AGENDA RAADSVERGADERING 16 DECEMBER 2004

 

1.

Onderwerp

Vaststellen van de notulen van de vergadering van 3 november 2004 (geen spreekrecht).   

 

Bestanden

 Notulen 03-11-2004

 

 

 

 

 

2.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

Bestanden

 Raadsagenda 16-12-2004

 

 

 

 

Raadsvoorstellen

Hamerstukken

3.

Onderwerp

Instemmen met de jaarrekening 2003 en wijziging nr. 4 van de begroting 2004 van de Regio Noord- en Midden-Limburg (04 12 236).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

4.

Onderwerp

Instemmen met de voorgestelde ontwikkeling van het Inkomensdeel Wet Werk en Bijstand (WWB) 2004 en 2005 (04 12 235).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Kennisnemen van de evaluatie van het Groenproject (04 12 241).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

6.

Onderwerp

Vaststellen van het budget 2005 voor het peuterspeelzaalwerk met bijbehorende budgetcontracten (04 12 231).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

7.

Onderwerp

Vaststellen van het budget 2005 van de stichting PUNT welzijn

(04 12 234).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

8.

Onderwerp

Vaststellen van de afrekening 2003 van Stichting Kinderopvang Humanitas (04 12 232) (geen spreekrecht).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

9.

Onderwerp

A.      Vaststellen van het huisvestingsprogramma en het overzicht huisvestingsvoorzieningen primair en voortgezet onderwijs 2005;

B.      Beschikbaar stellen van een maximaal krediet van € 22.818,-- voor de voorzieningen genoemd in het huisvestingsprogramma 2005 (04 12 228) (geen spreekrecht).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

10.

Onderwerp

Vaststellen van een bekostigingsplafond voor het Voortgezet Onderwijs (04 12 229).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

11.

Onderwerp

Honoreren van de spoedaanvraag ten behoeve van Sg. Bisschoppelijk College, Nelissenhofweg 1, voor reparatie van de buitenriolering ter plaatse van gymzaal 1 en 2 (04 12 230) (geen spreekrecht).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

12.

Onderwerp

Akkoord gaan met een gemeentelijke bijdrage van € 16.000,-- per jaar aan Stichting Centrummanagement Weert voor de jaren 2005 en 2006 (04 12 242).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

13.

Onderwerp

Wensen en/of bedenkingen kenbaar maken inzake de gewijzigde statuten voor de Vereniging van Contractanten AVL (04 12 238).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

14.

Onderwerp

Wijzigen van de grens bebouwde kom volgens de Wegenwet en de Wegenverkeerswet (04 12 217) (geen spreekrecht).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

15.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 250.000,00 voor de herinrichting van de Hoogstraat (04 12 226).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

16.

Onderwerp

Ongegrond verklaren van het door de heer G.C.J.M. Verhoef, St. Sebastiaanskapelstraat 17, Weert, ingediende bezwaarschrift tegen het op 15 juli 2004 genomen voorbereidings-besluit in het kader van de regeling Ruimte voor Ruimte (1e tranche) (04 12 215) (geen spreekrecht).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

17.

Onderwerp

Afwijzen van een planschadeverzoek als gevolg van het realiseren van 10 appartementen op het voormalige WML-terrein, gelegen aan de Valenakkerweg (04 12 212) (geen spreekrecht).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

18.

Onderwerp

Besluiten omtrent een drietal planschadeverzoeken als gevolg van het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan ´Boshoven/Vrakker-West´ (04 12 213) (geen spreekrecht).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

19.

Onderwerp

Vaststellen van het Verdeelbesluit 2004 op grond van het Besluit woninggebonden subsidies (04 12 214).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

20.

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan ´1e Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied 1998, uitbreiding recreatiepark Weerterbergen´ (04 12 224).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

21.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van € 215.000,-- (excl. BTW) voor het bouw- en woonrijp maken van het gebied verlengde Doskesakker ten behoeve van de realisatie van 6 starterswoningen en 4 woningen voor senioren (04 12 222).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

22.

Onderwerp

Vaststellen van de bestuursopdracht inzake de ontwikkeling van een woonzorgcomplex in Weert-Noord/Boshoven zodat op korte termijn kan worden gekozen voor een locatie in Weert-Noord en kan worden gestart met de planontwikkeling (04 12 221).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

23.

Onderwerp

Vaststellen van de bestuursopdracht inzake de ontwikkeling van een woonzorgcomplex op de locatie kerk en pastorie Groenewoud, Kennedyschool en eventueel naastgelegen gymzaal (04 12 220).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

24.

Onderwerp

Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken over de aangepaste woningbouwplanning en –programmering voor de perioden 2004-2005 en 2006 tot en met 2009 (04 12 223).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

25.

Onderwerp

A.      Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken betreffende de overeenkomst tot de verwerving van het eigendom van J.T.J. Thissen, Suffolkweg 12-13;

B.      Verstrekken van een krediet ad € 425.000,-- ten behoeve van de aankoop, sloop en bijkomende kosten van het perceel Suffolkweg 12-13, sectie N, nr. 3164, groot 800 m2 (04 12 219).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

Bespreekstukken

 

 

 

26.

Onderwerp

Realiseren van een centrum voor opvang en verslavingszorg

(04 12 248).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

 

27.

Onderwerp

Instemmen met de transacties in het gebied Kazernelaan/Nelissen-hofweg (04 12 249).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

 

28.

Onderwerp

A.      Instemmen met de ´Beleidsvisie Zwembad De IJzeren Man´;

B.      Instemmen met uitvoering van het actieprogramma en hiervoor een bedrag van € 15.000,-- opnemen in de begroting 2005, ten laste van het eenmalige gedeelte van de post onvoorzien (€ 45.025);

C.     Instemmen met vernieuwing van het buitenbad conform variant 3b en hiervoor een krediet beschikbaar stellen van € 797.807,-- ten laste van de post onvoorziene lasten 2005 en een investering van € 1.618.635,-- betrekken in de prioriteitenafweging 2006;

D.     Beschikbaar stellen van een krediet van € 9.330,-- ten behoeve van het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie/risicoanalyse voor een bio-energiecentrale (04 12 227).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

 

29.

Onderwerp

Kennisnemen van de stand van zaken ten aanzien van skateboardhal Straevenweg (04 12 225).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

 

30.

Onderwerp

Vaststellen van de Kadernota integratiebeleid (04 12 233).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

 

31.

Onderwerp

Vaststellen van de verordening Cliëntenparticipatie Wet Werk en Bijstand (04 12 216).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

 

32.

Onderwerp

Instemmen met de reactie op de bestuursopdrachten van de Regio Noord- en Midden-Limburg (04 12 237).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

 

33.

Onderwerp

Vaststellen van de herverdeling van het ISV-budget 2000-2004

(04 12 211).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

34.

Onderwerp

A.      Vaststellen van de grondprijzen voor gemeentelijke voorzieningen, bedrijfsterreinen, woningbouw en overhoeken, zoals vastgelegd in de notitie Grondprijsbeleid 2005;

B.      Vaststellen van de hercalculaties van de grondexploitaties van De Kempen, Kampershoek en Centrum-Noord (04 12 239).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

35.

Onderwerp

A.      Behandelen van de Najaarsnota 2004;

B.      Akkoord gaan met de voorgestelde bijstellingen van de begroting 2004 (04 12 218).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

36.

Onderwerp

Vaststellen van de verordeningen 2005 met bijbehorende tarieventabellen en privaatrechtelijke tarieven 2005 (04 12 240)

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

Raadsconsultaties

Hamerstukken

Liggen niet voor.

 

Bespreekstukken

Liggen niet voor.

 

Raadsnotities

Liggen niet voor

 

Raadsinformatie (brieven)

Hamerstukken

Liggen niet voor

 

Bespreekstukken

37.

Onderwerp

Schriftelijke vragen ex artikel 37 van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert (04 12 243).

a.      Brief van de heer H. Coolen namens de fractie CDA d.d. 24 november 2004 inzake vragen aan het college over de brief, betreffende het Arbitrageverdrag IJzeren Rijn, die het college op 19 november 2004 aan de Tweede Kamer heeft gezonden, met verzoek om mondelinge beantwoording;

b.      Brief van de heer H. Coolen namens de fractie CDA d.d. 25 november 2004 inzake vragen aan het college over de financiering van zwembad De IJzeren Man en andere vragen omtrent de begroting 2005, met verzoek om mondelinge beantwoording;

c.       Brief van de heer J. Vossen namens de fractie D66 Land van Weert d.d. 25 oktober 2004 inzake vragen aan het college over het parkeerterrein aan de Parallelweg;


d.      Brief van de heren L. Boonen en A. Kirkels namens de fractie VVD d.d. 26 oktober 2004 inzake vragen aan het college over de vergunningverlening aan carnavalsvereniging De Rogstaekers voor de plaatsing van een feesttent in het centrum.

 

Bestanden

 Originele brief a.

 Originele brief b.

 Originele brief c.

 Antwoordbrief c.

 Originele brief d.

 Antwoordbrief d.

 

 

 

38.

Onderwerp

Verzoek om inlichtingen ex artikel 38 van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert (04 12 244).

a.      Brief van de heer A. Heijmans namens de fractie PvdA d.d 5 augustus 2004 inzake vragen aan het college over de inzet van uitkeringsgerechtigden in het groenonderhoud;

b.      Brief van de heer A. Heijmans namens de fractie PvdA d.d 16 september 2004 inzake vragen aan het college over de leegstand in het gebied Kanaalzone 1;

c.       Brief van de heer P. Lempens namens de fractie SP, mevrouw M. Zaâboul namens de fractie PvdA en de heer P. Sijben namens de fractie CDA d.d. 10 oktober 2004 inzake vragen aan het college over de ontwikkelingen op de locatie C2 te Keent;

d.      Brief van de heer J. Vossen namens de fractie D66 Land van Weert, de heer P. Lempens namens de fractie SP en de heer J. van den Boogaard namens de WAP d.d. 5 november 2004 inzake vragen aan het college over de stand van zaken betreffende de nog op te richten jongerenraad.

 

Bestanden

 Originele brief a.

 Antwoordbrief a.

 Originele brief b.

 Antwoordbrief b.

 Originele brief c.

 Antwoordbrief c.

 Originele brief d.

 Antwoordbrief c.

 

 

 

39.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 1 oktober 2004 tot en met 11 november 2004 (04 12 246).

a.      Ter beslissing aan uw raad voorleggen de brieven onder nr. 497, 498, 502, 509, 523, 524, 535, 540, 543, 551, 561 en 568;

b.      Ter beslissing in handen van ons college stellen de brieven onder nr. 490, 492, 499, 500, 501, 504, 508, 511, 513, 515, 516, 517, 525, 526, 528, 529, 532, 541, 546, 555, 558, 559 en 569;

c.       Voor kennisgeving aannemen de brieven onder nr. 491, 493, 494, 495, 496, 503, 505, 506, 507, 510, 512, 514, 518, 519, 520, 521, 522, 527, 530, 531, 533, 534, 536, 537, 538, 539, 542, 544, 545, 547, 548, 549, 550, 552, 553, 554, 556, 557, 560, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 570, 571 en 572.

 

Bestanden

 Overzicht

 

 

 

 

40.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover ons college nog een voorstel moet doen (04 12 247).

Voorstel: voornoemde lijst voor kennisgeving aan te nemen.

 

Bestanden

 Overzicht

 

 

 

 

41.

Onderwerp

a. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2004;

b. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2005;

c. Overzicht begrotingsuitkomsten 2004;

d. Overzicht begrotingsuitkomsten 2005;

e. Overzicht reserves en voorzieningen 2004 en 2005;

f. Overzicht renteopbrengst verkoop nutsbedrijven (04 11 245).

 

 

 

 

 

Onderwerp

Notulen van bovenstaande vergadering

 

Bestanden

 Notulen 16 december 2004

 Notulen 20 december 2004

 

">