CONCEPT-ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE ALGEMENE ZAKEN D.D. 28-11-2011

 

Voorzitter

P.J.H. Sijben

Commissiegriffier

M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de leden

L.J. Boonen (VVD), A.F. van Eersel (VVD), L.F.A. Heuvelmans (PvdA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), H. Stals (CDA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), S.M.L. Struving (VVD)

Afwezig de leden

P.P.E. Lempens (SP)

Plaatsvervangende leden

J.W.G. Goubet (SP)

Extra deelnemers aan de vergadering

---

 

 

Portefeuillehouders 

A.A.M.M. Heijmans, J.M. Cardinaal, H.A. Litjens, H.W.J. Coolen

Ambtelijke ondersteunging

M. Nagel, G. van der Hoeven, P. Bulk, G. Lenders, W. Truyen, W. Ruber

Externen

---

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij vermeldt het bericht van verhindering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er is een verzoek om spreekrecht ontvangen van de heer H. Poell (Horeca Exploitatie Nederweert BV) over de compensatieregeling Koninginnedag.

 

Conclusies

Het college neemt de inbreng van de heer Poell tot zich. De fracties beraden zich of en zo ja, op welke manier, zij dit onderwerp aan de orde willen stellen. De heer Poell zal gebruik maken van de bezwaar- en beroepsmogelijkheden tegen dit besluit en de raad op de hoogte houden.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 Tekst spreekrecht

 Geluidsfragment spreekrecht dhr. Poell

 Geluidsfragment bespreking door de commissie

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Agenda 28-11-2011

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken d.d. 17 oktober 2011.

 

 

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Advieslijst raadscommissie AZ 17-10-2011

 Geluidsfragment

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1     Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2         Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 2 november 2011.

5.3     Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

5.3: De vragen van de VVD naar de stand van zaken punt 7 (rapportage stichting Essent Sustainability Development) en van het CDA naar de stand van zaken punten 12 (sociaal plan reorganisatie), 16 (aanpak leegstand winkelpanden) en 25 (Bosuil) worden ter vergadering beantwoord.

 

Bestanden

 5.1 Lijst aan de raad gerichte brieven

 5.1 Lijst waarover het college nog een voorstel moet doen

 5.2 Toezeggingen raadsvergadering 02-11-2011

 Geluidsfragment

 

 

 

6.

Onderwerp

Rondvraag.

De vragen van het CDA over TILS-stuk 288 (KMS/Middelbaar Onderwijs), van CDA en D66 over TILS-stuk 297 (Bestuurlijk overleg met De Bosuil), van het CDA over TILS-stuk 302 (Maatregelen ter invulling van de stelpost verlaging personeelslasten) worden ter vergadering beantwoord. Als de fracties goede ideëen hebben v.w.b. de Bosuil leveren zij die aan bij het college.

De vragen van de SP en D66 over TILS-stuk 301 (Gebruik I-pad in organisatie) en van de SP en D66 over de ID-kaart worden eveneens ter vergadering beantwoord. D66 geeft de gegevens van degene die hen heeft benaderd vanwege problemen bij het terugkrijgen van de ten onrechte betaalde leges door aan wethouder Cardinaal. Deze informeert de commissie schriftelijk over hoe wordt omgegaan met deze casus (TOEZEGGING).

De vragen van de SP over de afhandeling van de klacht van de burger wiens tuin ongevraagd door de gemeente is gesnoeid worden ter vergadering beantwoord.

 

Bestanden

 TILS-stuk 288

 TILS-stuk 297

 TILS-stuk 301

 TILS-stuk 302

 Vragen SP en D66

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouders: A.A.M.M. Heijmans, J.M. Cardinaal, H.A. Litjens en H.W.J. Coolen

 

Raadsvoorstellen

7.

Onderwerp

Vaststellen van de najaarsnota 2011 van de gemeente Weert.

 

Expliciete fractiestandpunten

D66 en Weert Lokaal vragen zich af hoe de algemene reserve die is teruggelopen van 4,4 miljoen naar 1,9 miljoen euro weer op peil kan worden gebracht. D66 merkt op dat er voortdurend plannen met structurele uitgaven aan de raad worden voorgelegd, zonder dat er al een uitgewerkt raadsvoorstel voorzien van een dekkingsvoorstel is, terwijl er nu al een tekort is. Als voorbeelden worden genoemd Beekstraatkwartier, Complex Poort van Limburg.

De PvdA vindt het niet zinvol om de hogere structurele lasten van de aanpak van sociale onveiligheid voor het hele jaar 2011 te laten opkomen, aangezien dit bedrag niet helemaal zal worden benut op tijd van een half jaar. Het bevreemdt de PvdA dat de apparaatskosten van het grondbedrijf ten laste van de algemene dienst worden gebracht? De PvdA vraagt om een toelichting op de hogere subsidies cultuureducatie en de hogere kapitaallasten van 850.000 euro. Doordat de raad pas in november over deze kosten wordt geïnformeerd is sturing niet meer mogelijk. De PvdA vraagt het college of er een andere dekking mogelijk is dan de algemene reserve.

De VVD vindt onnodig om zo’n uitgebreide najaarsnota uit te brengen en deze zo kort vóór de jaarrekening te behandelen.

 

Toezeggingen

Schriftelijk inzicht geven in de werkzaamheden van het grondbedrijf die niet naar de algemene dienst zijn doorbelast.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Najaarsnota 2011 Weert

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: A.A.M.M. Heijmans

 

Raadsvoorstellen

8.

Onderwerp

Wijzigen ‘Algemene Plaatselijke Verordening’ en ‘Verordening GBA”.

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Realisatie nieuwe kansspelautomatenhal.

 

Expliciete fractiestandpunten

De VVD is akkoord met het voorstel, maar is benieuwd naar het aantal arbeidsplaatsen dat dit oplevert. De omstandigheid dat één kansspelautomatenhal in de binnenstad geen concurrentie meer heeft baart de VVD wel zorgen.

Weert Lokaal vindt dat er in het kader van de promotie van Weert en het vergroten van de levendigheid in de stad meer een uitgaansgelegenheid van moet worden gemaakt.

De SP is niet akkoord met het voorstel omdat het leidt tot een uitbreiding van het aantal kansspelautomaten.

De PvdA vindt het raadsvoorstel niet duidelijk en verzoekt om een nieuw raadsvoorstel. Er lopen twee zaken door elkaar heen. Er zijn twee gokautomatenhallen die willen fuseren, maar meteen wordt ook de verordening aangepast en de teksten lopen door elkaar. Bovendien is het voorstel moeilijk te beoordelen omdat nog niet bekend is waar de kansspelautomatenhal wordt gerealiseerd. Niet duidelijk is of er in de binnenstad voortaan nog slechts één of twee  kansspelautomatenhallen kunnen komen.

De CDA-fractie merkt op dat het geen algemene verordening is, maar de afhandeling van een specifiek verzoek (maatwerk). Het CDA verzoekt om maatregelen ter verkleining van het risico van toename van het aantal gokverslaafden.  

 

Toezeggingen

De vraag of artikel 9 van de verordening kansspelautomaten en kansspelautomatenhallen 2011 een beleidswijziging inhoudt wordt schriftelijk beantwoord.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

10.

Onderwerp

Bespreken stand van zaken veiligheid Weert (vast agendapunt).

 

Toezeggingen

In volgende commissievergadering plan van aanpak burgernet aan de orde stellen.

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

 Brief

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: H.A. Litjens

 

Raadsvoorstellen

11.

Onderwerp

Verlenen woonplaatsontheffing aan burgemeester Heijmans.

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties, notities en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

12.

Onderwerp

Kennisnemen van de negende tussenrapportage nieuwbouw stadhuis.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

De zin onderaan pagina 2 “De bestekken voor zowel het vaste- als het losse interieur zijn nader becommentarieerd en definitief gemaakt.” is niet correct voor wat betreft de raadzaal en de commissiekamers.

 

Bestanden

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: J.M. Cardinaal

 

Raadsvoorstellen

13.

Onderwerp

Vaststellen van de verordeningen 2012 met bijbehorende tarieventabellen (exclusief parkeergelden, rioolrechten en reinigingsheffingen, deze worden behandeld in de commissie EZ).

 

Expliciete fractiestandpunten

De PVDA-fractie is niet akkoord met de verhoging van de OZB. Weert Lokaal vindt het niet zinvol om bonnen uit te schrijven als de naheffingsaanslag niet kostendekkend is. D66 is tegen het voorstel vanwege de verhoging van een aantal tarieven, zoals OZB, hondenbelasting, parkeergelden, etc.

De heer Boonen (VVD) merkt op op persoonlijke titel tegen toeristenbelasting te zijn.

 

Toezeggingen

De vraag of personen die tijdelijk in Weert woonachtig zijn, zoals de militairen van de KMS, in de GBA worden ingeschreven en daarom geen toeristenbelasting betalen wordt schriftelijk beantwoord.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties en notities en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

14. 

Onderwerp 

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit om 21.45 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 23 januari 2012,

 

 

 

 

De commissiegriffier,                                                              De voorzitter,

 

 

 

 

M.H.R.M. Wolfs-Corten                                                            P.J.H. Sijben

 

">