ADVIESLIJST COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN D.D. 09-06-2008

 

Voorzitter       

H.A. Litjens (Weert Lokaal) (plv. vz.)

Commissiegriffier

M.H.R.M. Wolfs-Corten (griffier)

 

 

Aanwezig de

leden

H.P.M. Lempens (VVD), H.A. Litjens (Weert Lokaal), H.J.W.M. Van de Loo (Weert Lokaal), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA), J.A.F. Tak (SP) en M. Zaâboul (PvdA)

Afwezig de leden

P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal) (vz.) en M.M.C.F. Stokbroeks (D66)

 

 

Deelnemers aan de beraadslagingen

M.A. Engelen (VVD)

 

 

Portefeuillehouders

J.M.L. Niederer, P.J.H. Sijben, L.F.A. Heuvelmans

Ambtelijke ondersteuning

E. Kerssemakers, G. van der Hoeven, M. Nagel, E. van Mierlo (brandweer), H. Sonnemans, P. Bulk

 

 

Algemeen

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en vermeldt de berichten van verhindering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

De heer D. Smolenaers heeft namens de fractie D66 om spreekrecht verzocht bij de agendapunten 8 (vorming brandweerdistrict: samenvoeging gaat Weert jaarlijks meer kosten; niet akkoord met dekking (verhoging OZB met 5%)) en 9 (de fractie is tegen het voorstel inzake communicatie rondom de raad; burgers moeten meer inbreng kunnen leveren, er dient te worden overgestapt op een andere vergadersystematiek).

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

·    Bij brief van 2 juni is de juiste agenda met daarbij behorende stukken aan de commissie verzonden.

·    Vanwege de volle agenda en de voetbalwedstrijd vervalt de interactieve sessie van de rekenkamer. Er wordt een alternatieve datum gezocht na de zomer.

·    Uitgedeeld is een brief van het dagelijks bestuur van de Regio Noord- en Midden-Limburg d.d. 8 mei 2008. Deze is te betrekken bij agendapunt 7.

·    De beoogd districtscommandant de heer Van Mierlo geeft een korte toelichting op agendapunt 9: instemmen met de vorming van het brandweerdistrict Weert.

·    Nagezonden is (op 2 juni) het raadsvoorstel betreffende wijziging bestemming rekeningresultaat 2007 (agendapunt 12).

·    Wethouder Sijben komt later ter vergadering.

 

Bestanden

 Agenda 09-06-2008

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

A.     Vaststelling advieslijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken d.d. 6 mei 2008;

B.     Kennisnemen van overzicht conclusies informatiebijeenkomst d.d. 15 mei 2008.

 

 

De advieslijsten worden ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Advieslijst AZ 06-05-2008

 Conclusies AZ/RO 15-05-2008

 Geluidsfragment

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1  Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2  Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 28 mei 2008 (vervalt).

5.3  Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

Geen opmerkingen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: J.M.L. Niederer

 

6.

Onderwerp

Interactieve sessie rekenkamer – commissie Algemene Zaken naar aanleiding van het onderzoek van de rekenkamer naar de kaderstellende rol van de gemeenteraad bij complexe projecten.

 

 

Dit agendapunt is vervallen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsvoorstellen

7.

Onderwerp

Besluiten tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Noord- en Midden-Limburg (raadsvoorstel 08 07 092).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

8.

Onderwerp

Instemmen met de vorming van een brandweerdistrict Weert (raadsvoorstel 08 07 094).

 

Expliciete fractiestandpunten

Het CDA vindt dat er garanties moeten komen dat de kwaliteit van de dienstverlening aan de burger gaat verbeteren. De uitruktijden (landelijke norm) moeten gehaald worden. De PvdA stelt dat dit voorstel als prioriteit in de voorjaarsnota opgenomen had moeten worden. De VVD wil meer uitleg over financiering. De fractie SP vindt de veiligheid van de burgers belangrijker dan de financiering van dit voorstel. De fracties CDA, PvdA en Weert Lokaal zijn niet akkoord met de voorgestelde verhoging van de OZB met 5% als financiering.

 

Toezeggingen

Vóór de raadsvergadering van 2 juli a.s. legt het college schriftelijk alternatieve financieringsmogelijkheden aan de raad voor. 

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

9.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 10.000,-- ten behoeve van het geven van publiciteit aan commissie- en raadsvergaderingen in de gemeente Weert (initiatiefvoorstel presidium) (raadsvoorstel 08 07 088).

 

Expliciete fractiestandpunten

Weert Lokaal vindt communicatie rondom commissievergaderingen zinvoller dan rondom de raadsvergadering. De SP vraagt aandacht voor welke onderwerpen in het oog springend zijn.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Initiatiefvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

10.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouders: J.M.L. Niederer, L.F.A. Heuvelmans en P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen

11.

Onderwerp

Vaststellen van de jaarrekening 2007, voor zover betrekking hebbend op deze commissie (raadsvoorstel 08 07 093).

 

Expliciete fractiestandpunten

De fracties Weert Lokaal, PvdA en CDA wachten met een standpunt totdat de vragen die de commissie onderzoek jaarrekening heeft gesteld door het college zijn beantwoord. De SP is niet akkoord met punt B. Weert Lokaal vindt dat de “fout en onzekerheid” die de accountant heeft geconstateerd (er is voor een project geen dekking, hiermee is een bedrag van 500.000 euro gemoeid) hersteld moet worden.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

12.

Onderwerp

Wijzigen bestemming rekeningresultaat 2007 (raadsvoorstel 08 07 113).

 

Expliciete fractiestandpunten

De SP is akkoord met het voorstel, met uitzondering van het reserveren van een bedrag van 220.000 euro voor gebiedsversterkende investeringen. Weert Lokaal stelt voor om het bedrag van 500.000 euro uit het vorige voorstel toe te voegen aan de bestemmingsreserve. Dan wordt een bedrag van 700.000 euro afgeboekt en is er financiering voor de milieustraat.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

13.

Onderwerp

Instemmen met de voorjaarsnota 2008, voor zover betrekking hebbend op deze commissie (raadsvoorstel 08 05 069).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Voorjaarsnota

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen

14.

Onderwerp

Vaststellen van het woonplaatsenbesluit (raadsvoorstel
08 07 109)
.

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

15.

Onderwerp

Vaststellen protocol voortgangsgesprekken burgemeester gemeente Weert (initiatiefvoorstel presidium) (raadsvoorstel 08 07 089).

 

Expliciete fractiestandpunten

De SP vindt dat in een functioneringsgesprek ook de zienswijze van de burgemeester op het functioneren van de raad aan de orde zou moeten komen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

16.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: L.F.A. Heuvelmans

 

Raadsvoorstellen

17.

Onderwerp

Vaststellen van de zienswijze met betrekking tot de rekening 2007 Regio Noord- en Midden-Limburg (raadsvoorstel
08 07 099).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

18.

Onderwerp

Vaststellen van de zienswijze met betrekking tot de begroting 2009 Regio Noord- en Midden-Limburg (raadsvoorstel
08 07 107).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

19.

Onderwerp

Kennisnemen van de rapportage over het ´Onderzoeksplan 2007´ (uitkomsten van het onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van een aantal werkprocessen van de gemeente Weert) (raadsvoorstel 08 07 095).

 

Expliciete fractiestandpunten

De fractie SP plaatst kritische kanttekeningen bij de rol van de rekenkamer, het niet overtuigd zijn van kwaliteitsverbetering bij een andere procesinrichting v.w.b. het beantwoorden van brieven en het ophalen van goederen door medewerkers van de Risse in geval van een huisuitzetting.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

20.

Onderwerp

Vaststellen “Tarieventabel leges 2008, versie III” behorende bij de legesverordening 2008 (raadsvoorstel 08 07 102).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

21.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

22.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit om 20.05 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 1 september 2008,

 

De commissiegriffier,                            De voorzitter,

 

 

">