ADVIESLIJST COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN D.D. 14-01-2008

 

Voorzitter

P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal) (vz.)

Commissiegriffier

M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de

leden

H.P.M. Lempens (VVD), H.A. Litjens (Weert Lokaal), H.J.W.M. Van de Loo (Weert Lokaal), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA), J.A.F. Tak (SP) en M. Zaâboul (PvdA)

Afwezig de leden

M.M.C.F. Stokbroeks (D66)

 

 

Deelnemers aan de beraadslagingen

M.A. Engelen (VVD)

 

 

Portefeuillehouders

J.M.L. Niederer en L.F.A. Heuvelmans

Ambtelijke ondersteuning

E. Kerssemakers, G. van der Hoeven, T. Lemmen, P. Bulk,
M. Nagel, J. Beesems en W. Richter

 

 

Algemeen

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

Colin Gielissen wordt geďnstalleerd als “Gast van de Burgemeester”. Er zijn geen berichten van verhindering. Uitgedeeld is een brief van wethouder Kirkels over de voortgang van het onderzoek naar een nieuwe gemeentelijke begraafplaats.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 Geluidsfragment 3

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er is een verzoek om spreekrecht ontvangen van Colin Gielissen m.b.t. agendapunt 7 (integraal veiligheidsbeleid 2008).

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Agenda 14-01-2008

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststelling advieslijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken d.d. 26 november 2007.

 

 

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Advieslijst 26-11-2007

 Geluidsfragment

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1  Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2  Toezeggingen gedaan in de raadsvergaderingen van 8 november 2007 en 12 december 2007.

5.3  Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

Ad 5.3:

·    Convenant veilig uitgaan: brief Burgemeester d.d. 2 januari 2008 met stand van zaken.

·    Serviliusstraat: brief Burgemeester d.d. 2 januari 2008 met stand van zaken.

·    De eerstvolgende halfjaarlijkse voortgangsrapportage aanpak (drugs-)overlast wordt verwacht in maart.

·    Motie taakstelling bureau stadstoezicht wordt afgedaan na parlementaire besluitvorming over de Wet Bestuurlijke Boete.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

6.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: J.M.L. Niederer

 

Raadsvoorstellen

7.

Onderwerp

Vaststellen van het Integraal Veiligheidsbeleid 2008, Weer(t) veiliger!, bestaande uit de Kadernota 2008-2012 en het Actieplan 2008 (raadsvoorstel 08 01 008) (presentatie door de gemeentelijke veiligheidscoördinator, mevrouw P. Bulk).

Tevens kennismaking met de heer P. Richter (nieuwe politiechef basiseenheid Weert-Nederweert).

 

Expliciete fractiestandpunten

Alle fracties vinden het een uitstekende rapportage.

Weert Lokaal: het ambitieniveau is hoog, maar aangezien het regionaal beleid betreft zal het worden uitgevoerd.

SP: om beleid te kunnen vaststellen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor/water/weg door stedelijk gebied moeten we weten hoeveel er nu wordt vervoerd. T.b.v. de kwaliteit van de toekomstige evaluatie dient de politie de criminaliteit zo compleet mogelijk te registreren.

PvdA: is tevreden met de prioriteiten voor 2008, m.n. de aanpak van alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en het convenant veilige scholen. Rapport verwijst naar allochtone jongeren, maar het betreft slechts een kleine groep, waar het beleid zich op moet richten. Keent moet aandachtsgebied blijven, aangezien de wijk verloedert.

CDA: de uitruktijden van de brandweer moeten worden meegenomen bij de doelstellingen voor 2008. Er moet een financiële onderbouwing bij het rapport.

 

Toezeggingen

·    Stand van zaken deel B handhavingsnota schriftelijk aan commissie verstrekken.

·    Zodra duidelijk is hoe de uitruktijden van de brandweer conform de normtijden kunnen worden gebracht, dit aan het integraal veiligheidsbeleid toevoegen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Integrale Veiligheid

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 Geluidsfragment 3

 Geluidsfragment 4

 Geluidsfragment 5

 Geluidsfragment 6

 Geluidsfragment 7

 

 

 

 

Raadsconsultaties

Liggen niet voor.

 

Notities

8.

Onderwerp

Bespreken van de notitie van de griffier “Deelname aan beraadslagingen door anderen”.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

De fracties, behalve de fractie SP, zijn geen voorstander van het aan de beraadslagingen deelnemen door derden (met uitzondering van situaties waarin iemands specifieke deskundigheid gewenst is) en wensen de huidige werkwijze te handhaven.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Informatie(brieven)

9.

Onderwerp

Bespreken van het regionaal meerjarenbeleidsplan 2008-2011 van de politie Limburg-Noord (de heer P. Richter van de politie is aanwezig).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

De concept-brief van het college als reactie op het regionaal meerjarenbeleidsplan wordt deze week naar de commissieleden gezonden met verzoek om reactie en eind deze week in definitieve vorm naar de politie verstuurd. 

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

10.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Toezeggingen

De vraag van Weert Lokaal of het Vosseven ontruimd gaat worden (i.v.m. permanente bewoning en bewoning door Poolse arbeiders) wordt schriftelijk beantwoord.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: L.F.A. Heuvelmans

 

Raadsvoorstellen

11.

Onderwerp

Vaststellen van het controleprotocol onderzoek jaarrekening 2007 (raadsvoorstel 08 01 002).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

12.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

13.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De vergadering wordt gesloten.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 25 februari 2008,

 

De commissiegriffier,                            De voorzitter,

">