CONCEPT-ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE ALGEMENE ZAKEN D.D. 05-09-2011

 

Voorzitter

 P.J.H. Sijben

Commissiegriffier

 P.A.W. Otten

 

 

Aanwezig de leden

L.J. Boonen (VVD), A.F. van Eersel (VVD), L.F.A. Heuvelmans (PvdA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), H. Stals (CDA), S.M.L. Struving (VVD)

Afwezig de leden

 M.M.C.F. Stokbroeks (D66), J.A.F. Tak (SP)

Plaatsvervangende leden

 ---

 

 

Portefeuillehouders 

 J.M. Cardinaal, W.J.A. Dijkstra, H.A. Litjens

Ambtelijke ondersteunging

 P. Bulk, E. Kerssemakers, T. Lemmen, M. Nagel, T. Passau

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

De voorzitter opent de vergadering. Er is bericht van verhindering ontvangen van mevrouw Stokbroeks en de heer Tak.

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ingediend.

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

Bestanden

 Agenda 05-09-2011

 Geluidsfragment

 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

 

 

4.

Onderwerp

A. Vaststellen advieslijst openbare vergadering opiniërende raad

d.d. 7 januari 2010 (abusievelijk niet eerder vastgesteld).

B. Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken d.d. 20 juni 2011.

 

Bestanden

 Advieslijst opiniërende raad 07-01-2010

 Advieslijst raadscommissie AZ 20-06-2011

 Geluidsfragment

 

 

De advieslijsten worden ongewijzigd vastgesteld.

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1    Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2       Toezeggingen gedaan in de raadsvergaderingen van 14 juni 2011 en 6 juli 2011.

5.3    Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

 5.1 Lijst aan de raad gerichte brieven

 5.1 Lijst waarover het college nog een voorstel moet doen

 5.2 Toezeggingen raadsvergadering 14-06-2011

 5.2 Toezeggingen raadsvergadering 06-07-2011

 Geluidsfragment

 

 

5.1 Het CDA heeft graag het antwoord op de brieven 236 en 237,

de vorige keer is al gevraagd om het antwoord op brief 169. Met

betrekking tot brief 263 (All American Day) wordt naar de stand

van zaken gevraagd.

5.2 Het CDA geeft aan dat m.b.t. de verordening paracommercie in

artikel 2 verboden i.p.v. verbonden staat. De heer Dijkstra zegt toe

dit te herstellen. (TOEZEGGING)

De VVD spreekt haar dank uit voor het toegezonden overzicht

aangaande structurele aanpak sociale veiligheid.

5.3 Met betrekking tot punt 25 geeft de voorzitter aan dat op 16 september een overleg is gepland met de Bosuil.

 

 

 

6.

Onderwerp

Installatie van de nieuwe Gast van de Burgemeester, Mursal Alizai.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

De Burgemeester installeert de nieuwe gast en neemt afscheid

van haar voorgangster. Mursal Alizai spreekt vervolgens kort de

commissie toe.

 

 

 

7.

Onderwerp

Rondvraag (vragen hiervoor alsmede vragen over de TILS-lijst dienen zoveel mogelijk uiterlijk 24 uur voor de vergadering schriftelijk bij de griffie te worden aangemeld). Ten tijde van het drukken van deze agenda waren de volgende vragen ingediend:

De CDA-fractie heeft vragen aangekondigd betreffende het volgende TILS-stuk: 227 (Weert geeft antwoord).

 

Bestanden

 TILS-stuk 227 (Weert geeft antwoord)

 Geluidsfragment

 

 

De vragen van het CDA met betrekking tot TILS-stuk 227 “Weert geeft antwoord” (welke toetsbare kaders zijn vastgesteld, is de ambitie van de gemeente om vraagbaak te worden van de hele overheid niet te hoog?) en de vragen omtrent de toekomst van het politiebureau (wat kunnen we doen aan een mogelijk vertrek?) worden ter vergadering beantwoord. De VVD vraagt hoe de controle op de ICT binnen de gemeente Weert geregeld is. De VVD spreekt haar zorg daarover uit (dit mede naar aanleiding van het feit dat de heer Boonen reeds  meerdere malen een adreswijziging heeft doorgegeven en zijn post nog steeds niet op het juiste adres krijgt). De heer Dijkstra zegt toe het probleem van de heer Boonen uit te laten zoeken. (TOEZEGGING)

 

 

 

 

Portefeuillehouders: W.J.A. Dijkstra

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

8.

Onderwerp

Bespreken van de evaluatie van Koninginnedag (geagendeerd op verzoek van de fractie PvdA).

 

Bestanden

 Evaluatie Koninginnedag Weert

 Geluidsfragment

 

Expliciete fractiestandpunten

De PvdA geeft aan dat het een zeer geslaagd evenement was en spreekt haar waardering uit voor de inzet. De vraag is wat voor toeristisch effect Koninginnedag heeft gehad en of er niet meer grote evenementen kunnen worden georganiseerd (die leveren namelijk geld op). Weert Lokaal constateert dat de samenwerking met veel ondernemers niet voldoende van de grond is gekomen en betreurt dat. Om Koninginnedag zoveel mogelijk rendement te geven moet dit direct een vervolg krijgen. De VVD vraagt zich af wie binnen de gemeente Weert verantwoordelijk is voor het organiseren van grote evenementen en of een plan voor evenementen op langere termijn bestaat.

 

Toezeggingen

Begin 2012 komt er een concreet voorstel met betrekking tot promotie nieuwe stijl (met aandacht voor de inhoud).

 

 

 

 

Portefeuillehouder: J.M. Cardinaal

 

Raadsvoorstellen

9.

Onderwerp

Vaststellen van de ‘Tarieventabel leges 2011, versie 2’ behorende bij de Legesverordening 2011.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Tarieventabel leges 2011, versie 2

 Geluidsfragment

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

 

Toezeggingen

Geen.

 

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

 

 

10.

Onderwerp

Kennis nemen van de rapportage over het onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van een aantal werkprocessen van de gemeente Weert (onderzoeksplan 2010).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

Expliciete fractiestandpunten

De fractie Weert Lokaal constateert dat er ten opzichte van 2009 niets iets is gebeurt met betrekking tot de werking van de Real Time Parking (RTP)-pasjes en vindt dat hier snel iets aan moet gebeuren. De CDA fractie begrijpt niet dat de verbetering van de interne communicatie moeilijk realiseerbaar is terwijl men dit zelf in de hand heeft. De VVD fractie vindt het taalgebruik ingewikkeld. Er moet meer gestructureerd geschreven worden zodat je in één oogopslag kunt zien wat er aan de hand is.

 

Toezeggingen

-Er komt een schriftelijke reactie met betrekking tot RTP-pasjes.
-Met betrekking tot het taalgebruik zal de lay out gemakkelijker leesbaar worden gemaakt.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

 

 

11.

Onderwerp

Besluiten over de verantwoording van de besteding van de fractiebudgetten 2010.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Brief Deloitte d.d. 19-07-2011 (raadsnr. 2011/249)

 Geluidsfragment

 

Expliciete fractiestandpunten

De fractie Weert Lokaal pleit ervoor dat verantwoordingen tijdig worden ingediend zodat ze kunnen meegenomen in de jaarrekening.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

 

 

Raadsconsultaties en notities en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

                                            

 

Portefeuillehouder: H.A. Litjens

 

Raadsvoorstellen

12.

Onderwerp

Herbenoemen van de heer drs. ing. A.M.A. van Drunen MSc, Luijbenstraat 50, 5211 BT Den Bosch als lid van de rekenkamer Weert (initiatiefvoorstel raadscommissie voor de rekenkamer).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven) 

13.

Onderwerp

Aanwijzen 3 leden selectiecommissie benoeming voorzitter Rekenkamer Weert (belangstellenden kunnen zich bij de griffie of ter vergadering aanmelden als lid van de sollicitatiecommissie).

 

Bestanden

 Procedure vacature Rekenkamer Weert

 Geluidsfragment

 

 

De heren Boonen (VVD), Lempens (SP) en v.d Loo (Weert Lokaal) worden aangewezen als lid van de selectiecommissie.

 

 

 

14. 

Onderwerp 

Sluiting vergadering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 20.36 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 17 oktober 2001,

 

 

 

 

De commissiegriffier

                                                        De voorzitter,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

">