ADVIESLIJST COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN D.D. 31-03-2008

 

Voorzitter

H.A. Litjens (Weert Lokaal) (plaatsvervangend voorzitter)

Commissiegriffier

M.M.H.F. Rosbergen (plaatsvervangend commissiegriffier)

 

 

Aanwezig de

leden

H.P.M. Lempens (VVD), H.A. Litjens (Weert Lokaal), H.J.W.M. Van de Loo (Weert Lokaal), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA), J.A.F. Tak (SP) en M. Zaâboul (PvdA)

Afwezig

P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal) (vz.), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), M.H.R.M. Wolfs-Corten (griffier)

 

 

Deelnemer aan de beraadslagingen

M.A. Engelen (VVD)

 

 

Portefeuillehouders

J.M.L. Niederer, P.J.H. Sijben, L.F.A. Heuvelmans

Ambtelijke ondersteuning

E. Kerssemakers, G. van der Hoeven, T. Lemmen, P. Bulk,
M. Schreuders

 

 

Algemeen

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en vermeldt de berichten van verhindering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

Het raadsvoorstel “Beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet ad € 500.000,- voor de nieuwbouw van een stadhuis” wordt toegevoegd, onder vernummering van de overige agendapunten.

 

Bestanden

 Agenda 31-03-2008

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststelling advieslijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken d.d. 25 februari 2008, met wijzigingsverzoek van de commissiegriffier.

 

 

De advieslijst wordt vastgesteld met inachtname van het wijzigingsvoorstel van de griffier.

 

Bestanden

 Advieslijst 25-02-2008

 Geluidsfragment

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1  Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2  Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 12 maart 2008.

5.3  Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

Integrale handhaving burgemeester Niederer deelt mede, dat deel B van de handhavingsnota niet zal worden opgesteld. Er wordt natuurlijk wel gehandhaafd.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: J.M.L. Niederer

 

Raadsvoorstellen

6.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van € 35.000,-- voor een onderzoek naar wijk- en dorpsraden conform een motie van Weert Lokaal (raadsvoorstel 08 04 049).

 

Expliciete fractiestandpunten

SP: spreekt waardering uit voor de voorgestelde participatie.

CDA: vindt van belang wat we met onderzoeksresultaten gaan doen, wat willen we weten. Wordt de relatie met de wijk- en dorpsraden beter?

PvdA: hoopt dat de communicatie met de wijk- en dorpsraden verbetert.

VVD: vindt dat ook gekeken moet worden naar een mogelijke clustering van wijk- en dorpsraden (in stadsdelen en dorpen) en de bevoegdheden van wijk- en dorpsraden.

Weert Lokaal: verwacht een open onderzoek, waarbij niet vooraf het doel is bepaald, het doel moet blijken uit het onderzoek. Weert Lokaal hoopt op verduidelijking omtrent de positie van wijk- en dorpsraden in de bestuurlijke omgeving.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

7.

Onderwerp

Bespreken van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 26 februari 2008 om:

a.      in te stemmen met de inhoud van de notitie ´Verantwoording projectsubsidie Veiligheidshuis Midden-Limburg´;

b.      in te stemmen met het toezenden van deze notitie aan het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg;

c.       dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie Algemene zaken (geagendeerd op verzoek van de CDA-fractie).

 

Toezeggingen

Nieuwsbrieven veiligheidshuis structureel per mail naar raadsleden zenden.

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

 B&W-advies

 Geluidsfragment

 

 

 

 

8.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Mededeling burgemeester n.a.v. film kamerlid G. Wilders.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen

11.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet ad
€ 500.000,-- voor de nieuwbouw van een stadhuis (raadsvoorstel 08 04 060).

 

Expliciete fractiestandpunten

De PvdA-fractie is geen voorstander van het alvast uitgeven van geld voordat de realisatieovereenkomst is gesloten. Als de gemeente niet doorgaat met de firma Wijnen, is het weggegooid geld.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

12.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: L.F.A. Heuvelmans

 

Raadsvoorstellen

9.

Onderwerp

Vaststellen van de ´Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2008, versie II´ (raadsvoorstel 08 04 050).

 

Expliciete fractiestandpunten

VVD-fractie heeft eigenlijk bezwaar tegen het voorstel, maar als de bevolking minder behoefte heeft aan weekmarkt moet de gemeente die niet kunstmatig in stand houden. Er kan wel een overgangstermijn aangehouden worden. Afschaffen van de markt tast de leefbaarheid van Stramproy aan. Toch akkoord met voorstel.

Weert Lokaal is het eens met de VVD. Om de markt in stand te houden moeten andere maatregelen dan een tariefsverlaging genomen worden. Markt kan op een andere plaats gepositioneerd worden.

 

Toezeggingen

De tekst van het voorstel wordt gewijzigd: in plaats van “er moeten kosten gemaakt worden voor de markttariefsverlaging” wordt de formulering “de minderopbrengst door de verlaging van de marktgelden”.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

10.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Wethouder Heuvelmans vraagt welk raadsgremium betrokken dient te worden bij de selectie van de accountant. Afgesproken wordt dat de presentaties door de offrerende accountants in de commissie AZ zullen plaatsvinden.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

13.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 6 mei 2008,

 

De commissiegriffier,                            De voorzitter,

 

 

">