AGENDA RAADSVERGADERING 22 SEPTEMBER 2004

 

1.

Onderwerp

Vaststellen van de notulen van de vergadering van 15 juli 2004.

 

Bestanden

 Notulen 15-07-2004

 Notulen 19-07-2004

 Notulen 20-07-2004

 

 

 

 

2.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

Bestanden

 Raadsagenda 22-09-2004

 

 

 

 

Raadsvoorstellen

Hamerstukken

3.

Onderwerp

Vaststellen van de Notitie afschrijvingsbeleid gemeente Weert

(04 09 158).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

4.

Onderwerp

Het niet-ontvankelijk verklaren van het bezwaarschrift van SKPO “Land van Weert” tegen het raadsbesluit van 18 maart 2004 over de spoedaanvraag uitbreiding beveiligingsinstallatie van SBO “Het Palet” (04 09 162) (geen spreekrecht).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Besluiten het bezwaarschrift van de Stichting Katholiek Primair Onderwijs “Land van Weert” ongegrond te verklaren (04 09 161) (geen spreekrecht).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

6.

Onderwerp

Toekennen van een subsidie ad € 156.740,70 voor de restauratie van de toren van het Rijksmonument de St. Martinuskerk (04 09 171) (geen spreekrecht).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

7.

Onderwerp

Kennisnemen van het Verantwoordingsverslag over de uitvoering van de Abw, Ioaw en Ioaz 2003 (04 09 169).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

8.

Onderwerp

Toepassen van subsidie-opslag voor jeugdactiviteiten van skatevereniging Weert en instemmen met aanpak voor vervangende accommodatie over vijf jaar (04 09 155).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

9.

Onderwerp

Vaststellen van ‘Paraplubestemmingsplan industrieterrein Savelveld e.o’ (04 09 156) (geen spreekrecht).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

10.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet voor het bouw- en woonrijp maken van Project Beekpoort, deelplan Beekhof (voormalige Bedrijven-driehoek) ad € 430.000,-- (04 09 164).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

11.

Onderwerp

Nemen van een nieuw voorbereidingsbesluit voor het te reconstrueren deel van het tracé van de Suffolkweg (N564)

(04 09 153).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

12.

Onderwerp

Nemen van een nieuw voorbereidingsbesluit in het kader van de regeling Ruimte voor Ruimte voor de percelen of perceelsgedeelten op of nabij de in het besluit genoemde adressen (04 09 152).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

13.

Onderwerp

A.      Niet-ontvankelijk verklaren van twee bezwaarschriften tegen het gevestigde voorkeursrecht op gronden in het gebied Vrouwenhof;

B.      Ongegrond verklaren van de overige zeven bezwaarschriften tegen het voorkeursrecht op gronden in het gebied Vrouwenhof (04 09 159) (geen spreekrecht).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

14.

Onderwerp

A.      Akkoord gaan met de uitwerking van het Landbouwontwikkelingsgebied (LOG), met inachtname van het gestelde in de commissievergadering RO van 13 september 2004;

B.      In principe medewerking verlenen aan de verplaatsing de varkenshouderij van de familie Saes van de Vensteeg naar de Grote Hegsteeg gelegen in het zoekgebied Landbouwontwikkelingsgebied, zoals aangeduid in het Reconstructieplan (04 09 172).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

Bespreekstukken

 

 

 

15.

Onderwerp

Kiezen voor een oplossing betreffende de verkeersontsluiting van Laarveld aan de hand van bijbehorende notitie (04 09 168).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Extra notitie verkeersontsluiting Laarveld 13-9

 Extra notitie verkeersontsluiting Laarveld 20-9

 Extra notitie verkeersontsluiting Laarveld 21-9

 

 

 

 

16.

Onderwerp

A.      Instemmen met “Visie op hoofdlijnen Zwembad De IJzeren Man”;

B.      Kennisnemen van de aanpassing van het tijdpad voor de beleidsvisie;

C.     Beschikbaar stellen van een krediet van € 10.000,-- voor het uitwerken van een aantal varianten voor het buitenbad conform de bijgevoegde opdrachtomschrijving (04 09 173).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

 

Raadsconsultaties

Hamerstukken

 

 

 

 

17.

Onderwerp

Aangaan van het lidmaatschap van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland (04 09 157).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

 

Bespreekstukken

 

 

 

 

18.

Onderwerp

Kennisnemen van en eventuele wensen en/of bedenkingen kenbaar maken betreffende de overeenkomst tot verwerving van het eigendom van de familie Thielens aan de Kerkhoflaan 1 ten behoeve van de realisatie van het bestemmingsplan Beekpoort, plandeel Beekhof (04 09 165).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

 

19.

Onderwerp

A.      Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken betreffende de overeenkomst met betrekking tot de verwerving van het eigendom van de familie Lemmers aan de Hushoverweg 71 in het kader van de ontwikkeling van Laarveld;

B.      Verstrekken van een krediet van € 1.030.000,-- inclusief bijkomende kosten ten behoeve van de aankoop van de percelen C 2015, C 2051 en C 2514 (ged.) (04 09 166).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

 

Raadsnotities

Liggen niet voor

 

Raadsinformatie (brieven)

Hamerstukken

Liggen niet voor.

 

Bespreekstukken

 

 

 

 

20.

Onderwerp

Bespreken van het rapport VROM-Inspectie Regio Zuid “Onderzoek VROM regelgeving Weert” en brief VROM-Inspectie d.d. 24 oktober 2003 betreffende het dossieronderzoek naar de afhandeling van de bouwvergunning van een raadslid van de gemeente Weert.

 

 

 

 

21.

Onderwerp

Aan de raad gerichte brief 2004/419 van de fracties WAP, PvdA, SP en D66 Land van Weert inzake een reactie op de afwezigheid van burgemeester Majoor tijdens raads- en commissievergaderingen.

Bij dit agendapunt betrekken aan de raad gerichte brief 2004/463 van de burgemeester van Weert, de heer C.J.J.S. Majoor, waarin deze aangeeft aan H.M. de Koningin te hebben verzocht om hem per 1 oktober 2004 eervol ontslag te verlenen als burgemeester van Weert.

 

 

 

 

22.

Onderwerp

Schriftelijke vragen ex artikel 37 van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert (04 09 179).

a.      Schrijven van de heer L. Boonen namens de fractie V.V.D. d.d. 24 juni 2004 inzake vragen aan het college over het weghalen van de klinkervlakken in de Trancheeweg.

 

Bestanden

 Originele brief

 Antwoordbrief

 

 

 

23.

Onderwerp

Verzoek om inlichtingen ex artikel 38 van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert (04 09 175).

a.      Schrijven van de heren J. Tak, L. Franssen en P. Lempens namens de fractie S.P. afdeling Weert d.d. 12 augustus 2004 inzake vragen aan het college over de organisatie van sociale werkvoorziening De Risse.

 

Bestanden

 Originele brief

 Antwoordbrief

 

 

 

24.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 11 juni 2004 tot en met 12 augustus 2004 (04 09 176).

a.      Ter beslissing aan uw raad voorleggen de brieven onder nr. 345, 347, 352, 356, 358, 359, 362, 363, 364, 374, 385, 391, 396, 397, 402, 403 en 413;

b.      Ter beslissing in handen van ons college stellen de brieven onder nr. 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 343, 349, 350, 351, 354, 355, 357, 365, 367, 368, 369, 371, 373, 377, 378, 380, 381, 382, 384, 388, 394, 395, 400, 404, 405, 406, 407, 408, 410, 418, 419, 420, 423, 424, 427, 428 en 431;

c.       Voor kennisgeving aannemen de brieven onder nr. 344, 346, 348, 353, 360, 361, 366, 370, 372, 375, 376, 379, 383, 386, 387, 389, 390, 392, 393, 398, 399, 401, 409, 411, 412, 414, 415, 416, 417, 421, 422, 425, 426, 429, 430 en 432.

 

Bestanden

 Overzicht

 

 

 

 

25.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover ons college nog een voorstel moet doen (04 09 177).

Voorstel: voornoemde lijst voor kennisgeving aan te nemen.

 

Bestanden

 Overzicht

 

 

 

 

26.

Onderwerp

a. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2004;

b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2004;

c. Overzicht reserves en voorzieningen 2004 (04 09 178).

 

 

 

 

 

Onderwerp

Notulen van bovenstaande vergadering

 

Bestanden

 Notulen 22 september 2004

 

">