ADVIESLIJST COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN D.D. 23-11-2009

 

Voorzitter       

H.A. Litjens (Weert Lokaal)

Commissiegriffier

M.H.R.M. Wolfs-Corten (griffier)

 

 

Aanwezig de

leden

H.J.W.M. Van de Loo (Weert Lokaal) (tot 21.20 uur), G.J.A. Marechal (PvdA), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA) F.J.J. Prinsen (Weert Lokaal), J.A.F. Tak (SP) en F.H.H. Weekers (VVD) (vanaf 20.10 uur)

Afwezig de leden

M.M.C.F. Stokbroeks (D66)

 

 

Deelnemer aan de beraadslagingen

M.A. Engelen (VVD)

 

 

Portefeuillehouders

J.M.L. Niederer, L.F.A. Heuvelmans en P.J.H. Sijben

 

 

Ambtelijke ondersteuning

E. Kerssemakers, M. Nagel, G. van der Hoeven, T. Lemmen, P. Bulk

 

 

Externen

D. Meeuwissen (Deloitte) (t/m agendapunt 6), P. Streutjens (politie) (t/m agendapunt 7), E. van Mierlo (brandweer) (t/m agendapunt 7)

 

 

Algemeen

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij feliciteert de heer Van de Loo (Weert Lokaal) met zijn verjaardag. De heer Weekers komt iets later.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

Er is op 20 november 2009 een aangepaste agenda verzonden. Deze agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Het rapport van de SP over de leefbaarheid op Fatima zal voor de wijkraad als input voor de leefbaarheidsagenda dienen en wordt niet geagendeerd voor de commissie AZ.

 

Bestanden

 Agenda 23-11-2009

 Geluidsfragment

 

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie

Algemene Zaken d.d. 19 oktober 2009.

 

 

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Advieslijst commissie AZ 19-10-2009

 Geluidsfragment

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1    Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2    Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van

         12 oktober en 4 november 2009.

5.3    Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

5.3: N.a.v. een vraag van het CDA deelt de burgemeester de planning aanpak LSD mede. 

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

6.

Onderwerp

Kennismaking met Deloitte accountants.

 

 

De heer Meeuwissen stelt de accountants van het controleteam voor Weert voor en licht het dienstverleningsplan 2009 toe.

 

Bestanden

 Presentatie

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: J.M.L. Niederer

 

Raadsvoorstellen

7.

Onderwerp

Vaststellen van het Integraal Veiligheidsbeleid 2010, Weer(t) veiliger! (raadsvoorstel 09 12 153).

 

Expliciete fractiestandpunten

Alle fracties spreken hun waardering uit over het rapport. De SP wijst op het belang van preventieprojecten en samenwerking tussen betrokken partners, maar maakt zich zorgen om de stijging van het aantal incidenten van huiselijk geweld. Weert Lokaal is van mening, dat de school verantwoordelijk is voor de gang van zaken rondom de LSD op het schoolterrein en de gemeente daarbuiten. Ook vraagt Weert Lokaal aandacht voor de veiligheid in het buitengebied en het veiligheidsgevoel van mensen. De VVD-fractie merkt op, dat de Oelemarkt verder ontwikkeld moet worden. De CDA-fractie vindt dat het gebruik van alcohol en drugs rondom het stadhuis niet geaccepteerd moet worden. De PvdA wijst op de input van de wijk- en dorpraden en vindt een integrale aanpak door alle betrokken instanties van belang.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Integraal Veiligheidsbeleid 2010, Weer(t) veiliger!

 NRC artikel De misdaadparadox

 Geluidsfragment

 

 

 

8.

Onderwerp

Vaststellen van de Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2009 (raadsvoorstel 09 12 154).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

De door het college nog vast te stellen uitvoeringsregels (de in de verordening genoemde bijlagen) worden met een toelichtende brief van het college naar de commissie gezonden t.b.v. bespreking in de commissievergadering van januari.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel met inachtneming van de gedane toezegging rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Verordening

 Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Vaststellen van een verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening (raadsvoorstel 09 12 155).

 

Expliciete fractiestandpunten

De fractie SP is van mening, dat als de Bibobtoets op tijd beschikbaar is, er geen beslistermijn van 21 weken moet worden aangehouden, maar van maximaal 16 weken. Het gaat de VVD te ver om de beslistermijn in alle gevallen te kunnen verlengen. De VVD pleit voor een specifieke regeling voor Bibob-gevallen om te voorkomen dat bonafide aanvragers van horecavergunningen met een lange beslistermijn te maken krijgen. Ook dient Bibob te worden toegepast op vergunningaanvragen van kermisexploitanten. Weert Lokaal vreest willekeur door in art. 4 van de APV te spreken van “kan worden veroorzaakt”.

 

Toezeggingen

Vanaf medio 2010 halfjaarlijks een rapportage in commissie AZ bespreken over het halen van de beslistermijnen door de gemeente (wet dwangsom en beroep) n.a.v. de motie van D66 door de raad aangenomen op 9-11-2009, alsmede een rapportage over het aantal gevallen dat onder de “kan-bepaling” van art. 4 van de APV valt.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk. 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

10.

Onderwerp

Bespreken reisverslag van bezoek Weert aan Hangzhou China.

 

Toezeggingen

Geen. 

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

 B&W-besluit

 Reisverslag

 Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

De vraag van Weert Lokaal wanneer de commissie nader geďnformeerd wordt over drugshandel in het buitengebied wordt ter vergadering door de burgemeester beantwoord.  

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: J.M.L. Niederer, P.J.H. Sijben en L.F.A. Heuvelmans

 

Raadsvoorstellen

12.

Onderwerp

Behandelen van de najaarsnota 2009 (raadsvoorstel 09 12 156).

 

Expliciete fractiestandpunten

De VVD is het eens met het college dat er voorzichtig moet worden omgesprongen met het voorlopig rekeningresultaat, omdat er financieel moeilijke tijden aan komen. De SP wil het saldo van de jaarrekening niet toevoegen aan de algemene reserve.

 

Toezeggingen

Geen. 

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

13.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

Portefeuillehouder: L.F.A. Heuvelmans

 

Raadsvoorstellen

15.

Onderwerp

Kennisnemen van het Onderzoeksplan 2010 ingevolge de verordeningen ex artikel 212 en 213A Gemeentewet (GW) (raadsvoorstel 09 12 158).

 

Expliciete fractiestandpunten

De PvdA twijfelt aan de objectiviteit bij auditing door eigen medewerkers en pleit voor uitwisseling met andere gemeenten. De PvdA constateert dat men bezig is met een inhaalslag over de jaren 2003-2009. De fractie vraagt zich af of de kosten van de uren opwegen tegen het doel dat gediend is met de geplande onderzoeken. De VVD vraagt zich af welke overwegingen een rol hebben gespeeld bij de keuze van de onderzoeken. De raad kan het nut van de onderzoeken niet beoordelen en weet niet welke alternatieven er zijn. Zou het niet beter zijn minder onderzoeken uit te voeren, maar deze breder op te zetten?

 

Toezeggingen

Geen. 

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

16.

Onderwerp

Vaststellen verordeningen 2010 met bijbehorende tarieventabellen (raadsvoorstel 09 12 159).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Vóór de raadsvergadering van 9 december 2009 komt er een v.w.b. de OZB aangepast raadsvoorstel.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

17.

Onderwerp

Wijzigen treasurystatuut (raadsvoorstel 09 12 160).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Het college informeert de commissie over de mogelijkheid van schatkistbankieren en de gevolgen daarvan voor het treasurystatuut. Dit onderwerp wordt geagendeerd voor de januarivergadering.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk. 

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

18.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

19.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.10 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 11 januari 2010,

 

De commissiegriffier,                            De voorzitter,

 

">