ADVIESLIJST COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN D.D. 06-05-2008

 

Voorzitter       

P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal) (vz.)

Commissiegriffier

M.H.R.M. Wolfs-Corten (griffier)

 

 

Aanwezig de

leden

M.A. Engelen (VVD) (plv. lid), H.A. Litjens (Weert Lokaal), H.J.W.M. Van de Loo (Weert Lokaal), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA), J.A.F. Tak (SP) en M. Zaâboul (PvdA)

Afwezig de leden

M.M.C.F. Stokbroeks (D66), H.P.M. Lempens (VVD)

 

 

Deelnemers aan de beraadslagingen

Geen

 

 

Portefeuillehouders

J.M.L. Niederer, P.J.H. Sijben, L.F.A. Heuvelmans

Ambtelijke ondersteuning

E. Kerssemakers, G. van der Hoeven, T. Lemmen, M. Nagel, E. van Mierlo (brandweer), H. Sonnemans

 

 

Algemeen

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en vermeldt de berichten van verhindering. Mw. Engelen (VVD) vervangt dhr. H. Lempens (VVD).

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

De heer Tak (SP) verzoekt om agendering van het collegebesluit d.d. 1 april 2008, waarbij de wijkagenda’s 2008 van de wijk- en dorpsraden zijn vastgesteld en waarbij wordt besloten uit de resterende prioriteiten wijkagenda’s één prioriteit op te nemen in de voorjaarsnota van 2008. De commissie stemt hiermee in. Het onderwerp wordt als agendapunt 9A behandeld.

Bij agendapunt 6 dienen commissieleden te worden aangewezen die de beoordelingscommissie offertes accountantsdiensten gaan bemensen.

 

Bestanden

 Agenda 06-05-2008

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

A.     Vaststelling advieslijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken d.d. 31 maart 2008;

B.     Vaststelling advieslijst openbare vergadering opiniërende raad d.d. 27 maart 2008.

 

 

De advieslijsten worden ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Advieslijst 31-03-2008

 Advieslijst 27-03-2008

 Geluidsfragment

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1  Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2  Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van
16 april 2008.

5.3  Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

Geen opmerkingen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: L.F.A. Heuvelmans

 

Raadsvoorstellen

6.

Onderwerp

Instemmen met offerteaanvraag ten behoeve van de Europese aanbesteding accountantsdiensten (raadsvoorstel 08 05 080).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De leden Van de Loo, Zaaboul, H. Lempens en Nouwen nemen zitting in de beoordelingscommissie offertes accountantsdiensten. De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

7.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

De vragen van Weert Lokaal n.a.v. een brief van dhr. Berckmans over het betalen van de OZB-aanslag in termijnen en over het korte tijdsbestek tussen de aanslagen van 2007 en 2008 worden beantwoord.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder: J.M.L. Niederer

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

8.

Onderwerp

Bespreken van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 6 februari 2008 om kennis te nemen van de Beleidsnota Gebruiksvergunningen en in te stemmen met de voorgestelde beslispunten.

 

Toezeggingen

Handhaving bij brand in prullebakken wordt aan de orde gesteld in het overleg met politie en brandweer.

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

 B&W-advies

 Geluidsfragment

 

 

 

 

9.

Onderwerp

Bespreken van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 1 april 2008:

a.     Vaststellen van de 2e voortgangsrapportage ‘integrale aanpak drugs- en alcoholoverlast’ (over het jaar 2007);

b.     Bespreken van de voortgangsrapportage in de raadscommissie Algemene Zaken van 6 mei 2008.

 

Toezeggingen

·       Jaarlijks verslag uitbrengen, niet alleen over situatie Stationsgebied, maar ook over Fatima en Collegeplein.

·       Brief met analyse van cijfers over stijging Weert in landelijke misdaadmeter van plek 57 naar plek 40 aan commissie zenden.

·       Mw. Nouwen krijgt telefonisch antwoord op de vraag of er een relatie bestaat tussen het in hechtenis verblijven van bepaalde personen en daling van de criminaliteit.

·       Het verschuiven van overlast naar Altweerterheide en Tungelroy door strengere handhaving elders wordt in het overleg met de gebiedsmentoren ingebracht.

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

 B&W-advies

 Geluidsfragment

 

 

 

 

9A.

Onderwerp

Bespreken van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 1 april 2008:

a.      Vaststellen van de wijkagenda´s 2008 van de wijk- en dorpsraden;

b.      Vaststellen dat het college besluit uit de resterende prioriteiten wijkagenda´s één prioriteit op te nemen in de voorjaarsnota van 2008;

c.       dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie Algemene zaken.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

Onderwerp wordt meegenomen in onderzoek naar communicatie met wijk- en dorpsraden.

 

Bestanden

 B&W-advies

 Geluidsfragment

 

 

 

 

10.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Vraag Weert Lokaal over uitlokken agressie op Oelemarkt door portiers en barmensen en vraag CDA over stand van zaken beantwoording brief CDA over OZB worden beantwoord.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

11.

Onderwerp

Bespreken van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 19 februari 2008 om:

a.     kennis te nemen van het nieuwe stagebeleid zoals dat is verwoord in de notitie ´Nieuw Stagebeleid Gemeente Weert´;

b.     dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie Algemene zaken;

en de brief van het college d.d. 25 maart 2008 met antwoorden op vragen van de CDA-fractie over trainees (geagendeerd op verzoek van de fractie CDA).

 

Toezeggingen

De resultaten van het streven van wethouder Strous naar meer stageplaatsen bij bedrijven in Weert worden aan de commissie gemeld.

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

 B&W-advies

 Geluidsfragment

 

 

 

 

12.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

13.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 20.25 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 9 juni 2008,

 

De commissiegriffier,                            De voorzitter,

 

 

">