ADVIESLIJST COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN D.D. 14-04-2009

 

Voorzitter       

H.A. Litjens (Weert Lokaal) (plv. vz.)

Commissiegriffier

M.H.R.M. Wolfs-Corten (griffier)

 

 

Aanwezig de

leden

H.A. Litjens (Weert Lokaal), H.J.W.M. Van de Loo (Weert Lokaal), G.J.A. Marechal (PvdA), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA) en J.A.F. Tak (SP)

Afwezig de leden

P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal) (vz.), F.H.H. Weekers (VVD) en M.M.C.F. Stokbroeks (D66)

 

 

Deelnemers aan de beraadslagingen

---

 

 

Portefeuillehouders

J.M.L. Niederer en P.J.H. Sijben

 

 

Ambtelijke ondersteuning

E. Kerssemakers, M. Nagel, W. Ruber, J. Roodt, G. van der Hoeven, M. Schreuders en M. Krauth

 

 

Normaliter kunt u ook het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren. Helaas functioneerde de geluidsrecorder niet naar behoren en zijn er daardoor geen geluidsbestanden opgenomen. Onze excuses daarvoor.

 

 

Algemeen

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij vermeldt de berichten van verhindering.

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er is een verzoek om spreekrecht ontvangen van de heer R. Vlassak m.b.t. agendapunt 6 (wijkagenda’s 2009).

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Agenda 14-04-2009

 

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststelling advieslijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken d.d. 2 maart 2009.

 

 

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Advieslijst AZ 02-03-2009

 

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1    Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2    Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 11 maart en 18 maart 2009.

5.3    Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

Voor kennisgeving aangenomen.

 

 

 

Portefeuillehouder: J.M.L. Niederer

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

6.

Onderwerp

Bespreken van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 24 maart 2009 om:

1.        Vast te stellen de door de wijk/ en dorpsraden ingediende wijkagenda’s voor 2009;

2.        Een keuze te maken uit de prioriteiten van de wijkagenda’s 2009 voor opname in de begroting 2010 en de keuze ter advisering voorleggen aan de wijk/en dorpsraden (geagendeerd op verzoek van de fractie PvdA).

 

Toezeggingen

De vraag of er in het verleden toezeggingen zijn gedaan over de revitalisering van de Noordkade wordt schriftelijk beantwoord.

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

 Besluit B&W met bijlagen

De heer Vlassak heeft gebruik gemaakt van het spreekrecht. De uitgesproken tekst gaat als bijlage hierbij.

 Tekst spreekrecht

 

 

 

7.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

N.a.v. een vraag van de PvdA zegt de burgemeester toe het dossier over de probleemsituatie aan het Elisabethsdal onder geheimhouding aan de commissie ter beschikking te stellen en in een besloten deel van een commissievergadering met de commissie te bespreken (TOEZEGGING).

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen

8.

Onderwerp

Verkopen van bezit aandelen Essent NV (raadsvoorstel

09 05 045).

 

Expliciete fractiestandpunten

De PvdA stelt, dat Essent via RWE een betere marktpositie kan verkijgen, hetgeen gunstig is voor de consument. De consument heeft ook een keuzemogelijkheid. De fractie is voor het voorstel, maar is daarbij wel van mening, dat de vrijkomende middelen structureel in de begroting dienen te worden opgenomen.

De SP is tegen het voorstel, omdat energievoorziening een basisvoorziening voor de mensen is, die beter in overheidshanden kan blijven. Schaalvergroting en privatisering is meestal niet goed voor de consument.

Het CDA deelt de zorgen va de SP niet en is voor het voorstel. Het is een goede ontwikkeling dt mensen tegenwoordig hun energiebedrijf kunnen kiezen.

De fractie Weert Lokaal is van mening, dat het loskoppelen van het net en de energieleverantie gunstig is, omdat in geval van een faillissement een andere leverancier van hetzelfde net gebruik kan maken. Het is wel de vraag of privatiseren en schaalvergroting altijd goed is. Het bedrijf RWE heeft niet de voorkeur van Weert Lokaal, vanwege de bruinkoolwinning vlak over de grens in Duitsland. Een groot bedrijf kan daarentegen meer doen aan de ontwikkeling van alternatieve energievormen.

 

Toezeggingen

Het raadsvoorstel wordt als volgt aangepast: onder punt 4 in de derde alinea komen de derde en vierde zin te luiden: “Inzet van de eenmalige verkoopopbrengst zal een vergelijkbaar rendement moeten opleveren. Voorwaarde is dat er geen budgettair nadeel ontstaat.”. 

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad. Op verzoek van de fracties SP en VVD wordt het voorstel behandeld als bespreekstuk. 

 

Bestanden 

 Raadsvoorstel

 Besluit B&W met bijlagen

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

 

 

 

 

9.

Onderwerp

Stand van zaken e-dienstverlening (presentatie door de heren

 J. Roodt en G. van der Hoeven).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

De commissie is onder de indruk van de ontwikkelingen binnen de gemeente Weert op dit vlak.

 

Bestanden 

 Presentatie 

 

 

 

10.

Onderwerp

Bespreken van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 17 maart 2009 om:

1.         Het Inkoopjaarplan 2009 voor kennisgeving aan te nemen;

2.         Akkoord te gaan met de voorgestelde aanpak van “duurzaam inkopen”;

3.         In te stemmen met het voornemen m.b.t. de actualisering van het inkoop- en aanbestedingsbeleid (geagendeerd op verzoek van de fractie PvdA).

 

Toezeggingen

Er wordt via het geheime kastje een lijst aan de commissie beschikbaar gesteld van mensen die vanuit de sociale werkvoorziening bij de gemeente Weert werkzaam zijn. 

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

 Besluit B&W met bijlagen

 

 

 

11.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

 

 

 

 

Portefeuillehouder: L.F.A. Heuvelmans

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

12.

Onderwerp

Rondvraag (vanwege het ontbreken van agendapunten wordt de rondvraag schriftelijk afgehandeld).

 

 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

 

 

 

 

13.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit om 22.16 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen, waanrbij hij de commissieleden wijst op de uitnodigingen voor respectievelijk een symposium over wijk- en dorpsraden op 25 april a.s. en een tweetal informatieavonden bij de brandweer op 19 en 20 mei a.s.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 25 mei 2009,

 

De commissiegriffier,                            De voorzitter,

 

">