ADVIESLIJST COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN D.D. 01-09-2008

 

Voorzitter       

P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal) (vz.)

Commissiegriffier

M.H.R.M. Wolfs-Corten (griffier)

 

 

Aanwezig de

leden

H.A. Litjens (Weert Lokaal), G.J.A. Marechal (PvdA), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA) en J.A.F. Tak (SP) 

Afwezig de leden

H.J.W.M. Van de Loo (Weert Lokaal), F.H.H. Weekers (VVD) en M.M.C.F. Stokbroeks (D66)

 

 

Deelnemers aan de beraadslagingen

M.A. Engelen (VVD)

 

 

Portefeuillehouders

J.M.L. Niederer, L.F.A. Heuvelmans en S.H.M. Strous

Ambtelijke ondersteuning

G. van der Hoeven, T. Lemmen, P. Bulk en M. Schreuders

 

 

Algemeen

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en vermeldt de berichten van verhindering. De heer Marechal wordt als nieuw lid welkom geheten. Een bijzonder woord van welkom voor de gast van de burgemeester, Remco Geervliet.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Een verzoek om spreekrecht is ontvangen van Remco Geervliet, de gast van de burgemeester.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

Agendapunt 12 (memo communicatie college-raad) wordt van de agenda verwijderd. De agendapunten 14 t/m 16 worden na 6 behandeld. De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Agenda 01-09-2008

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststelling advieslijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken d.d. 9 juni 2008.

 

 

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Advieslijst AZ 09-06-2008

 Geluidsfragment

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1  Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2  Toezeggingen gedaan in de raadsvergaderingen van 16 juni 2008, 16 juni 2008 (voorjaarsnota) en 2 juli 2008.

5.3  Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

Geen opmerkingen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: J.M.L. Niederer

 

6.

Onderwerp

Installatie Gast van de Burgemeester, Remco Geervliet.

 

 

Remco Geervliet wordt door de burgemeester geïnstalleerd en spreekt de commissie toe.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsvoorstellen

7.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een werkkrediet ad € 52.000,-- voor het vervolgproces gebieds-ontwikkeling Midden-Limburg en “Het oog van Midden-Limburg; Regiovisie 2008-2018” zien als wenkend perspectief voor de toekomst van de regio en als basis voor de voortgang van dit proces (raadsvoorstel 08 09 145).

 

Expliciete fractiestandpunten

SP en PvdA willen nog niet zover gaan, dat ze met de gebiedsvisie instemmen. De PvdA vindt dit te stellig in het stuk staan. De SP wil alleen projecten die in het belang van de burger in Weert zijn. De PvdA ziet als pijnpunten de N280 en de “luchtkastelen” daaromheen. Roermond heeft een geslaagde lobby gevoerd. De fractie PvdA vindt een sterke regio belangrijk, maar twijfelt aan de realiseerbaarheid. Wat levert het op voor Weert en wat is het “wenkend perspectief”? De PvdA denkt, dat de provincie met gemeentelijke budgetten provinciale doelstellingen wil realiseren. Het CDA vindt de kosten hoog. Gemeenten moeten elkaar wel versterken, maar wat levert het voor Weert op? De CDA-fractie vraagt zich af hoe de uitwerking bestuurlijk wordt geregeld. De fractie Weert Lokaal signaleert, dat voor Weert alleen drie reeds lopende projecten in de visie zijn opgenomen: de paardenregio, de kanaalzone en een golfbaan. Waarom zijn andere lopende projecten, zoals een nieuwe PDV-lokatie niet opgenomen of extra natuur? Voor de oplossing van het knelpunt N280 bestaan naar de mening van Weert Lokaal ook alternatieve oplossingen. De VVD-fractie wil het werkkrediet beschikbaar stellen en daarna verder kijken. De VVD ziet toekomst in de gebiedsvisie. De VVD-fractie vindt het een goede zaak, dat provinciaal geld op deze manier voor gemeenten wordt ingezet.

 

Toezeggingen

Op 16 september wordt een plan van aanpak naar de raad gezonden voor de periode 17 september tot 21 december 2008. Dit plan van aanpak gaat vergezeld van een reactie van het college. De passage die de PvdA te stellig vindt (wenkend perspectief) wordt indien mogelijk aangepast.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

8.

Onderwerp

Bespreken brief burgemeester inzake input lokale prioriteiten met een regionale betekenis voor het beleidsplan 2009 van de Politie Limburg-Noord.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

 Brief

 Geluidsfragment

 

 

 

 

9.

Onderwerp

Bespreken van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 17 juni 2008 om:

a.      kennis te nemen van het rapport “De meningen geteld” rapportage burgerpeiling Weert 2008;

b.      in te stemmen met de voorgestelde aanpak ten aanzien van de aanbevelingen uit de burgerpeiling.

 

Toezeggingen

Het college maakt nog dit jaar in overleg met de wijk- en dorpsraden een plan van aanpak betreffende de top-3 van de ergenissen in wijk/dorp.

In de begroting 2009 wordt de motie dienstverlening uitgewerkt.

 

Conclusies

De kwaliteit van het rapport is prima. Er worden diverse kanttekeningen geplaatst. De commissie stemt in met de conclusies en aanbevelingen.

 

Bestanden

 B&W-advies

 Rapport

 Geluidsfragment

 

 

 

 

10.

Onderwerp

Bespreken van de burgerjaarkrant.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

Vorm wordt vanwege herkenbaarheid gehandhaafd.

 

Bestanden

 Burgerjaarkrant

 Geluidsfragment

 

 

 

 

11.

Onderwerp

Bespreken van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 1 juli 2008 om:

a.   Vast te stellen de “Veiligheidsanalyse & evaluatie 2007” in de commissie Algemene Zaken van 1 september 2008.

b.     De “Veiligheidsanalyse & evaluatie 2007” in de Commissie Algemene Zaken van 1 september 2008 te bespreken.

c.      De uitkomsten van de “Veiligheidsanalyse & evaluatie 2007” input te laten zijn voor het integraal veiligheidsbeleid 2009, dat  eind 2008 ter vaststelling aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

De commissie uit zijn waardering voor opzet en leesbaarheid van het rapport en behaalde resultaten en hoopt dat dit wordt voortgezet.

 

Bestanden

 B&W-advies

 Veiligheidsanalyse en evaluatie

 Geluidsfragment

 

 

 

 

12.

Onderwerp

Bespreken memo over communicatie tussen college en raad.

 

Agendapunt is van de agenda verwijderd.

 

 

 

 

13.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

De vraag van de SP of er meer wijkagenten in de buurt worden ingezet, beantwoordt de burgemeester ter vergadering.

Op het verzoek van de PvdA om het Handboek Programmatisch Handhaven te agenderen voor de commissie, antwoordt de burgemeester, dat hij de status van het handboek zal nagaan, waarna het stuk kan worden geagendeerd en (eventueel in verkorte vorm) aan de commissie beschikbaar wordt gesteld (TOEZEGGING).

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: L.F.A. Heuvelmans

 

Raadsvoorstellen

14.

Onderwerp

Vaststellen van de ´Tarieventabel leges 2008, versie IV´ behorende bij de legesverordening 2008 (raadsvoorstel
08 09 149).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

15.

Onderwerp

Aanwijzen drie leden selectiecommissie lid van de rekenkamer (zie bijgevoegde “memo tussentijdse vacature rekenkamer”).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

In de selectiecommissie nemen zitting de heer Litjens, mevrouw Nouwen en de heer Cardinaal.

 

Bestanden

 Memo

 Geluidsfragment

 

 

 

 

16.

Onderwerp

Rondvraag

 

 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

17.

Onderwerp

Rondvraag (vanwege het ontbreken van agendapunten wordt de rondvraag schriftelijk afgehandeld).

 

 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

18.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit om 21.10 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 6 oktober 2008,

 

De commissiegriffier,                            De voorzitter,

 

 

">