CONCEPT-ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE ALGEMENE ZAKEN D.D. 17-10-2011

 

Voorzitter

P.J.H. Sijben

Commissiegriffier

M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de leden

L.J. Boonen (VVD), A.F. van Eersel (VVD), L.F.A. Heuvelmans (PvdA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), P.P.E. Lempens (SP),

H. Stals (CDA), S.M.L. Struving (VVD)

Afwezig de leden

M.M.C.F. Stokbroeks (D66)

Plaatsvervangende leden

V.A. van Brussel (D66)

Extra deelnemers aan de vergadering

H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal) (t/m agendapunt 14).

 

 

Portefeuillehouders 

A.A.M.M. Heijmans, J.M. Cardinaal, H.A. Litjens, H.W.J. Coolen

Ambtelijke ondersteunging

P. Bulk, E. Kerssemakers, M. Nagel, T. Weekers, G. Lenders, M. Rosbergen, W. Kuppers

Externen

Dhr. Stienen (Openbaar Ministerie) en dhr. Richter (politie)

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij verwelkomt in het bijzonder burgemeester Heijmans, die vanavond voor het eerst de commissie bijwoont, en de heren Stienen (Openbaar Ministerie) en Richter (politie), aanwezig voor het onderwerp cameratoezicht.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn verzoeken om spreekrecht ontvangen van:

-          de heer Pyka namens de dorpsraad Stramproy;

-          de heer Lenaers uit Stramproy,

beiden over de sluiting van de dépendance van burgerzaken in Stramproy.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 Tekst spreekrecht de heer Pyka

 Geluidsfragment spreekrecht de heer Pyka

 Tekst spreekrecht de heer Lenaers

 Geluidsfragment spreekrecht de heer Lenaers

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

Na agendapunt 6 zullen de agendapunten 8, 14, 12 en 7 worden behandeld. Bij agendapunt 7 (begroting 2012) wordt het spreekrecht betrokken, alsmede de behandeling van TILS-285.

 

Bestanden

 Agenda 17-10-2011

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken d.d. 5 september 2011.

 

 

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Advieslijst raadscommissie AZ 05-09-2011

 Geluidsfragment

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1     Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2         Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 21 september 2011.

5.3     Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

5.3: Motie sociale veiligheid: memo met stand van zaken wordt naar commissie gezonden (TOEZEGGING). Motie preparatie: vóór de begrotingsbehandeling wordt het overzicht aan de raad verstrekt (TOEZEGGING). Het CDA verzoekt de afdoening bij de punten 12 en 26 te concretiseren.

 

Bestanden

 5.1 Lijst aan de raad gerichte brieven

 5.1 Lijst waarover het college nog een voorstel moet doen

 5.2 Toezeggingen raadsvergadering 21-09-2011

 Geluidsfragment

 

 

 

6.

Onderwerp

-          Rondvraag;

-          TILS-282 (veiligheidsanalyse en evaluatie 2010) (op verzoek CDA);

-          TILS-285 (brief dorpsraad Stramproy over gemeentelijke communicatie) (op verzoek CDA).

 

TILS-282

 

 

 

 

 

 

 

 

Rondvraag

De vragen van het CDA (aanpak toename vermogens- en geweldsdelicten) en de VVD (hoe realistisch is de ambitie bij het terugdringen van vermogensdelicten?) worden ter vergadering beantwoord.

N.a.v. de vraag van het CDA over de verplaatsing van (drugs-) overlast vanuit de Serviliusstraat naar Keent wordt toegezegd dat de burgemeester dit signaal zal bespreken met de politie en de commissie van de resultaten hiervan in kennis zal stellen (TOEZEGGING).

N.a.v. de vraag van de SP over de mail van de burger die stelt dat de Risse een deel van zijn tuinbeplanting heeft weggesnoeid en nooit antwoord van de gemeente heeft ontvangen toen hij dit meldde wordt toegezegd dat er contact met deze burger wordt opgenomen en de commissie schriftelijk wordt geïnformeerd (TOEZEGGING).

N.a.v. een vraag van het CDA wordt de commissie schriftelijk geïnformeerd over wat er met de brief van de Bewoners Organisatie Binnenstad over het gemeentelijke evenementenbeleid wordt gedaan (TOEZEGGING).

 

Bestanden

 TILS-stuk 282 (veiligheidsanalyse en evaluatie 2010)

 TILS-stuk 285 (brief dorpsraad Stramproy over gemeentelijke communicatie)

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouders: A.A.M.M. Heijmans, J.M. Cardinaal, H.A. Litjens en H.W.J. Coolen

 

Raadsvoorstellen

7.

Onderwerp

Vaststellen van de begroting 2012 van de gemeente Weert.

 

Expliciete fractiestandpunten

Sluiting dépendance burgerzaken Stramproy

Alle fracties zijn tegen de sluiting van de dépendance. De afspraken die bij de herindeling zijn gemaakt moeten worden nagekomen. De dépendance is belangrijk voor de leefbaarheid en het voorzieningenniveau in Stramproy. De kosten van het openhouden moeten inzichtelijk worden gemaakt. De SP wijst er op dat er wel een alternatieve bezuiniging moet worden doorgevoerd.

 

Overige aspecten begroting

De fracties SP, D66, VVD en CDA merken op dat de begroting een goed leesbaar stuk is. De SP heeft nog geen antwoord ontvangen op de amendementen waarmee de begroting nog meer SMART gemaakt zou moeten worden. De SP-fractie wil uit de reserve voor GOML ter grootte van 3 miljoen euro andere zaken bekostigen. De SP stemt in met het terugdraaien van de korting op de subsidie voor het Munttheater. D66 sluit zich hierbij aan, maar wil nog verder gaan en dit financieren uit het budget voor GOML. 

 

Toezeggingen

-          Behoud dépendance burgerzaken Stramproy meenemen bij eerste wijziging begroting n.a.v. de septembercirculaire.

-          De vraag of er bij de door de gemeente gesubsidieerde professionele instellingen personen werken die meer dan een wethouderssalaris verdienen wordt schriftelijk beantwoord.

-          Het college beraadt zich over de mogelijkheid om de afspraken voor GOML terug te draaien en het daarvoor gereserveerde budget voor andere zaken in te zetten. Bezien wordt of hieromtrent nog vóór de begrotingsbehandeling meer bekend kan zijn.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Begroting gemeente Weert 2012

 Septembercirculaire gemeentefonds 2011

 

 Tekst spreekrecht de heer Pyka

 Geluidsfragment spreekrecht de heer Pyka

 Tekst spreekrecht de heer Lenaers

 Geluidsfragment spreekrecht de heer Lenaers

 

 Geluidsfragment gedeelte dependance Stramproy

 Geluidsfragment overig gedeelte

 

 

 

 

Portefeuillehouder: A.A.M.M. Heijmans

 

Raadsvoorstellen

8.

Onderwerp

Verlenen van de bevoegdheid om cameratoezicht in het belang van de handhaving van de openbare orde in te stellen op openbare plaatsen in Weert. Dit voor zover dit naar oordeel van burgemeester, politie en justitie, gerechtvaardigd is. 

 

Expliciete fractiestandpunten

VVD: Is akkoord met het voorstel. De fractie is van mening dat bij het haalbaarheidsonderzoek niet alleen feitelijkheden uit het verleden dienen te worden betrokken, maar vooral ook de wensen van nu en voor de toekomst. Angst voor privacyschending moet niet leidend zijn. Ook moet er niet steeds gesproken worden over waarom er in het verleden geen cameratoezicht is gekomen of dat de kosten te hoog zijn. Cameratoezicht behoort tot de preventieve instrumenten. Een grote groep mensen in Weert is voorstander van de invoering van cameratoezicht, zo blijkt uit een enquête. De veiligheid in subjectieve en objectieve zin is in het geding, ook al is Weert veiliger dan Roermond en Venlo. De VVD vraagt zich af of Roermond niet teveel politiecapaciteit kost vanwege het grote aantal evenementen aldaar. Er hebben de laatste tijd veel inbraken in bungalowpark De Weerterbergen plaatsgevonden. Hier had cameratoezicht al uitkomst kunnen bieden. De VVD is voorstander van het toevoegen van cameratoezicht aan de gereedschapskist van de burgemeester.

SP: Is geen principieel tegenstander en gaat akkoord met het voorstel om de mogelijkheid in de APV op te nemen. De SP vindt dat het instrument alleen ingezet moet worden als dat noodzakelijk is, er alleen mobiele camera’s moeten worden gebruikt en in de APV het maximaal aantal te plaatsen camera’s en de maximale termijn van de inzet moeten worden vastgelegd. De fractie vindt het onwenselijk dat de raad geen zeggenschap heeft over de inzet van cameratoezicht. Op zijn minst zou het presidium gesondeerd moeten worden voordat tot inzet van cameratoezicht wordt besloten.

D66: Is akkoord met het voorstel, maar maakt zich zorgen omdat politie en openbaar ministerie schriftelijk hebben aangegeven in Weert geen noodzaak te zien tot het invoeren van cameratoezicht. De fractie vraagt zich af of het belang van de handhaving van de openbare orde wel in het geding is. De driehoek moet op één lijn zitten. Er moeten geen te hoge verwachtingen worden gewekt met cameratoezicht. In De Weerterbergen kan het bijvoorbeeld niet worden ingezet, omdat dat een privaat terrein is.

Weert Lokaal: Is akkoord met het verlenen van de bevoegdheid aan de burgemeester. De fractie zal de inzet van cameratoezicht kritisch volgen en zijn oordeel baseren op het haalbaarheidsonderzoek. Cameratoezicht lost niet alle problemen op, het moet ook geen noodmaatregel zijn, maar worden ingezet waar het een effectief middel kan zijn.

CDA: Is akkoord met het voorstel, maar daarmee is cameratoezicht er nog niet. Als de deskundigen zeggen dat cameratoezicht ingezet moet worden, is dat prima. De inzet dient wel achteraf geëvalueerd te worden.

PvdA: Cameratoezicht helpt lang niet altijd bij de aanpak van criminaliteit. Burgers met mobieltjes maken gerichte opnames, die vaak betere informatie opleveren. De wens van de VVD-fractie om camera’s op te hangen op de Oelemarkt lijkt het achterliggende motief van dit voorstel. De VVD wijst wel op de resultaten van een enquête, maar als burgers zich realiseren dat camera’s inbreuk plegen op hun privacy of dat de kosten zo hoog zijn dat andere zaken moeten wijken voor cameratoezicht komen ze tot andere keuzes. Deskundigen hebben aangegeven dat cameratoezicht geen toegevoegde waarde heeft. De PvdA zal pas een oordeel over cameratoezicht geven als er spelregels zijn afgesproken. De verantwoordelijkheid ligt voor een deel ook bij politie en justitie; zij zouden ook een deel van de kosten moeten dragen. De PvdA vraagt zich af hoe het budgetrecht van de raad bij cameratoezicht tot zijn recht komt en op welke manier de raad wordt betrokken bij de inzet van cameratoezicht. Als de driehoek de inzet van camera’s bepaalt, moet daarbij ook een financiële limiet worden aangegeven.

 

Toezeggingen

-          Na 1 jaar mogelijkheid in APV om cameratoezicht toe te passen evalueren;

-          Vóór inzet cameratoezicht overleg plegen met raad.

-          Zodra alle gegevens beschikbaar zijn wordt er een brainstormsessie voor raad en betrokken partijen georganiseerd.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment 1e termijn raad

 Geluidsfragment 1e termijn college

 Geluidsfragment 2e termijn

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

9.

Onderwerp

Bespreken van de brief van burgemeester Dijkstra namens het college van burgemeester en wethouders inzake verbetering dienstverlening en aanpassing balies (geagendeerd op verzoek van de CDA-fractie).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

 Brief verbetering dienstverlening en aanpassing balies

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen

 

Raadsvoorstellen

Liggen niet voor.

 

Raadsconsultaties

10.

Onderwerp

Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken betreffende het Addendum op de Realisatieovereenkomst van 9 november 2009 tussen BAM Woningbouw en de gemeente over de bouw van commerciële ruimten en woningen als onderdeel van de gebiedsontwikkeling Wilhelminasingel-Driesveldlaan.

 

Expliciete fractiestandpunten

Weert Lokaal en D66 constateren dat het addendum ziet op het treffen van voorzieningen voor het geval de bouw van de woningen en de bouw van het stadhuis niet parallel opgaan. Er moeten inspanningen gepleegd worden om dit wel het geval te doen zijn.

De SP vindt het kwalijk dat de nooduitgang in de parkeergarage is vergeten. De VVD vraagt zich af of dit de hele uitwerking van de overeenkomst is of dat er nog meer zaken geregeld zullen moeten worden en wat de gevolgen voor het beschikbaar gestelde krediet zijn. De VVD is van mening dat eventueel resterend budget in de reserve voor majeure projecten moet worden gestort. De PvdA merkt op dat parallel bouwen van woningen en stadhuis niet meer mogelijk is. Ook betreurt de fractie het dat BAM afziet van het gebruik van aardwarmte.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

Notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

11.

Onderwerp

Kennisnemen van de achtste tussenrapportage nieuwbouw stadhuis.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: J.M. Cardinaal

 

Raadsvoorstellen

12.

Onderwerp

Wijzigen grondslag rioolheffingen en reinigingsheffingen (initiatiefvoorstel fractie SP).

 

Expliciete fractiestandpunten

De fracties Weert Lokaal, D66 en CDA stemmen niet in met het voorstel. Deze fracties wensen niet aan inkomenspolitiek te doen en willen het uitgangspunt ‘de vervuiler betaalt’ niet verlaten. Bovendien is het niet wenselijk dat huurders, die immers geen OZB betalen, geen reinigings- en rioolheffing meer hoeven te betalen.

De VVD vindt het initiatiefvoorstel niet rechtvaardig gelet op de huidige economische crisis. De huidige regeling, gebaseerd op de kosten per persoon, is eerlijker. Mensen die in dure woningen wonen betalen al meer OZB. Dure appartementen hebben vaak technologisch hoogstaande voorzieningen. Burgers en bedrijven in Weert worden benadeeld door dit voorstel.

De PvdA-fractie vraagt zich af of het wel is toegestaan om de kosten van de reinigingsheffing bij eigenaren neer te leggen. Ook de PvdA wil het principe ‘de vervuiler betaalt’ niet verlaten. Een hogere rioolheffing voor duurdere woningen is eerlijk, want deze woningen hebben een bredere voortuin en dus een langere rioolbuis nodig. Bedrijven gebruiken echter veel water, maar betalen weinig OZB. Uit het voorstel blijkt niet duidelijk dat er een verschuiving plaatsvindt van burgers naar bedrijven en wat de motivatie daarvoor is. Het afhankelijk stellen van de hoogte van de reinigingsheffing van de gezinssamenstelling is redelijk. We moeten niet alles inkomensafhankelijk maken. Eigenaren van koopwoningen worden plotseling geconfronteerd met hogere lasten. De PvdA gaat thans niet akkoord met het voorstel. Het CDA vindt het niet redelijk dat iemand die net de hypotheek voor zijn koopwoning kan betalen veel zwaarder wordt belast dan een grootverdiener die in een huurwoning woont. Het is niet rechtvaardig om huurders te ontzien en de kosten daarvan op de woningeigenaren af te wentelen. D66 merkt op dat door het voorstel scheefwonen wordt aangemoedigd en de woningmarkt in het lagere segment nog meer zal stagneren.

 

Toezeggingen

Vóór raad 2 november zendt de SP een tabel met de berekening van de financiële effecten naar de raad.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

13.

Onderwerp

Aanpassen afschrijvingstermijn vaste activa.

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties en notities en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

                                            

 

Portefeuillehouder: H.A. Litjens

 

Raadsvoorstellen

14.

Onderwerp

Benoemen van de heer G.W.M. van Vugt, Nieuwstraat 56, 5126 CE Gilze, als voorzitter van de rekenkamer Weert (initiatiefvoorstel van de raadscommissie voor de rekenkamer).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties en notities en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

15. 

Onderwerp 

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.33 uur onder dankzegging aan de aanwezigen. 

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 28 november 2011,

 

 

 

 

De commissiegriffier,                                                              De voorzitter,

 

 

 

 

M.H.R.M. Wolfs-Corten                                                            P.J.H. Sijben

 

">