CONCEPT-ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE ALGEMENE ZAKEN D.D. 20-06-2011

 

 Voorzitter

P.J.H. Sijben (CDA)

Commissiegriffier

M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de leden

L.J. Boonen (VVD), A.F. van Eersel (VVD), L.F.A. Heuvelmans (PvdA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), H. Stals (CDA), J.A.F. Tak (SP)

Afwezig de leden

M.M.C.F. Stokbroeks (D66), S.M.L. Struving (VVD)

Plaatsvervangende leden

---

Deelnemers aan de beraadslagingen

---

 

 

Portefeuillehouders

W.J.A. Dijkstra, H.A. Litjens

Ambtelijke ondersteuning

G. van der Hoeven, E. Kerssemakers, M. Nagel, M. Rosbergen, W. Kuppens, G. Lenders, P. Bulk, M. Knaapen, H. Keijzers

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij memoreert dat het de eerste vergadering is van de raadscommissie Algemene Zaken, na de wijziging van de vergaderstructuur. Hij vermeldt de berichten van verhindering.  

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen. 

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Agenda 20-06-2011

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

A.  Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Bestuurlijke Zaken d.d. 9 mei 2011.

B.  Vaststellen advieslijst openbare opiniërende raadsvergadering d.d. 26 april 2011.

C.  Vaststellen advieslijst openbare opiniërende raadsvergadering d.d. 17 mei 2011 .

 

 

De advieslijsten worden ongewijzigd vastgesteld.  

 

Bestanden

 Advieslijst commissie BZ 09-05-2011

 Advieslijst opiniërende raad 26-04-2011

 Advieslijst opiniërende raad 17-05-2011

 Geluidsfragment

 

 

  

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1    Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2       Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 25 mei 2011.

5.3    Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

De voorzitter constateert dat de lijst van brieven waarover het college nog een voorstel moet doen niet in de set vergaderstukken zat. De heer Stals (CDA) vraagt antwoordbrief 169 op.  

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

6.

Onderwerp

Aanwijzen plaatsvervangend commissievoorzitter.

 

 

De heer L. Boonen (VVD) wordt door de commissie aangewezen als plaatsvervangend voorzitter. 

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

7.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

Portefeuillehouders: W.J.A. Dijkstra, J.M. Cardinaal, H.A. Litjens

 

Raadsvoorstellen

8.

Onderwerp

Vaststellen van de jaarrekening 2010.

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

De vraag van de SP naar de stand van zaken accountantscontrole verantwoording besteding fractiebudgetten 2010 wordt morgen beantwoord.

De vraag van het CDA naar de planning van de evaluatie interactief werken wordt schriftelijk beantwoord vóór de raad van 6 juli.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Jaarrekening 2010

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: W.J.A. Dijkstra

 

Raadsvoorstellen

9.

Onderwerp

Instemmen met beleidsplan Veiligheidsregio Limburg-Noord 2011-2015.

 

Expliciete fractiestandpunten

De VVD vraagt naar de verbeteracties die ertoe moeten leiden dat de brandweer vaker op tijd ter plekke komt. De VVD merkt op dat in het rapport wordt aangegeven dat burgernet in Weert al als pilot is ingevoerd, maar dat dit niet correct is. De IJzeren Rijn is ten onrechte niet opgenomen bij de transportassen. Budel Zink had vermeld moeten worden in het overzicht van risicovolle inrichtingen. Het CDA vindt dat de reactie van het college pas na de raad van 6 juli verzonden dient te worden. De SP citeert het rapport waarin staat dat de aanpak van de beschreven risico’s nog niet is vertaald in beleid. Toch staat bij de ambities dat ernaar wordt gestreefd om aan het einde van de beleidsperiode minder incidenten en schade te hebben. Wat wordt dan als nulmeting gehanteerd? Ook is er nog geen zicht op de financiële consequenties. SP en PvdA kunnen zich vinden in de reactie van het college. De PvdA merkt op dat er enerzijds wordt bezuinigd, terwijl er anderzijds meer taken bij komen. Er is nog geen meerjarig beleid.

 

Toezeggingen

De opmerking van de SP over het ontbreken van beleid op de risico’s in relatie tot een nulmeting wordt meegenomen. Er wordt aandacht gevraagd voor de risico’s van Budel Zink bij degenen die daarover gaan.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Link naar beleidsplan en bijbehorende bijlagen en info

 Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

Instemmen met de jaarrekening 2010 en de begroting 2012 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.

 

Expliciete fractiestandpunten

De PvdA is van mening dat de overschotten terug moeten vloeien naar de gemeenten en niet in reserve moeten worden gezet. Ook moeten de verhuiskosten goed onderbouwd worden. Efficiencywinst en verhuiskosten vallen naar de mening van de PvdA tegen elkaar weg, waardoor e.e.a. budgettair neutraal kan verlopen.

 

Toezeggingen

In reactie college of dictum raadsvoorstel opnemen dat het geld in reserve blijft totdat een inhoudelijk en financieel onderbouwd verhuisplan voorligt. Anders moet het geld alsnog terug naar de gemeenten.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.  

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Jaarrekening 2010

 Begroting 2012

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties

Liggen niet voor.

 

Notities

11.

Onderwerp

Bespreken notitie haalbaarheid cameratoezicht in de gemeente Weert.

 

Expliciete fractiestandpunten

De SP is van mening dat cameratoezicht uitkomst kan bieden bij het vergroten van de veiligheid, maar daadkrachtig optreden is minstens zo belangrijk. De driehoek politie-justitie-burgemeester zou moeten worden uitgebreid met brandweer en ambulancedienst omdat zij de bewakingsbeelden doorgestuurd krijgen en daarop handelen. Er moet goed worden onderzocht op hoeveel plekken er cameratoezicht moet komen. Het snel ter plaatse zijn van de politie is belangrijk. Veiligheidsgevoelens zijn minder belangrijk dan de daadwerkelijke veiligheid. De SP is het eens met de kanttekeningen die op pagina 12 en 13 worden gemaakt. Eenduidige conclusies zijn nu nog niet te trekken, we moeten voorzichtig verder gaan met het bezien van cameratoezicht. De SP vindt veiligheid een primaire levensbehoefte, maar weet niet of cameratoezicht het goede instrument hiertoe is. De politie moet er in geloven. Registreren alleen heeft geen zin, daadkrachtig optreden moet erop volgen. Er moeten eerst betrouwbare gegevens zijn. De cijfers van geweldsdelicten moeten aan de commissie worden voorgelegd. Weert Lokaal merkt op dat de noodzaak van cameratoezicht niet is aangetoond. In de notitie wordt niet duidelijk waarom nu wel tot cameratoezicht zou moeten besloten terwijl daar enkele jaren geleden van is afgezien. De motie van de VVD hield een verbreding van cameratoezicht in naar andere gebieden dan de Oelemarkt. Het rapport gaat hier niet van uit. Er wordt een pilot op de Oelemarkt voorgesteld, maar in 2004 en 2006 hebben pilots niet geleid tot invoering van cameratoezicht om dit niet paste binnen de geldende regelgeving. Weert Lokaal is ook van mening dat het de taak van de politie is om het aantal delicten terug te brengen. Ook het CDA is door de notitie niet ervan overtuigd dat cameratoezicht zou moeten worden uitgevoerd. Als er al voor wordt gekozen moet het gebeuren bij de openbare orde-handhaving. De VVD heeft lang uitgekeken naar deze notitie. De VVD heeft voorgesteld cameratoezicht te verbreden naar heel Weert en niet te beperken tot de Oelemarkt. Ook zou er bekeken moeten worden of er synergievoordelen met Koninginnedag te behalen zijn. De VVD stelt voor dat de commissie een werkbezoek brengt aan de regionale toezichtruimte in Eindhoven. Er is niet helemaal aan de VVD-motie tegemoet gekomen. Er zou ook gekeken moeten worden naar inbraken en fietsendiefstallen. De subjectieve veiligheid is onderbelicht gebleven. De VVD is van mening dat rekening moet worden gehouden met verplaatsingseffecten; cameratoezicht moet flexibel kunnen worden ingezet en kunnen worden verplaatst. Parkeergarages zouden openbare ruimtes moeten zijn, dan kan er namelijk cameratoezicht worden ingezet. De data in de resultaten van de veiligheidsanalyse lopen uiteen; de gegevens kloppen niet met de veiligheidsanalyse 2009. Op pagina 33 en verder kloppen de legenda en de jaartallen niet. Er moet een beeld van de actuele situatie zijn; de beslissing om cameratoezicht in te voeren moet niet worden gebaseerd op gegevens van 2008 of nog eerder. Het is jammer dat de cijfers ertoe leiden dat aan het nut van cameratoezicht wordt getwijfeld. De aanpak van vermogensdelicten is een taak van de politie. Wellicht kan de politie een deel van de kosten voor zijn rekening nemen of de gemeente op andere manieren helpen bij het vergroten van de veiligheid. De incidenttypes op pagina 16 moeten per lokatie worden beschreven. Als de gegevens in hoofdstuk 6 juist zijn en plaatsgebonden kan de VVD instemmen met de conclusies. Bij hoofdstuk 7 merkt de VVD op dat bezuinigingen moeten worden afgewogen tegen de veiligheid van de inwoners. De kosten die delicten opleveren voor de slachtoffers moeten worden afgezet tegen de kosten van cameratoezicht voor de gemeente. De VVD wil een kentering brengen in de toename van het aantal delicten. De veiligheid moet structureel worden vergroot zonder de kosten de boventoon te laten voeren in de discussie. Tot slot merkt de VVD op dat de politie weliswaar een landelijk orgaan is geworden, maar de gemeenten steeds meer vormen van gemeentelijke politie binnenhalen, bv. BOA’s en stadstoezicht. Bij de voorgenomen verdere opschaling van de politie neemt dit effect toe. De PvdA stelt dat er al cameratoezicht is, namelijk op twee industrieterreinen. Daar heeft het effect, maar dat ook komen doordat de terreinen zijn afgesloten en er ’s avonds niemand meer aanwezig is. Cameratoezicht bewerkstelligt naar de mening van de PvdA geen grotere veiligheid. Bij de notitie ontbreekt een advies van de politie. Niet de gemeente, maar de politie zou camera’s moeten ophangen. De politie heeft daar echter geen geld voor en kijkt daarom naar de gemeente. De PvdA ziet niet in waarom er op de Oelemarkt op drukke momenten cameratoezicht zou moeten zijn. Het is dan al veilig, omdat er veel mensen aanwezig zijn, maar ook omdat mensen met mobieltjes zaken kunnen vastleggen en de BOA’s er patrouilleren. Ook zijn er al private camera’s. De veiligheid is in Weert niet van een bedenkelijk niveau, zoals de VVD stelt. De burgemeester wil het instrument cameratoezicht in zijn gereedschapskist en stelt niet voor om cameratoezicht structureel in te voeren. De voorliggende notitie gaat er echter al van uit dat de gemeente camera’s gaat plaatsen.

 

Toezeggingen

Bezien op welke punten de notitie verduidelijkt zou moeten worden en de gegevens achter de cijfers analyseren. De notitie met de politie bespreken, een werkbezoek voor de commissie organiseren naar de regionale toezichtruimte in Eindhoven en cameratoezicht dan opnieuw aan de commissie en de raad voorleggen.

 

Conclusies

Er wordt een werkbezoek naar de regionale toezichtruimte in Eindhoven georganiseerd. De cijfers worden eenduidig gemaakt. De mogelijkheid van benutting van camera’s van derden wordt bezien. De commissie wordt geïnformeerd over de cijfers betreffende geweldsdelicten. Cameratoezicht wordt pas ingevoerd als het standpunt van politie en justitie is dat dit bijdraagt aan de oplossing van delicten.

 

Bestanden

 Notitie haalbaarheid cameratoezicht

 Geluidsfragment 1e termijn raad

 Geluidsfragment 1e termijn college

 Geluidsfragment 2e termijn raad

 Geluidsfragment 2e termijn college

 

 

 

Informatie(brieven)

 

 

Onderwerp

De burgemeester meldt de wijze van inbreng door het college op het bestuursakkoord tijdens het VNG-congres.

 

 

 Geluidsfragment terugkoppeling VNG-congres

 

 

 

 

Portefeuillehouder: J.M. Cardinaal

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

                                            

Portefeuillehouder: H.A. Litjens

 

Raadsvoorstellen

12.

Onderwerp

Beschikbaar stellen budget van € 1.750.000,-- voor uitvoering realisatie FLOW.

 

Expliciete fractiestandpunten

De SP is tevreden over het proces. Dat is geen gedwongen ontslagen vallen is een goede zaak. Het voor het sociaal plan benodigde bedrag is laag. Het op een goede manier laten afvloeien van mensen dient uitgangspunte te zijn. De SP vraagt aandacht voor externe inhuur. Het CDA wil ervoor waken dat er nu goede mensen afvloeien, maar later weer mensen moet aannemen omdat de gemeente meer taken van het Rijk krijgt. De kwaliteit van de medewerkers moet worden betrokken bij de afweging of ze moeten afvloeien of niet. Nog niet duidelijk is wat er is gedaan aan het terugbrengen van externe inhuur. De PvdA vindt het sociaal plan sociaal genoeg, maar kan er niet mee akkoord gaan omdat nog niet duidelijk welke taken wegvallen, welke taken op een lager pitje kunnen worden gezet en welke taken er nog bij komen. Er wordt toegewerkt naar het terugbrengen van de ambtelijke kosten met 20%, terwijl de vraag of dit verstandig is niet wordt gesteld.  Bij het MT is er al een fte bijgekomen, omdat de omvang pas later wordt teruggebracht. De PvdA vindt er risicovol wordt omgegaan met gemeenschapsgeld en is niet akkoord met het voorstel. De VVD vindt dat we op de goede weg zijn. Er is overleg en communicatie met ondernemingsraad en ambtelijke organisatie. Er bestaat daadkracht, slagvaardigheid en enthousiasme binnen de ambtelijke organisatie over FLOW. Door het zoeken naar creatieve oplossingen blijven de afvloeiingskosten laag. De eerste resultaten worden al in 2012 en 2013 gerealiseerd. Voor wat betreft de takendiscussie is de VVD het eens met de PvdA, maar het begin is goed. Nu worden er kaders gesteld en daarna vindt de takendiscussie plaats. De VVD is kritisch over de omstandigheid dat de kosten ten laste van de algemene reserve worden gebracht, omdat de algemene reserve dan nog maar 2 miljoen euro bedraagt, waardoor het risico bestaat dat we onder het weerstandsvermogen komen. Weert Lokaal heeft vertrouwen in FLOW. Het is een zorgvuldig traject om te komen tot een reductie van 20% op de salariskosten. Weert Lokaal is akkoord met dit raadsvoorstel en dat van het volgende agendapunt.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

13.

Onderwerp

Vaststellen bestuursopdracht FLOW “Zelf doen, verzelfstandigen, samenwerken of uitbesteden/outsourcen”.

 

Expliciete fractiestandpunten

De PvdA vindt het een onverstandig proces. De uitgangspunten zijn fundamenteel. De keuze is al gemaakt voor een kernorganisatie in combinatie met outsourcen, terwijl daarover geen discussie is gevoerd. Doordat niet wordt aangegeven welke taken de gemeente niet meer gaat uitvoeren kan er niet tot een bezuiniging van 20% worden gekomen. Duidelijk moet zijn wat een reële personele reductie is. Door de afslanking van de organisatie kan het nieuwe stadhuis kleiner worden. De VVD stemt in met het zeefmodel bestaande uit 6 stappen. SP en CDA merken op dat het stuk weliswaar onzekerheden bevat, maar goed onderbouwd is.

 

Toezeggingen

Geen. 

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties, notities en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

14. 

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden 

 Geluidsfragment 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 5 september 2011,

 

De commissiegriffier,                            De voorzitter,

 

 

">