AGENDA RAADSVERGADERING 10 JUNI 2004

 

1.

Onderwerp

Vaststellen van de notulen van de vergadering van 28 april 2004.

 

Bestanden

 Notulen 28-04-2004

 Notulen 03-05-2004

 

 

 

 

2.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

Bestanden

 Raadsagenda 10-06-2004

 

 

 

 

Raadsvoorstellen

Hamerstukken

3.

Onderwerp

Vaststellen inkoopplan en aanbestedingsbeleid (04 06 105).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen Toeslagenverordening WWB gemeente Weert 2004

(04 06 106).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Vaststellen bestuursopdracht voor de structuurversterking van de culturele instellingen middels een reorganisatie en inhoudelijke beleidswijziging (04 06 099).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

6.

Onderwerp

Nemen van een voorbereidingsbesluit voor het perceel Mastenbroekweg 12 (04 06 098) (geen spreekrecht).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

7.

Onderwerp

Nemen van een nieuw voorbereidingsbesluit voor het perceel Meidoornstraat 2 in verband met de door de bestuurscommissie openbaar basisonderwijs ingediende aanvraag om reguliere bouwvergunning voor het uitbreiden van de openbare basisschool “De Uitkijktoren” (04 06 097) (geen spreekrecht).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

8.

Onderwerp

Afwijzen van het verzoek van de heer G.J. Molenkamp, Noordkade 8 te 6003 ND Weert, om een planschadevergoeding als gevolg van gerealiseerde woningbouw binnen het bestemmingsplan ‘Molenakker IV’ (04 06 096) (geen spreekrecht).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

Bespreekstukken

 

 

 

9.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een aanvullend krediet voor de plan-ontwikkeling van project Kerkplein e.o. Stramproy (04 06 100).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

 

10.

Onderwerp

Vaststellen van de “Meerjarenbegroting onderhoud gemeentegebouwen 2004-2008” (04 06 101).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

 

11.

Onderwerp

A.      Instemmen met de voorjaarsnota 2004;

B.      Akkoord gaan met de voorgestelde bijstellingen van de begroting 2004 (04 06 104).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

 

12.

Onderwerp

Besluiten over de voorgestelde ombuigings-/bezuinigings-mogelijkheden zoals die in de bundel “Ombuigingen 2004 en volgende jaren” zijn opgenomen (04 06 102).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

 

Raadsconsultaties

Hamerstukken

Liggen niet voor.

 

Bespreekstukken

 

 

 

 

13.

Onderwerp

A.      Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken betreffende de overeenkomst met betrekking tot de verwerving van het eigendom van Waterleiding Maatschappij Limburg aan Graafschap Hornelaan;

B.      Verstrekken van een krediet ad € 2.900.000,-- ten behoeve van de aankoop van het eigendom inclusief bijkomende kosten

(04 06 103).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 

 

 

 

 

Raadsnotities

Liggen niet voor

 

Raadsinformatie (brieven)

Hamerstukken

Liggen niet voor

 

Bespreekstukken

14.

Onderwerp

Schriftelijke vragen ex artikel 37 van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert (04 06 107).

a.      Schrijven van de heer L. Heuvelmans namens de fractie P.v.d.A. d.d. 22 maart 2004 inzake vragen aan het college over de totstand-koming van de toekomstvisie van zwembad De IJzeren Man;

b.      Schrijven van de heer H. Coolen namens de fractie C.D.A. d.d. 12 april 2004 inzake vragen aan het college over de renovatie van het stadhuis;

c.       Schrijven van mevrouw M. Sonneville-Stassen namens de fractie C.D.A. d.d. 28 mei 2004 inzake vragen aan het college over de parkeertarieven met verzoek om mondelinge beantwoording;

d.      Kennisgeving dat beantwoording van het schrijven van de heer L. Heuvelmans namens de fractie P.v.d.A. d.d. 24 maart 2004 inzake vragen aan het college over de commissie cultuurhistorie niet binnen een termijn van 30 dagen kan plaatsvinden.

 

Bestanden

 Originele brief a.

 Antwoordbrief a.

 Originele brief c.

 

 

 

15.

Onderwerp

Verzoek om inlichtingen ex artikel 38 van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert (04 06 108).

a.      Schrijven van de heer J. Vossen namens de fractie D66 Land van Weert d.d. 26 maart 2004 inzake vragen aan het college over de instelling van een jongerenraad;

b.      Schrijven van de heer J. Hendrikx namens de fractie Weert Lokaal d.d. 10 februari 2004 inzake vragen aan het college over de schutterijenproblematiek in de gemeente Weert;

c.       Schrijven van de heer J. Vossen namens de fractie D66 Land van Weert d.d. 10 mei 2004 inzake vragen aan het college over de handhaving van snelheid in 30 kilometer-zones;

d.      Schrijven van de heer L. Heuvelmans namens de fractie P.v.d.A. d.d. 10 mei 2004 inzake vragen aan het college over het behoud van complex de Lichtenberg.

 

Bestanden

 Originele brief a.

 Antwoordbrief a.

 Originele brief b.

 Antwoordbrief b.

 Originele brief c.  Antwoordbrief c.

 Originele brief d.

 Antwoordbrief d.

 

 

 

16.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 25 maart 2004 tot en met 5 mei 2004 (04 06 109).

a.      Ter beslissing aan uw raad voorleggen de brieven onder nr. 179, 197, 202, 217, 218, 233, 241, 243, 248 en 254;

b.      Ter beslissing in uw handen van ons college stellen de brieven onder nr. 169, 172, 173, 174, 176, 177, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 200, 203, 204, 206, 207, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 219, 220, 221, 222, 223, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 250, 251, 252, 255, 256, 257, 259, 260 en 261;

c.       Voor kennisgeving aannemen de brieven onder nr. 170, 171, 175, 178, 187, 188, 189, 190, 198, 199, 201, 205, 208, 209, 213, 224, 240, 242, 244, 245, 246, 247, 249, 253, 258 en 262.

 

Bestanden

 Overzicht

 

 

 

 

17.

Onderwerp

Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover ons college nog een voorstel moet doen (04 06 110).

Voorstel: voornoemde lijst voor kennisgeving aan te nemen.

 

Bestanden

 Overzicht

 

 

 

 

18.

Onderwerp

a. Overzicht beďnvloeding onvoorziene lasten 2004;

b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2004;

c. Overzicht reserves en voorzieningen 2004 (04 06 111).

 

 

 

 

 

Onderwerp

Notulen van bovenstaande vergadering

 

Bestanden

 Notulen 10 juni 2004

 Notulen 14 juni 2004

 Notulen 21 juni 2004

 Notulen 23 juni 2004

 

">