ADVIESLIJST COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN D.D. 06-10-2008

 

Voorzitter       

H.A. Litjens (Weert Lokaal) (plv. vz.)

Commissiegriffier

M.H.R.M. Wolfs-Corten (griffier)

 

 

Aanwezig de

leden

H.A. Litjens (Weert Lokaal), H.J.W.M. Van de Loo (Weert Lokaal), G.J.A. Marechal (PvdA), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA) en J.A.F. Tak (SP) en F.H.H. Weekers (VVD) 

Afwezig de leden

P.J.R.L. Verheggen (vz.) en M.M.C.F. Stokbroeks (D66)

 

 

Deelnemers aan de beraadslagingen

M.A. Engelen (VVD)

 

 

Portefeuillehouders

J.M.L. Niederer, L.F.A. Heuvelmans en P.J.H. Sijben

Ambtelijke ondersteuning

G. van der Hoeven, P. Bulk en M. Nagel

 

 

Algemeen

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en vermeldt de berichten van verhindering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

Als agendapunt 6A wordt toegevoegd het collegebesluit van 23 september 2008 om akkoord te gaan met de inzet van extra personeel en de kosten daarvan te verwerken in de najaarsnota 2008.

 

Bestanden

 Agenda 06-10-2008

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststelling advieslijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken d.d. 1 september 2008.

 

 

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Advieslijst AZ 01-09-2008

 Geluidsfragment

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1  Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2  Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering 17 september 2008.

5.3  Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

N.a.v. vragen VVD bij 5.3:

·    Vereenvoudigde vergunningprocedure buurtactiviteiten met voorrang doorvoeren (los van andere werkzaamheden werkgroep derulering).

·    Opmerking dat beleid voor evenementen in de binnenstad te restrictief is betrekken bij werkgroep derulering.

·    Taakstelling stadstoezicht wordt in regio NML opgepakt. Stand van zaken in regionaal college aan de orde stellen.

·    Vraag over automatische kwijtschelding wordt ter vergadering beantwoord.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouders: J.M.L. Niederer, L.F.A. Heuvelmans en P.J.H. Sijben

 

6.

Onderwerp

Vaststellen van de begroting 2009, voor zover betrekking hebbend op deze raadscommissie (raadsvoorstel 08 11 158).

 

Expliciete fractiestandpunten

De SP is het eens met de wethouder financiën, dat gemeenschapsgeld dienstbaar moet worden gemaakt aan de gemeenschap en denkt hierover graag met het college mee. De SP betwijfelt of de begroting meerjarig sluitend is en of de post onvoorzien en de algemene reserve groot genoeg zijn. De fractie is akkoord met de oplossing van de administratieve ommissie verkoop milieustraat d.m.v. reserve opvang tekorten, gelet op de goedkeuringstolerantie.

De PvdA heeft moeite met de verhoging van de parkeertarieven. De fractie vindt de leesbaarheid van de begroting en de gehanteerde prestatie-indicatoren prima. De uitvoering van de motie dienstverlening burgerzaken blijft vaag in begroting. De PvdA roept de landelijke partijen op niet alleen individueel, maar ook in gezamenlijkheid te lobbyen tegen de IJzeren Rijn. 

 

Toezeggingen

De vraag over borging participatie jongerenraad op 7 oktober a.s. in college bespreken.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Begroting

 Geluidsfragment

 

 

 

 

6A.

Onderwerp

Bespreken va het collegebesluit d.d. 23 september 2008 om akkoord te gaan met de inzet van extra personeel en de kosten daarvan te verwerken in de najaarsnota 2008.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

7.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: L.F.A. Heuvelmans

 

Raadsvoorstellen

8.

Onderwerp

Ontslaan van de heer drs. H.J.W. Verdellen uit Sevenum als lid van de rekenkamer van de gemeente Weert en benoemen van mevrouw A.E.L. Denissen, Wouter Hollemanplein 7, 5616 JW  Eindhoven, als lid van de rekenkamer van de gemeente Weert (raadsvoorstel 08 10 175).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

9.

Onderwerp

Besluiten over de verantwoording van de besteding van de fractiebudgetten van 2007 (raadsvoorstel 08 10 176).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De laatste zinsnede van onderdeel b van het voorstel is niet correct en wordt uit het voorstel verwijderd. De commissie acht het voorstel met inachtneming hiervan rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

10.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: J.M.L. Niederer

 

Raadsvoorstellen

11.

Onderwerp

Instemmen met de wijze van financiering van de meerkosten districtsvorming brandweer en kwaliteitsverbetering brandweerzorg (raadsvoorstel 08 10 172).

 

Expliciete fractiestandpunten

Weert Lokaal is akkoord met het voorstel, maar vindt het wel opvallend dat er nu wel ruimte is gevonden in de begroting, terwijl dat enkele maanden geleden nog niet het geval was.

De PvdA constateert, dat door toevallige onderschrijdingen in de begroting er opeens dekking is voor dit voorstel, maar vanaf 2010 zit het structureel in de begroting. De fractie is hiermee niet akkoord. Er hadden beter andere zaken structureel in de begroting kunnen worden opgenomen.

CDA: Het personeel gaat in tegenstelling tot eerdere berichten niet over naar de regio. Hierdoor gaan de personeelskosten op de begroting drukken, evenals de kosten voor het sociaal plan. Of ook de desintegratiekosten op de begroting gaan drukken is nog niet duidelijk.

 

Toezeggingen

Commissie informeren over het convenant van de Regio NML met de Minister BZK met het bedrag van de bijdrage van BZK daarin. De dekking verder uitwerken.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

12.

Onderwerp

Bespreken van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders van 25 augustus 2008 om:

a.      vast te stellen het Actieplan ‘Weert weert polarisatie en radicalisering 2008-2011 van de gemeente Weert;

b.      bespreken van het Actieplan ‘Weert weert polarisatie en radicalisering 2008-2011 in de raadscommissie Algemene Zaken van 6 oktober 2008.

 

Toezeggingen

De burgemeestar zal met de besturen van de voetbalclubs zijn ervaringen met de aanpak van grote overlastveroorzakers en het aanspreken van hun ouders delen en in het lokale driehoeksoverleg stimuleren dat justitie ook gaat vervolgen als er aangifte wordt gedaan.

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

 B&W-advies

 Actieplan

 Geluidsfragment

 

 

 

 

13.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

N.a.v. vragen van de fracties VVD en CDA licht de burgemeester zijn pleidooi om aan te haken bij de Olympische Spelen 2012 in Londen toe en zegt hij toe de commissie op de hoogte te houden van de voortgang. 

Weert Lokaal vraagt aandacht voor onnodig geweld door portiers op de Oelemarkt.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

14.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.32 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

">