ADVIESLIJST COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN D.D. 08-02-2010

 

Voorzitter       

H.A. Litjens (Weert Lokaal)

Commissiegriffier

M.H.R.M. Wolfs-Corten (griffier)

 

 

Aanwezig de

leden

H.J.W.M. Van de Loo (Weert Lokaal), G.J.A. Marechal (PvdA), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA), F.J.J. Prinsen (Weert Lokaal), G. Soyugüzel (fractie Soyugüzel), M.M.C.F. Stokbroeks (D66) en F.H.H. Weekers (VVD)

Afwezig de leden

J.A.F. Tak (SP)

 

 

Plaatsvervangende leden

J.W.J. Goubet (SP)

 

 

Deelnemers aan de beraadslagingen

A.J. Egging (fractie Kernpunt) en J.M. Cardinaal (VVD)

 

 

Portefeuillehouders

J.M.L. Niederer en L.F.A. Heuvelmans

 

 

Ambtelijke ondersteuning

M. Knaapen, G. van der Hoeven, T. Lemmen, P. Wijnen, M. Schreuders, M. Rosbergen, T. Smolenaers

 

 

Algemeen

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering, vermeldt de berichten van verhindering en heet de aanwezigen welkom. Hij verwelkomt in het bijzonder de heer Soyugüzel, die voor het eerst namens zijn eigen fractie aan de vergadering deelneemt.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er is een verzoek om spreekrecht ontvangen van de heer R. Zincken inzake agendapunt 9 (paracommercialisme).

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 Tekst spreekrecht dhr. Zincken

 Geluidsfragment spreekrecht dhr. Zincken

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

Bij de rondvraag van de burgemeester zal worden gesproken over het besluit van Wonen Weert om een wietteler niet uit zijn woonwagen te zetten maar eerder een andere huurder wel.

De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Agenda 08-02-2010

 Geluidsfragment

 

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie

Algemene Zaken d.d. 11 januari 2010.

 

 

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Advieslijst commissie AZ 11-01-2010

 Geluidsfragment

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1  Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2  Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 27 januari

       2010.

5.3  Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht

       aangenomen moties.

 

 

5.1: De antwoordbrief op brief nummer 532 van de Stichting Bewoners-organisatie Binnenstad inzake overlast van de verslaafden-/daklozenopvang is onderweg naar de raad.

5.3: De burgemeester beantwoordt de vraag van de VVD-fractie naar de stand van zaken lokatie coffeeshops na nieuwbouw stadhuis.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

6.

Onderwerp

Installatie van de nieuwe Gast van de Burgemeester, Roos Veltman.

 

 

De huidige gast van de burgemeester, Rowie Florijn, neemt afscheid. De nieuwe gast van de burgemeester, Roos Veltman, wordt geïnstalleerd.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: J.M.L. Niederer

 

Raadsvoorstellen

7.

Onderwerp

Invoeren interactief werken (raadsvoorstel 10 03 034).

 

Expliciete fractiestandpunten

Weert Lokaal is akkoord met het voorstel, vindt het goed dat het college dit oppakt en stelt voor om dit projekt te koppelen aan het projekt “projektmatig werken”. De fractie is voorstander van borging van het projekt door middel van een stroomschema. Er dient pas te worden geëvalueerd als dat zinvol is.

De fractie PvdA is tevreden met het voorstel, maar vraagt zich af of een evaluatie na 1 jaar niet te vroeg is gelet op de doorlooptijd van projekten. Voorkomen moet worden dat burgers teleurgesteld raken als de raad, nadat het college een interactief traject met burgers en/of organisaties heeft doorlopen, toch een ander besluit neemt. Is verheugd dat Weert een lerende organisatie wordt.

De VVD vraagt zich af waarom dit stuk voorligt. Het is zorgwekkend als het college pas interactief gaat werken als de raad beleid hierover vaststelt. Het zou nu al vanzelfsprekend moeten zijn dat er interactief wordt gewerkt. Voorliggend stuk voegt niets toe aan het vorige. Het is in feit een instructie aan de ambtelijke organisatie. De gemeente is er voor de burger en niet andersom.

D66 is akkoord met de uitgangspunten, maar wil geen te hoge verwachtingen wekken bij burgers en organisaties. De fractie vraagt zich af of een evaluatie na 1 jaar haalbaar en zinvol is.

De fractie Kernpunt constateert dat er t.o.v. de wijk- en dorpsraden weinig verandert, maar e.e.a. wel geformaliseerd wordt. De vraag is of dit nieuwe beleid gevolgd wordt door een cultuuromslag in de ambtelijke organisatie. De positie van de raad moet duidelijk zijn; wanneer wordt de raad geïnformeerd dat er interactief wordt gewerkt?

Het CDA is verheugd dat er voortaan van buiten naar binnen wordt gekeken. Iedereen kan inbreng leveren, beleidskeuzes zijn rekbaar. Het CDA is het niet eens met de opmerking in het stuk dat burgers particpatiemoe zijn. Men wil graag meedenken. Voorliggend stuk is een eigentijds stuk, dat duidelijk is voor de burger en een kans moet krijgen. Een cultuuromslag in de ambtelijke organisatie is belangrijk. Aandacht voor het benoemen van realistische doelen en verantwoordelijken, alsmede tijdig evalueren en eventueel tussentijds bijstellen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

8.

Onderwerp

Wijzigen van de subsidieverordening welzijn op het onderdeel wijkgericht werken (raadsvoorstel 10 03 024).

 

Expliciete fractiestandpunten

Weert Lokaal constateert dat wijk- en dorpsraden minder subsidie krijgen op basis van dit stuk. De fractie is van mening dat wijk- en dorpsraden de vrijheid moeten krijgen om het geld anders te gebruiken en niet naar de gemeente te moeten terugstorten.

De PvdA merkt op dat het totale budget voor wijk- en dorpsraden niet wordt verlaagd. Een budget in 3 delen is akkoord. Verantwoording afleggen over ontvangen subsidies is heel normaal. De fractie is akkoord met het voorstel. Als er geld bij moet staat de fractie daar niet afwijzend tegenover.

De fractie Kernpunt is van mening, dat het maatwerk moet blijven en de wijk- en dorpsraden elk één budget moeten ontvangen i.p.v 3 aparte budgetten waarover ze verantwoording moeten afleggen. De wijk- en dorpsraden gaan er waarschijnlijk op achteruit, omdat de leefbaarheidsvoorstellen nog moeten worden gedaan.

De SP vindt het een goed voorstel, omdat het aantal regels wordt verminderd. Er moet één budget worden gehanteerd i.p.v. 3 aparte budgetten en als het niet toereikend is moet er geld van de gemeente bij. De VVD-fractie vraagt zich af of het afgesproken maatwerk op deze manier vormgegeven moet worden en of het voorstel niet beter kan worden aangehouden. Het CDA vindt het een prima voorstel, temeer daar de wijk- en dorpsraden zich erin kunnen vinden. 

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Instemmen met (handhavings)maatregelen bestrijding paracommercialisme (raadsvoorstel 10 03 025).

 

Expliciete fractiestandpunten

De VVD-fractie vindt het een stap in de goede richting, vooral de handhavingsparagraaf is belangrijk. De verenigingen moeten op het terrein van accommodatiebeleid en subsidiebeleid goed gedijen in Weert, maar niet ten koste van de ondernemers. Het beleid gaat nog niet ver genoeg en moet verder worden aangescherpt. Er moet een beter lik-op-stuk-beleid komen; BOA’s hebben alleen bestuursrechtelijke bevoegdheden. Eenmaal per jaar controleren is onvoldoende; de controle-intensiteit moet dusdanig zijn dat het effect heeft. Per cluster sportactiviteiten moet een tijdstip worden aangegeven als sluitingstijdstip van de kantine. Er moet een meldpunt worden ingesteld dat altijd bereikbaar is. De VVD vraagt zich af of BOA’s voor andere zaken mogen worden ingezet dat waarvoor ze bedoeld zijn.

Weert Lokaal merkt op dat dit voorstel veel burgers die lid zijn van een vereniging raakt en zou moeten worden gebruikt als pilot voor interactief beleid. Een sluitingstijd van 1 uur na de wedstrijd is te kort. De PvdA vindt handhaven van groot belang, maar vraagt zich af of dit beleid het resultaat is van signalen dat het in de praktijk niet goed gaat. Er moet een controlefrequentie worden afgesproken. De politie geeft geen prioriteit aan dit onderwerp; er moet niet een systeem worden opgetuigd zonder dat het gehandhaafd wordt. De regeling moet zodanig in elkaar zitten, dat multifunctionele accommodaties gebruikt kunnen worden voor bijvoorbeeld koffietafels. De fractie Kernpunt vindt dat er een meldpunt voor overlastsituaties moet komen. Er moet maatwerk komen per cluster verenigingen. Dit beleid meenemen als pilot interactief werken is een goed idee. Het CDA stelt dat iedereen andere uitgangspunten hanteert. Het is niet de bedoeling dat er feestjes in sportkantines worden gehouden, maar 1 uur na einde activiteit verplicht sluiten is te star. Sport- en wijkgebouwen hebben een belangrijke sociale functie, die niet verloren mag gaan. Bridgen in een wijkgebouw moet mogen. Het CDA is geen voorstander van steekproefsgewijs controleren. Er moet een actief meldpunt komen; meteen na een melding moet worden gecontroleerd.

 

Toezeggingen

Vóór de raad van 9 maart a.s.:

·          in overleg met de politie de mogelijkheid onderzoeken van een meldpunt dat recht doet aan de verwachtingen;

·          clustering van verenigingen bezien alsmede sluitingstijdstip kantines en wijkgebouwen, gehoord de belangenkoepels;

·          mogelijkheid combinatie BOA – politie-agent bezien;

·          de raad hierover schriftelijk te informeren.;

·          de brief van Horeca Nederland Afdeling Weert beantwoorden en aan de raad zenden.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Tekst spreekrecht dhr. Zincken

 Geluidsfragment spreekrecht dhr. Zincken

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties

Liggen niet voor.

 

Notities

10.

Onderwerp

Bespreken van het besluit van het college van Burgemeester en

Wethouders d.d. 19 januari 2010 om vast te stellen het plan van

aanpak persoonsgegevens op internet het ter bespreking door te

zenden naar de raadscommissie Algemene Zaken.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

De commissie is tevreden met het plan van aanpak en de voortvarendheid waarmee dit onderwerp wordt aangepakt. Aandachtspunten zijn informatievoorziening aan en digitale voorzieningen van raad en borging proces.

 

Bestanden

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Informatie(brieven)

11.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Besluit Wonen Weert om een wietteler niet uit zijn woonwagen te zetten maar eerder een andere huurder wel. CDA en VVD vinden het niet kunnen dat woonwagenbewoners anders worden behandeld dan andere burgers. Illegale praktijken moeten keihard worden aangepakt. De PvdA is van mening dat gelijke gevallen gelijk behandeld moeten worden; als er reden is voor een andere aanpak is dat zo. De gemeente moet een goed handhavingsbeleid hebben. De fractie Kernpunt, D66 sluiten zich hierbij aan. 

De burgemeester beantwoordt zoveel mogelijk vragen. Afgesproken wordt op korte termijn een besloten vergadering van de commissie te organiseren (in overleg met politie, Wonen Weert en Openbaar Ministerie) over dit onderwerp.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: L.F.A. Heuvelmans

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

12.

Onderwerp

Bespreken van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 19 januari 2010 om in te stemmen met het plan van aanpak tot het realiseren van de aan de gemeenteraad toegezegde bezuinigingencatalogus.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

De commissie kan zich vinden in het plan van aanpak en is blij dat de nieuwe raad op basis hiervan keuzes kan maken.

 

Bestanden

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

13.

Onderwerp

Bespreken memo schatkistbankieren en treasurystatuut.

 

Toezeggingen

Geen. 

 

Conclusies

Schatkistbankieren is op dit moment geen optie, omdat de gemeente er het geld niet voor heeft.

 

Bestanden

 Brief wethouder Heuvelmans

 Geluidsfragment

 

 

 

14.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Er zijn geen vragen gesteld.

De plaatsvervangend commissievoorzitter, de heer Van de Loo, bedankt de commissievoorzitter voor zijn inzet de afgelopen jaren.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

15.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Er zijn geen vragen gesteld.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

16.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter memoreert dat het de laatste vergadering van de commissie AZ in de huidige samenstelling was en bedankt een ieder voor zijn of haar inzet.

De voorzitter sluit om 23.07 de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 12 april 2010,

 

De commissiegriffier,                            De voorzitter,

 

 

 

">