ADVIESLIJST COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN D.D. 25-05-2009

 

Voorzitter       

H.A. Litjens (Weert Lokaal)

Commissiegriffier

M.H.R.M. Wolfs-Corten (griffier)

 

 

Aanwezig de

leden

H.J.W.M. Van de Loo (Weert Lokaal), G.J.A. Marechal (PvdA), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA), F.J.J. Prinsen (Weert Lokaal), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), J.A.F. Tak (SP) en F.H.H. Weekers (VVD)

Afwezig de leden

---

 

 

Deelnemers aan de beraadslagingen

M.A. Engelen (VVD), A.J. Egging (Kernpunt) en F. Kadra (PvdA)

 

 

Portefeuillehouders

J.M.L. Niederer, L.F.A. Heuvelmans en P.J.H. Sijben

 

 

Ambtelijke ondersteuning

E. Kerssemakers, M. Nagel, G. van der Hoeven, H. Sonnemans, M. Gerits, T. Lemmen, P. Bulk en M. Huijs

 

 

Rekenkamer

A. Rooskens en N. van Drunen

 

 

Algemeen

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder de heer Prinsen (Weert Lokaal), die voor de eerste keer deelneemt aan de commissievergadering. Als extra deelnemers aan de beraadslagingen nemen deel mw. Engelen (VVD), de heer Egging (Kernpunt) en mw. Kadra (PvdA).

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er is een verzoek om spreekrecht ontvangen van de heer Smeets, voorzitter van de stichting Oelemarkt Promotion m.b.t. agendapunt 12 (laatste schooldag).

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

·          Op 20 mei jl. is een brief van wethouder Heuvelmans ontvangen met een procedurevoorstel inzake de bezuinigingen bij de begroting 2010 en verder. Deze brief wordt betrokken bij agendapunt 7 (voorjaarsnota 2009).

·          Uitgedeeld is een brief van de ambassadeur Minder Regels Meer Service, de heer L. Winants, die op 25 mei 2009 is ontvangen. Deze brief heeft betrekking op agendapunt 9 (wijziging APV).

·          De stukken bij agendapunt 12 (laatste schooldag) zijn vandaag verspreid.

·          Op verzoek van wethouder Sijben wordt punt 14 (stagebeleid) na agendapunt 9 behandeld.

 

Bestanden

 Agenda 25-05-2009

 Geluidsfragment

 

 

 

 

4.

Onderwerp

A.  Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken d.d. 14 april 2009.

B.  Vaststellen verslag openbare vergadering opiniërende raad d.d. 20 april 2009, met wijzigingsverzoek fractie D66 d.d. 8 mei 2009.

 

 

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

Het verslag van de opiniërende raad wordt met inachtneming van het wijzigingsverzoek van D66 vastgesteld.

 

Bestanden

 Advieslijst AZ 14-04-2009

 Verslag Opiniërende Raad 20-04-2009 

 Geluidsfragment

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1    Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2    Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 6 mei 2009.

5.3    Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

5.1 De heer Tak vraagt de antwoordbrieven op van de aan de raad gerichte brieven nummers 153, 155, 156, 168 en 196.

5.2 De toezeggingen zijn nog niet verspreid, kunnen daarom niet worden behandeld en worden voor de volgende vergadering geagendeerd.

5.3 De toezegging inzake het krediet onderwijsprojecten kan van de rapportage af. Het handboek programmatisch handhaven zal in de vorm van een bestuurlijke samenvatting vóór de volgende vergadering beschikbaar worden gesteld (TOEZEGGING). De notitie over de WOZ-systematiek is ontvangen en wordt verspreid. Het college zal bij de behandeling van de voorjaarsnota in de eerste termijn terugkomen op de nakoming van de motie over demografische ontwikkelingen (TOEZEGGING).

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

6.

Onderwerp

Aanwijzen plaatsvervangend voorzitter van de raadscommissie Algemene Zaken.

 

 

De heer Van de Loo (Weert Lokaal) wordt aangewezen als plaatsvervangend voorzitter van de commissie Algemene Zaken.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: J.M.L. Niederer, L.F.A. Heuvelmans en P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen

7.

Onderwerp

Instemmen met de Voorjaarsnota 2009 (raadsvoorstel

09 06 068).

 

Expliciete fractiestandpunten

SP: Het gat van 1,3 miljoen in de financiele positie 2010 wordt veroorzaakt door 2 aannames (uitbesteding WMO en gevolgen recessie voor WWB). Rijk moet extra geld beschikbaar stellen. De gevolgen van de meicirculaire 2009 zijn nog niet bekend. De lijst van kredieten moet worden opgeschoond. Er moet werk gemaakt worden van de motie over demografische ontwikkelingen. De nulmetingen inzake verkeersslachtoffers op de diverse pagina’s kloppen niet. Duurzaam inkopen ontbreekt in de voorjaarsnota. Er zou een lijst met criteria moeten komen.

VVD: WWB gaat gemeente niets extra kosten omdat het macrobudget voldoende is voor heel Nederland. Ambtenarensalarissen worden bevroren, dus er kunnen geen extra kosten voor worden geraamd. Vóór behandeling voorjaarsnota deugdelijke onderbouwing WWB en ambtenarensalarissen geven.

Verhogen parkeergelden is alleen acceptabel als dit gepaard gaat met een kwaliteitsverbetering. De meicirculaire dient vóór de behandeling van de voorjaarsnota met een financiële vertaalslag aan de raad beschikbaar te worden gesteld. Samenwerking met Belgische gemeenten Bree en Maaseik uitbreiden met verkeer, transport en mobiliteit (personenvervoer Antwerpen-Neerpelt-Hamont-Weert).

Weert Lokaal: Niet akkoord met de procedure als omschreven in de brief van wethouder Heuvelmans. Er zijn twee mogelijkheden: het college pleegt vóór de voorjaarsnota overleg met de raad over de bezuinigingsmogelijkheden of de fracties komen zelf met bezuinigingsvoorstellen bij de voorjaarsnota.

PvdA, Weert Lokaal, VVD en CDA: niet akkoord met voorstel wethouder. Mogelijke bezuinigingen moeten vóór de voorjaarsnota bekend zijn, zodat deze bij de behandeling van de voorjaarsnota betrokken kunnen worden.

D66: De voorjaarsnota is het belangrijkste kaderstellende stuk van de raad. Daarvoor is het van belang om over alle informatie te beschikken.

 

Toezeggingen

De vraag over de ambtelijke inzet voor de jongerenraad wordt schriftelijk beantwoord. Gevolgen rectificatie nulmeting verkeersslachtoffers voor voorjaarsnota schriftelijk mededelen.

 

Advies commissie

Verklaring alle fracties:

De stukken voor de behandeling van de voorjaarsnota zijn onvoldragen. Voor de behandeling op 15/18 juni dient de raad tijdig nadere informatie te ontvangen. Als dat niet lukt is bespreking van de voorjaarsnota op 15/18 juni niet zinvol en niet verantwoord. Dan wordt de nota in de reguliere raad beleidsarm behandeld, d.w.z. alleen voor het beleidsjaar 2009. De doorkijk naar 2010 e.v. wordt dan op een ander moment besproken. De commissie draagt het college op om op 26 mei hierover in de collegevergadering te spreken en de mogelijkheden te bezien om tijdig informatie naar de raad te zenden. Na afloop van de collegevergadering van 26 mei dient het college een brief naar de raad te sturen met de conclusie van het college. In het presidium kunnen er data worden geprikt om op een later moment een goede discussie met elkaar te voeren.

 

Met inachtname van het bovenstaande acht de commissie het voorstel rijp voor behandeling in de raad, waarbij afhankelijk van de beschikbare informatie een keuze wordt gemaakt voor behandeling op 15/18 juni of een behandeling in twee fasen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Voorjaarsnota 2009

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: J.M.L. Niederer

 

Raadsvoorstellen

8.

Onderwerp

A.  Kennisnemen van en overnemen van conclusies en aanbevelingen eindrapport rekenkamer inzake quick scan integrale handhaving (raadsvoorstel 09 06 069) (initiatiefvoorstel presidium).

 

Expliciete fractiestandpunten

VVD: De conclusies van het rapport zijn ontluisterend. Drie portefeuillehouders zijn niet op de hoogte van de nota deel A. De handhaving had integraal opgepakt moeten worden. Het is vreemd dat het MT geen besluit heeft genomen over deel B. Alle sectoren met uitzondering van 1 en 2 werken na vaststelling van de nota net zoals voorheen. Er dient inzicht te worden verkregen in hoe het hele dossier is verlopen. Er is een beeld ontstaan van een verkokerde organisatie, die onderling niet samenwerkt, maar waarin elke sector zijn eigen aanpak heeft.

SP: Niet alleen het college, ook de raad kunnen verwijten gemaakt worden.

CDA: Deel B van de handhavingsnota had er allang moeten zijn. Een vastgestelde nota moet door alle sectoren worden toegepast. Het MT moet daarop toezien. Er dient een nieuwe integrale handhavingsnota te worden opgesteld, die voor de hele organisatie geldt en per sector wordt toegepast.

 

Toezeggingen

Informatie over het niet verschijnen van handhavingsnota deel B aan de commissie verstrekken.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Onderwerp

B.  Bespreken onderzoeksopzet onderzoek werking coalitieprogramma.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

N.a.v. de discussie of de inrichting van de planning & controlcyclus vanuit verkiezingsprogramma’s en coalitieprogramma dient te worden onderzocht wordt geconcludeerd, dat de rekenkamer naar de methode kijkt en niet naar de (politieke) inhud. Er kan lering worden getrokken voor het volgende coalitieprogramma en de begroting, die daarop gebaseerd wordt. De rekenkamer bepaalt zelf welke onderzoeken ze doet.

 

Onderwerp

C.  Bespreken jaarverslag 2008 van de rekenkamer.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Eindrapport Quick scan Integrale Handhaving

 Onderzoeksrapport naar werking van het coalitieprogramma

 Jaarverslag 2008 van de rekenkamer

 Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp 

Vaststellen van de Algemene plaatselijke verordening (APV) (raadsvoorstel 09 06 070).

 

Expliciete fractiestandpunten

VVD: Voorstel geeft invulling aan Weert als evenementenstad. Vermindering van de regels is een prima zaak. Maakt zich zorgen of Bibob-instrument nog kan worden ingezet als er voor de droge horeca minder regels gaan gelden. Voor terrasvergunningen en reclame-uitingen zijn er nog teveel regels. Volstaan zou kunnen worden met algemene regels zonder vergunningplicht.

SP: Is blij met vermindering van de regeldruk.

CDA: Het is een goede zaak, dat er minder regels zijn, maar de handhaving moet wel goed worden opgepakt. Doordat buurtfeesten voor maximaal 100 personen kunnen worden georganiseerd op basis van een melding, ontstaat er ruimte voor spontane sociale activiteiten. De regels voor kamperen in groepsverband worden gewijzigd, terwijl de betrokken partijen daaraan geen behoefte zeiden te hebben. Inzicht in de financiële consequenties is wenselijk.

Weert Lokaal: Versoepeling van de regels is prima, maar de APV moet niet worden aangegrepen om n.a.v. incidenten meteen weer regels in het leven te roepen.

Kernpunt: Vindt het hoog tijd, dat de deregulering nu eindelijk wordt opgepakt. Dit voornemen stond immers al in het coalitieprogramma.

 

Toezeggingen

Afwegingskader voor activiteiten op evenemententerreinen naar commissie zenden. Vóór de raadsvergadering van 10 juni de commissie schriftelijk informeren hoe terrasvergunningen en reclame-uitingen zijn gereguleerd en of kan worden volstaan met algemene regels.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Algemene Plaatselijke Verordening

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

10.

Onderwerp

Bespreken van de Voortgangsrapportage ‘integrale aanpak drugs- en alcoholoverlast’ gemeente Weert over het jaar 2008.

 

 

Dit onderwerp is vanwege tijdgebrek niet behandeld en wordt geagendeerd voor de vergadering van de commissie Algemene Zaken van 22 juni 2009.

 

Bestanden

 B&W-besluit

 Voortgangsrapportage

 Geluidsfragment agendapunt 10 en 11

 

 

 

11.

Onderwerp

Bespreken nieuwe aanpak drugsproblematiek in de grensstreek.

 

 

Dit onderwerp is vanwege tijdgebrek niet behandeld en wordt geagendeerd voor de vergadering van de commissie Algemene Zaken van 22 juni 2009.

 

Bestanden

 Plan van aanpak drugsproblematiek

 

 

 

12.

Onderwerp

Bespreken email van de fractie PvdA d.d. 11 mei 2009 en artikel 40 RvO-brief van de fractie D66 d.d. 11 mei 2009 over de maatregelen m.b.t. de laatste schooldag.

 

Toezeggingen

Geregeld in commissie AZ bespreken, in aanloop naar laatste schooldag 2010.

 

Conclusies

Alle fracties zijn van oordeel dat de laatste schooldag niet meer op deze manier mag plaatsvinden. De laatste schooldag moet een leuk feest zijn. Er mogen zich geen excessen voordoen zoals de laatste jaren steeds het geval was. Er is sprake van alcoholmisbruik, er zijn te jonge kinderen bij betrokken en ook kinderen die geen eindexamen doen en soms zelfs niet in Weert op school zitten. De verantwoordelijkheden moeten duidelijk zijn.

De artikel 40 RvO-brief is afdoende besproken en wordt niet geagendeerd voor de raadsvergadering van 10 juni.

P.S. Na de vergadering is hierop teruggekomen. Vanwege de mogelijkheid tot spreekrecht in de raadsvergadering wordt de brief op verzoek van D66 wel geagendeerd.

 

Bestanden

 E-mail fractie PvdA

 Brief fractie D66

 Antwoordbrief College van B&W met bijlagen

 Geluidsfragment spreekrecht Dhr. Smeets

 Geluidsfragment

 

 

 

13.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

De vraag van het CDA over geluidsoverlast op de Ringbaan ter hoogte van Moesel en handhaving van de toegestane snelheid door de politie wordt schriftelijk beantwoord (TOEZEGGING).

De vraag van de PvdA over drugs wordt betrokken bij de nadere schriftelijke informatie over de actuele stand van zaken drugsaanpak (TOEZEGGING).

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

14.

Onderwerp

Bespreken van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 14 april 2009 om:

1.   Kennis te nemen van de evaluatie van het nieuwe stagebeleid;

2.   De commissie Algemene Zaken via de TILS lijst te informeren (geagendeerd op verzoek van de fracties PvdA, CDA en Weert Lokaal).

 

Toezeggingen

De targets in het MT bespreken en hierbij de inzet van trainees betrekken. Standpunt commissie aan MT overbrengen en over enkele maanden in commissie rapporteren.

 

Conclusies

De commissie spreekt zijn teleurstelling uit over het niet halen van de targets. Met het inzetten van zelfstandig werkende stagiaires kan de gemeente zijn voordeel doen. Van de eerdere uitgangspunten is niet veel terecht gekomen. Het inzetten van trainees is niet in overweging genomen.

 

Bestanden

 B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

15.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder: L.F.A. Heuvelmans

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

16.

Onderwerp

Rondvraag (vanwege het ontbreken van agendapunten wordt de rondvraag schriftelijk afgehandeld).

 

 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

 

 

 

 

17.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 00.40 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 22 juni 2009,

 

De commissiegriffier,                            De voorzitter,

 

 

">