ADVIESLIJST COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN D.D. 07-09-2009

 

Voorzitter

H.A. Litjens (Weert Lokaal)

Commissiegriffier

A.A.M. Hanssen-Beelen (plv. commissiegriffier)

 

 

Aanwezig de leden

M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA), G.J.A. Marechal (PvdA),

 

H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal), F.J.J. Prinsen (Weert

 

Lokaal), J.A.F. Tak (SP) en M.M.C.F. Stokbroeks (D66)

 

 

Afwezig de leden

F.H.H. Weekers (VVD)

 

 

Deelnemers aan de

M.A. Engelen (VVD)

beraadslagingen

 

 

 

Portefeuillehouders

J.M.L. Niederer, L.F.A. Heuvelmans en P.J.H. Sijben

 

 

Ambtelijke ondersteu-

M. Knaapen, M. Weijers, M. Schreuders, M-A. Gerits, G. van der

ning

Hoeven

 

 

Algemeen

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzittter opent de vergadering en heet de aanwezigen   

 

 

welkom op de eerste commissievergadering na de zomervakan-

 

 

tie.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Agenda 07-09-2009

 Geluidsfragment 

 

 

 

 

4.

Onderwerp

A. Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken d.d. 22 juni 2009;

B. Vaststellen advieslijst openbare vergadering opiniërende raad

d.d. 18 juni 2009.

 

 

Er zijn geen wijzigingsverzoeken binnen gekomen. De advies-

 

 

lijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Advieslijst AZ 22-06-2009

 Advieslijst Opiniërende raad 18-06-2009

 Geluidsfragment 

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1    Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2    Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 8 juli 2009.

5.3    Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

Ten aanzien van de voortgangsrapportage merkt Mevr. Nouwen

 

 

op, dat het onderwerp “stagebeleid”geagendeerd zou worden.

 

 

Dit punt dient derhalve in de rapportage te blijven staan.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

6.

Onderwerp

Installatie van de nieuwe gast van de burgemeester, Rowie Florijn.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

Portefeuillehouder: J.M.L. Niederer

 

Raadsvoorstellen

7.

Onderwerp

Vaststellen van de nieuwe afsprakenset wijkgericht werken zoals verwoord in de notitie ‘Samen-werken aan Weert’ (raadsvoorstel 09 09 101).

 

Expliciete fractie-standpunten

De PvdA is van mening dat “wijkgericht werken” hetzelfde is als het buurtbeheer, maar dan in een nieuw jasje. De PvdA, CDA en Weert Lokaal vinden dat alle wijk- en dorpsraden hun mening over de notitie moeten kunnen geven en verzoeken daarom het voorstel niet in te brengen bij de komende raadsvergadering, maar mee te nemen bij de volgende cyclus.

 

Toezeggingen

De “spelregels” voor wijk- en dorpsraden worden t.z.t. aan de raad voorgelegd.

De opmerkingen, die gemaakt zijn tijdens deze commissiever-gadering worden meegenomen in de brief naar de wijk- en dorps-raden om een reactie te geven op de notitie.

 

Advies commissie

Het raadsvoorstel wordt teruggenomen en opnieuw ingebracht bij de volgende cyclus (na reactie van de wijk- en dorpsraden).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Notitie Samen-werken aan Weert

 Geluidsfragment 

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

8.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

De vragen van de PvdA over Sinvest, van Weert Lokaal over de declaraties van B&W en van de CDA over de veiligheid van bestuurders worden ter vergadering door de burgemeester beant-woord.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen

9.

Onderwerp

Bekrachtigen van de geheimhouding zonder eindtermijn voor de geheime bijlagen behorende bij de overeenkomsten tussen de gemeente en Tiberius en tussen de gemeente en BAM (raadsvoorstel 09 09 102).

 

Expliciete fractie-standpunten

De SP wil een eindtermijn aan de geheimhouding.

 

Toezeggingen

De antwoorden op de nog openstaande vragen zijn opgenomen in een notitie. Deze zal voor 17 september a.s. naar de raadsfracties gezonden worden.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk met stemverklaring.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment 

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

10.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder: L.F.A. Heuvelmans

 

Raadsvoorstellen

11.

Onderwerp

Besluiten over de verantwoording van de besteding van de fractiebudgetten 2008 (raadsvoorstel 09 09 103) (initiatiefvoorstel presidium).

 

Expliciete fractie-standpunten

Geen.

 

Toezeggingen

De heer Tak (SP) wil meer duidelijkheid over de goedkeurende verklaring van de accountant en de heer v.d. Loo (Weert Lokaal) vraagt of het een unaniem voorstel is van het presidium. Deze vragen zullen worden voorgelegd aan het presidium.  

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden 

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment 

 

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

12.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

 

 

13.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit omstreeks 21.20 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 19 oktober 2009,

 

De commissiegriffier,                                      De voorzitter,

 

">