AGENDA RAADSVERGADERING 18 MAART 2004

 

1.

Onderwerp

A.      Vaststellen van de notulen van de vergadering van 11 december 2003;

B.      Vaststellen van de notulen van de vergadering van 5 februari 2004.

 

Bestanden

 Notulen 11-12-2003

 Notulen 15-12-2003

 Notulen 22-12-2003

 Notulen 05-02-2004

 Notulen 09-02-2004

 

 

 

 

2.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

Bestanden

 Raadsagenda 18-03-2004

 

 

 

 

Benoemingen

 

 

 

3.

Onderwerp

Benoemen van de heer M.S. Berdsfah tot lid van de commissie Algemene Zaken, Veiligheid, Volksgezondheid, Stadstoezicht, Handhaving openbare orde, Coördinatie wijk- en dorpsraden en specifiek financiële aangelegenheden en de heer Z. Boutinkhar tot lid van de commissie welzijn, onderwijs, sociale zaken, arbeidsmarktbeleid en cultuur (04 03 056) (geen spreekrecht).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

Raadsvoorstellen

Hamerstukken

4.

Onderwerp

A.      Kennisnemen van rapportage van inventarisatie van harddrug- en daklozenproblematiek in de gemeente Weert 2003 en voortgang drugsbeleid;

B.      Instemmen met de actiepunten 2004-2006 (04 03 041).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Aanpassen tarieventabel parkeerbelastingen 2004 (04 03 024).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

6.

Onderwerp

Instemmen met het opheffen van het Gewest Midden-Limburg

(04 03 042).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

7.

Onderwerp

Vaststellen van de startnotitie Integrale Veiligheid (04 03 022).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

8.

Onderwerp

Wijzigen van de Verordening Bestuurscommissie Openbaar Basisonderwijs Weert (04 03 032).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

9.

Onderwerp

Wijzigen van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Weert, ten aanzien van de wijzigingsvoorstellen Voortgezet Onderwijs (04 03 033).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

10.

Onderwerp

Medewerking weigeren aan het realiseren van extra aanpassing aan en uitbreiding van beveiligingsinstallatie met detectoren en meeneem-beperkende maatregelen voor SBO “Het Palet”, Beatrixlaan 1, 6006 AH  Weert (04 03 027) (geen spreekrecht).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

11.

Onderwerp

Aanbrengen van aanpassingen die noodzakelijk zijn voor het verkrijgen van een inbraakbeveiligingscertificaat voor de Muntinstellingen (04 03 025).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

12.

Onderwerp

Gedeeltelijk gegrond verklaren van het bezwaar van Kreato tegen het afbouwen van het aan deze instelling verleende subsidie en het bestreden besluit aanpassen (04 03 023) (geen spreekrecht).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

13.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van € 809.060,00 voor het sober inrichten tot 30 km/h zone van de wijken en kerkdorpen die nog niet als zodanig zijn ingericht (04 03 031).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

14.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 22.377,45 voor de gemeen-telijke bijdrage in 2002 in diverse bodemsaneringsprojecten

(04 03 026).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

15.

Onderwerp

Beslissen over de bezwaren ingediend tegen het op 30 oktober 2003 genomen voorbereidingsbesluit voor gronden met de aanduiding ‘dagrecreatie’ en ‘horecabedrijf’ gelegen binnen het bestemmingsplan NRP-gebied en de artikel 30 WRO herziening bestemmingsplan NRP-gebied (04 03 037) (geen spreekrecht).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

16.

Onderwerp

Nemen van een voorbereidingsbesluit voor percelen aan weerszijden van de Boermansstraat (04 03 036) (geen spreekrecht).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

17.

Onderwerp

Toekennen van een planschadevergoeding in verband met de vaststelling van het bestemmingsplan Binnenstad:

a.      ad € 12.133,28 aan de heer L. Schoenmaekers en mevr. A. Schoenmaekers-Mueters;

b.      ad € 4.569,55 aan mevrouw J. Schoenmaekers;

c.       en ad € 4.569,55 aan de heer L.G. Schoenmaekers (04 03 028) (geen spreekrecht).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

18.

Onderwerp

Nemen van een nieuw voorbereidingsbesluit voor het perceel Roeventerpeelweg 2-4 in verband met het door J.C. van de Vin ingediende bouwplan voor het bouwen van twee bedrijfswoningen en een bedrijfsruimte aan de Roeventerpeelweg 2-4 (04 03 029) (geen spreekrecht).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

Bespreekstukken

 

 

 

19.

Onderwerp

Vaststellen van de bestuursopdracht ten behoeve van gemeentelijke medewerking aan een onderzoek naar de haalbaarheid van een multi-complexe accommodatie op de locatie Drakesteijn en omgeving, alsmede een door ons college daartoe te sluiten intentieovereenkomst (04 03 034).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

 

20.

Onderwerp

Vaststellen van toekomstig horecabeleid (04 03 046).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

 

21.

Onderwerp

Vaststellen van een nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (APV) (04 03 048).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

 

22.

Onderwerp

A.      Vaststellen van de bestuursopdracht ten aanzien van het haalbaarheidsonderzoek over de koppeling van de afzonderlijke initiatieven in het gebied Nelissenhofweg;

B.      Beschikbaar stellen van een krediet ad € 10.000,-- voor de kosten van het haalbaarheidsonderzoek ten laste van het raamkrediet    € 100.000,-- voor nieuwe projecten (04 03 035).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

 

23.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet voor het uitvoeren van een akoestisch onderzoek ad € 20.000,- ten behoeve van schietinrichtingen van schutterijen (04 03 044).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

 

24.

Onderwerp

Definitief vaststellen van de voor de opstelling van de Strategische

visie "Weert in 2015" te gebruiken stadstyperingen:

·    levendige sociale stad;

·    stad in en voor de regio;

·    veilige stad;

·    stad met evenwichtige, matige groei;

·    ondernemende stad (04 03 047).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

 

25.

Onderwerp

Instemmen met de uitwerking van burgerparticipatie in Weert

(04 03 043).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

 

26.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een gemeentelijke bijdrage van € 22.000,-- aan het Nederlandse Rode Kruis ten behoeve van de slachtoffers van de aardbeving in Marokko (initiatiefvoorstel ingediend door mw. Zaâboul van de fractie PvdA Weert).

 

 

 

Raadsinformatie (brieven)

Hamerstukken

Liggen niet voor

 

Bespreekstukken

27.

Onderwerp

Schriftelijke vragen ex artikel 37 van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert (04 03 049).

a.      Schrijven van mevrouw Zaâboul namens de fractie P.v.d.A. Weert d.d. 8 februari 2004 inzake vragen aan het college over uitgeprocedeerde asielzoekers;

b.      Schrijven van de heer P. Lempens namens de fractie S.P. afdeling Weert d.d. 17 februari 2004 inzake vragen aan het college over het feit dat er tijdens de carnavalsdagen wordt gedoogd dat er in de Poort van Limburg meer mensen aanwezig mogen zijn dan toegestaan.

 

Bestanden

 Originele brief a.

 Antwoordbrief a.

 

 

 

 

28.

Onderwerp

Schriftelijke vragen ex artikel 38 van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert (04 03 050).

A.      Schrijven van de heer J. Vossen namen de fractie D66 Land van Weert d.d. 5 maart 2004 inzake vragen aan het college over informatievoorziening naar burgers.

 

 

 

29.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 29 december tot en met 2 februari 2004 (04 02 053).

a.      Ter beslissing aan uw raad voorleggen de brieven onder nr. 588, 589, 592, 593, 594, 2, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 43, 49, 66, 67, 69 en 72;

b.      Ter beslissing in uw handen van ons college stellen de brieven onder nr. 587, 591, 1, 3, 9, 10, 20, 27, 29, 39, 42, 44, 46, 47, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 68, 74 en 75;

c.       Voor kennisgeving aannemen de brieven onder nr. 590, 7, 8, 22, 23, 25, 28, 36, 37, 40, 41, 45, 48, 50, 51, 53, 54, 62, 65, 70, 71 en 73.

 

Bestanden

 Overzicht

 

 

 

 

30.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover ons college nog een voorstel moet doen (04 03 054).

Voorstel: voornoemde lijst voor kennisgeving aan te nemen.

 

 

 

31.

Onderwerp

a. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2004;

b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2004;

c. Overzicht reserves en voorzieningen 2004 (04 03 055).

 

 

 

 

Raadsconsultaties

Hamerstukken

 

 

 

 

32.

Onderwerp

A.      Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken betreffende de overeenkomst met betrekking tot de verwerving van het eigendom van mevr. Smeets-Sentjens aan Tungeler Dorpstraat 59 ten behoeve van nieuwbouw school c.q. multifunctionele ruimte in Tungelroy;

B.      Beschikbaar stellen van een krediet ad € 450.000,-- voor de verwerving van de percelen AC 651, AC 99 en AC 100 (incl. deskundigenkosten) (04 03 052).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

 

33.

Onderwerp

Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken over de raamovereenkomst met ENECO (04 03 038).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

 

34.

Onderwerp

Kennisnemen van en eventuele wensen en bedenkingen kenbaar maken over de koopovereenkomst voor een bedrijfsterrein en twee woningbouwkavels (huidige standplaatsen) aan de Roeventerpeelweg tussen de gemeente Weert en de heer J.C. van de Vin, Roeventer-peelweg 4, zoals overeengekomen in januari 2004

(04 03 039).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

 

35.

Onderwerp

A.      Kennisnemen van het schetsplan “Panorama de Hameij”;

B.      Kenbaar maken van eventuele wensen/bedenkingen inzake de samenwerkingsovereenkomst “Panorama de Hameij” (04 03 045).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

 

Bespreekstukken

 

 

 

 

36.

Onderwerp

Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken over de reactie namens de gemeenten Weert en Nederweert op de POL-aanvulling Diensten en Locaties (04 03 057).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

 

Raadsnotities

Liggen niet voor.

 

 

 

 

 

Onderwerp

Notulen van bovenstaande vergadering

 

Bestanden

 Notulen 18 maart 2004

 Notulen 22 maart 2004

 

">