ADVIESLIJST COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN D.D. 24-11-2008

 

Voorzitter       

P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal) (vz.)

Commissiegriffier

M.H.R.M. Wolfs-Corten (griffier)

 

 

Aanwezig de

leden

H.A. Litjens (Weert Lokaal), H.J.W.M. Van de Loo (Weert Lokaal), G.J.A. Marechal (PvdA), T.W.G. Meulen (CDA) (plv. lid), M.M.C.F. Stokbroeks (D66) en J.A.F. Tak (SP) en F.H.H. Weekers (VVD) 

Afwezig de leden

M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA)

 

 

Deelnemers aan de beraadslagingen

J.M. Cardinaal (VVD), F. Kadra (PvdA) en M. Zaaboul (PvdA)

 

 

Portefeuillehouders

J.M.L. Niederer en L.F.A. Heuvelmans

 

 

Ambtelijke ondersteuning

E. Kerssemakers, M. Knapen, M. Nagel, G. van der Hoeven, M. Gerits, P. Bulk, T. Lemmen, T. Verhofstadt en E. Van der Leeuw

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering, vermeldt de berichten van verhindering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder de heer Witte van Forum en mevrouw Rooskens en de heer Van Drunen van de rekenkamer.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

Agendapunt 8 wordt vóór 7 behandeld. Aan de agenda wordt toegevoegd (6A) het raadsvoorstel Instemmen met de anti-discriminatie-voorziening Limburg (ADV-Limburg) (raadsvoorstel 08 12 207). Dit is geagendeerd voor de commissie Welzijn, maar behoort tot het taakveld van de commissie Algemene Zaken.

 

Bestanden

 Agenda 24-11-2008

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststelling advieslijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken d.d. 6 oktober 2008.

 

 

Advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Advieslijst AZ 06-10-2008

 Geluidsfragment

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1  Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2  Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering 29 oktober 2008.

5.3  Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

Geen opmerkingen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: J.M.L. Niederer

 

Raadsvoorstellen

6.

Onderwerp

Vaststellen van het Actieplan Integraal Veiligheidsbeleid 2009, Weer(t) veiliger!. Bij dit agendapunt zijn de heren P. Streutjens en
B. Kling van d
e politie en de heer J. Thiessen van de brandweer aanwezig. (raadsvoorstel 08 12 214).

 

Expliciete fractiestandpunten

Alle fracties spreken hun waardering uit over de aanpak van het veiligheidsbeleid.

De SP vindt dat er veel nieuwe projecten worden opgestart en vraagt aandacht voor het vasthouden van het enthousiasme. Meer efficiency mag niet leiden tot verschraling bij de uitvoering van projecten. Sommige maatregelen die nu worden voorgesteld vergroten waarschijnlijk juist het onveiligheidsgevoel bij de burger.

De VVD vraagt zich af of er niet teveel nieuwe projecten worden opgestart. De VVD spreekt zijn zorg uit over het toenemend aantal inbraken, over drugspanden in woonbuurten, harddrugsverslaafden en veelplegers. Er zou beleid voor de aanpak van huiselijk geweld moeten worden opgesteld.

Weert Lokaal is tevreden, dat de verschillende onderwerpen in het veiligheidsbeleid van een plan van aanpak zijn voorzien en is benieuwd naar de evaluatie over 2008.

De PvdA is van mening dat het ambitieniveau op het gebied van de verkeersveiligheid te gering is. De PvdA vindt, dat het beleid SMART moet worden geformuleerd zodat het gecontroleerd kan worden. De PvdA vraagt zich af of het verstandig is om al deze nieuwe projecten ambtelijk bij één persoon onder te brengen en vraagt aandacht voor de inbraken en overvallen op Marokkaanse inwoners. Er zou in de evaluatie over 2008 ingegaan dienen te worden op het subjectieve veiligheidsgevoel.

Het CDA vraagt naar de relatie tussen de objectieve cijfers dat Weert veiliger wordt en het feit, dat veel nieuwe projecten in het kader van voorliggend veiligheidsbeleid worden opgestart. CDA en D66 vragen zich af hoe deze nieuwe projecten door de organisatie opgepakt gaan worden. Krijgen we het ook voor elkaar?

 

Toezeggingen

Plan van aanpak criminaliteit van de burgemeester van de gemeente Maasgouw naar commissie zenden.

Vóór zomerreces 2009 rapportage situatie huiselijk geweld in Weert en plan van aanpak in commissie bespreken. 

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel
 Actieplan

 Geluidsfragment

 

 

 

 

6A.

Onderwerp

Instemmen met de anti-discriminatievoorziening Limburg
(ADV-Limburg) (raadsvoorstel 08 12 207).

 

Expliciete fractiestandpunten

VVD: Er komt geld van het rijk met de verplichting om een meldpunt in het leven te roepen. De provincie wil de taak overnemen. De gemeente schuift de verantwoordelijkheid door naar de provincie. De VVD vreest dat de provincie later bij de gemeente terugkomt voor extra budget.

CDA: Uitkering uit gemeentefonds niet zonder meer doorsluizen naar provincie. Eerst bepalen wat we gaan doen en welk budget daarvoor nodig is. Vraagwijzer wordt opgenomen als onderdeel van de antidiscriminatievoorziening.

PvdA: Gemeentelijke vraagwijzer kent vanaf 2004 een discriminatiepunt. Er zijn geen meldingen binnengekomen, maar het kost wel geld.

Weert Lokaal plaatst vraagtekens bij de financiële constructie. 

 

Toezeggingen

De vraag wat wettelijk minimaal is voorgeschreven wordt schriftelijk beantwoord. Eventuele aanvullende vragen die vóór de raadsvergadering worden ingezonden worden eveneens schriftelijk beantwoord.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

7.

Onderwerp

A.      Kennisnemen van het Rekenkameronderzoek naar de kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten;

B.      Overnemen van de conclusies en aanbevelingen uit het Eindrapport;

C.      Het college opdragen de raad te informeren over de wijze waarop de conclusies en aanbevelingen worden uitgevoerd (initiatiefvoorstel presidium) (onder voorbehoud vindt presentatie door voorzitter rekenkamer plaats) (raadsvoorstel 08 12 213).

Bij dit agendapunt wordt betrokken de ambtelijke evaluatie van de procesgang in het project BS Aan de Bron. De leden van de raadscommissie WZ worden uitgenodigd bij dit agendapunt aanwezig te zijn.

 

Expliciete fractiestandpunten

De VVD merkt op, dat kaderstelling aan het begin niet het probleem was bij BS Aan de Bron, maar wel de vraag waarom het project tussentijds zoveel duurder werd. Weert Lokaal stelt dat de opiniërende raad niet besluitvormend is en daarom ook niet kaderstellend kan zijn. De PvdA is blij met de aanbevelingen. De raad dient actiever te zijn in het organiseren van opiniërende raadsvergaderingen. De fractie vraagt zich af of het verstandig zou zijn een protocol projectmatig werken vast te stellen als raad en om een projectburo in te richten. D66 is van mening, dat de raad zelf een definitie van complexe projecten dient te geven en een werkwijze daarvoor moet bepalen. De raad moet dit niet aan het college opdragen. De SP is akkoord met de conclusies en aanbevelingen. Het CDA vindt dat de raad niet op de stoel van het college moet gaan zitten en is akkoord met het voorstel, met inachtname van de gemaakte opmerkingen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

Het voorstel wordt besproken in de werkgroep dualisme en in het presidium en aangescherpt opnieuw door het presidium aan de raad voorgelegd (februarivergadering), via de commissie AZ. De interne rapportage over de procesgang Aan de Bron wordt in januari in de commissie Welzijn behandeld.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Eindrapport

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

8.

Onderwerp

Bespreken van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 11 november 2008, om het Sociaal Calamiteitenplan vast te stellen (bij dit agendapunt vindt een presentatie plaats door de heer R. Witte van FORUM; de leden van de raadscommissie WZ worden uitgenodigd bij dit agendapunt aanwezig te zijn).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

Weert Lokaal: Een plan als het onderhavige zou de gemeente altijd al moeten hebben. Bestuurders moeten weten hoe te handelen in voorkomende situaties. De PvdA constateert dat er geen terugkoppeling is voorzien naar raad of presidium. Bij maatschappelijke onrust zou dit wel moeten gebeuren. De VVD is van mening, dat er geen energie in een sociaal calamiteitenplan gestoken dient te worden. Bestuurders moeten daar al over nagedacht hebben. De SP denkt dat het sociaal calamiteitenplan preventief werkt. De procedures moeten goed doordacht worden en tussen de verschillende betrokken instanties op elkaar afgestemd worden. Het CDA vindt dat je niet tegen het plan kunt zijn, maar wil het wel simpel houden. 

 

Bestanden

 B&W-advies

 Sociaal Calamiteiten Plan

 Geluidsfragment

 

 

 

 

9.

Onderwerp

Bespreken van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 4 november 2008 inzake de voorgenomen wijziging van de APV (meldingsplicht i.p.v. vergunningsplicht voor kleinschalige evenementen).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

Geen. 

 

Bestanden

 B&W-advies

 Geluidsfragment

 

 

 

 

10.

Onderwerp

Bespreken van de notitie ‘Leren van de Burger, plan van aanpak 2009/2010’. 

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

 B&W-advies

 Notitie

 Geluidsfragment

 

 

 

 

11.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Toegezegd wordt om in de eerste helft van 2009 een brief met informatie over het drugsbeleid n.a.v. de discussie over de coffeshops naar de commissie te zenden.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouders: J.M.L. Niederer, L.F.A. Heuvelmans en P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen

12.

Onderwerp

A.      Behandelen van de najaarsnota 2008;

B.      Akkoord gaan met de voorgestelde bijstellingen van de begroting 2008;

C.      Instemmen met het betrekken van het voorlopig rekeningsaldo 2008 bij de uitkomsten van de jaarrekening 2008 (raadsvoorstel 08 12 201).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

De vraag of de hogere kosten van de inzet van tijdelijk personeel bij de afdeling burger- en bestuurszaken (p. 82) niet al bij de begroting hadden kunnen worden meegenomen wordt schriftelijk beantwoord.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Najaarsnota 2008

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

13.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: L.F.A. Heuvelmans

 

Raadsvoorstellen

14.

Onderwerp

Kennisnemen van het Onderzoeksplan 2009 (artikel 212 en 213A Gemeentewet (GW) (raadsvoorstel 08 12 200).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

15.

Onderwerp

A.      Vaststellen van de gewijzigde verordening ex artikel 212 Gemeentewet (GW) inclusief bijlagen;

B.      Vaststellen van de gewijzigde notitie “waardering en afschrijving vaste activa en rente”;

C.      Vaststellen van het gewijzigde treasurystatuut;

D.      Vaststellen van de notitie “raamkrediet” (raadsvoorstel
08 12 204).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

16.

Onderwerp

Vaststellen van verordeningen 2009 met bijbehorende tarieventabellen (raadsvoorstel 08 12 202).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

17.

Onderwerp

Kennis nemen van de begrotingswijzigingen (2008 nr. 4 en 2009 nr. 1 t/m 4) van de regio Noord- en Midden-Limburg. (raadsvoorstel 08 12 212).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

18.

Onderwerp

Aanwijzen van accountantskantoor Deloitte Accountants BV als accountant van de gemeente Weert voor de periode 2009 tot en met 2012, met de mogelijkheid tot verlenging met één jaar voor het jaar 2013 (raadsvoorstel 08 12 216).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

19.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

20.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 20.56 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 26 januari 2009,

 

De commissiegriffier,                            De voorzitter,

 

">