ADVIESLIJST COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN D.D. 22-06-2009

 

Voorzitter       

H.A. Litjens (Weert Lokaal)

Commissiegriffier

M.H.R.M. Wolfs-Corten (griffier)

 

 

Aanwezig de

leden

H.J.W.M. Van de Loo (Weert Lokaal), G.J.A. Marechal (PvdA), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA), F.J.J. Prinsen (Weert Lokaal), J.A.F. Tak (SP) en F.H.H. Weekers (VVD)

Afwezig de leden

M.M.C.F. Stokbroeks (D66)

 

 

Deelnemers aan de beraadslagingen

M.A. Engelen (VVD)

 

 

Portefeuillehouders

J.M.L. Niederer, L.F.A. Heuvelmans (vanaf 22.15 uur) en P.J.H. Sijben

 

 

Ambtelijke ondersteuning

E. Kerssemakers, G. van der Hoeven, T. Lemmen, P. Bulk en P. de Jong

 

 

Algemeen

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering, heet de aanwezigen welkom en vermeldt de berichten van verhindering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

De heer W. van Veldhoven maakt gebruik van het spreekrecht bij agendapunt 8 (uitbreiding gemeentelijke begraafplaats).

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

Op 18 juni zijn ontvangen:

1) het raadsvoorstel inzake Hangzhou bij agendapunt 7.

2) een mail van de fractie D66 met vragen aan het college (art. 40 RvO-vragen) over de verzustering met Hangzhou (met verzoek dit agendapunt als bespreekstuk voor de raad van 8 juli 2009 te agenderen). Deze vragen worden betrokken bij agendapunt 7.

3) een brief van de fractie PvdA over de pilot programma aanpak alcohol & drugsmisbruik; wordt betrokken bij agendapunt 10.

4) een concept-zienswijze van het college op de begroting 2009 en 2010 van de veiligheidsregio Limburg-Noord.

Uitgedeeld zijn:

·     een brief d.d. 19 juni 2009 van de ministers van BZK en van Wonen, wijken en integratie over de aanpak van overlast en verloedering;

·     een brief d.d. 17 juni 2009 van burgemeester Leers van Maastricht over de uitwerking van “Limburg trekt zijn grens”.

 

Bestanden

 Agenda 22-06-2009

 Geluidsfragment 

 

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken d.d. 25 mei 2009.

 

 

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Advieslijst AZ 25-05-2009

 Geluidsfragment 

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1    Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2    Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 6 mei en 10 juni 2009.

5.3    Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

Geen opmerkingen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment  

 

 

 

Portefeuillehouder: J.M.L. Niederer, L.F.A. Heuvelmans en P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen

6.

Onderwerp

Vaststellen van de jaarrekening 2008 (raadsvoorstel 09 07 083).

 

Expliciete fractiestandpunten

De SP wijst er op, dat de opmerkingen van de commissie onderzoek jaarrekening worden overgenomen door het college. De CDA-fractie vindt dat het risico van het grondbedrijf in kaart moet worden gebracht (waardeontwikkeling in relatie tot recessie en demografie). Het CDA is van mening, dat een integrale afweging moet plaatsvinden van de besteding van het positieve rekeningresultaat en de noodzakelijke bezuinigingen. De VVD vindt het bedrag van de budgetoverheveling erg hoog en is van mening, dat het aanzienlijke bedrag voor traineeships in het personeelsbudget ondergebracht had moeten worden.

Alle fracties constateren dat de bevindingen van de commissie onderzoek jaarrekening en de reactie van het college daarop nog niet beschikbaar waren en komen daarop terug in de raadsvergadering.

 

Toezeggingen

De bevindingen van de commissie onderzoek jaarrekening en de reactie van het college daarop worden z.s.m. verspreid.

Er wordt een toelichting op het overzicht budgetoverheveling naar de raad gezonden met daarbij per overheveling de redenen voor uitstel.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Jaarrekening 2008

 Geluidsfragment 

 

 

 

Portefeuillehouder: J.M.L. Niederer

 

Raadsvoorstellen

7.

Onderwerp

Verzustering met Hangzhou Volksrepubliek China (raadsvoorstel 09 07 084).

 

Expliciete fractiestandpunten

De SP heeft moeite met de kosten voor de eerste kennismaking en heeft het gevoel dat het een financiële open eind-constructie is. De SP stelt als voorwaarden voor instemming, dat er verantwoording wordt afgelegd over de gemaakte kosten, gemotiveerd wordt waarom de betreffende personen deel uitmaken van de delegatie en gerapporteerd wordt over de resultaten van het bezoek aan Hangzhou. De PvdA vindt het programma luchtig maar acht de kosten van het bezoek aanvaardbaar mits deze bestreden worden uit het budget van 250.000 euro per jaar voor de economische structuurversterking. Het CDA heeft twijfels over de verzustering gelet op de grootte van Hangzhou in verhouding tot Weert, maar gaat akkoord met de kredietstelling als de kosten uit het budget voor de economische structuurversterking worden bestreden. De VVD is akkoord met de verzustering, maar wil een gedegen plan van aanpak en een diepgaander programma. Er moet sprake zijn van een handelsmissie. De baten en lasten zouden voor de Hoge Dunk moeten zijn. De fractie Weert Lokaal vindt een bedrag van 10.000 euro hoog voor zo’n luchtig programma, maar gaat akkoord met het voorstel.

 

Toezeggingen

·         Over de gemaakte kosten na het bezoek aan Hangzhou rapporteren aan de commissie.

·         Vóór de raad van 8 juli bij Consulaat-Generaal of Ministerie van Buitenlandse Zaken nagaan of de weigering van Nederlandse Tweede Kamerleden een zaak is tussen het volkscongres en de Tweede Kamer of dat dit ook gevolgen heeft voor delegaties van lokale overheden.

·         Brief van D66 met vragen over de verzustering op 30 juni in het college behandelen en agenderen voor de raad van 8 juli.

·         Vóór raad 8 juli raad informeren over mogelijke aansluiting vanuit Bree en Maaseik en/of directeur bankinstelling bij handelsmissie.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit met bijlagen

 Geluidsfragment 

 

 

 

8.

Onderwerp 

Verstrekken van een krediet met betrekking tot de uitbreiding van de gemeentelijke begraafplaats (raadsvoorstel 09 07 085).

 

Expliciete fractiestandpunten

Alle fracties verzoeken het college de opmerkingen van de spreker, de heer Van Veldhoven, serieus te betrekken bij de verdere uitwerking. Deze problematiek had al bij de voorbereiding van het voorstel opgelost moeten worden. De VVD constateert dat het gebrek aan begraafplaatsen er al lang is. Weert Lokaal vraagt aandacht voor het groenonderhoud van het deel van het terrein aan de Penitentenstraat en de afwatering. De PvdA heeft al lang geleden gepleit voor een nieuwe begraafplaats. Het CDA vindt dat vóór besluitvorming alle aangelegenheden met omwonenden goed geregeld moeten zijn en vraagt specifiek aandacht voor de hoogte van de scheidingsmuur op het terrein van de familie Van Veldhoven en de afwatering van het perceel.

 

Toezeggingen

·         Vóór raad 8 juli uitkomsten overleg met familie Van Veldhoven schriftelijk aan raad verstrekken.

·         Vóór raad 8 juli deelt wethouder Kirkels schriftelijk de stand van zaken met betrekking tot de nieuwe gemeentelijke begraafplaats mede.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment spreekrecht de heer Van Veldhoven

 Geluidsfragment 

 

 

 

9.

Onderwerp 

1.     In te stemmen met de zienswijze op de wijzigingen van de begroting 2009 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord;

2.     In te stemmen met de zienswijze op de geconsolideerde begroting 2010 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (raadsvoorstel 09 07 099).

 

Expliciete fractiestandpunten

Het CDA is niet akkoord met het beschikbaar stellen van meer geld terwijl er minder diensten van de veiligheidsregio tegenover staan. Kritiek uiten op de begrotingen, maar deze wel goedkeuren heeft geen zin. De VVD sluit zich hierbij aan en wil ook gelet op de economische situatie geen extra geld beschikbaar stellen. De VVD wil voor 2010 hard inzetten en de financiën voor 2011 bevriezen.

 

Toezeggingen

Pagina 2 van de brief wordt aangescherpt: als de kosten niet omlaag gaan stemt de gemeente Weert tegen. De brief wordt op 23 juni naar de raad gemaild.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment 

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

10.

Onderwerp

Bespreken van de Voortgangsrapportage ‘integrale aanpak drugs- en alcoholoverlast’ gemeente Weert over het jaar 2008.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

De commissie uit zijn complimenten over de aanpak. Weert Lokaal vindt dat er voortaan ook een duidelijke aanpak van de laatste schooldag in de rapportage moet worden opgenomen en waarschuwt voor een verschuiving van drugsoverlast van de binnenstad naar het platteland. De VVD wil een harde aanpak van drugspanden.

 

Bestanden

 B&W-besluit

 Voortgangsrapportage

 Geluidsfragment 

 

 

 

11.

Onderwerp

Bespreken nieuwe aanpak drugsproblematiek in de grensstreek.

 

Toezeggingen

In kader van dit voorstel met raad spreken over lokatie coffeeshops na nieuwbouw stadhuis.

 

Conclusies

De commissie stemt in met de gekozen gezamenlijke harde aanpak van deze problematiek. Weert Lokaal waarschuwt voor een verschuiving van drugsoverlast van de binnenstad naar het buitengebied. Het CDA twijfelt aan de meerwaarde van dit beleid voor Weert. De PvdA vindt dat een spreiding van coffeeshops met flankerend beleid bespreekbaar moet zijn om tegemoet te komen aan de Belgen.

 

Bestanden

 Plan van aanpak drugsproblematiek

 Brief inzake uitwerking plan “Limburg trekt zijn grens”

 Brief Ministerie BZK “aanpak overlast en verloedering”

 Geluidsfragment 

 

 

 

12.

Onderwerp

Bespreken van de bestuurlijke samenvatting van het Handboek Programmatisch Handhaven van Stadstoezicht.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

 Bestuurlijke samenvatting

 Geluidsfragment 

 

 

 

13.

Onderwerp

Bespreken van de veiligheidsanalyse & evaluatie 2008 gemeente Weert.

 

Toezeggingen

Een vertegenwoordiger van de gemeente zal met een vertegenwoordiger van de wijkraad Fatima een pilot opzetten over leefbaarheidspunten. Vóór de zomer wordt geïnventariseerd wat er speelt.

 

Conclusies

De commissie vindt het een prima stuk. Het CDA vraagt aandacht voor huiselijk geweld. De SP stelt voor in de burgerpeiling te vragen naar het veiligheidsgevoel van burgers. De VVD pleit voor nazorg voor slachtoffers van woninginbraken. De PvdA stelt het programma “Aanpak alcohol(& drugs-)misbruik St. Jans Gasthuis Weert” aan de orde.

 

Bestanden

 Veiligheidsanalyse & evaluatie 2008 gemeente Weert

 Geluidsfragment 

 

 

 

14.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

De vraag van de VVD over paracommercialisatie wordt ter vergadering door de burgemeester beantwoord.

 

Bestanden

 Geluidsfragment  

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen

15.

Onderwerp

Ontvangen van vrijvallende IZA-gelden (raadsvoorstel 09 07 086).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Geluidsfragment 

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

16.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

 

Portefeuillehouder: L.F.A. Heuvelmans

 

Raadsvoorstellen

17.

Onderwerp

Rapportage over het “Onderzoeksplan 2008” (raadsvoorstel 09 07 087).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden 

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Onderzoeksplan 2008

 Geluidsfragment 

 

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

18.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

 

19.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit om 22.45 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 7 september 2009,

 

De commissiegriffier,                            De voorzitter,

 

 

">