ADVIESLIJST COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN D.D. 26-11-2007

 

Voorzitter

P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal) (vz.)

Commissiegriffier

M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de

leden

H.P.M. Lempens (VVD), H.A. Litjens (Weert Lokaal), H.J.W.M. Van de Loo (Weert Lokaal), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA), J.A.F. Tak (SP) en M. Zaâboul (PvdA)

Afwezig de leden

M.M.C.F. Stokbroeks (D66)

 

 

Deelnemers aan de beraad-slagingen

M.A. Engelen (VVD), F. Kadra (PvdA)

 

 

Portefeuillehouders

J.M.L. Niederer, P.J.H. Sijben en L.F.A. Heuvelmans

Ambtelijke ondersteuning

E. Kerssemakers, P. Wijnen, G. van der Hoeven, T. Lemmen,
P. Bulk, M. Rosbergen, J. Beesems

 

 

Algemeen

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

Bericht van verhindering van mevrouw Stokbroeks (D66).

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

De heer D. Smolenaers (namens D66) bij de agendapunten 8 (regionale samenwerking) en 9 (begraafplaats).

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

Agendapunt 11 wordt vóór agendapunt 6 behandeld. Op verzoek van de heer Tak (SP) wordt toegevoegd agendapunt 11A (bespreken brief politie d.d. 26 november 2007 inzake incident stenengooien).

 

Bestanden

 Agenda 26-11-2007

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststelling advieslijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken d.d. 8 oktober 2007.

 

 

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Advieslijst 08-10-2007

 Geluidsfragment

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1  Lijsten van aan de raad gerichte brieven

5.2  Toezeggingen gedaan in de raadsvergaderingen van
19 september 2007 (versie 2) en 31 oktober 2007.

5.3  Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

5.3: Desgevraagd wordt de stand van zaken inzake de vereenvoudigde vergunningsprocedure en het convenant veilig uitgaan toegelicht (resp. volgt op korte termijn en januari 2008).

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouders: J.M.L. Niederer, L.F.A. Heuvelmans en P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstel

6.

Onderwerp

A.      Behandelen van de najaarsnota 2007;

B.      Akkoord gaan met de voorgestelde bijstellingen van de begroting 2007 (raadsvoorstel 07 12 175).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.  

 

Toezeggingen

Overzicht hogere kosten tijdelijk personeel (198.000 euro) met daarbij welke taken zij uitgevoerd hebben schriftelijk verstrekken voor de raadsbehandeling.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Najaarsnota

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: J.M.L. Niederer

 

Raadsvoorstellen

7.

Onderwerp

Vooralsnog niet overgaan tot cameratoezicht in de openbare ruimte van Weert (raadsvoorstel 07 12 204).

 

Expliciete fractiestandpunten

VVD blijft, evenals veel ondernemers, voorstander van cameratoezicht in de binnenstad. De fracties SP, PvdA, CDA en Weert Lokaal stemmen in met het voorstel. De PvdA vreest aantasting van de privacy door cameratoezicht. Het CDA vindt de kosten te hoog in verhouding tot de beoogde resultaten.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De fractie VVD stemt niet in met het voorstel. De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Notitie

 Geluidsfragment

 

 

 

 

8.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 52.000,-- ten behoeve van de regionale samenwerking Midden-Limburg (raadsvoorstel 07 12 209).

 

Expliciete fractiestandpunten

De PvdA geeft aan sceptisch tegenover dit traject te staan. De centrumgemeenten Weert en Roermond hebben te weinig gemeen om samenwerking inhoud te geven. De PvdA wacht de resultaten van de werkzaamheden van de Task Force af. Het CDA is akkoord met het voorstel. Er wordt nu alleen budget voor het onderzoek gevraagd.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 Geluidsfragment 3

 

 

 

 

9.

Onderwerp

Verstrekken van een krediet ad € 130.319,-- ten behoeve van aankoop en bijkomende kosten van grond met opstal ten behoeve van de uitbreiding van de gemeentelijke begraafplaats Molenpoort (raadsvoorstel 07 12 189).

 

Expliciete fractiestandpunten

De SP vindt dat het gevraagde krediet beter in de nieuwe begraafplaats gestoken had kunnen worden; dan was er op korte termijn een echte oplossing geweest voor het tekort aan begraafplaatsen. Alle fracties benadrukken de noodzaak om een nieuwe begraafplaats te realiseren en vinden dat te lang duren. Andere bevolkingsgroepen moeten naar de mening van de PvdA inbreng krijgen bij de invulling van de nieuwe begraafplaats.

 

Toezeggingen

Wethouder Kirkels zal schriftelijk de ruimtelijke ordeningsaspecten aangaande de nieuwe begraafplaats toelichten aan de raad voor de raadsvergadering van 12 december.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment 1

 Geluidsfragment 2

 

 

 

 

10.

Onderwerp

Kennisnemen van begrotingswijzigingen van de Regio Noord- en Midden Limburg (raadsvoorstel 07 12 191).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

11.

Onderwerp

Bespreken van de brief van mevrouw F. Kadra namens de fractie PvdA d.d. 1 oktober 2007 inzake vragen aan het college over een cocaïnevangst in Weert en de antwoordbrief van het college d.d. 24 oktober 2007.

 

Toezeggingen

Aan de hoofdofficier van justitie wordt gevraagd of zij dit onderwerp met vertegenwoordigers van de raad in een besloten vergadering wil bespreken.

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

 Originele brief

 Antwoordbrief

 Geluidsfragment

 

 

 

 

11A.

Onderwerp

Bespreken brief politie d.d. 26 november 2007 inzake incident stenengooien.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

 

12.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen

13.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 70.000,-- voor de voorbereiding van de bouw van een nieuw stadhuis (raadsvoorstel 07 12 182).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

14.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: L.F.A. Heuvelmans

 

Raadsvoorstellen

15.

Onderwerp

Akkoord gaan met het verzoek aan Deloitte Accountants om een offerte uit te brengen over een eventuele verlenging van het contract  (raadsvoorstel 07 12 180).

 

Expliciete fractiestandpunten

De fracties Weert Lokaal en CDA uiten hun bezorgdheid over het voldoen aan de aanbestedingsregels.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

16.

Onderwerp

Besluiten over de verantwoording van de besteding van de fractiebudgetten van 2006 (raadsvoorstel 07 12 181).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

17.

Onderwerp

Vaststellen van verordeningen 2008 met bijbehorende tarieventabellen (raadsvoorstel 07 12 192).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

18.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

 

 

 

19.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De vergadering wordt gesloten.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 14 januari 2008,

 

De commissiegriffier,                            De voorzitter,

 

">