ADVIESLIJST COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN D.D. 02-03-2009

 

Voorzitter       

P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal)

Commissiegriffier

M.H.R.M. Wolfs-Corten (griffier)

 

 

Aanwezig de

leden

H.A. Litjens (Weert Lokaal), H.J.W.M. Van de Loo (Weert Lokaal), G.J.A. Marechal (PvdA), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA) en J.A.F. Tak (SP)

Afwezig de leden

F.H.H. Weekers (VVD) en M.M.C.F. Stokbroeks (D66)

 

 

Deelnemer aan de beraadslagingen

M.A. Engelen (VVD)

 

 

Portefeuillehouder

L.F.A. Heuvelmans

 

 

Ambtelijke ondersteuning

E. Kerssemakers, M. Nagel

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering, heet de aanwezigen welkom en vermeldt de berichten van verhindering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Agenda 02-03-2009

  Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststelling advieslijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken d.d. 26 januari 2009.

 

 

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Advieslijst AZ 26-01-2009

  Geluidsfragment

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1    Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2    Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 11 februari 2009.

5.3     Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

Geen opmerkingen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: J.M.L. Niederer

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

6.

Onderwerp

Rondvraag (vanwege het ontbreken van agendapunten wordt de rondvraag schriftelijk afgehandeld).

 

 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

7.

Onderwerp

Rondvraag (vanwege het ontbreken van agendapunten wordt de rondvraag schriftelijk afgehandeld).

 

 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder: L.F.A. Heuvelmans

 

Raadsvoorstellen,

8.

Onderwerp

Vaststellen van het controleprotocol onderzoek jaarrekening 2008 (09 03 026).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-advies

 Controleprotocol Accountantscontrole Jaarrekening 2008

 Kadernota Rechtmatigheid 1 juli 2008

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

9.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

N.a.v. vragen van de PvdA over de systematiek van de waardebepaling WOZ wordt toegezegd:

·          de antwoordbrief op het schrijven van de heer B. Bernaerts naar de commissie te zenden;

·          na te gaan wat de situatie is als voor een referentie-object een sloopvergunning is afgegeven;

in een bijeenkomst voor de commissie de waarderingssytematiek bespreken.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 Geluidsfragment inzake rapport wijk- en dorpsraden

 

 

 

 

10.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De wijze van behandeling van het rapport wijkgericht werken van SGBO wordt door de griffier met de afdeling besproken.

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 14 april 2009,

 

De commissiegriffier,                            De voorzitter,

 

">