ADVIESLIJST COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN D.D. 26-01-2009

 

Voorzitter       

H.A. Litjens (Weert Lokaal) (plv. vz.)

Commissiegriffier

M.H.R.M. Wolfs-Corten (griffier)

 

 

Aanwezig de

leden

H.A. Litjens (Weert Lokaal), H.J.W.M. Van de Loo (Weert Lokaal), G.J.A. Marechal (PvdA), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA) en J.A.F. Tak (SP)

Afwezig de leden

P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal) (vz.), F.H.H. Weekers (VVD) en M.M.C.F. Stokbroeks (D66)

 

 

Deelnemer aan de beraadslagingen

M.A. Engelen (VVD)

 

 

Portefeuillehouder

J.M.L. Niederer

 

 

Ambtelijke ondersteuning

E. Kerssemakers, M. Nagel, G. van der Hoeven, P. Bulk, T. Lemmen, M. Schreuders

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering, heet de aanwezigen welkom en vermeldt de berichten van verhindering. In het bijzonder worden welkom geheten de gast van de burgemeester, Sanne Lemmers, en haar aanwezige familieleden.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

Bij agendapunt 7 is nog een voorbehoud gemaakt v.w.b. accordering van de gewijzigde tekst van het initiatiefvoorstel door het presidium. Het presidium heeft met de tekst die nu voorligt ingestemd.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Agenda 26-01-2009

  Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

A. Vaststelling advieslijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken d.d. 24 november 2008;

B. Vaststelling advieslijst openbare vergadering opiniŽrende raad d.d. 20 november 2008;

C. Vaststelling advieslijst openbare vergadering opiniŽrende raad d.d. 13 januari 2009;

D. Vaststelling advieslijst openbare vergadering opiniŽrende raad d.d. 15 januari 2009.

 

 

De advieslijsten worden ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Advieslijst AZ 24-11-2008

  Geluidsfragment

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1  Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2  Toezeggingen gedaan in de raadsvergaderingen van

5 november 2008 en 10 december 2008.

5.3  Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

Geen opmerkingen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: J.M.L. Niederer

 

6.

Installatie Gast van de Burgemeester.

Sanne Lemmers wordt geÔnstalleerd als gast van de burgemeester. Zij zal een half jaar met de burgemeester meelopen om nader kennis te maken met het lokale bestuur.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

Raadsvoorstellen

7.

Onderwerp

A.    Kennisnemen van het Rekenkameronderzoek naar de kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten;

B.    Overnemen van de conclusies en aanbevelingen uit het Eindrapport;

C.    Het college opdragen de raad te informeren over de wijze waarop de conclusies en aanbevelingen worden uitgevoerd (tekst initiatiefvoorstel presidium wordt nog gewijzigd)

       (raadsvoorstel 09 02 002).

 

Expliciete fractiestandpunten

De fractie SP merkt op, dat een project tijdens de looptijd een complex project kan worden. Dan moet er een signaal uitgaan, dat een andere aanpak noodzakelijk is.

De fractie PvdA vindt, dat de gemeente de juiste procesmanagers in dienst moet hebben.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Eindrapport 

 Presentatie

 Geluidsfragment

 

 

 

8.

Onderwerp

Deelnemen aan het experiment SWS bij de Europese verkiezingen op donderdag 4 juni 2009 (raadsvoorstel 09 02 003).

 

Expliciete fractiestandpunten

De PvdA-fractie vindt het belangrijk, dat zoveel mogelijk mensen gaan stemmen. De CDA-fractie betreurt het, dat de meerkosten van dit systeem niet in het raadsvoorstel zijn meegenomen.

 

Toezeggingen

Vůůr de raadsvergadering van 11 februari zal door het college per brief inzage in de meerkosten worden gegeven. Deze brief zal worden behandeld als aanvulling op het raadsvoorstel. 

 

Advies commissie

Gelet op de gedane toezegging acht de commissie het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Brief Ministerie van BZK

 Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Het nemen van en principebesluit aangaande een internationale verzustering met de stad Hangzhou in de Volksrepubliek China als onderdeel van de grensoverschrijdende samenwerking tussen de steden Bree, Maaseik en Weert (raadsvoorstel 09 02 004).

 

Expliciete fractiestandpunten

De SP vindt, dat de gemeente de mensenrechtensituatie in China in het algemeen en in Hangzhou in het bijzonder accepteert door een verzustering aan te gaan. Ook is de fractie bevreesd voor de met de verzustering gepaard gaande kosten. De financiŽn mogen geen open eind zijn.

Weert Lokaal is akkoord met het voorstel. Door samenwerking op kleine schaal kunnen concrete zaken worden aangepakt. Bovendien zal het economisch voordeel van China bij de verzustering positief uitwerken op de mensenrechtensituatie aldaar. De fractie is gerust op de financiŽle gevolgen.

De VVD-fractie wil meer inzicht in wat de samenwerking en verzustering opleveren voor Weert en sluit zich aan bij de standpunten van Weert Lokaal.

De PvdA hecht er groot belang aan, dat de mensenrechtensituatie in China kan worden besproken als vertegenwoordigers van Weert in China zijn of vertegenwoordigers van China in Weert. Economische voordelen zijn mooi meegenomen, maar niet het belangrijkste.

De CDA-fractie is akkoord met de samenwerking met Bree en Maaseik, maar plaatst kanttekeningen bij de verzustering met Hangzhou. Niet alleen de mensenrechtensituatie, maar ook de milieuregels zijn slecht. Ook zonder bestuurders kan Weert (bv. ondernemers en verenigingen) toenadering zoeken tot China en Hangzhou. Zou het college ook een verzustering voorstellen als een klein dorpje daarom zou verzoeken? Hangzhou is te groot voor Weert. Wat is het doel? Verzustering moet projecten opleveren en niet alleen plezierreisjes voor bestuurders. Inzicht in de kosten en de personele inzet moet vůůr de definitieve besluitvorming over de verzustering voorhanden zijn. Moet Weert door verzustering meewerken aan de slechte arbeidsomstandigheden van met name kinderen in China?

 

Toezeggingen

Na besluitvorming in de raad over het principebesluit inzake de verzustering met Hangzhou wordt per reis van handelsdelegaties van en naar China een kredietvoorstel aan de raad voorgelegd.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Bijlagen

 Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

Aanwijzen van het Jacob van Horne museum als trouwlocatie

(raadsvoorstel 09 02 005).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

11.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

De vragen van de PvdA over de uitspraken van korpschef de heer

B. Rookhuijzen over de hausse aan overvallen worden ter vergadering door de burgemeester beantwoord.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

12.

Onderwerp

Rondvraag (vanwege het ontbreken van agendapunten wordt de rondvraag schriftelijk afgehandeld).

 

 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder: L.F.A. Heuvelmans

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

13.

Onderwerp

Rondvraag (vanwege het ontbreken van agendapunten wordt de rondvraag schriftelijk afgehandeld).

 

 

De vragen over de kredietcrisis, die de PvdA-fractie op 22 januari jl. reeds via mail heeft ingediend, worden op 27 januari as. schriftelijk door het college beantwoord, tezamen met de brief van de CDA-fractie over dit onderwerp.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

14.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

 Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 2 maart 2009,

 

De commissiegriffier,                            De voorzitter,

 

">