a. geloofsbrief (kennisgeving en benoeming);

b. verklaring aanneming benoeming;

c. verklaring openbare betrekkingen;

d. uittreksel uit het bevolkingsregister (04 04 094) (geen spreekrecht).

 

 

 

4.

Onderwerp

Beëdigen van het toegelaten raadslid mevrouw G.M.H. Aendekerk-Kunnen (04 04 095) (geen spreekrecht).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Benoemen leden fractie Weert Lokaal in diverse raadscommissies en voorzitter raadscommissie Welzijn, Onderwijs, Sociale Zaken, Arbeidsmarktbeleid en Cultuur (04 04 088) (geen spreekrecht).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

6.

Onderwerp

Benoemen van de heer J.B.H. Van den Boogaard tot lid van de commissie Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Stadsontwikkeling, Grondzaken en Milieu namens de Weerter Aktie Partij (04 04 087) (geen spreekrecht).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

Raadsvoorstellen

Hamerstukken

7.

Onderwerp

Vaststellen ontwerpbestemmingsplan ‘(Woon)gebieden rond het centrum’ (04 04 073) (geen spreekrecht).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

8.

Onderwerp

A.      Kennisnemen van het sociaal plan van Woningstichting Sint Joseph Stramproy voor de herstructurering van complex 12;

B.      Beschikbaar stellen van een krediet groot € 20.000,-- ten behoeve van het verstrekken van bijdragen ineens aan de huurders van complex 12 die hun woning moeten verlaten als gevolg van sloop (04 04 071).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

9.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet voor verdere planontwikkeling van het project Stationsstraat e.o., zuidelijk deelgebied, ad € 45.000,-- en voorts kennisnemen van de stand van zaken van het project

(04 04 069).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

10.

Onderwerp

A.      Instemmen met het ‘Plan van aanpak Revitalisering & Park-management Kanaalzone I te Weert’;

B.      Beschikbaar stellen van een aanvullend krediet ad € 70.000,-- excl. ambtelijke bemoeiing voor het opstellen van een definitief revitaliserings/transformatieplan Kanaalzone I en het voorbereiden van een subsidieaanvrage Provincie Limburg/ Intereg (04 04 076).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

11.

Onderwerp

Vaststellen van de negende serie wijzigingen bouwverordening 1992 (04 04 074).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

12.

Onderwerp

Vergoeden van de schadeclaim van mevr. Van Driel-Litjens, Tobbersdijk 36 te 6002 AS Weert, in verband met de aan de heer J. Winters, Tobbersdijk 34 te Weert, verleende bouwvergunning voor het realiseren van een berging/paardenstal op het adres Tobbersdijk 34 (04 04 061).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

13.

Onderwerp

Aanwijzen van percelen in het gebied Vrouwenhof waar de Wet voorkeursrecht gemeenten op van toepassing is (04 04 084) (geen spreekrecht).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

14.

Onderwerp

Nemen van een nieuw voorbereidingsbesluit voor het perceel Wisbroek 2 in het kader van de regeling Ruimte voor Ruimte

(04 04 078) (geen spreekrecht).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

15.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een maximaal krediet van € 34.100,00 inclusief BTW voor het uitvoeren van meeneembeperkende maatregelen in het kader van inbraakbeveiliging in de schoolgebouwen van het basisonderwijs en speciaal basisonderwijs in de gemeente Weert (04 04 060).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

16.

Onderwerp

Toekennen van de aanvraag op basis van de spoedprocedure voor uitbreiding eerste inrichting onderwijsleerpakket (OLP) en meubilair voor de 23e en 24e groep van OBS Molenakker, Oude Laarderweg 15 (04 04 067) (geen spreekrecht).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

17.

Onderwerp

Afwijzen van de spoedaanvraag herbestrating parkeerplaats en trottoir t.b.v. SBO ´Het Palet´, Beatrixlaan 1 (04 04 066) (geen spreekrecht).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

18.

Onderwerp

Medewerking verlenen aan de uitbreiding van het hoofdgebouw voor een groep van de basisschool Nassauhof, Margrietlaan 80, 6006 ZZ Weert, en uitbreiding weigeren van onderwijsleerpakket (OLP) en meubilair voor één groep (04 04 065) (geen spreekrecht).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

19.

Onderwerp

Instemmen met aankoop van de grond ten behoeve van de realisatie van de dependance van OBS Molenakker op sportpark Laarderveld (04 04 077).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

20.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van € 75.000,00 voor het Basisproject Huishoudelijk Afval in het kader van Subsidie Aanpak Milieudrukvermindering (04 04 086).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

21.

Onderwerp

A.      Besluiten de arbeidsvoorwaarden en rechtspositie van de gemeente-ambtenaren van toepassing te verklaren op de griffier en de medewerk(st)ers van de griffie;

B.      Besluiten de uitvoering van de rechtspositie van de griffie te delegeren aan burgemeester en wethouders, met uitzondering van de in de toelichting genoemde bevoegdheden;

C.     Besluiten een aantal in de toelichting met name genoemde rechtspositionele bevoegdheden ten aanzien van de griffier en de beleidsadviseur griffie te mandateren aan de voorzitter van de raad c.q. de griffier (04 04 062).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

Bespreekstukken

 

 

 

22.

Onderwerp

Instemmen met semi-permanente bouw van een centrum voor verslavingszorg op het perceel hoek Vogelsbleek/Begijnenhofstraat en hiervoor een voorbereidingsbesluit nemen (04 04 051).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

 

23.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van € 168.800,00 voor de instandhouding van de gymzaal van de voormalige Praktijkschool

(04 04 080).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

 

24.

Onderwerp

Instemmen met het Beleidsplan WWB en vaststellen van de WWB-verordeningen 2004 (04 04 079).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

 

25.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een aanvullend krediet, ad € 440.000,--, voor het saneren van het terrein Noordkade 48a in het uitbreidingsplan Molenakker (04 04 082).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

 

26.

Onderwerp

Vaststellen bestuursopdracht regeling cameratoezicht gemeente Weert (04 04 081).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

 

27.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 1.712.600,-- voor de rioolvervanging in de Philips van Hornestraat, Heer Gerardstraat, Egmondstraat, Johanna van Meursstraat, Willem van Hornestraat, Graaf Jacobstraat en Johan van Hornestraat (04 04 063).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

 

28.

Onderwerp

Vaststellen van de nota ‘Wonen in Weert, beleidsvisie 2003+’

(04 04 068).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

 

29.

Onderwerp

Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken over de evaluatie van de prestatieafspraken tussen de gemeente Weert en Bouwvereniging Weert, zoals overeengekomen in november 1997 (04 03 040).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

Raadsconsultaties

Hamerstukken

 

 

 

30.

Onderwerp

Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken over de overeenkomst met betrekking tot de verwerving van het eigendom van de heer P. Snijders op de hoek Penitentenstraat/Rumoldusstraat (project Beekpoort) (04 04 075).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

31.

Onderwerp

A.      Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken betreffende de overeenkomst met betrekking tot de verwerving van het eigendom van fam. Van den Heuvel aan Singelvenweg 5 ten behoeve van de uitbreiding van het bedrijventerrein De Kempen;

B.      Afsluiten van de spoorwegovergang in de Singelvenweg na oplevering van het eigendom Singelvenweg 5 (04 04 072).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

Bespreekstukken

 

 

 

32.

Onderwerp

Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken betreffende de overeenkomst met betrekking tot de verwerving van het eigendom van de heer J.P.B.M. Janssen en mevr. H.T.F.A.L.M. Vanderfeesten aan St. Jozefslaan 104 in het kader van Keent Kiest Kwaliteit (04 04 070).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

Raadsnotities

Liggen niet voor

 

Raadsinformatie (brieven)

Hamerstukken

Liggen niet voor

 

Bespreekstukken

 

 

 

33.

Onderwerp

A.      Kennisnemen van de historische analyse en strategie van de Rissegroep;

B.      Kennisnemen van de gekwantificeerde risicoparagraaf van de Risse-begroting 2004 (04 04 059).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

34.

Onderwerp

Schriftelijke vragen ex artikel 37 van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert (04 04 090).

a.      Schrijven van de heer H. Coolen namens de fractie C.D.A. d.d. 25 maart 2004 inzake vragen aan het college over het verstrekken van verkeerde informatie aan de raad over extra kosten van het horecabeleid;

b.      Schrijven van mevrouw C. Jacobs-Verstappen en de heer A. van den Akker namens de fractie Weert Lokaal d.d. 3 maart 2004 inzake vragen aan het college over de overlast die de bewoners van de buurt Stalberg ervaren;

c.       Schrijven van de heer A. Kirkels namens de fractie V.V.D. d.d. 12 maart 2004 inzake vragen aan het college over de organisatie van het politiekorps;

d.      Schrijven van mevrouw M. Gresnigt-Raemakers namens de fractie C.D.A. d.d. 7 april 2004 inzake vragen aan het college over tenten voor evenementen met verzoek om mondelinge beantwoording;

e.      Schrijven van de heer A. Heijmans namens de fractie P.v.d.A. en de heer P. Lempens namens de fractie S.P. d.d. 19 februari 2004 inzake vragen aan het college over het vaststellen van het Bomenregister.

f.        Schrijven van de heer A. Heijmans namens de fractie P.v.d.A d.d. 15 maart 2004 inzake vragen aan het college over het verdwijnen van Middelbaar Technisch Onderwijs uit Weert.

g.      Schrijven van de heer J. van den Boogaard namens de fractie W.A.P. d.d. 26 maart 2004 inzake vragen aan het college over de huisvesting van de familie Stanley.

 

Bestanden

 Originele brief a.

 Antwoordbrief a.

 Originele brief b.

 Antwoordbrief b.

 Originele brief c.

 Antwoordbrief c.

 Originele brief d.

 Originele brief e.

 Antwoordbrief e.

 Originele brief g.

 Antwoordbrief g.

 

 

 

 

35.

Onderwerp

Verzoek om inlichtingen ex artikel 38 van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert (04 04 089).

a.      Schrijven van de heer J. Vossen namens de fractie D66 Land van Weert d.d. 1 april 2004 inzake vragen aan het college over de vestiging van verdachte personen / openbare orde en veiligheid;

b.      Schrijven van de heer P. Lempens van de fractie S.P. afdeling Weert inzake vragen aan het college over de uitplaatsing van De Risse-medewerkers naar afvalverwerker Kirkels;

c.       Schrijven van de heer A. Heijmans namens de fractie P.v.d.A. d.d. 8 maart 2004 inzake vragen aan het college over de financiering van de nieuwbouw van het Bisschoppelijk College.

 

Bestanden

 Originele brief a.

 Antwoordbrief a.

 Originele brief b.

 Antwoordbrief b.

 Originele brief c.

 Antwoordbrief c.

 

 

 

 

36.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 3 februari 2004 tot en met 24 maart 2004 (04 04 093).

a.      Ter beslissing aan uw raad voorleggen de brieven onder nr. 79, 82, 84, 138 en 162;

b.      Ter beslissing in uw handen van ons college stellen de brieven onder nr. 87, 89, 93, 94, 101, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 114, 118, 123, 124, 125, 126, 129, 130, 131, 133, 139, 140, 144, 146, 147, 149, 152, 155, 157, 158, 163, 166 en 167;

c.       Voor kennisgeving aannemen de brieven onder nr. 76, 77, 78, 80, 81, 83, 85, 86, 88, 90, 91, 92, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 105, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 122, 127, 128, 132, 134, 135, 136, 137, 141, 142, 143, 145, 148, 150, 151, 153, 154, 156, 159, 160, 161, 164, 165 en 168.

 

Bestanden

 Overzicht

 

 

 

 

37.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover ons college nog een voorstel moet doen (04 04 092).

Voorstel: voornoemde lijst voor kennisgeving aan te nemen.

 

Bestanden

 Overzicht

 

 

 

 

38.

Onderwerp

a. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2004;

b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2004;

c. Overzicht reserves en voorzieningen 2004 (04 04 091).

 

 

 

 

 

Onderwerp

Notulen van bovenstaande vergadering

 

Bestanden

 Notulen 28 april 2004

 Notulen 3 mei 2004

 

">