ADVIESLIJST COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN D.D. 25-02-2008

 

Voorzitter

P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal) (vz.)

Commissiegriffier

M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de

leden

H.P.M. Lempens (VVD), H.A. Litjens (Weert Lokaal), H.J.W.M. Van de Loo (Weert Lokaal), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA), J.A.F. Tak (SP) en M. Zaâboul (PvdA)

Afwezig de leden

M.M.C.F. Stokbroeks (D66)

 

 

Deelnemers aan de beraadslagingen

M.A. Engelen (VVD), A.J. Egging (Kernpunt), H.J.H. Beuvens (SP), G.J.A. Marechal (PvdA), F. Kadra (PvdA), M.C.M. Lempens (VVD)

 

 

Portefeuillehouders

J.M.L. Niederer, S.H.M. Strous, P.J.H. Sijben, L.F.A. Heuvelmans

Ambtelijke ondersteuning

E. Kerssemakers, G. van der Hoeven, T. Lemmen, P. Bulk,
M. Nagel, E. van Mierlo, J. Beesems

 

 

Algemeen

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt de deelnemers aan de beraadslagingen en de externe gasten.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Bij agendapunt 10 (burgerinitiatief) is spreekrecht aangevraagd door:

1.     de heer J. Goubet (initiatiefnemer, licht het voorstel toe);

2.     mevrouw E. de Vries-Becker (fractievoorzitter SP in Valkenburg aan de Geul en Statenlid SP, pleit voor een verbod op het gebruiken van wilde dieren in circussen);

3.     de heer P. Cuipers (voorzitter club van circusdieren in Nederland, houdt een pleidooi tegen een verbod).

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

De agendapunten 11 en 12 worden als laatste behandeld. De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Agenda 25-02-2008

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststelling advieslijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken d.d. 14 januari 2008.

 

 

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Advieslijst 14-01-2008

 Geluidsfragment

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1  Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2  Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 30 januari 2008.

5.3  Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

Geen opmerkingen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: J.M.L. Niederer

 

Informatie(brieven)

6.

Onderwerp

Bespreken werkwijze Openbaar Ministerie. De heer W. Stienen van het Openbaar Ministerie houdt een presentatie. Aanleiding voor dit agendapunt is de brief van de fractie PvdA d.d. 1 oktober 2007 over een cocaïnevangst in Weert.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

 Brief

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsvoorstellen

7.

Onderwerp

Akkoord gaan met de aanwending van het totaal beschikbare bedrag van € 6.500.000,-- voor de nieuwbouw van de hoofdpost brandweerkazerne Weert tot een bedrag van € 765.000,-- voor de voorbereidingskosten van de te realiseren nieuwbouw (raadsvoorstel 08 03 030), tevens kennismaking met de heer
E. van Mierlo (brandweercommandant district Weert) (houdt een presentatie).

 

Expliciete fractiestandpunten

Fractie CDA vindt dat het geld pas vrijgemaakt moet worden als duidelijk is wat het programma van eisen van de regio is.

 

Toezeggingen

Zodra duidelijk is wat de bouw van de brandweerkazerne voor de regionale brandweer de deelnemende gemeenten gaat kosten, wordt de commissie hiervan schriftelijk in kennis gesteld.

 

Advies commissie

Het raadsvoorstel wordt aangepast en expliciet beperkt tot een voorbereidingskrediet van € 765.000,-. De commissie acht het voorstel dan rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

8.

Onderwerp

Vaststellen van de zienswijze met betrekking tot de begrotingswijzigingen (nr. 2 en 3) van de begroting 2008 van de Regio Noord- en Midden-Limburg (raadsvoorstel 08 03 038).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

9.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: S.H.M. Strous

 

Raadsvoorstellen

10.

Onderwerp

A.      Wijzigen van de Algemene Plaatselijke Verordening (hierna: APV) zodat het welzijn van dieren een weigeringsgrond vormt voor het verlenen van evenementenvergunningen;

B.      Besluiten, dat het houden en gebruiken van wilde dieren in een circus strijdig is met het welzijn van dieren, als bedoeld in de gewijzigde APV (BURGERINITIATIEF, raadsvoorstel
08 03 041
).

 

Expliciete fractiestandpunten

De fracties CDA, PvdA, Weert Lokaal en VVD beschouwen een circus met wilde dieren van cultuurhistorische waarde voor Weert, zijn van mening, dat er geen sprake is van dierenleed in circussen en wachten het onderzoek van de Minister van LNV naar het welzijn van circusdieren af. De PvdA vindt het vermaak van mensen belangrijk en beschouwt onderhavig onderwerp als een landelijke aangelegenheid. Het CDA vindt dat het burgerinitiatief door een kwantitatief niet-representieve groep personen ondersteund wordt. De SP vindt dat gemeenten bij dit onderwerp zelf voor oplossingen kunnen zorgen. Kernpunt wijst er op, dat circussen met wilde dieren worden gecontroleerd.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 Geluidsfragment 3

 Geluidsfragment 4

 Geluidsfragment 5

 Geluidsfragment 6

 

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen

11.

Onderwerp

A.      Wensen en/of bedenkingen kenbaar maken ten aanzien van de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente, BAM Woningbouw b.v. en Tiberius Vastgoed (Wijnen Bouwgroep Someren b.v.) voor de ontwikkeling van het gebied Wilhelminasingel/Driesveldlaan met realisatie van een gemeentehuis, ondergrondse openbare en private parkeervoorzieningen, woningen, commerciële ruimten en inrichting van het openbare gebied;

B.      Kennisnemen van bijgevoegde stukken in de bijlagen (raadsvoorstel 08 03 044).

 

Expliciete fractiestandpunten

De PvdA is van mening, dat de gemeente geen risico mag lopen bij de aanbesteding. Voor het sluiten van de samenwerkings-overeenkomst moet dit aan de hand van deskundigenrapporten duidelijk zijn. Weert Lokaal vraagt aandacht voor parkeren. Een in-en uitrit op de Driesveldlaan is wellicht teveel. Bekeken moet worden of de medewerkers gestimuleerd kunnen worden met de fiets naar het stadhuis te komen en of de parkeergarage commercieel uitgebaat kan worden. De SP vindt het verschil in kosten tussen de thans voorliggende lokatie en de lokatie in Centrum-noord (2e voorkeurslokatie) te groot in verhouding tot de door de stuurgroep in 2006 in haar rapport neergelegde criteria. De fractie stelt voor de samenwerkingsovereenkomst wel te tekenen, maar het komende half jaar tevens te benutten voor een onderzoek naar de argumenten van de SP voor de lokatie in Centrum-noord. Kernpunt vindt het proces na de stuurgroep stroperig en niet transparant. Het vertrouwen in de andere partijen bij de overeenkomst ontbreekt. De indruk bestaat dat het nastreven van winstverhoging en risicoverlaging het proces domineert. De fractie is tegen een tariefsverhoging van betaald parkeren en geen voorstander van verlaging van het prioriteitenbudget en vervanginsinvesterings-budget. Ten aanzien van het parkeren door medewerkers moeten nieuwe regels opgesteld worden. Voor de fracties PvdA, Kernpunt, Weert Lokaal en CDA komt de lokatie Centrum-noord pas in beeld als het traject van de onderhavige lokatie is afgerond. Het CDA maakt zich zorgen over de dekking en vraagt zich af waarom het huidige stadhuis niet wordt ingebracht om te kosten te drukken. De voorgestelde aanbestedingsconstructie is volgens het CDA niet in strijd met de wet.

 

Toezeggingen

Voor de raad van 12 maart aanvullende informatie verstrekken over:

·    bezetting en exploitatiekosten garage;

·    oplossingsrichtingen parkeren;

·    juridische houdbaarheid aanbestedingsconstructie (doorleggen aanbestedingsplicht in relatie tot zelfrealisatierecht);

·    kopkosten, informatie n.a.v. ambtelijk gestelde vragen.

De passage in het raadsvoorstel over het risico van de gemeente Weert wordt aangepast.

 

Advies commissie

De fractie SP uit een bedenking tegen de samenwerkings-overeenkomst. De fractie stelt voor de samenwerkingsovereenkomst wel te tekenen, maar het komende half jaar tevens te benutten voor een onderzoek naar de argumenten van de SP voor de lokatie in Centrum-noord.

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

12.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

De vraag van Weert Lokaal of het juist is dat verenigingen moeten betalen voor hun vermelding in de gemeentegids, opgesteld door Lokaal Totaal Eindhoven, wordt schriftelijk beantwoord (toezegging).

Wethouder Sijben antwoordt bevestigend op de vraag van Weert Lokaal of hij bereid is in een partijbijeenkomst uitleg te komen geven over het traject rondom de nieuwbouw van het stadhuis. Andere fracties en hun ondersteuners kunnen deze bijeenkomst ook bijwonen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: L.F.A. Heuvelmans

 

Raadsvoorstellen

13.

Onderwerp

Kennisnemen van het Onderzoeksplan 2008 (artikel 212 en 213A Gemeentewet  (GW) (raadsvoorstel 08 03 036).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

14.

Onderwerp

Akkoord gaan met Europese aanbesteding van een vierjarig contract met de accountant (raadsvoorstel 08 03 042). Hierbij worden betrokken de brief van de CDA-fractie d.d. 28 januari 2008 met vragen over het aanbestedingsbeleid i.v.m. de accountant en het antwoord van het college daarop d.d. 12 februari 2008.

 

Expliciete fractiestandpunten

Het CDA is niet tevreden met de antwoorden op de vragen in de brief; het raadsvoorstel is nu wel goed. Het CWP is pas na de vorige commissievergadering geconsulteerd; dat had vooraf moeten gebeuren. De fractie heeft zorgen over het drempelbedrag. Het ministerie hanteert een lager drempelbedrag dan de gemeente, dus er moet europees aanbesteed worden. Projecten moeten voortaan kritisch bekeken worden, de gemeente moet niet net onder het drempelbedrag proberen te blijven.

De fractie Weert Lokaal had grote twijfels bij de naleving van de europese aanbestedingsregels bij dit voorstel, maar heeft (ten onrechte) vertrouwd op de mededelingen van de wethouder in december. 

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Brief

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

15.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

16.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De vergadering wordt gesloten.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 31 maart 2008,

 

De commissiegriffier,                            De voorzitter,

 

">