ADVIESLIJST COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN D.D. 19-10-2009

 

Voorzitter       

H.A. Litjens (Weert Lokaal)

Commissiegriffier

M.H.R.M. Wolfs-Corten (griffier)

 

 

Aanwezig de

leden

F.J.J. Prinsen (Weert Lokaal), J.A.F. Tak (SP) en F.H.H. Weekers (VVD)

Afwezig de leden

H.J.W.M. Van de Loo (Weert Lokaal), G.J.A. Marechal (PvdA), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA) en M.M.C.F. Stokbroeks (D66)

Aanwezige plaatsvervangende leden

M. Zaaboul (PvdA), T.W.G. Meulen (CDA) (t/m punt 10)

 

 

Deelnemers aan de beraadslagingen

A.J. Egging (Kernpunt) (t/m punt 11) en F. Kadra (PvdA) (t/m punt 6)

 

 

Portefeuillehouders

H.W.J. Coolen, L.F.A. Heuvelmans en P.J.H. Sijben

 

 

Ambtelijke ondersteuning

E. Kerssemakers, M. Knaapen, M. Gerits, M. Nagel, G. van der Hoeven, P. Bulk en M. Weijers.

 

 

Algemeen

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering, heet de aanwezigen welkom en vermeldt de berichten van verhindering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn verzoeken om spreekrecht ontvangen van:

·          dhr. T. Timmermans namens de dorpsraad Laar;

·          dhr. J. Maschelein, voorzitter van de dorpsraad Altweerterheide;

·          dhr. Van Staaij, voorzitter van de wijkraad Rond de Kazerne.

allen bij agendapunt 10 (afsprakenset wijkgericht werken).

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 Tekst spreekrecht dhr. Timmermans

 Tekst spreekrecht dhr. Maschelein

 Tekst spreekrecht dhr. Van Staaij

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

Vanwege de aanwezigheid van externen worden de agendapunten 10 en 11 na 6 behandeld. Wethouder Coolen leidt agendapunt 10 in. De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Agenda 19-10-2009

 Geluidsfragment

 

 

 

 

4.

Onderwerp

A. Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken d.d. 7 september 2009;

B. Vaststellen advieslijst openbare vergadering opiniërende raad d.d. 17 september 2009.

 

 

De advieslijst van de commissie Algemene Zaken wordt ongewijzigd vastgesteld. De advieslijst van de opiniërende raad wordt met inachtname van het wijzigingsvoorstel van de PvdA vastgesteld. Deze fractie heeft bij behandeling van het bestemmingsplan Wilhelminasingel-Driesveldlaan aangegeven de woningen aan de Wilhelminastraat niet mooi te vinden (in de advieslijst staat abusievelijk Wilhelminasingel).

 

Bestanden

 Advieslijst AZ 07-09-2009

 Advieslijst Opiniërende raad 17-09-2009

 Geluidsfragment

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1    Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2    Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van

23 september 2009.

5.3    Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

5.1: de heer Tak vraagt de antwoordbrief bij brief nummer 412 op.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: J.M.L. Niederer

 

Informatie(brieven)

6.

Onderwerp

Toelichting op de werkwijze van het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC) (presentatie door dhr. J. Rijk, projectleider Project "Bestuurlijke Aanpak georganiseerde Criminaliteit Limburg-Zuid / RIEC Limburg-Zuid”).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouders: J.M.L. Niederer, P.J.H. Sijben en L.F.A. Heuvelmans

 

Raadsvoorstellen

7.

Onderwerp

Vaststellen van de begroting 2010 van de gemeente Weert (raadsvoorstel 09 11 130).

 

Expliciete fractiestandpunten

VVD: Is niet akkoord als de burgers meer dan de inflatie (1%) méér OZB moeten gaan betalen. Bij de parkeertarieven wordt onderscheid gemaakt. Fractie wil inzicht in de geraamde meeropbrengst van de verschillende tariefsverhogingen. Als de economische crisis leidt tot bezuinigingen van 20% van rijk t.o.v. gemeenten zullen er scherpe keuzes gemaakt moeten worden. Het college dient verschillende mogelijke bezuinigingsscenario’s aan de raad beschikbaar te stellen, die kunnen dienen als input voor een raadsprogramma. De fracties moeten met reëele beloftes naar de kiezer kunnen gaan.

SP: wil het bedrag van € 42.075,- voor het TROM bij de algemene reserve parkeren totdat duidelijk is hoeveel het bedrijfsleven inbrengt. De hoogte van de door de crisis door het rijk op te leggen bezuinigingen is nog niet bekend en daarmee moeilijk in te schatten. Wel moeten de kostenposten die we in Weert zelf oppakken beter geraamd kunnen worden (niet als P.M.-posten).

Weert Lokaal: spreekt zijn waardering uit over de informatieavond voor de raadsleden over de begroting.

 

Toezeggingen

Vóór begrotingsraad 9-11-2009 schriftelijk informatie naar raad over:

·          vraag of doelstelling aantal verkeersslachtoffers voor 2010 reëel is gelet op de tendens van 2000-2009;

·          ondernemersbijdrage TROM;

·          opbrengst parkeergelden en besluit waarbij de parkeertarieven zijn vastgesteld;

·          globaal meerjarig overzicht van toegenomen aantal WOZ-objecten.

Na informatie financiële situatie van rijk, maar vóór de verkiezingen afspraken maken over mogelijke bezuinigingen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Begroting 2010

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

8.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Toezeggingen

·       Verkoop aandelen Essent: met netwerkbedrijf Enexis (kantoor Weert) spreken over werkgelegenheid.

·       Verkoop aandelen Essent: in VEGAL-kring bespreken of er belangstellenden zijn voor aandelen netwerkbedrijf Enexis.

·       Brief Weert Lokaal over Tungelroyse beek volgende week beantwoorden.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: L.F.A. Heuvelmans

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

9.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: J.M.L. Niederer

 

Raadsvoorstellen

10.

Onderwerp

Vaststellen van de nieuwe afsprakenset wijkgericht werken zoals verwoord in de notitie ‘Samen-werken aan Weert’ (raadsvoorstel 09 11 131).

 

Expliciete fractiestandpunten

SP: Twijfelt n.a.v. het spreekrecht over de voorliggende aanpak. De voorgestelde organisatie is te log en te star. De nog op te stellen spelregels moeten onlosmakelijk verbonden zijn met deze afsprakenset. Niet alle bewoners zijn tevreden met de werkwijze van wijk- en dorpsraden. De notitie moet zekerheid bieden voor alle wijk- en dorpsraden. De bewoners moeten zich herkennen in de wijk- of dorpsraad. Wijk- en dorpsraden zijn niet democratisch gekozen en hebben geen formele zeggenschap. De raad moet nu de knopen doorhakken, maar het is een dynamisch proces.

PvdA: De notitie wordt niet door een meerderheid van de wijk- en dorpsraden gedragen; dit zou wel moeten. De fractie moet zich nog beraden over haar standpunt m.b.t. de notitie.

Kernpunt: Memoreert de 4 moties die aanleiding hebben gegeven tot voorliggend stuk. De dorpsraad Stramproy is wel tevreden met het stuk. Structuur is belangrijk, maar de wijk- en dorpsraden zijn allemaal verschillend. Elke wijk- en dorpsraad kan die elementen uit de afsprakenset halen die men van belang vindt en de rest niet toepassen. De notitie is geen keurslijf, er zit dynamiek in. Niet alles moet worden geformaliseerd, er moet ruimte zijn voor informeel contact.

CDA: De notitie is een romp met ruimte voor maatwerk. Indeling clusters dient nader te worden bezien. Alle betrokken partijen dienen samen (bottom-up) een leefbaarheidsagenda voor een wijk of dorp te maken. Er hoeven net als in de huidige situatie geen zware criteria te worden gehanteerd voor de besteding van het leefbaarheidsbudget. De professionele partners dragen ook middelen bij. De wijk- en dorpsraden moeten hun budgetten opmaken; nu blijven deze vaak over. Het CDA leest het stuk op een andere manier dan de wijk- en dorpsraden van Laar, Altweerterheide en Rond de Kazerne. Als de wijze waarop het CDA ertegen aan kijkt klopt, kunnen zij er ook mee werken. Samenwerking tussen alle betrokken instanties is van groot belang.

VVD: In de nieuwe structuur wordt duidelijker vastgelegd hoe met afspraken wordt omgegaan. Deze structuur is niet opgelegd aan de wijk- en dorpsraden. De fractie is geschrokken van de stelling van sprekers dat er geen draagvlak bij de wijk- en dorpsraden is voor de afsprakenset. Er moet ruimte zijn voor maatwerk (afhankelijk van ambities en mogelijkheden van wijk- en dorpsraden en de problematiek in wijk of dorp). Er dient met de wijk- en dorpsraden nader gekeken te worden naar de voorgestelde clusters.

Weert Lokaal: vraagt zich af of het verstandig is om wijk- en dorpsraden op te nemen in een officiële overlegstructuur. Wijk- en dorpsraden adviseren de gemeente, maar hebben verder geen bevoegdheden. Er moet een goede structuur komen.

 

Toezeggingen

Vóór de raadsvergadering van 4-11-2009 opheldering verschaffen over verschil in beleving tussen college en wijk- en dorpsraden, de mening van de wijk- en dorpsraden peilen, de clustering bezien en proberen instemming van partijen te verkrijgen met de hoofdlijnen van het stuk, waarbij maatwerk per wijk of dorp kan worden geleverd.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Tekst spreekrecht dhr. Timmermans

 Tekst spreekrecht dhr. Maschelein

 Tekst spreekrecht dhr. Van Staaij  

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Notitie ‘Samen-werken aan Weert’

 Geluidsfragment

 Geluidsfragment dhr. Timmermans, Dorpsraad Laar

 Geluidsfragment dhr. Maschelein, Dorpsraad Altweerterheide

 Geluidsfragment dhr. Van Staaij, Wijkraad rond de Kazerne

 Geluidsfragment vragen commissieleden aan sprekers

 Geluidsfragment woord wethouder Coolen

 Geluidsfragment 1e termijn commissie

 Geluidsfragment 1e termijn wethouder Coolen

 Geluidsfragment 2e termijn commissie

 Geluidsfragment 2e termijn wethouder Coolen

 

 

 

11.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van € 5.735.000,= ter realisatie van de nieuwbouw voor de huisvesting van de brandweer (raadsvoorstel 09 11 132).

 

Expliciete fractiestandpunten

Kernpunt: het is een inventief en degelijk gebouw. De opmerkingen gemaakt tijdens de informatieve bijeenkomst voor de commissie RO zijn goed verwerkt. Het gebouw is voorzien van alle benodigde voorzieningen en een goede architectuur.

VVD: is verheugd dat het plan na jarenlang plannen maken nu eindelijk wordt uitgevoerd. Er dient nu geïnvesteerd te worden gelet op de voordelen die vanwege de crisis in de bouwsector te behalen zijn en met het oog op het behouden van arbeidsplaatsen.

PvdA: de plannen zien er goed uit. Het wordt tijd dat er wordt gestart met dit project.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

12.

Onderwerp

Wijzigen “speelautomatenverordening”conform het gedereguleerde VNG-model (raadsvoorstel 09 11 133).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Verordering

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

13.

Onderwerp

Bespreken van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 22 september 2009 om in te stemmen met de evaluatie van het actieplan “Weert polarisatie en radicalisering” (geagendeerd op verzoek van de fractie PvdA).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

De meerderheid van de fracties (SP, VVD en Weert Lokaal) vindt het een prima stuk.

 

Bestanden

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

14.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

15.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.50 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 23 november 2009,

 

De commissiegriffier,                            De voorzitter,

 

">