ADVIESLIJST COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN D.D. 11-01-2010

 

Voorzitter       

H.A. Litjens (Weert Lokaal)

Commissiegriffier

M.H.R.M. Wolfs-Corten (griffier)

 

 

Aanwezig de

leden

H.J.W.M. Van de Loo (Weert Lokaal), G.J.A. Marechal (PvdA), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA), F.J.J. Prinsen (Weert Lokaal) en J.A.F. Tak (SP)

Afwezig de leden

M.M.C.F. Stokbroeks (D66) en F.H.H. Weekers (VVD)

 

 

Deelnemer aan de beraadslagingen

M.A. Engelen (VVD)

 

 

Portefeuillehouders

J.M.L. Niederer, L.F.A. Heuvelmans en A.W.P. Kirkels

 

 

Ambtelijke ondersteuning

G. van der Hoeven, P. Bulk, P. Wijnen, E. Meerbeek, M. Meertens, T. van Tilburg

 

 

Algemeen

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Wethouder Sijben woont de vergadering niet bij; er zijn geen berichten van verhindering ontvangen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

Agendapunt 13 betreft geen terugkoppeling van een gesprek over het onderzoeksplan 2010, maar van een gesprek over het informatiebeveiligingsbeleid van de afdeling burgerzaken. Deze terugkoppeling zal plaatsvinden bij agendapunt 9 (bijlagen verordening GBA persoonsgegevens 2009).

 

Bestanden

 Uitnodiging en agenda 11-01-2010

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

A. Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie

Algemene Zaken d.d. 23 november 2009.

B. Vaststellen advieslijst openbare vergadering opiniërende raad

d.d. 19 november 2009.

 

 

Geen opmerkingen. Beide advieslijsten worden ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Advieslijst commissie AZ 23-11-2009

 Advieslijst opiniërende raad 19-11-2009

 Geluidsfragment

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1    Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2    Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van

         9 november en 9 december 2009.

5.3    Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht  aangenomen moties.

 

 

Geen opmerkingen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

6.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: J.M.L. Niederer

 

Raadsvoorstellen

7.

Onderwerp

Instemmen met zienswijze wijzigingen begroting 2010 Veiligheidsregio Limburg-Noord (raadsvoorstel 10 01 001).

 

Expliciete fractiestandpunten

Het CDA merkt op dat met dit voorstel elk jaar achter de feiten wordt aangelopen. De raad heeft over de concept-zienswijze wel al zijn mening kunnen geven.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Wijziging begroting Veiligheidsregio Limburg Noord

 Geluidsfragment

 

 

 

8.

Onderwerp

In werking treden Dienstenrichtlijn / Dienstenwet (raadsvoorstel 10 01 002).

 

Expliciete fractiestandpunten

SP, Weert Lokaal en PvdA zijn van mening, dat duidelijk dient te zijn wat in artikel 2.25 onder “klein” en “groot” wordt verstaan. Weert Lokaal vraagt zich af of het verstandig is bij het kamperen door groepen buiten kampeerterreinen het systeem van de lex silentio positivo te hanteren.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

9.

Onderwerp

Bespreken van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 15 december 2009, waarbij de bijlagen 1 t/m 4 van de verordening GBA persoonsgegegens 2009 zijn vastgesteld (hierbij is agendapunt 13 betrokken).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

De burgemeester beantwoordt ter vergadering vragen van de fractie SP aangaande geweld tegen BOA’s, van de fractie VVD inzake cameratoezicht op de Oelemerkt en van de fractie Weert Lokaal betreffende het op het stembureau werkzaam zijn van personen die op een kandidatenlijst staan. De vragen van de fractie PvdA over een brief van enkele bewoners van de binnenstad en klachten over Sinvest worden ter vergadering beantwoord. Zodra het college de brief van de bewoners heeft beantwoord zal het antwoord in afschrift naar de raad worden gezonden (TOEZEGGING).

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: L.F.A. Heuvelmans

 

Raadsvoorstellen

11.

Onderwerp

Vaststellen controleprotocol jaarrekening 2009 (raadsvoorstel

10 01 003).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Controleprotocol

 Geluidsfragment

 

 

 

12.

Onderwerp

Kennisnemen overzicht verloop begrotingssaldi 2010 tot en met 2013 (raadsvoorstel 10 01 004).

 

Expliciete fractiestandpunten

De PvdA is verbaasd dat de herinrichting van de Noordkade als PM-post is opgenomen en gaat ervan uit, dat dit onderwerp wel nog terugkomt in de raad.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

13.

Onderwerp

Korte terugkoppeling door de heer Marechal en mevrouw Nouwen van de ambtelijke toelichting die zij op 16 december 2009 kregen op het onderzoeksplan 2010 informatiebeveiligingsbeleid van de afdeling burgerzaken.

 

 

Is behandeld bij agendapunt 9.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

14.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Wethouder Heuvelmans vraagt de commissie hoe men de bij de behandeling van de begroting 2010 toegezegde bezuinigingscatalogus aangeleverd wil hebben. Afgesproken wordt dat eind februari een overzicht voorzien van een inschatting van de reële bewegingsruimte door het college beschikbaar wordt gesteld, waarna de nieuwe raad hierover besluiten neemt. De lopende bezuinigingen worden hierin meegenomen (TOEZEGGING).

Wethouder Heuvelmans kondigt aan dat er een plan van aanpak voor de werkwijze rondom de opzet van de programmabegroting 2011 wordt ontwikkeld.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: A.W.P. Kirkels

 

Raadsvoorstellen

15.

Onderwerp

Instemmen met implementatieplan Projectmatig Werken naar aanleiding van advies Rekenkamer Weert (raadsvoorstel

10 01 005).

 

Expliciete fractiestandpunten

SP en PvdA vinden dat het hanteren van een opiniërende raadsvergadering t.b.v. kaderstelling opnieuw bezien moet worden. Weert Lokaal stelt voor op een afgeschermd deel van intranet informatie aan raadsleden beschikbaar te stellen over de stand van zaken per lopend project. De PvdA merkt op dat de formats die in het rapport worden voorgesteld zich in de praktijk zullen moeten bewijzen. De fracties Weert Lokaal en PvdA vinden dat er ook een project uit de “zachte sector” in de pilot moet meedraaien.

 

Toezeggingen

·                    Bezien of op een afgeschermd deel van intranet informatie aan raadsleden beschikbaar kan worden gesteld over de stand van zaken per lopend project.

·                    Het project “interactief beleid” wordt als pilotproject uit de “zachte sector” bij de uitwerking betrokken.

·                    Het rapport wordt ook naar de overige leden van de raad gezonden.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Implementatieplan

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

16.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

17.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 8 februari 2010,

 

De commissiegriffier,                            De voorzitter,

 

 

">