AGENDA COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN D.D. 26-02-2007

1.

Onderwerp

Opening.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

Bestanden

 Agenda AZ 26-02-2007

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

a.      Vaststelling advieslijst openbare vergadering raadscommissie Algemene zaken d.d. 15 januari 2007;

b.      Vaststelling advieslijst openbare vergadering opiniërende raad d.d. 11 januari 2007 voor wat betreft agendapunt 5 (bespreken wijkontwikkelingsagenda´s Fatima en Leuken).

 

Bestanden

 Advieslijst AZ 15-01-2007

 Advieslijst Opin. raad 11-01-2007

 Geluidsfragment

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1  Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2  Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 31 januari 2007.

5.3  Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties en amendementen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder P.J.H. Sijben

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

6.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder L.F.A. Heuvelmans

 

Raadsvoorstellen

7.

Onderwerp

Vaststellen van het controleprotocol onderzoek jaarrekening 2006 (raadsvoorstel 07 03 038).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

8.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een bedrag ad € 20.605,-- uit de reserve planschade Vrakker-West ten behoeve van planschadevergoedingen 2006 (raadsvoorstel 07 03 034).

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

9.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: J.M.L. Niederer

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

10.

Onderwerp

Bespreken van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 23 januari 2007 om akkoord te gaan met de keuze voor SGBO als uitvoerder van de Burgerpeiling.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

11.

Onderwerp

Bespreken van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 13 februari 2007 om:

·  te besluiten tot voortzetting deelname aan de bestuursopdracht “Coördinatie prostitutiebeleid” van de Regio NML (looptijd 2007-2010);

·  besluit te agenderen voor de commissie AZ.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

12.

Onderwerp

Rondvraag.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

13.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Onderwerp

Advieslijst van bovenstaande vergadering.

 

Bestand

 Advieslijst commissie AZ 26-02-2007

 

">