AGENDA RAADSVERGADERING 15 JULI 2004

 

1.

Onderwerp

Vaststellen van de notulen van de vergadering van 10 juni 2004.

 

Bestanden

 Notulen 10-06-2004

 Notulen 14-06-2004

 Notulen 21-06-2004

 Notulen 23-06-2004

 

 

 

 

2.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

Bestanden

 Raadsagenda 15-07-2004

 

 

 

 

Benoeming

 

 

 

3.

Onderwerp

Invullen vacature wethouder (initiatiefvoorstel coalitie) (04 07 151).

 

Bestanden

 Initiatiefvoorstel

 

 

 

4.

Onderwerp

Onderzoek wettelijke vereisten met betrekking tot de als wethouder kandidaat gestelde heer F.J.M. Maes.

 

 

 

5.

Onderwerp

Benoeming wethouder.

Door de coalitie is kandidaat gesteld de heer F.J.M. Maes, Waldeck Pyrmontstraat 8, 6006 HG Weert (geen spreekrecht).

 

 

 

6.

Onderwerp

Beëdiging wethouder.

 

 

 

Raadsvoorstellen

Hamerstukken

7.

Onderwerp

Kennisnemen van het Burgerjaarverslag 2003 (04 07 142).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

8.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een aanvullend krediet van € 240.300,-- (excl. BTW) voor de planontwikkeling van de “Revitalisering Savelveld”

(04 07 143).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

9.

Onderwerp

A.      Vaststellen beleidsvoornemens speelruimte;

B.      Instemmen met het nemen van maatregelen ten behoeve van de speelruimte waarbij het concept-speelruimteplan als uitgangspunt wordt genomen (04 07 113).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

10.

Onderwerp

A.      Instemmen met een structurele samenwerking met Olympisch Steunpunt Limburg;

B.      Een positieve grondhouding aannemen ten aanzien van de mogelijke ontwikkeling van een kenniscentrum voor hippische sporten en volleybal in Weert;

C.     Kennisnemen van de kadernotitie Topsport maar hieraan, gezien de huidige financiële situatie, vooralsnog geen uitwerking aan geven (04 07 112).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

11.

Onderwerp

Kennisnemen van de lokale sociale structuurschets ´Leefbaarheid kernen en wijken gemeente Weert 2003’ (04 07 118).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

12.

Onderwerp

A.      Instemmen met de uitvoering van een externe audit voor het peuterspeelzaalwerk in het kader van de evaluatie van de beleidsvisie peuterspeelzaalwerk 2002-2006 gemeente Weert;

B.      Toekennen van een krediet van maximaal € 20.000,-- voor de uitvoering van de externe audit ten laste van de incidentele middelen bevordering onderwijskansen 0 tot 6-jarigen

(04 07 117).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

13.

Onderwerp

Vaststellen het Beleidsverslag 2003 van de Sector Sociale Zaken

(04 07 137).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

14.

Onderwerp

Vaststellen van de Verordening boete Wet Inburgering Nieuwkomers gemeente Weert 2004 (04 07 116).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

15.

Onderwerp

A.      Kennisnemen van en instemmen met de begroting 2005, de investerings- en financieringsstaat 2005, de meerjarenraming 2004-2008 en de risicoparagraaf van de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Weert en Omstreken de Risse;

B.      Akkoord gaan met een gemeentelijke bijdrage 2005 van € 353.633,39 (bijdrage 2004: € 357.596,--) (04 07 114).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

16.

Onderwerp

Toekennen van de aanvraag op basis van de spoedprocedure voor uitbreiding van de hoofdlocatie met 1 noodlokaal voor de 11e groep en uitbreiding eerste inrichting meubilair voor de 10e en 11e groep van OBS de Uitkijktoren, Meidoornstraat 2 (04 07 120) (geen spreekrecht).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

17.

Onderwerp

Toekennen van de aanvraag op basis van de spoedprocedure voor uitbreiding eerste inrichting onderwijsleerpakket (OLP) voor de 18e en 19e groep van OBS Graswinkel, Graswinkellaan 7-9 (04 07 134) (geen spreekrecht).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

18.

Onderwerp

Afwijzen subsidieverzoek Nederlandse vereniging tot integratie voor homoseksualiteit COC Eindhoven en regio (COC Eindhoven en regio) (04 07 119) (geen spreekrecht).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

19.

Onderwerp

Kennisnemen van het milieuverslag 2003 (04 07 133).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

20.

Onderwerp

Nemen van een voorbereidingsbesluit voor het perceel Pr. Beatrix-straat 51a te Stramproy in verband met een door de heer C. Jeursen, p/a Pr. Beatrixstraat 51a te Stramproy, ingediend bouwplan voor de uitbreiding van de bestaande praktijkruimte voor fysiotherapie in het pand Pr. Beatrixstraat 51a te Stramproy (04 07 130) (geen spreekrecht).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

21.

Onderwerp

Nemen van een voorbereidingsbesluit voor een perceel gelegen aan de Molenakkerdreef  in verband met het door de bestuurscommissie openbaar basisonderwijs ingediende bouwplan voor het uitbreiden van de openbare basisschool ´Molenakker´ (04 07 131) (geen spreekrecht).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

22.

Onderwerp

Nemen van een voorbereidingsbesluit in het kader van de regeling Ruimte voor Ruimte voor de percelen of perceelsgedeelten op of nabij de in het besluit genoemde adressen (04 07 132) (geen spreekrecht).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

23.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 25.000,-- voor:

a.      een globale visie van de omgeving van het Stationsplein met specifieke aandacht voor verkeerskundige aspecten;

b.      oplossingsrichting bepalen van knelpunten met betrekking tot parkeren en fietsparkeren rondom het Station (04 07 124).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

24.

Onderwerp

Vaststellen van de bestuursopdracht ten behoeve van het opstellen van een planologische visie voor het gebied tussen Laarveld en Kampershoek-Noord; de bufferzone (04 07 138).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

25.

Onderwerp

A.      Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken betreffende de overeenkomst met betrekking tot de verwerving van het eigendom van fa. Schuurma bv aan Bloemartstraat 4 in het kader van Keent Kiest Kwaliteit;

B.      Beschikbaar stellen van een krediet ad € 950.000,-- voor de verwerving van de percelen R 3309 (ged.), R 3310 en R 3870 (incl. deskundigenkosten) (04 07 129).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

26.

Onderwerp

A.      Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken betreffende de overeenkomst met betrekking tot de verwerving van het eigendom van fam. De Graef-Vanderfeesten aan St. Jozefslaan 108 in het kader van Keent Kiest Kwaliteit;

B.      Beschikbaar stellen van een krediet ad € 840.000,-- voor de verwerving van het eigendom R 1544 (incl. deskundigenkosten) (04 07 125).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

27.

Onderwerp

A.      Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken betreffende de drie overeenkomsten met betrekking tot de verwerving van het eigendom van de familie Wagemans aan Heerweg 12 in het kader van de ontwikkeling van het  bedrijventerrein Kampershoek Noord;

B.      Beschikbaar stellen van een krediet van  € 4.250.000,-- voor de verwerving van het eigendom W 364, W 392, W 217, W 218, W 223, W 224, W 225, W 247, W 248, W 365, W 392, W 393, totaal groot 15.66.35 ha (04 07 150).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

Bespreekstukken

 

 

 

28.

Onderwerp

Instemmen met de voorgestelde zienswijze op het herindelingsontwerp van Gedeputeerde Staten van Limburg inzake de bestuurlijke organisatie van Midden-Limburg (04 07 121).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

 

29.

Onderwerp

Vaststellen van de jaarrekening 2003 (04 07 136).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

 

30.

Onderwerp

Verstrekken van een voorbereidingskrediet ad € 400.000,-- ten behoeve van de verdere planontwikkeling tot realisatie van de brede school Weert-Centrum en bijbehorende sporthal met parkeervoorzieningen op het voormalige WML-terrein, inclusief de voorbereiding van een bestemmingsplanwijziging (04 07 126).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

 

31.

Onderwerp

A.      Vaststellen van de beleidsvisie ´Ruimte voor onderwijs en sport´;

B.      Besluiten tot verhoging van het structureel budget voor onderwijs en investeringen sport en kinderopvang bij de integrale afweging van de begroting 2005 en de meerjarenbegroting 2006–2010;

C.     Besluiten tot het inzetten van de Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs voor extra afschrijving van boekwaarden onderwijs;

D.     Besluiten een gedeelte van de Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs te bestemmen als reserve met inkomensfunctie (04 07 115).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

 

32.

Onderwerp

A.      Instemmen met renovatie stadhuis, conform programma van eisen gebaseerd op de “Minder Vergaande Variant”;

B.      Ter beschikking stellen van een aanvullend krediet van € 150.000,-- voor het opstellen van de noodzakelijke bestekken en uitvoeren van de aanbesteding (04 07 122).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

 

33.

Onderwerp

Vaststellen van het actualisatierapport Keent Kiest Kwaliteit

(04 07 135).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

 

34.

Onderwerp

Vaststellen van de zienswijze met betrekking tot de begroting 2005 Regio Noord- en Midden-Limburg (04 07 123).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

 

35.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een aanvullend krediet van € 116.092,-- voor de ontruimingsinstallatie/brandmeldinstallatie van Het Kwadrant, Thornstraat 7, te Weert (04 07 140).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

36.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet voor planontwikkeling, voorbereiding en bouwrijp maken voor het project Beekpoort – Poort van Limburg ad € 1.036.000,-- excl. BTW (04 07 127).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

37.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van € 660.000,-- (excl. BTW) voor de ontwerpfase van Laarveld (04 07 128).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

38

Onderwerp

Vaststellen van de bestuursopdracht ten behoeve van het opstellen van een ontwikkelings- en planeconomische visie voor sportpark Laarderveld (04 07 139).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

39.

Onderwerp

Vaststellen van de Welstandsnota (04 07 141).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

Raadsconsultaties

Hamerstukken

Liggen niet voor.

 

Bespreekstukken

 

 

 

40.

Onderwerp

A.      Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken betreffende de realisatieovereenkomst herontwikkeling Stationsstraat e.o. zuidelijk deelgebied tussen gemeente en Bouwfonds;

B.      Instemmen met het aankopen van circa 120 parkeerplaatsen in de te realiseren parkeergarage;

C.     en gemeentelijke bijdrage doen toekomen ad € 900.000,-- aan Bouwfonds;

D.     Het van de provincie via bevoorschotting te verkrijgen bedrag in het kader van subsidieverstrekking Stads- en Dorpsvernieuwing bij start bouw inclusief daarover verkregen rente aan Bouwfonds uitbetalen;

E.      Voor eigen rekening nemen een bedrag ad € 82.000,-- van de huidige boekwaarde in de gemeentelijke grondexploitatie.

F.      Voor eigen rekening en risico de omliggende openbare ruimte herinrichten (04 07 149).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

Raadsnotities

Liggen niet voor

 

Raadsinformatie (brieven)

Hamerstukken

Liggen niet voor

 

Bespreekstukken

 

 

 

41.

Onderwerp

Schriftelijke vragen ex artikel 37 van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert (04 07 144).

a.      Schrijven van de heer A. Egging namens de fractie C.D.A. d.d. 26 maart 2004 inzake vragen aan het college over de brand bij Pluimveebedrijf Philips in Swartbroek;

b.      Schrijven van de heer L. Heuvelmans namens de fractie P.v.d.A. d.d. 24 maart 2004 inzake vragen aan het college over de commissie cultuurhistorie;

c.       Schrijven van de heer F. Adriaens namens de fractie Weert Lokaal d.d. 15 april 2004 inzake vragen aan het college over de veiligheid van de Ringbaan-Noord in Weert;

d.      Schrijven van de heer L. Heuvelmans namens de fractie P.v.d.A. d.d. 1 juli 2004 inzake vragen aan het college over verpaupering in de wijk Fatima, met verzoek om mondelinge beantwoording;

e.      Schrijven van de heer L. Heuvelmans namens de fractie P.v.d.A. d.d. 7 juli 2004 inzake vragen aan het college over de parkeerproblematiek aan de Wilhelminasingel, met verzoek om mondelinge beantwoording.

 

Bestanden

 Originele brief a.

 Antwoordbrief a.

 Originele brief b.

 Antwoordbrief b.

 Originele brief c.

 Antwoordbrief c.

 

 

 

 

42.

Onderwerp

Verzoek om inlichtingen ex artikel 38 van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert (04 07 145).

a.      Schrijven van de heer A. van den Akker namens de fractie Weert Lokaal d.d. 5 mei 2004 inzake vragen aan het college over de overlast van huiswaarts kerend uitgaanspubliek;

b.      Schrijven van de heer L. Heuvelmans namens de fractie P.v.d.A. d.d. 1 juli 2004 inzake vragen aan het college over de renovatie van het stadhuis, met verzoek om mondelinge beantwoording;

c.       Schrijven van de heer L. Heuvelmans namens de fractie P.v.d.A. d.d. 6 juli 2004 inzake vragen aan het college over de gemeentelijke herindeling.

 

Bestanden

 Originele brief a.

 Antwoordbrief a.

 

 

 

 

43.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 6 mei 2004 tot en met 10 juni 2004 (04 07 146).

a.      Ter beslissing aan uw raad voorleggen de brieven onder nr. 287, 289, 292, 317 324, 326 en 328;

b.      Ter beslissing in uw handen van ons college stellen de brieven onder nr. 266, 267, 268, 269, 270, 272, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 288, 290, 290, 294, 296, 298, 300, 302, 303, 304, 305, 308, 309, 312, 313, 314, 315, 319, 322, 329, 331, 332, 334 en 335;

c.       Voor kennisgeving aannemen de brieven onder nr. 263, 264, 265, 293, 295, 297, 299, 301, 306, 307, 310, 311, 316, 318, 320, 321, 323, 325, 327, 330 en 333.

 

Bestanden

 Overzicht

 

 

 

 

44.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover ons college nog een voorstel moet doen (04 07 147).

Voorstel: voornoemde lijst voor kennisgeving aan te nemen.

 

Bestanden

 Overzicht

 

 

 

 

45.

Onderwerp

a. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2004;

b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2004;

c. Overzicht reserves en voorzieningen 2004 (04 07 148).

 

 

 

 

 

Onderwerp

Notulen van bovenstaande vergadering

 

Bestanden

 Notulen 15 juli 2004

 Notulen 19 juli 2004

 Notulen 20 juli 2004

 

">